Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST39 JUD993 DS23 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 11
Užívateľský podnik

(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený minerálny olej. Osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať daňovo zvýhodnený minerálny olej len na základe odberného poukazu, o ktorého vydanie požiada colný úrad. Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa odseku 2 je zakázané vydať bez odberného poukazu. Zaradenie do evidencie užívateľských podnikov a vydanie odberného poukazu sa nevyžaduje pri dodaní leteckých pohonných látok zahraničným leteckým spoločnostiam alebo pri dodaní lodných prevádzkových látok zahraničným lodným spoločnostiam do nádrží lietadiel alebo lodí na ich vlastný pohon a prevádzku a pri dodaní minerálneho oleja podľa § 10 ods. 1 písm. b) druhého bodu. Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je aj osoba oprávnená dodávať letecké pohonné látky priamo do nádrží lietadiel na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).
(2)
Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej
a)
oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8).
(3)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(4)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako pohonná látka alebo palivo, pričom z technickej dokumentácie musí byť zrejmý druh používaného minerálneho oleja a množstvo jeho spotreby takým zariadením,
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny olej použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa § 21 ods. 4 písm. f).
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 4 písm. c) až g), colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov.
(6)
Užívateľský podnik je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 3 písm. b) a d) a odseku 4 písm. b) až e) do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) je povinný oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 3. Pri zmene účelu použitia podľa odseku 3 písm. c) môže užívateľský podnik použiť daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný alebo vydá nový odberný poukaz.
(7)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 3 písm. d), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 3, určí lehotu platnosti odberného poukazu a ak je obmedzená lehota jeho platnosti, aj povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(8)
Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave minerálneho oleja z iného členského štátu.
(9)
Užívateľský podnik je povinný daňovo zvýhodnený minerálny olej po prevzatí bezodkladne umiestniť v mieste uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 4 a použiť iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(10)
Bez odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému6c) (ďalej len „elektronický dokument“) podľa § 23 alebo sprievodného administratívneho dokumentu v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“) podľa § 27 možno na daňovom území prijímať alebo dodávať minerálny olej uvedený v odseku 2 písm. b) a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 25, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo palivo a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.
(11)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 4, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v litroch alebo kilogramoch.
(12)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ktorému neuplynula lehota platnosti, ak
a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) až f),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
užívateľský podnik požiadal o odňatie odberného poukazu.
(13)
Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov, ak
a)
užívateľský podnik požiadal o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov,
b)
užívateľskému podniku bol odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b) alebo písm. d),
c)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c),
d)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia platnosti odberného poukazu,
e)
užívateľský podnik zaregistroval colný úrad ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
f)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, oznámil ukončenie podnikania alebo bol užívateľský podnik zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
g)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
h)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
i)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
(14)
Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Dňom vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov zaniká platnosť odberných poukazov vydaných tomuto užívateľskému podniku. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja uvedeného v odbernom poukaze.
(15)
Pri odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie užívateľský podnik postupuje podľa § 25 primerane.
(16)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takého minerálneho oleja, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa § 42 ods. 1 písm. c) a d) nepoužije. Rovnako postupuje užívateľský podnik, ktorý vykonáva obmenu minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d) a správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
zobraziť paragraf
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu

(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, prijímaných, skladovaných a odosielaných minerálnych olejov,
b)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho oleja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch, ak ide o sklad minerálneho oleja.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení v zmysle § 18 ods. 5,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),
e)
vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie,
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1, a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zostáva v platnosti.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) do 15 dní odo dňa ich vzniku. Pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie prevádzkovateľ daňového skladu aj predpokladaný ročný objem výroby alebo skladovania minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch v členení podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 ods. 12, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní a dlhšia ako desať dní,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22,
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 22a ods. 2 určenej colným úradom,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracúva alebo neodosiela minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob minerálneho oleja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
zobraziť paragraf
§ 25
Oprávnený príjemca

(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
c)
údaj o množstve minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch a predpokladaný čas prijatia celého množstva minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred neoprávneným použitím, počet zariadení na meranie prietoku, teploty, hmotnosti, hustoty minerálneho oleja a doklad o overení skladovacích a meracích zariadení podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktorý predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 22 ods. 1.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 až 5. Ak sú skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2, a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zostáva v platnosti.
(8)
Osoba, ktorá chce prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 22 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva minerálneho oleja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej a neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva minerálneho oleja prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a to do piatich dní odo dňa upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň, a žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 22 ods. 14 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja a zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a), c) až f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, kedy bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),
g)
dňom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne prijme celé množstvo minerálneho oleja, ktoré má uvedené v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma minerálny olej, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane z dôvodu uvedeného v odseku 16 písm. d) alebo odseku 17 môže byť vydané nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane.
zobraziť paragraf
§ 25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok

(1)
Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu distribuuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a má vydané povolenie na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na distribúciu“). Osoba, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až i). Osoba podľa § 25, ktorá chce byť distribútorom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a), c) až f), h) a i). Distribútor pohonných látok je oprávnený distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len na základe povolenia na distribúciu.
(2)
Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu považuje každé
a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom území od prevádzkovateľa živnosti20d) alebo z územia iného členského štátu, alebo z územia tretieho štátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ako vlastník a
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom území inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo osobe podľa odseku 16, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na územie iného členského štátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na územie tretieho štátu; dodaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa rozumie prevod práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).
(4)
Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v daňovom voľnom obehu predáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu a má vydané povolenie na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“). Osoba, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj a spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 7 a 8. Osoba podľa § 21, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Osoba podľa § 25, ktorá chce byť predajcom pohonných látok, nie je povinná preukázať splnenie podmienok uvedených v odseku 7 písm. a) až f), h) a i). Predajca pohonných látok je oprávnený predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu len na základe povolenia na predaj.
(5)
Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu na konečnú spotrebu považuje predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 predajcom pohonných látok na konečnú spotrebu prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorým je meracia zostava na kvapaliny okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené plyny,20e) ktorý je pevne zabudovaný v teréne a pevne spojený so skladovacím zariadením.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).
(7)
Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať a predávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo § 7 ods. 1 a 2,
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne 10 000 000 l alebo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. f) minimálne 150 000 kg, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu podľa odseku 1; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na distribúciu osoba, ktorá dodáva len minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d) užívateľskému podniku podľa § 11 na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
má splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou alebo nakupuje a predáva v rámci podnikania minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 minimálne jeden rok pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu, ak je fyzickou osobou; to platí, ak žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu nedosahuje ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v písmene b),
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) za dve účtovné obdobia bezprostredne predchádzajúce žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj,
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu žiadateľa,
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(8)
Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môže táto osoba hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja. Podmienky podľa prvej vety musí spĺňať osoba podľa odsekov 1 a 16 len vtedy, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Ak osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 výlučne v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zariadenie, pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitných predpisov21) a nemusí spĺňať podmienky uvedené v odseku 7 písm. b) a c).
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 3 alebo odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 7 a 8, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 60 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(10)
Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom
a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok za mŕtveho, ak je distribútorom pohonných látok alebo predajcom pohonných látok fyzická osoba,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,19a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena e),
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania.
(11)
Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)
Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť v niektorej z jeho prevádzkarní alebo mu colný úrad odňal povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(13)
Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa odseku 11 písm. b) a c), môže byť nové povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj vydané najskôr po uplynutí dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(14)
Distribútor pohonných látok je povinný
a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého a dodaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a stave zásob minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 za predchádzajúci kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, vyhotovené podľa vzoru, ktorý zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle; to neplatí, ak je distribútor pohonných látok osobou podľa § 21,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2; evidenciu je distribútor pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, osobe podľa odseku 16 alebo osobe podľa § 11 a 21,
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, pričom ak v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu preukázal splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. c), po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia na distribúciu musí preukázať splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. b),
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(15)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a v mieste určenom na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 mať k dispozícii doklady o prevzatí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 preukazujúce nadobudnutie tohto minerálneho oleja alebo ich kópie, a to k aktuálnemu stavu zásob tohto minerálneho oleja, ktorý sa nachádza v mieste predaja; evidenciu je predajca pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. c) a d) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu.
(16)
Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 od osoby podľa odseku 1 (ďalej len „spotrebiteľ pohonných látok“), je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho prvým odberom. Ak spotrebiteľ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, musí mať skladovacie zariadenie podľa odseku 8 okrem spotrebiteľa pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny olej v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja,
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(17)
Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti pravdivé, zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 16.
(18)
Spotrebiteľ pohonných látok je povinný
a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v skladovacom zariadení podľa odseku 8, ak má skladovacie zariadenie alebo ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu,
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len od distribútora pohonných látok,
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 distribútorovi pohonných látok osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a podľa odseku 16 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a evidenciu stavu zásob tohto minerálneho oleja.
(19)
Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak
a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania,
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu,
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)
Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 dodať osobe podľa odsekov 1, 4 a 16 alebo osobe podľa § 21. Rovnako postupuje aj spotrebiteľ pohonných látok, ktorý má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré nemôže spotrebovať, a správca konkurznej podstaty spotrebiteľa pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(21)
Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ktorý nebude uvedený do pozastavenia dane, je dovozca povinný preukázať sa povolením na distribúciu colnému úradu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 prepúšťa do voľného obehu.2a)
(22)
Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
a)
v daňovom voľnom obehu distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu výlučne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode v zariadeniach vyrobených v súlade s technickými normami22) alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode,
b)
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak táto osoba tento minerálny olej nenadobúda a ak konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.
zobraziť paragraf
§ 26
Registrovaný odosielateľ

(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať minerálny olej po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)
a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch alebo v kilogramoch.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane sa použije § 25 primerane.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, § 11, § 19a, § 25a a 25b a vydaní povolenia na výrobu zmesi podľa § 19 ods. 7, povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1 a povolenia na predaj podľa § 25b ods. 4 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)
(3)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,30c) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,30c) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(4)
Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. e) a § 26 ods. 3 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore