Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST38 JUD992 DS22 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 98/2004 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného ...
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa minerálny olej na základe povolenia na prevádzkovanie daňového ...
f)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania minerálne oleje na základe ...
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia minerálneho ...
h)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci ...
i)
uvedením minerálneho oleja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie minerálneho oleja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie minerálneho oleja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz minerálneho oleja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s minerálnym olejom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený ...
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká ...
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna osoba priamo alebo nepriamo najmenej 25 % ...
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo ...
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo ...
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný ...
o)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je ...
(2)

Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené ...

§ 3
Správa dane

Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aa) Miestne príslušným ...

§ 4
Predmet dane
(1)

Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného ...

(2)

Minerálnym olejom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak je určený na použitie ako pohonná látka ...
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 ...
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 a 2902,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ktorý nie je syntetického pôvodu, ak je určený ...
e)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3403,
f)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3811,
g)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3817,
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak je určený na použitie ako pohonná ...
(3)

Minerálnym olejom na účely tohto zákona je aj tovar neuvedený v odseku 2 s výnimkou podľa odseku ...

a)
sa ponúka na použitie alebo sa použije ako pohonná látka alebo ako prísada do pohonnej látky,
b)
pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok alebo ich derivátov a ak sa ponúka ...
(4)

Pohonná látka je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný ...

(5)

Palivo je minerálny olej uvedený v odsekoch 2 a 3 určený na použitie alebo ponúkaný na použitie, ...

(6)

Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú

a)
elektrina, uhlie, zemný plyn, bioplyn a biometán podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného ...
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.
(7)

Biogénnou látkou sa na účely tohto zákona rozumie kvapalná biogénna látka alebo plynná biogénna ...

a)
biodiesel, ester kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10 vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho ...
b)
čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným ...
c)
bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter kódu kombinovanej nomenklatúry 2909 ...
d)
bioetanol, lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 20 00 s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu, ...
e)
pokročilé biopalivo, ktorým je biopalivo podľa osobitného predpisu.2ca)
(8)

Z minerálnych olejov uvedených v odseku 2 podliehajú kontrole a postupu pri preprave podľa § 23, ...

a)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 1507 až 1518, ak sú určené na použitie ako pohonná látka ...
b)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 11 až 2710 20 39; tovary kódu ...
d)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2711,
e)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2901 10,
f)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2905 11 00, ak nie sú syntetického pôvodu a ak sú určené ...
h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3826 00 10,
i)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 99 96 a 3826 00 90, ak sú určené na použitie alebo ...
j)
tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00.
(9)

Z minerálneho oleja podľa odseku 2 podlieha kontrole a postupu pri preprave podľa § 23 a 31 a oznamovacej ...

(10)

Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na ...

§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)

Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 oC alebo v kilogramoch ...

(2)

Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

§ 6
Sadzba dane
(1)

Sadzba dane sa ustanovuje takto:

a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 1. do ...
(2)

Na minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane a ktorý sa použil ako pohonná látka ...

(3)

Na minerálny olej, ktorý je zmesou zdanených minerálnych olejov navzájom alebo zdanených minerálnych ...

(4)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá ...

§ 7
Zvýhodnená sadzba dane na minerálny olej s obsahom biogénnej látky
(1)

Na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 je možné ...

a)
bioetanolovú zložku
1.
od 1. januára 2018 v objeme 5,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2019 v objeme 6,2 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
3.
od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) vrátane biogénnej ...
b)
biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e)
1.
od 1. januára 2021 v objeme 1 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea)
2.
od 1. januára 2022 v objeme 1,5 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou.2ea)
(2)

Na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 ...

a)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
1.
biodiesel v objeme 6,9 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou,2ea) alebo
2.
biodiesel v objeme 6,4 % a viac s presnosťou v súlade s technickou normou2ea) a biogénnu látku uvedenú ...
b)
od 1. januára 2021 biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. e) v objeme 1 % a viac s presnosťou ...
(3)

Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru ...

(4)

Sadzbu dane podľa odsekov 1 a 2 je možné uplatniť, len ak biogénna látka spĺňa kritériá trvalej ...

a)
podania daňového priznania na minerálny olej s obsahom biogénnej látky uvedeného do daňového ...
b)
prepustenia minerálneho oleja s obsahom biogénnej látky do voľného obehu2a) v mieste dovozu, ak ...
(5)

Minerálny olej podľa odsekov 1 a 2 musí byť pri preprave sprevádzaný obchodnými dokumentmi, ktoré ...

§ 9
Dovozca minerálneho oleja
(1)

Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a ...

(2)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)

Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti. ...

(4)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti ...

(5)

Dovozca minerálneho oleja je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu kódu kombinovanej nomenklatúry ...

(6)

Colný úrad vyradí dovozcu minerálneho oleja z evidencie dovozcov minerálneho oleja, ak

b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov minerálneho oleja,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 2,
d)
podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť ...
§ 9a
Výrobca identifikačnej látky
(1)

Identifikačnú látku je oprávnená vyrábať len osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzatvorilo ...

(2)

Finančné riaditeľstvo môže uzatvoriť zmluvu o výrobe identifikačnej látky len s osobou, ktorá ...

a)
preukáže, že identifikačná látka
1.
nemá negatívny vplyv na biopalivá primiešané v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. ...
2.
nemá negatívny vplyv na kvalitu a účinky iných látok pridaných do minerálneho oleja uvedeného ...
3.
má dostatočnú stabilitu minimálne 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby a nemení sa v ...
4.
nemení vplyvom času svoj rozptyl v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v ...
b)
preukáže, že identifikačná látka po primiešaní do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. ...
c)
zabezpečí dostatočné množstvo identifikačnej látky potrebnej na označenie minerálneho oleja ...
d)
poskytne finančnému riaditeľstvu bezodplatne kontrolnú vzorku identifikačnej látky,
e)
zabezpečí pre každého odberateľa identifikačnej látky požadovaný počet analytických zariadení ...
f)
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými ...
g)
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom identifikačnej látky,
h)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
i)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
j)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
k)
nebola právoplatne odsúdená za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný ...
l)
nie je v likvidácii ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(3)

Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 sa vyžaduje nepretržite počas obdobia, na ktoré bola zmluva ...

(4)

Na účely výberu výrobcu identifikačnej látky zriadi finančné riaditeľstvo komisiu na posúdenie ...

(5)

Komisia je pri vyhodnocovaní predložených návrhov obchodnej verejnej súťaže nezávislá a vyhodnocuje ...

(6)

Podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov obchodnej verejnej súťaže a ...

(7)

Zmluva o výrobe identifikačnej látky musí obsahovať

a)
vlastnosti identifikačnej látky,
b)
cenu jedného litra identifikačnej látky,
c)
podmienky odberu identifikačnej látky finančným riaditeľstvom,
d)
lehoty na dodanie identifikačnej látky finančnému riaditeľstvu,
e)
zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním identifikačnej látky,
f)
zodpovednosť výrobcu identifikačnej látky za nedostatky identifikačnej látky,
g)
zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky počas jej skladovania,
h)
zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. ...
i)
podmienky reklamácie identifikačnej látky,
j)
ďalšie náležitosti súvisiace s výrobou identifikačnej látky.
(8)

Finančné riaditeľstvo vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o výrobe ...

a)
počas platnosti zmluvy o výrobe identifikačnej látky prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených ...
b)
počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába z technických dôvodov ...
c)
nedodržiava povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo poruší niektorú z podmienok uvedených ...
(9)

Finančné riaditeľstvo v spolupráci s colným úradom vykonáva kontrolu plnenia podmienok a povinností ...

§ 10
Oslobodenie od dane
(1)

Minerálny olej je oslobodený od dane, ak je určený na použitie

a)
na iné účely ako pohonná látka alebo palivo,
b)
ako letecká pohonná látka, ktorou na účely tohto zákona je minerálny olej kódu kombinovanej ...
1.
pri preprave osôb a nákladov a pri ostatnom poskytovaní služieb vykonávaných lietadlovou technikou ...
2.
pre lietadlovú techniku zahraničných ozbrojených síl, zahraničných ozbrojených bezpečnostných ...
c)
ako lodná prevádzková látka pri preprave osôb a nákladov na Dunaji, ktorý je súčasťou medzinárodnej ...
d)
v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 “výroba ostatných ...
e)
ako palivo, ako aj na iné účely ako pohonná látka a palivo (ďalej len „duálne použitie"); ...
f)
v rámci pilotných projektov technického rozvoja ekologicky prijateľnejších produktov alebo pilotných ...
g)
ako pohonná látka lietadiel a lodí pri vývoji, výrobe, skúšaní a údržbe lietadiel a lodí,
h)
na výrobu elektriny,
i)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.
(2)

Od dane je oslobodený aj minerálny olej

a)
použitý na nevyhnutné prevádzkové alebo technologické účely v podniku na výrobu minerálnych ...
b)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo ...
c)
použitý v daňovom sklade (§ 18 ods. 2) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky ...
d)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, ...
e)
v pozastavení dane, ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy ...
f)
preukázateľne znehodnotený, ak je odo dňa znehodnotenia až do doby jeho opätovného získania ...
g)
prepravený na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými ...
h)
dovezený na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 16 ods. 2, alebo dovezený ...
i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, ...
(3)

Od dane je oslobodená biogénna látka uvedená v § 4 ods. 7 písm. a), určená na použitie ako ...

(4)

Na účely tohto zákona sa nepovažuje za použitie na účely oslobodené od dane podľa odseku 1 ...

a)
balenie minerálneho oleja do obalov rôzneho objemu,
b)
vzájomné miešanie rôznych druhov minerálnych olejov alebo miešanie minerálneho oleja s inými ...
§ 10a
Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak ...

a)
je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,6b) ...
b)
povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
c)
sa dovoz uskutočňuje príležitostne, najviac však jedenkrát za sedem kalendárnych dní.
(2)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza ...

§ 11
Užívateľský podnik
(1)

Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať daňovo zvýhodnený ...

(2)

Daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely tohto zákona je minerálny olej

a)
oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1,
b)
bez daňovej sadzby podliehajúci postupu pri preprave (§ 4 ods. 8).
(3)

Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód ...
c)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané ...
d)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(4)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho ...
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako ...
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...
(5)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti ...

(6)

Užívateľský podnik je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. ...

(7)

Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 3 písm. ...

(8)

Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere ...

(9)

Užívateľský podnik je povinný daňovo zvýhodnený minerálny olej po prevzatí bezodkladne umiestniť ...

(10)

Bez odberného poukazu a elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom ...

(11)

V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 4, užívateľský ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja,
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód ...
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané ...
(12)

Colný úrad odníme odberný poukaz, ktorému neuplynula lehota platnosti, ak

a)
daňovo zvýhodnený minerálny olej bol opakovane použitý na iné účely ako na účely uvedené ...
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) až ...
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v priebehu 12 po ...
d)
užívateľský podnik požiadal o odňatie odberného poukazu.
(13)

Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov, ak

a)
užívateľský podnik požiadal o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov,
b)
užívateľskému podniku bol odňatý odberný poukaz podľa odseku 12 písm. a), b) alebo písm. d), ...
c)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich ...
d)
užívateľský podnik nepožiadal o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich ...
e)
užívateľský podnik zaregistroval colný úrad ako prevádzkovateľa daňového skladu a vydal mu ...
f)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, ...
g)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ...
h)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
i)
užívateľský podnik vstúpil do likvidácie.
(14)

Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 21 ods. ...

(15)

Pri odbere daňovo zvýhodneného minerálneho oleja z iného členského štátu alebo z územia tretieho ...

(16)

Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho ...

§ 12
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením minerálneho oleja do daňového ...

a)
vydania minerálneho oleja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení ...
b)
vlastnej spotreby minerálneho oleja v daňovom sklade,
c)
prijatia minerálneho oleja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení ...
d)
zistenia odcudzenia minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od ...
e)
zistenia chýbajúceho minerálneho oleja
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné ...
f)
vyňatia minerálneho oleja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až ...
g)
vyrobenia minerálneho oleja mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru ...
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie minerálneho oleja do voľného obehu,2a) ak na také prepustenie ...
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia minerálneho oleja osobou uvedenou v § 16 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ...
k)
prijatia minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)

Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a)
zistenia minerálneho oleja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba ...
b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,
c)
dodania minerálneho oleja, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa § 6 ods. 1 a ktorý je ...
d)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. ...
e)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. ...
f)
použitia, dodania alebo ponúkania na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. ...
(3)

Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, ...

(4)

Daňová povinnosť z minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 ...

§ 13
Osoba povinná platiť daň
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je ...

a)
ktorá vydala minerálny olej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať minerálny olej v pozastavení ...
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe minerálneho oleja, ...
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala minerálny olej prepravený na daňové územie v pozastavení ...
d)
ktorá mala v držbe minerálny olej v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ...
e)
ktorá má v držbe minerálny olej a bol u nej zistený chýbajúci minerálny olej,
1.
v pozastavení dane s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 10 ods. 2 písm. d) a e),
2.
oslobodený od dane s výnimkou minerálneho oleja pripadajúceho na technologické straty, manipulačné ...
f)
ktorá vyňala minerálny olej z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) ...
g)
ktorá vyrobila minerálny olej mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie minerálneho oleja do voľného ...
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
uvedená v § 16 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej ...
k)
ktorá prijala minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) z iného členského štátu.
(2)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 2 je osoba, ktorá

a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u ...
b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,
c)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane podľa ...
d)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú ...
e)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom ...
f)
použila, dodala alebo ponúkala na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú ...
(3)

Ak minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7) uviedol do daňového ...

(4)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 4 je osoba, ktorá uviedla minerálny ...

§ 14
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)

Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo ak je platiteľom dane oprávnený príjemca, ...

(3)

Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr ...

(4)

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty ...

(5)

Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu ...

(6)

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 12 ods. ...

(7)

Platiteľ dane s výnimkou platiteľa dane podľa odseku 2, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie ...

§ 15
Vrátenie dane
(1)

Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť

a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal taký minerálny olej alebo má minerálny olej zdanený ...
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal taký minerálny olej na účely oslobodené od dane alebo má ...
c)
oprávnenému príjemcovi podľa § 25, ak minerálny olej, prijatý na základe povolenia vydaného ...
d)
osobe podľa § 21, 25 alebo § 31, ktorá na minerálny olej podľa § 7 ods. 1 uplatnila sadzbu dane ...
(2)

Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu ...
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) minerálneho ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie ...
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, ...
(3)

Preukázateľne zdaneným minerálnym olejom na účely tohto zákona je minerálny olej, ktorého zdanenie ...

(4)

Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane, ak daň už zaplatil a ak daň vypočítal

a)
platiteľ dane v neprospech príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja, ktorému vyhotovil dobropis, ...
b)
platiteľ dane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane.
(5)

Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak ...

(6)

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového ...

§ 16
Vrátenie dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných ...
(1)

Daň možno vrátiť osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej ...

(2)

Na účely tohto zákona zahraničný zástupca je

a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho ...
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) ...
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na ...
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej ...
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt ...
(3)

Daň sa vráti zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné ...

(4)

Ak iný štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenským zástupcom v rozsahu ...

(5)

Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň pripadajúca najviac ...

(6)

Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. a) a b) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného ...

(7)

Zahraničnému zástupcovi uvedenému v odseku 2 písm. c) až g) sa vráti daň pripadajúca najviac ...

(8)

Žiadosť o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi podá zahraničný zástupca Colnému úradu Bratislava ...

(9)

Prílohou k žiadosti o vrátenie dane zahraničnému zástupcovi je doklad potvrdzujúci nadobudnutie ...

a)
identifikačné údaje dodávateľa a jeho daňové identifikačné číslo,
b)
obchodný názov a množstvo minerálneho oleja,
c)
dátum predaja,
d)
výšku ceny vrátane dane.
(10)

Colný úrad vráti daň na základe podaného daňového priznania a po kontrole oprávnenosti na vrátenie ...

(11)

Vrátenie dane si zahraničný zástupca môže uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok nasledujúci ...

§ 17
Vrátenie dane z minerálneho oleja dodaného na území Slovenskej republiky ozbrojeným silám iných ...
(1)

Daň možno vrátiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z preukázateľne zdaneného minerálneho ...

(2)

Vrátenie dane z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja podľa § 15 ods. 3 po ukončení aktivity ...

a)
výdajkami potvrdenými zodpovednými zástupcami ozbrojených síl iných štátov,
b)
faktúrami o dodaných nezdanených minerálnych olejov a dokladmi o ich úhrade,
c)
dokladmi o nadobudnutí preukázateľne zdaneného minerálneho oleja (§ 15 ods. 4).
(3)

Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa splnenia ...

§ 18
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)

Pozastavenie dane sa uplatní na minerálny olej, ktorý sa

a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 23 a 24 alebo
c)
stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného minerálneho ...
(2)

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) alebo sklad minerálneho ...

(3)

Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu minerálneho oleja alebo časť skladu minerálneho ...

(4)

Daňovým skladom nemôže byť čerpacia stanica pohonných látok.

(5)

V daňovom sklade musia byť skladovacie nádrže uspôsobené tak, aby v nich bolo možné skladovať ...

(6)

Na daňový sklad, v ktorom sa v pozastavení dane skladujú, prijímajú, odosielajú alebo miešajú ...

(7)

V daňovom sklade môže byť minerálny olej len v pozastavení dane.

§ 19
Podnik na výrobu minerálneho oleja
(1)

Podnik na výrobu minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce ...

(2)

Výrobou minerálneho oleja nie je vzájomné miešanie zdanených minerálnych olejov alebo miešanie ...

(3)

Za podmienok podľa odseku 4 výrobou nie je získanie minerálneho oleja

a)
pri likvidácii ekologických havárií,
b)
v zariadeniach na čistenie a udržiavanie vodných tokov a v zariadeniach na čistenie a úpravu vody, ...
c)
v zariadeniach na udržiavanie čistoty vzduchu pri manipulácii s minerálnymi olejmi alebo pri odplyňovaní ...
d)
pri čistení čistiacich látok, pracovných odevov alebo starého papiera.
(4)

Výrobou nie je získanie minerálneho oleja spôsobom podľa odseku 3, ak sa takto získaný minerálny ...

(5)

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu minerálnych olejov a chce prevádzkovať podnik na ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu minerálneho oleja uvedeného v § ...

a)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49 a biogénnej ...
b)
minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, ...
(7)

Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja podľa ...

a)
údaje a doklady podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c),
b)
fyzikálno-chemickú špecifikáciu biogénnej látky, ktorá sa má použiť na výrobu minerálneho ...
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi vstupných surovín potrebných na výrobu biogénnej látky ...
(8)

Colný úrad pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu zmesi ...

(9)

Colný úrad povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 odníme, ak nie sú splnené skutočnosti, ktoré ...

(10)

Povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 zaniká súčasne so zánikom povolenia na prevádzkovanie ...

§ 19a
Výrobca biogénnej látky
(1)

Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. a) a b) mimo ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
druh predmetu dane, obchodný názov biogénnej látky a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry, ...
c)
predpokladané množstvo vyrobenej biogénnej látky v litroch alebo kilogramoch,
d)
identifikačné údaje odberateľa tejto biogénnej látky.
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia a opis výrobných a skladovacích zariadení, pričom skladovacie zariadenie ...
(3)

Výrobca biogénnej látky je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku ...

(4)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok preverí skutočnosti ...

(5)

Colný úrad vyradí výrobcu biogénnej látky z evidencie výrobcov biogénnych látok, ak

a)
výrobca biogénnej látky o to sám požiada z dôvodu ukončenia výroby biogénnej látky,
b)
výrobca biogénnej látky vstúpil do likvidácie,
c)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
d)
výrobca biogénnej látky v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa zaradenia ...
(6)

Zaradenie do evidencie výrobcov biogénnych látok zaniká

a)
dňom výmazu výrobcu biogénnej látky z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom ...
b)
dňom úmrtia výrobcu biogénnej látky alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na ...
(7)

Daňová povinnosť podľa § 12 ods. 1 písm. g) nevzniká, ak nadväzuje oslobodenie od dane podľa ...

(8)

Osoba, ktorá vyrába na daňovom území biogénnu látku uvedenú v § 4 ods. 7 písm. b) výhradne ...

(9)

Výrobou biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. b) nie je čistenie použitých rastlinných ...

§ 20
Sklad minerálneho oleja
(1)

Sklad minerálneho oleja na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce ...

(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad minerálneho oleja v pozastavení dane, musí mať povolenie ...

(3)

Sklad minerálnych olejov musí spĺňať tieto podmienky:

a)
skladovacia kapacita je najmenej 1 000 000 litrov minerálneho oleja s výnimkou skladu leteckých pohonných ...
b)
skladovacie zariadenie je pevne zabudované s výnimkou cisternovej lode, pre ktorú správca prístavu ...
(4)

Sklad minerálneho oleja je aj podnik, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá nie ...

a)
skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa osobitného ...
b)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk.
§ 21
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie ...

a)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, ...
b)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...
e)
vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 22,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný ...
g)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie ...
h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...

(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností ...

(7)

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká

a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z obdobného registra, alebo dňom podania ...
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na ...
d)
dňom uplynutia lehoty
1.
určenej colným úradom na úhradu dane po splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak ...
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená ...
3.
určenej colným úradom podľa § 22 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa ...
4.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 22a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa ...
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského ...
(8)

Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového ...

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f) a písm. h),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty ani výzvy colného úradu neviedli k náprave, ...
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
skončil výrobu minerálneho oleja podľa § 19 a výrobné zariadenie bolo predané alebo zničené. ...
(9)

Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového ...

(10)

Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený ...
b)
zloženú zábezpeku na daň colný úrad použije na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,20) ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(11)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového ...

§ 22
Zábezpeka na daň
(1)

Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť ...
b)
banková záruka 20) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ...
(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej ...

(4)

Zábezpeka na daň sa nevzťahuje na minerálny olej osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.15) ...

(5)

Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku ...

(6)

Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa ...

(7)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť ...

a)
pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň ...
b)
ak daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci ...
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad ...
(8)

Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného ...

(10)

Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 9 do 15 pracovných dní odo dňa jej podania a príslušný ...

(11)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, môže požiadať ...

a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich ...
(12)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku ...

(13)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad na základe žiadosti podľa ...

(14)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa ...

a)
je vlastníkom výrobného zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie ...
b)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred ...
d)
nedopustil sa správneho deliktu podľa § 42 ods. 1 písm. a), b), e), g), h) až m), a to najmenej
1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(15)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je

a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluva o kúpe prenajatej veci, ak má ...
b)
potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 21 ods. 4 písm. e) až g).
(16)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť ...

(17)

Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo ...

a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ ...
(18)

Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového ...

§ 22a
Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)

Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť ...

(2)

V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ...

(3)

Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového ...

§ 23
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane ...
(1)

Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len

a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania uvedené v elektronickom ...
b)
z miesta dovozu (§ 29) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 30),
d)
z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný odosielateľ, do miesta výstupu ...
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje minerálny olej, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného ...
(2)

Minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území ...

a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 29) do miesta uskladnenia minerálneho oleja v užívateľskom podniku pri dovoze, ...
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o
1.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 16,
2.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 1,
3.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie ...

(4)

Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 na daňovom ...

(5)

Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ...

(6)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho ...

(7)

Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 ...

(8)

Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 potrubím ...

(9)

Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja prepravovaného v pozastavení dane alebo minerálneho oleja ...

(10)

Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane, alebo minerálny olej podľa § 11 ods. ...

(11)

Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), ...

(12)

Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa ...

(13)

Na prepravu minerálneho oleja na daňovom území

a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom minerálneho oleja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane ...
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ...
2.
registrovaný odosielateľ alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak ...
b)
oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý ...
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(14)

Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského ...

(15)

Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. ...

(16)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) ...

§ 24
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie
(1)

Minerálny olej v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len

a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný ...
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 29), ak minerálny olej odosiela registrovaný ...
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom ...
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom ...
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)

Prepravu minerálneho oleja na území únie v pozastavení dane je možné uskutočniť len na základe ...

(3)

Pred začatím prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane z daňového územia na územie únie ...

(4)

Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava minerálneho ...

(6)

Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového ...

(7)

Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane potrubím začína ukončením čerpania minerálneho ...

(8)

Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca ...

(9)

Ak sa minerálny olej prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný ...

(10)

Minerálny olej, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí ...

(11)

Minerálny olej bez daňovej sadzby, ktorý podlieha postupu pri preprave podľa § 4 ods. 8, ako aj ...

(12)

Na minerálny olej, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy ...

(13)

Colný úrad povolí na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) zníženie zábezpeky na daň na prepravovaný ...

(14)

Preprava minerálneho oleja v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 16 ods. 2 alebo ...

(15)

Ak sa minerálny olej v pozastavení dane prepravuje na miesto priameho dodania podľa odseku 1 písm. ...

(16)

Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému6c) uložiť príjemcovi (odberateľovi) ...

§ 24a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv
(1)

Colný úrad môže osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 dočasne pozastaviť na daňovom území ...

(2)

Colný úrad je povinný osobu podľa § 11, 21, 25 alebo § 26, ktorej dočasne pozastavil prístup ...

(3)

Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný ...

(4)

Dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému6c) osobe podľa odseku 1 môže aj Kriminálny ...

§ 25
Oprávnený príjemca
(1)

Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať minerálny olej ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu ...

a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja prijímaného v pozastavení dane v litroch ...
c)
údaj o množstve minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch a predpokladaný čas prijatia celého ...
(3)

Prílohami k žiadosti sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia, opis skladovacích zariadení, spôsob zabezpečenia minerálneho oleja pred ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný ...
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(5)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách ...

(6)

Osoba, ktorá chce prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(7)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského ...

(8)

Osoba, ktorá chce prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, ...

(9)

Colný úrad pred vydaním povolenia prijať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...

(10)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...

a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku ...
(11)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane ...

(12)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane ...

(13)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...

(14)

Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému ...

(15)

Povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká

a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení ...
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na ...
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka ...
e)
dňom odňatia povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane ...
f)
dňom výmazu obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského ...
g)
dňom, kedy oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania ...
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)

Colný úrad povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ...

a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy ...
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať minerálny olej z iného členského ...
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)

Colný úrad môže odňať povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...

(18)

Po zániku povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane

a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením ...
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)

Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení ...

§ 25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1)

Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom podľa § ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za obchodovanie v rámci podnikania s vybraným minerálnym olejom na daňovom ...

a)
nadobudnutie vybraného minerálneho oleja na daňovom území alebo z iného členského štátu alebo ...
b)
dodanie vybraného minerálneho oleja na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi ...
(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a ...

(4)

Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie nesmie mať nedoplatky voči colnému úradu. Osoba podľa ...

(5)

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód ...
c)
predpokladaný ročný objem nadobudnutého, dodaného alebo vyvezeného vybraného minerálneho oleja ...
(6)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ...
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných ...
(7)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a ...

(8)

Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie alebo vydaním odberného poukazu podľa odseku ...

(9)

Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie ...

(10)

Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný

a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní ...
b)
predávať a dodávať vybraný minerálny olej na daňovom území len držiteľovi povolenia na obchodovanie ...
c)
nakupovať a prijímať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na ...
d)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho ...
e)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(11)

Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa primerane použije § 25.

(12)

Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 11, môže ...

(13)

Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným ...

a)
evidenčné číslo povolenia na obchodovanie,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja, ...
c)
kinematickú viskozitu vybraného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g),
d)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja,
e)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje vybraný minerálny olej,
f)
miesto dodania vybraného minerálneho oleja.
(14)

Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej ...

(15)

Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá obchoduje s

a)
biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely alebo na ...
b)
vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov okrem vybraného minerálneho oleja ...
§ 25b
Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok
(1)

Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území ...

(2)

Na účely tohto zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) ...

a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 ...
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na daňovom ...
(3)

Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní súvisiacich s distribúciou ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo ...
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...
(4)

Predajcom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území ...

(5)

Na účely tohto zákona sa za predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) ...

(6)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia miest určených na predaj minerálneho oleja ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. ...
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby zodpovednej za prevádzkovanie miesta určeného na predaj minerálneho ...
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...
(7)

Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí spĺňať tieto podmienky: ...

a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a má zámer v rámci podnikania nakupovať ...
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. ...
c)
má splatené vklady do základného imania v minimálnej výške 500 000 eur, ak je právnickou osobou ...
d)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
e)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
f)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
g)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) ...
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný ...
i)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(8)

Osoba podľa odsekov 1 a 4 alebo odseku 16 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený ...

(9)

Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti ...

(10)

Povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj zaniká dňom

a)
úmrtia distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti ...
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
c)
odňatia povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj colným úradom,
d)
výmazu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského ...
e)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo dňom podania ...
(11)

Colný úrad povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj odníme, ak distribútor pohonných ...

a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 7 a 8,
c)
porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu alebo ...
d)
požiada o odňatie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(12)

Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo činnosť ...

(13)

Držiteľovi povolenia na distribúciu alebo držiteľovi povolenia na predaj, ktorému bolo odňaté ...

(14)

Distribútor pohonných látok je povinný

a)
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého ...
b)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného ...
c)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho ...
d)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 ...
e)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § ...
f)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), ...
g)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní ...
h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia ...
i)
spĺňať podmienky podľa odseku 8 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má ...
(15)

Predajca pohonných látok je povinný

a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného ...
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho ...
c)
skladovať samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 ...
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), ...
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 6 písm. a) do 30 dní ...
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8 počas celého obdobia platnosti ...
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na konečnú ...
(16)

Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať alebo inak odoberať v rámci svojej podnikateľskej ...

a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia podľa odseku 8, ...
b)
druh minerálneho oleja, ktorý bude nakupovať alebo inak odoberať, a príslušný kód kombinovanej ...
c)
číslo povolenia na distribúciu distribútora pohonných látok, od ktorého bude nakupovať alebo ...
(17)

Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 16 a odseku 18 písm. a), a ak sú tieto údaje ...

(18)

Spotrebiteľ pohonných látok je povinný

a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v skladovacom ...
b)
nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § ...
c)
predložiť pri prvom odbere minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v ...
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 16 písm. a) do 30 dní ...
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného ...
f)
viesť evidenciu prijatého a spotrebovaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), ...
(19)

Colný úrad vyradí spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok, ak ...

a)
spotrebiteľ pohonných látok podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného ...
b)
spotrebiteľom pohonných látok je fyzická osoba a táto zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie ...
c)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
spotrebiteľ pohonných látok vstúpil do likvidácie,
e)
spotrebiteľ pohonných látok požiadal o vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(20)

Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného ...

(21)

Pri prepustení minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a ...

(22)

Ustanovenia odsekov 1 až 21 sa nevzťahujú na osobu, ktorá

a)
v daňovom voľnom obehu distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu ...
b)
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho ...
§ 25c
Pozastavenie uplatňovania povolenia
(1)

Kriminálny úrad finančnej správy osobe podľa § 21, 25a, § 25b ods. 1 alebo ods. 4 môže dočasne ...

(2)

Kriminálny úrad finančnej správy môže osobe podľa odseku 1 pozastaviť uplatňovanie povolenia ...

(3)

Ak pominú dôvody, na základe ktorých Kriminálny úrad finančnej správy rozhodol o pozastavení ...

(4)

V čase pozastavenia uplatňovania povolenia je minerálny olej skladovaný osobou podľa § 21 v daňovom ...

(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu minerálneho oleja, v čase pozastavenia ...

a)
môže minerálny olej v pozastavení dane vyrábať, spracúvať a skladovať,
b)
nemôže minerálny olej v pozastavení dane prijímať a odosielať.
§ 26
Registrovaný odosielateľ
(1)

Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať minerálny ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane musí obsahovať ...

a)
obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme minerálneho oleja odosielaného v pozastavení dane v litroch ...
(3)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená ...
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 25 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný ...
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, ...
(5)

Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe ...

(6)

Na registráciu, vydanie povolenia odosielať minerálny olej v pozastavení dane, zábezpeku na daň, ...

§ 27
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Na účely tohto zákona sa elektronický systém6c) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém6c) ...

(2)

Ak je elektronický systém6c) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný

a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ...
b)
vyhotoviť sprievodný dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený ...
(3)

Ak je elektronický systém6c) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu minerálneho ...

(4)

Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 10 ods. 1 musí ...

(5)

Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ...

(6)

Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 10 ods. ...

(7)

Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) ...

(8)

Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí ...

(9)

Pri nedostupnom elektronickom systéme6c) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa ...

(10)

Pri preprave minerálneho oleja pre lietadlovú techniku ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných ...

§ 28
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
bol minerálny olej pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, ...
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane k stratám minerálneho oleja, ktoré pripadajú ...
(3)

Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová ...

(4)

Ak sa pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie ...

(5)

Ak pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo ...

(6)

Ak minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského ...

(7)

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená ...

(8)

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane ...

a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň ...
b)
na daňovom území pri preprave minerálneho oleja z daňového skladu na daňovom území do daňového ...
(10)

Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nemožno ...

(11)

Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

§ 29
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri dovoze
(1)

Dovozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do voľného ...

(2)

Minerálny olej po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia ...

(3)

Minerálny olej, ktorý po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ ...

(4)

Užívateľský podnik pri dovoze minerálneho oleja na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. ...

(5)

Dokumenty, na základe ktorých bol minerálny olej prepustený do voľného obehu,2a) musia obsahovať ...

§ 30
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze
(1)

Vývozom minerálneho oleja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie minerálneho oleja do colného ...

(2)

Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze, prepravu minerálneho oleja bez daňovej ...

(3)

Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol minerálny ...

(4)

Počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku ...

(5)

Colný úrad výstupu25c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému6c) ...

(6)

Ak je colný úrad vývozu25b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu25c) na daňovom ...

(7)

Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad ...

(8)

Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad ...

(9)

Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze sa použije ...

§ 30a
Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Ak je elektronický systém6c) nedostupný podľa § 27, vývozca je povinný

a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu25b) začatie prepravy ...
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 27.
(2)

Vývozca môže začať prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 ...

(3)

Minerálny olej prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument ...

(4)

Ak je počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém6c) nedostupný, ...

(5)

Ak sa preprava minerálneho oleja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom ...

(6)

Ak sa elektronický systém6c) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu25b) a colný úrad výstupu25c) ...

(7)

Ak nebola colným úradom vývozu25b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 30 ods. 5 z iného dôvodu, ...

§ 31
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte alebo minerálny ...

(2)

Príjemca (odberateľ) minerálneho oleja je povinný najneskôr jeden deň pred prevzatím minerálneho ...

a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov, príslušný kód ...
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného minerálneho oleja; ...
(3)

Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do troch pracovných dní podať ...

(4)

Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území ...

(5)

Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť ...

(6)

Ak pri preprave minerálneho oleja na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo na daňovom území ...

(7)

Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho ...

a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak nemá platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)

Ak sa má minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, z ktorého vznikla ...

(9)

Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja okrem osoby, ktorá je povinná postupovať podľa § ...

(10)

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie ...

(11)

Minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, prepravovaný do iného ...

§ 32
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)

Osoba, ktorá v rámci podnikania minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu na daňovom ...

(2)

Ak sa minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na ...

(3)

Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ...

(4)

Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave minerálneho oleja uvedeného do daňového ...

§ 33
Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)

Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na ...

(2)

Odsek 1 neplatí, ak fyzická osoba na súkromné účely prepraví na daňové územie

a)
palivá,
b)
pohonné látky v inej než bežnej nádrži dopravného prostriedku [§ 10 ods. 2 písm. i)] alebo ...
(3)

V prípadoch uvedených v odseku 2 vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia minerálneho oleja ...

§ 34
Zásielkový obchod
(1)

Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie minerálneho oleja osobou, ktorá ...

a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)

Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním minerálneho ...

(3)

Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému ...

a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, druh predmetu dane, obchodný názov, kód kombinovanej ...
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja, ktoré má ...
(4)

Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové ...

(5)

Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na ...

(6)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu ...

(7)

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému ...

(8)

Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca ...

(9)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný ...

(10)

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať minerálny olej uvedený na daňovom území do ...

(11)

Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak

a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky minerálneho oleja počas obdobia presahujúceho ...
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, ...
(12)

Ak pri dodaní minerálneho oleja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu minerálneho oleja ...

§ 34a
Nezrovnalosti pri preprave minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo ...
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave minerálneho oleja podľa § 31 alebo § 34 sa na účely tohto zákona ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona ...

a)
bol minerálny olej pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, ...
b)
došlo pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu k stratám minerálneho oleja, ktoré ...
(3)

Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom ...

(4)

Ak sa pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom ...

(5)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti ...

(6)

Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) minerálneho oleja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa ...

(7)

Ak sa pri preprave minerálneho oleja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom ...

(8)

Ak pri preprave minerálneho oleja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, ...

(9)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, platiteľ dane je povinný do piatich ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)

Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.

Vedenie evidencií
§ 35
(1)

Prevádzkovateľ podniku na výrobu minerálneho oleja (§ 19 ods. 1) je povinný viesť evidenciu

a)
vyrobeného minerálneho oleja,
b)
prevzatého minerálneho oleja,
c)
použitého minerálneho oleja na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného minerálneho oleja,
e)
iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja,
f)
stavu zásob minerálneho oleja a iných látok použitých pri výrobe minerálneho oleja.
(2)

V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený druh predmetu ...

a)
výroby minerálneho oleja,
b)
prevzatia minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze minerálneho oleja aj ...
c)
použitia minerálneho oleja na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
d)
vydania minerálneho oleja a identifikačné údaje odberateľa; ak minerálny olej prevzal dopravca, ...
e)
vývozu minerálneho oleja, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje ...
(3)

Vydanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja musí byť doložené odberným poukazom odberateľa. ...

(4)

Zápisy v evidencii podľa odseku 2 sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň ...

(5)

Osoba uvedená v § 19a je povinná viesť evidenciu

a)
vyrobenej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
b)
prevzatej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
c)
použitej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
d)
vydanej biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b),
e)
stavu zásob biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a) a b).
§ 36
(1)

Prevádzkovateľ skladu minerálneho oleja, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu ...

a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého na vlastnú spotrebu v členení podľa účelu použitia,
c)
vydaného minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 37
(1)

Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého minerálneho oleja,
b)
minerálneho oleja použitého podľa účelu použitia,
c)
tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja,
d)
stavu zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré vyrobil z minerálneho oleja.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 38
(1)

Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 37, je povinný viesť evidenciu ...

a)
prevzatého minerálneho oleja v členení na minerálny olej prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného minerálneho oleja,
c)
stavu zásob minerálneho oleja, ak má skladovacie zariadenie.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 38a
(1)

Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu vybraného ...

a)
odobratého na daňovom území,
b)
prijatého z iného členského štátu,
c)
vydaného na daňovom území,
d)
odoslaného do iného členského štátu,
e)
dovezeného z tretích štátov,
f)
vyvezeného z územia únie,
g)
stavu zásob minerálneho oleja k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 35 ods. 3 a 4 rovnako a § 35 ods. 2 primerane.

§ 39
(1)

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu

a)
prijatého minerálneho oleja,
b)
odoslaného minerálneho oleja v pozastavení dane.
(2)

Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného ...

(3)

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu minerálneho oleja

a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)

Osoba podľa § 31 ods. 1 je povinná viesť evidenciu

a)
minerálneho oleja prijatého,
b)
minerálneho oleja vydaného,
c)
stavu zásob minerálneho oleja.
(5)

Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje § 35 ods. 4 rovnako a § 35 ods. 2 a 3 primerane. ...

§ 40
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)

Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom minerálneho oleja, ...

(2)

Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo ...

(3)

Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý ...
b)
zisťovať stav zásob minerálneho oleja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité ...
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať ...
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného minerálneho oleja, kontrolovať prepravné ...
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve, ...
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie ...
g)
zisťovať prirodzené úbytky minerálneho oleja pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho ...
h)
uložiť osobe podľa § 25b ods. 1 a 4 alebo § 31 povinnosť oznamovať colnému úradu v určenom ...
i)
uložiť osobe podľa § 21, 25, § 25b ods. 1 a 4 alebo § 31 povinnosť odoberať vzorky minerálneho ...
j)
uložiť osobe podľa § 25b ods. 4 v odôvodených prípadoch povinnosť, aby sa príjem minerálneho ...
(4)

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného ...

(5)

Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola ...

(6)

Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný ...

(7)

Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení minerálneho oleja alebo pri uplatnení ...

(8)

Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo ...

§ 41
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)

Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov ...

(2)

Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné ...
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum ...
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia ...
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia ...
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje obchodníka s vybraným minerálnym olejom, adresu jeho prevádzkarní, ak nie ...
g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,
h)
druh predmetu dane a obchodný názov prijímaných a skladovaných minerálnych olejov,
i)
identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné ...
j)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné ...
k)
identifikačné údaje spotrebiteľa pohonných látok, adresu umiestnenia skladovacích zariadení, ...
(3)

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) ...

§ 42
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí osoba oprávnená na podnikanie, ak

a)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja ...
b)
vydá minerálny olej odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz na odber minerálneho oleja ...
c)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej na účely neuvedené v odbernom poukaze,
d)
použije daňovo zvýhodnený minerálny olej bez vydaného odberného poukazu,
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú ...
f)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel, ...
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u ...
h)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu minerálneho oleja v súlade s týmto zákonom,
i)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ...
j)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak tento minerálny ...
k)
uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 2 na minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. d), ak tento minerálny ...
l)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú ...
m)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane ...
n)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1,
o)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b),
p)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,
q)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 5,
r)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 14 písm. a), c) až h), ods. 15 písm. b) až g), ods. 18 písm. ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt

a)
podľa odseku 1 písm. a) až i), l) alebo písm. m) od 500 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. j) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa ...
c)
podľa odseku 1 písm. k) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa ...
d)
podľa odseku 1 písm. n) až r) od 100 eur do 100 000 eur.
(3)

Ak bola osobe opakovane uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) a colný úrad ...

(4)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto ...

(5)

Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho ...

§ 42a
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak

a)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. e) ako pohonnú ...
b)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja u ...
c)
použije minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel,
d)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode ...
e)
použije, dodá alebo ponúka na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 uloží colný úrad pokutu od 100 eur do 100 000 eur.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky ...

(4)

Na priestupky a ich prerokúvanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30a)

§ 43
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, § 11, § 19a, § 25a a 25b a vydaní ...

(3)

Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,30c) ...

(4)

Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ods. 3 ...

§ 44
(1)

Správu minerálneho oleja, ktorý sa stal majetkom štátu podľa osobitného predpisu,7) vykonáva ...

(2)

Pri nakladaní s majetkom štátu uvedeným v odseku 1 postupuje colný úrad podľa osobitného predpisu;31) ...

(3)

Na správu dane sa použije osobitný predpis,20aa) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 11 ods. 12, 13 a 14, § 19 ods. 10, § 19a ods. ...

§ 45
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý ...

(2)

Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli ...

§ 46
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
druh predmetu dane, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaných, spracúvaných, ...
e)
predpokladaný ročný objem výroby v litroch alebo kilogramoch, ak ide o podnik na výrobu minerálneho ...
(2)

Prílohami k žiadosti sú

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho ...
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným ...
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín, výrobkov, ktoré ...
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku ...
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej ...
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) minerálny olej ...
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote ...
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,19)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu ...
e)
nie je v likvidácii ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie alebo ...
(5)

Žiadateľ je pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu povinný zložiť zábezpeku ...

a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 ...
(6)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti ...

(7)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)

Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce od 1. mája 2004 označovať plynový olej podľa tohto ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predpokladané množstvo ročnej výroby označeného plynového oleja.
(10)

Prílohou k žiadosti sú údaje o inštalovanom zariadení a technická dokumentácia zariadenia na ...

(11)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti, a ak sú ...

(12)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu podľa doterajších ...

(13)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, ...
c)
druh predmetu dane a obchodný názov daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a príslušný kód ...
d)
účel použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ustanovení tohto zákona a predpokladané ...
e)
identifikačné údaje dodávateľa daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
(14)

Prílohami k žiadosti sú

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho ...
c)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má daňovo zvýhodnený minerálny olej použiť ako ...
d)
technologický postup a údaje o spotrebe daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ak sa má minerálny ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 písm. b) až e).
(15)

Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené ...

(16)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 13, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(17)

Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie minerálneho oleja oslobodeného ...

(18)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa doterajších predpisov ...

(19)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa ...

(20)

Žiadateľ uvedený v odseku 19 pred vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského ...

(21)

Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 19 skutočnosti ...

(22)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 v rámci podnikania odoberať a ...

(23)

Colný úrad preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 22 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti ...

(24)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odsekoch 19 a 22, ktorej colný úrad vydal povolenie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(25)

Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 24 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné ...

(26)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie ...

a)
s daňou,
b)
bez dane.
(27)

Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 26 zo zásob podľa odseku 26 písm. b) je ...

(28)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 26, ktorá predložila žiadosť o vydanie ...

(29)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 17, 25 a 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 ...

(30)

K 1. máju 2004 zanikajú registrácie a strácajú platnosť povolenia na prevádzkovanie daňového ...

(31)

Ak bol minerálny olej dopravený na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája ...

(32)

Na doloženie prepravy minerálneho oleja oslobodeného od dane na územie iného členského štátu ...

(33)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového ...

(34)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 ...

(35)

Na prepravu minerálneho oleja od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 33 a 34, ...

(36)

Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,25) ...

§ 46a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 1. januáru 2005 v rámci podnikania prevádzkuje podnik ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
druh predmetu dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(2)

Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ...

(3)

Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a zaradí právnickú ...

§ 46b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 zákona v znení ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávneným príjemcom podľa § 25 ods. 9 zákona ...

(4)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2006 obchodníkom s minerálnym ...

a)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
druh predmetu dane, obchodný názov minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry, ...
d)
predpokladaný ročný obrat v litroch alebo kilogramoch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja.
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra ...

(6)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania odoberá alebo dodáva na daňovom ...

(7)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení ...

§ 46c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2008
(1)

Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť ...

(2)

Daňové konanie právoplatne neukončené do 30. júna 2008 sa dokončí podľa doterajších prepisov. ...

(3)

Na zemný plyn dodaný a spotrebovaný do 30. júna 2008 sa použijú doterajšie predpisy.

§ 46d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2009 vyrába biogénnu látku uvedenú ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal osvedčenie o registrácii a povolenie ...

§ 46e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)

Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane alebo ...

(2)

Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane na ...

(3)

Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme minerálny olej v pozastavení dane z iného členského ...

(4)

Na prepravu minerálneho oleja podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený ...

(5)

Prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa ...

(6)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 ...

(7)

Ak má zásoby minerálneho oleja, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010. ...

(8)

Ak vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § ...

(9)

Vývozca minerálneho oleja pri vývoze minerálneho oleja v pozastavení dane môže postupovať podľa ...

(10)

Ak sa vývoz minerálneho oleja podľa odseku 9 začal podľa § 30 v znení účinnom do 31. marca ...

(11)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení ...

§ 46f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010

Daň podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahuje na minerálny ...

§ 46g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

Platnosť povolenia na označovanie plynového oleja vydaného podľa § 9 predpisu účinného do 31. ...

(2)

Osoba, ktorá po 15. januári 2011 uvedie do daňového voľného obehu plynový olej označený podľa ...

(3)

Odberný poukaz na odber označeného plynového oleja vydaný podľa § 11 predpisu účinného do ...

(4)

Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 11 predpisu účinného do 31. decembra 2010 a ...

(5)

Osoba podľa odseku 4 je povinná do 25. januára 2011 podať daňové priznanie a v rovnakej lehote ...

(6)

Platnosť odberného poukazu vydaného obchodníkovi s minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného ...

(7)

Obchodník s minerálnym olejom podľa odseku 6, ktorý do 15. januára 2011 odobral označený plynový ...

a)
vykonať do 20. januára 2011 inventarizáciu týchto zásob podľa stavu k 15. januáru 2011,
b)
podať do 25. januára 2011 daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to z množstva ...
(8)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2010 sa ukončí podľa § 42 alebo ...

§ 46h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)

Osoba zaradená do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so ...
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód ...
c)
predpokladaný ročný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo ...
(2)

Osoba podľa § 11, 21, 25 a 26 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá ...

(3)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ...
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
d)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných ...
(4)

Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a pred vydaním odberného poukazu podľa odseku ...

(5)

Ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu bola predložená colnému ...

(6)

Osobu zaradenú do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu ...

(7)

Osoba, ktorá bola obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom ...

(8)

Osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať ...

(9)

Osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 ...

(10)

Ak osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 ...

§ 46i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 doterajšieho ...

(2)

Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil ...

a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej ...
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo ...
(3)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na ...

(4)

Za daňovo spoľahlivého sa považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý

a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie ...
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou ...
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy ...
(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, k žiadosti podľa odseku ...

a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má ...
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce, že dodržiava podmienky podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť ...

(7)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 22 doterajšieho predpisu v ...

(8)

Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, ...

(9)

Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne ...

(10)

Ustanovenie § 22 ods. 15 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje. ...

§ 46j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2013
(1)

Osoba, ktorá chce od 1. marca 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a d) v znení účinnom do 28. februára 2013,
b)
doklad preukazujúci, že žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c), e) až g),
c)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. d).
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v tejto žiadosti a ...

(4)

Pri vydaní povolenia na obchodovanie alebo odberného poukazu postupuje colný úrad podľa § 25a ...

(5)

Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 28. ...

(6)

Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom ...

§ 46k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a e) v znení ...

(3)

Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. ...

(4)

Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom ...

(5)

Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 ...

§ 46l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Povolenie na výrobu zmesi vydané prevádzkovateľovi daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto ...

(3)

Žiadosť o registráciu podanú podľa § 21, 25 alebo § 26 v znení účinnom do 31. decembra 2013 ...

(4)

Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym ...

(5)

Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym ...

(6)

Ak bolo konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym ...

§ 46m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie predajcov pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom ...

(2)

Osobu podľa odseku 1, ktorá do 28. februára 2014 nepredloží colnému úradu doklad preukazujúci, ...

(3)

Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 distribútorom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom ...

(4)

Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 predajcom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom ...

(5)

Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí obsahovať

a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(6)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú

a)
doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím ...
b)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. ...
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom ...
(7)

Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti ...

(8)

Osoba, ktorá na daňovom území nakupuje v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny ...

a)
identifikačné údaje a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(9)

Colný úrad osobu uvedenú v odseku 8 zaradí do 28. februára 2014 do evidencie spotrebiteľov pohonných ...

(10)

Registrovaná osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 vykonávať činnosti podľa § 25b ods. 1 alebo ods. ...

(11)

Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25b ods. 1 v znení účinnom do 28. februára 2014 nebolo ...

§ 46n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového ...

(2)

Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenie podľa § 25 ods. 7 v znení účinnom ...

(3)

Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 26 ods. 6 a § 25 ods. ...

§ 46o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2015
(1)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. ...

(2)

Osoba, ktorá chce byť od 1. februára 2015 spotrebiteľom pohonných látok podľa § 25b ods. 11 ...

a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná ...
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
číslo povolenia na distribúciu vydaného osobe podľa § 25b ods. 1, od ktorej bude nakupovať alebo ...
(3)

Žiadateľ podľa odseku 2 musí prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. ...

(4)

Colný úrad zaradí osobu uvedenú v odseku 2 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá ...

§ 46p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, ...

a)
sadzba dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 ...
b)
sadzba dane na plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 ...
§ 46q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1 v znení účinnom do ...

(2)

Držiteľ povolenia na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj podľa odseku 1 musí spĺňať ...

a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť20f) a v rámci podnikania nakupuje a predáva ...
b)
má ročný objem predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. ...
c)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
d)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové ...
f)
vykazuje na základe údajov z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami17) ...
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný ...
h)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(3)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 3 v znení účinnom do 31. ...

(4)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do ...

(5)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa § 25b ods. 4 v znení účinnom do 31. ...

(6)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. ...

(7)

Ak distribútorovi pohonných látok alebo predajcovi pohonných látok povolenie na distribúciu alebo ...

(8)

Konanie o uložení pokuty podľa § 42 a 42a v znení účinnom do 31. marca 2018 právoplatne neukončené ...

§ 46r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Finančné riaditeľstvo po uzatvorení prvej zmluvy o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. ...

(2)

Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o dni začatia a oznámenie o ...

(3)

Osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce v období podľa odseku 2 uvádzať na daňovom území ...

(4)

Dohoda o testovaní identifikačnej látky musí obsahovať

a)
podmienky odberu a použitia identifikačnej látky,
b)
podmienky zúčtovania odberu a použitia identifikačnej látky,
c)
množstvo identifikačnej látky odobratej na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. ...
d)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré ...
e)
dátum začatia a dátum ukončenia označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. ...
f)
podmienky vrátenia nepoužitej identifikačnej látky,
g)
ďalšie náležitosti súvisiace s testovaním identifikačnej látky.
(5)

Finančné riaditeľstvo je povinné po ukončení obdobia podľa odseku 2 vyhodnotiť testovanie identifikačnej ...

(6)

Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou ...

(7)

Pokuta za správny delikt podľa § 42 ods. 1 písm. s) sa neuplatní na minerálny olej uvedený v ...

§ 46s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
(1)

Osoba, ktorá chce v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. ...

(2)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)

Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti. ...

(4)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti ...

§ 47

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z., ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 457/2001 Z. z. o určení druhu a množstva ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 460/2001 Z. z. o vzore sprievodného dokumentu ...

4.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 461/2001 Z. z. o podrobnostiach a náležitostiach ...

5.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 462/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia ...

6.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 463/2001 Z. z. o podrobnostiach vrátenia ...

§ 48

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 5, § 6 ods. 1 až ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákonu č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení ...

  2.

  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre ...

  3.

  Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. ...

  4.

  Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce ...

  5.

  Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 98/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

Poznámky

 • 1)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 1a)  Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. V. EÚ C 83, 30. 3. 2010). Čl. 355 Zmluvy o ...
 • 1aa)  Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1ab)  Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1b)  Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ...
 • 2)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 2aa)  § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2ab)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 2b)  Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení ...
 • 2c)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko ...
 • 2ca)  § 14f zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 181/2017 Z. z.
 • 2d)  Napríklad STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy. ...
 • 2e)  Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 2ea)  STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k ...
 • 2f)  Napríklad STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy.
 • 2g)  Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného ...
 • 2h)  § 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická ...
 • 4a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 4b)  § 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 4c)  Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
 • 4d)  Nariadenie Rady (EHS) 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností ...
 • 5)  Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými ...
 • 6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane ...
 • 6a)  § 50 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6b)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 6ba)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 6c)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii ...
 • 6d)  Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o ...
 • 7)  Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona ...
 • 7a)   § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 7aa)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby ...
 • 7b)  § 68 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 8)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 9)  § 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...
 • 10)  § 2 ods. 7 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...
 • 10a)  § 16 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 11)  § 156 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 12)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady ...
 • 13)  STN 753415 Ochrana vody pred ropnými látkami, objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie. ...
 • 14)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 14a)  Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení ...
 • 16)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.§ 39 Obchodného zákonníka.
 • 17)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 524 Občianskeho zákonníka.§ 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 19)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 ...
 • 19a)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 19aa)  Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...
 • 20)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 20a)  Nariadenie komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 20aa)  Zákon č. 563/2009 Z. z.
 • 20b)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20c)  Napríklad čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, ...
 • 20d)  § 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20e)  Položka 1.3.13 prílohy č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole ...
 • 20f)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 22)  Napríklad STN EN 1442+A1 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Plniteľné zvárané oceľové fľaše ...
 • 25a)  Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 25b)  Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 25c)  Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
 • 25d)  Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 26)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na ...
 • 27)  § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 28)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 30)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných ...
 • 30a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 30aa)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30b)  § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 30c)  Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. ...
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 32)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 33)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore