Európska legislatíva k predpisu 9/2013

  1. 2009/102/ES: Rozhodnutie Rady zo 4. novembra 2008 o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Maďarsku
  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Text s významom pre EHP)
  3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách Text s významom pre EHP
  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (Text s významom pre EHP)
  5. 2011/7/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky [oznámené pod číslom K(2010) 9592] Text s významom pre EHP
MENU
Hore