Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 88/2017 účinný od 01.05.2017

Platnosť od: 20.04.2017
Účinnosť od: 01.05.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 88/2017 účinný od 01.05.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 88/2017 s účinnosťou od 01.05.2017

Legislatívny proces k zákonu 88/2017

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

K predpisu 88/2017, dátum vydania: 20.04.2017

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Gál, Péter Vörös, Elemér Jakab a Tibor Bastrnák.

Podľa § 18 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov účinného do 30. júna 2016 mali účastníci občianskeho súdneho konania právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, pričom súd bol povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Zároveň v zmysle § 141 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30. júna 2016 trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumie, platil štát.

Podľa nového správneho súdneho kódexu účastníci zabezpečujú preklad podaní a dôkazov v inom ako štátnom jazyku sami, alebo ich preklad síce zabezpečí štát, ale trovy prekladu nehradí a na náhradu týchto trov sa použijú všeobecné ustanovenia o náhrade trov konania.

V nadväznosti na zásady ochrany práva používať regionálne a menšinové jazyky v konaniach pred národnými súdmi, vyjadrenými v medzinárodných dohovoroch, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), sa k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát pokiaľ ide o bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský jazyk, ktoré Slovenská republika pri ratifikácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov označila ako regionálne alebo menšinové jazyky sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov. Uvedená ochrana zahŕňa aj povinnosť štátu znášať s tým spojené výdavky.

Predkladaný návrh zákona mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K čl. I:

Bod 1:

Navrhuje sa povinnosť súdu v správnom súdnom konaní zabezpečiť preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v zmysle článku 3 odsek 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), teda podaní a dôkazov, ktoré v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku.

Bod 2:

V súvislosti s predchádzajúcim bodom sa navrhuje zmena ustanovenia o náhrade trov prekladu a tlmočenia, a to tak, aby trovy prekladu podľa novej vety odseku 2 rovnako hradil štát.

K čl. II:

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. mája 2017.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. o Správnom súdnom poriadku.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskej únie

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

Slovenská republika je viazaná Európskou chartou menšinových jazykov k právu účastníka správneho súdneho konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie a predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti - úplný

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. o Správnom súdnom poriadku

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Gábor Gál,Péter Vörös, Elemér Jakab, Tibor Bastrnák

* Materiál nelegislatívnej povahy

Σ Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

* Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

2. Definícia problému

Účastníci občianskeho súdneho konania majú právo konať pred súdom v materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumejú.

3. Ciele a výsledný stav

Zabezpečenie prekladu podaní a dôkazov v inom ako v štátnom jazyku

4. Dotknuté subjekty

súdy

5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

* Pozitívne

* Žiadne

Σ Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

* Áno

* Nie

Σ Čiastočne

* Pozitívne

S  Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

* Pozitívne

S  Žiadne

* Negatívne

Sociálne vplyvy

* Pozitívne

Σ Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

* Pozitívne

Σ Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

* Pozitívne

Σ Žiadne

* Negatívne

* Pozitívne

S  Žiadne

* Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

* Pozitívne

Σ Žiadne

* Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa

gal@gave.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Materiál nebol predmetom PPK

 

 

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore