Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70993
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 80/1997 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 20.03.1997
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Štátna hospodárska politika, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD91 DS17 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 80/1997 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 80/1997 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 281/2019

Legislatívny proces k zákonu 281/2019§ 1

(1)
Zriaďuje sa Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).
(2)
Eximbanka je právnická osoba so sídlom v Bratislave; zapisuje sa do obchodného registra a môže používať skratku EXIMBANKA SR.
(3)
Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraničnoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím. Eximbanka sa podieľa aj na realizácii rozvojovej spolupráce.
(4)
Eximbanka pri plnení úloh podľa odseku 3 prihliada na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja, ochranu životného prostredia a podporu investícií do nových technológií a príslušnej infraštruktúry.
(5)
Eximbanka nie je bankou, poisťovňou ani zaisťovňou podľa osobitných predpisov.1)
(6)
Eximbanka nie je zriadená na účel podnikania.1aa)
(7)
Eximbanka je subjektom verejnej správy len na účely vykazovania podľa osobitného predpisu.1aaa)
zobraziť paragraf
§ 17
Vzťah k vláde

(1)
Eximbanka plní voči vláde úlohy v rozsahu tohto zákona v súlade s § 1 ods. 3.
(2)
Na základe rozhodnutia vlády môže ministerstvo na účely reštrukturalizácie aktív Eximbanky prevziať pohľadávky a záväzky Eximbanky vzniknuté z financovania vývozných úverov a poisťovania vývozných úverov, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu vykonávania činností Eximbanky podľa § 2, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
zobraziť paragraf
§ 20
Financovanie vývozných úverov

(1)
Financovanie vývozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie vývozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb,
b)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vývozných úverov na podporu investovania vývozcov v zahraničí,
c)
priame financovanie alebo spolufinancovanie zvýhodnených vývozných úverov.6b)
(2)
Pri financovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými Radou banky; pri priamom financovaní alebo spolufinancovaní zvýhodnených vývozných úverov môže byť vývozcom aj iná osoba ako je uvedená v § 4 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 21
Financovanie dovozných úverov

(1)
Financovanie dovozných úverov Eximbankou je priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie dovozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb.
(2)
Pri financovaní dovozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými Radou banky.
zobraziť paragraf
§ 22
Poisťovanie vývozných úverov

(1)
Eximbanka môže poisťovať
a)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
b)
krátkodobé vývozné úvery proti politickým rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
c)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery určené na podporu investovania vývozcov v zahraničí proti politickým a komerčným rizikám, ktoré tam môžu vzniknúť,
d)
krátkodobé vývozné úvery proti komerčnému riziku spôsobenému zahraničným odberateľom,
e)
zvýhodnené vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine.
(2)
Pri poisťovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom; pri poisťovaní zvýhodnených vývozných úverov môže byť vývozcom aj iná osoba ako je uvedená v § 4 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 24
Ďalšie činnosti Eximbanky

(1)
Eximbanka je povinná v súčinnosti s vývozcami vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine.
(2)
Eximbanka je oprávnená odoberať a využívať informácie o klientoch Eximbanky len v rozsahu potrebnom na účely financovania a poisťovania vývozných úverov z bázy dát právnickej osoby zriadenej ministerstvom a colnej štatistiky.7) Tieto právnické osoby sú povinné poskytnúť Eximbanke takéto informácie.
(3)
Eximbanka je oprávnená poskytnúť informácie získané podľa odseku 2 aj právnickej osobe založenej podľa odseku 6.
(4)
Eximbanka pri svojej činnosti podľa tohto zákona
a)
využíva informácie spracované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami týchto zastúpení a misiami za vopred dohodnutých podmienok s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
poskytuje poradenstvo vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu.
(5)
Eximbanka ďalej môže
a)
eskontovať a reeskontovať zmenky,
b)
na účely tohto zákona vydávať dlhopisy podľa osobitného predpisu,8)
c)
uzatvárať zmluvu o otvorení akreditívu a potvrdzovať akreditívy,9)
d)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu,10)
e)
prijať finančný úver v eurách alebo v inej mene od banky alebo od finančnej inštitúcie,
f)
priamo financovať, refinancovať alebo spolufinancovať krátkodobý úver, strednodobý úver a dlhodobý úver pre vývozcu alebo dovozcu na nákup tovarov alebo služieb od tuzemských dodávateľov a poskytnúť finančný úver v eurách alebo v inej mene na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu,
g)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády krátkodobý úver zo zdrojov Eximbanky s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka; celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 25 % vlastných zdrojov financovania Eximbanky,
h)
vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu,10a)
i)
investovať do finančných nástrojov11) z vlastných zdrojov financovania,
j)
poisťovať a zaisťovať pohľadávky vývozcov proti komerčným rizikám,
k)
viesť klientské účty a účty pre holdingové fondy slúžiace na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu,11aa)
l)
poskytovať platobné služby a zúčtovanie,
m)
obchodovať na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,
n)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)
o)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa tohto zákona.
(6)
Eximbanka môže zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických osobách len so súhlasom vlády.
zobraziť paragraf
§ 25

Eximbanka je povinná dodržiavať pravidlá obozretného vykonávania činností uvedených v § 2, ktoré určí ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 34
Účtovná závierka a výročná správa

(1)
Eximbanka zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje výročnú správu podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu13) v registri účtovných závierok.13a)
(3)
V prílohe účtovnej závierky sa uvedú údaje osobitne za oblasť financovania vývozných úverov a dovozných úverov, osobitne za oblasť poisťovania rizík a zaisťovania rizík z financovania vývozných úverov.
zobraziť paragraf
§ 35a
Výbor pre audit

(1)
Výbor pre audit vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.13b) Štatút výboru pre audit schvaľuje Dozorná rada.
(2)
Výbor pre audit má troch členov vrátane jeho predsedu. Členov výboru pre audit vymenúva a odvoláva ministerstvo, pričom členom výboru pre audit môže byť aj člen Dozornej rady s výnimkou predsedu Dozornej rady. Predsedu výboru pre audit volia a odvolávajú jeho členovia. Aspoň jeden člen výboru pre audit musí mať minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s Eximbankou alebo jej dcérskou právnickou osobou (§ 24 ods. 6), členmi Rady banky a audítorom Eximbanky a ani im nie je blízkou osobou19) a nemá žiadny príjem od Eximbanky alebo jej dcérskej právnickej osoby okrem odmeny za výkon funkcie člena Dozornej rady alebo člena výboru pre audit.
(3)
Člen výboru pre audit nemôže byť členom Rady banky. Na člena výboru pre audit, ktorý nie je členom Dozornej rady, sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 5.
(4)
Funkčné obdobie členov výboru pre audit je šesť rokov. Členstvo vo výbore pre audit môže trvať najviac dve funkčné obdobia za sebou. Člen výboru pre audit môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia.
(5)
Člen výboru pre audit sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu. Členstvo vo výbore pre audit zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov výboru pre audit pod dvoch, zaniká členstvo vo výbore pre audit až vymenovaním nového člena výboru pre audit.
(6)
Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
(7)
Členom výboru pre audit patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 37

(1)
Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä na informácie o uskutočnených obchodoch a stavoch na účtoch podľa § 24 ods. 5 písm. k), sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Tieto informácie je Eximbanka povinná chrániť pred zneužitím, vyzradením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, môže Eximbanka poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn. Zmluvy uzavreté v pôsobnosti Eximbanky pri vykonávaní činností podľa § 2, ktoré obsahujú informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, sa nezverejňujú.
(2)
Na účely tejto časti zákona sa za klienta Eximbanky považuje aj právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento právny nástupca, osoba, s ktorou Eximbanka rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Eximbanky, a tiež osoba, o ktorej Eximbanka dostala údaje od banky, poisťovne alebo zaisťovne alebo údaje z registra bankových úverov a záruk podľa § 18 ods. 3.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky, poisťovne, zaisťovne, obchodné meno klienta alebo meno a priezvisko klienta. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií o klientoch Eximbanky na písomné vyžiadanie bánk, poisťovní alebo zaisťovní, s ktorými má Eximbanka uzatvorené zmluvy týkajúce sa vykonávania činností podľa § 2, ak požadované informácie sú nevyhnutné na realizáciu týchto zmlúv. Správu o všetkých skutočnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, je Eximbanka oprávnená podať osobám povereným výkonom štátneho dozoru nad činnosťou Eximbanky.
(4)
Pri ochrane informácií a údajov podľa odseku 1 postupuje Eximbanka rovnako ako pri ochrane informácií a dokladov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Skutočnosti týkajúce sa klienta poskytne Eximbanka len na písomné vyžiadanie v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.17) Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže Eximbanka príslušnú záležitosť identifikovať. Za podanie informácie o skutočnostiach týkajúcich sa klienta patrí Eximbanke úhrada.
(5)
Člen Rady banky, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky, a členovia Dozornej rady sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie; táto mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu tejto funkcie.
(6)
Zamestnancov Eximbanky môže v nevyhnutných prípadoch zbaviť povinnosti mlčanlivosti generálny riaditeľ. Členov Rady banky a členov Dozornej rady môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti vláda.
(7)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej funkcie, platí aj pre členov zboru poradcov vymenovaných generálnym riaditeľom podľa § 14 ods. 4 a pre členov orgánov a zamestnancov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6. Z dôvodov verejného záujmu ich môže tejto povinnosti zbaviť generálny riaditeľ.
(8)
Eximbanka je povinná archivovať doklady o uskutočňovaných obchodoch podľa osobitného predpisu.18)
(9)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje plnenie oznamovacej povinnosti príslušnému orgánu Slovenskej republiky na účely automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu.18a)
zobraziť paragraf
§ 42d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019


Eximbanka je povinná do 31. decembra 2019 zosúladiť svoje úverové podmienky a podmienky úverového poistenia s ustanoveniami § 20 ods. 2, § 21 ods. 2 a § 22 ods. 2 v znení účinnom od 1. októbra 2019.
zobraziť paragraf
§ 42e
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. októbra 2019


Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/1997 Z. z. o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]6b)  § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]13a)  § 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore