Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 281/2019 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 26.09.2019
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Poistenie a ochrana vkladov, Zákonné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 281/2019 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 281/2019 s účinnosťou od 01.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 281/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. ...

1.

V § 1 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Eximbanka sa podieľa aj na realizácii rozvojovej spolupráce.“. ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

3.

V § 17 ods. 2 sa za slovo „pohľadávky“ vkladajú slová „a záväzky“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou ...

4.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
priame financovanie alebo spolufinancovanie zvýhodnených vývozných úverov.6b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 12 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

5.

V § 20 ods. 2 sa slová „Eximbankou pre vývozcov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“ a na konci sa bodka ...

6.

V § 21 ods. 2 sa slová „Eximbankou pre dovozcov“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

7.

V § 22 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „úvery“ vypúšťa odkaz „6b)“.

8.

V § 22 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poisťovaní zvýhodnených ...

9.

V § 24 ods. 4 písm. a) sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.

10.

V § 24 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
uzatvárať zmluvu o otvorení akreditívu a potvrdzovať akreditívy,9)“.

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 682 až 691 a § 762 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 24 ods. 5 písmeno h) znie:

„h)
vykonávať finančné nástroje Európskej únie určené na rozvojovú spoluprácu,10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 12a zákona č. 392/2015 Z. z. v znení zákona č. 281/2019 Z. z.“.

12.

V § 25 sa slová „podnikania Eximbanky“ nahrádzajú slovami „vykonávania činností uvedených v § 2“.

13.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu13) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14.

V § 35a ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „13)“ nahrádza odkazom „13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 34 ods. 4 zákona č. 423/2015 Z. z.“.

15.

V § 37 ods. 1 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

16.

Za § 42c sa vkladajú § 42d a 42e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 42d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019 Eximbanka je povinná do 31. decembra ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 13 ods. 3 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „alebo v Štátnej pokladnici“.

Čl. III

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...

1.

V § 9 ods. 5 sa vypúšťajú slová „potvrdenie o poistení zodpovednosti a“.

2.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu zelenú ...

3.

V § 17 sa slová „potvrdením o poistení zodpovednosti“ nahrádzajú slovami „zelenou kartou“.

4.

V § 18 ods. 1 sa slová „potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré“ nahrádzajú slovami „zelenú kartu, ...

Čl. IV

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 91 ods. 2 sa za slovo „Slovenska“ vkladajú slová „alebo v Štátnej pokladnici“.

Čl. V

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 ...

1.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

2.

V § 8 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak je s týmto iným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa) Dvojstranná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach ...

3.

V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Čl. VI

Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „trvalo“.

2.

V § 3 ods. 4 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júna“.

3.

V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).“.

4.

V § 5 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) na základe ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

5.

V § 5 ods. 5 písm. a) sa slová „písm. a) až d) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e), i) a j)“.

6.

V § 6 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
poskytnutie vedomostí a skúseností,“.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

7.

V § 6 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

8.

V § 8 ods. 2 sa za slová „Ministerstvo zahraničných vecí“ vkladajú slová „alebo agentúra“.

9.

V § 8 odsek 6 znie:

„(6) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 1 písm. b) až d) schvaľuje agentúra na ...

10.

V § 9 ods. 3 sa slová „jeden mesiac“ nahrádzajú slovami „desať pracovných dní“ a slovo „prekladania“ ...

11.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Poskytnutie vedomostí a skúseností (1) Poskytnutím vedomostí a skúseností sa na účely tohto zákona ...

12.

V § 10 ods. 1 prvá veta znie: „Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

13.

V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o Slovákov žijúcich v zahraničí,11) ...

14.

V 10 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „poskytnúť“ nahrádza slovom „priznať“.

15.

V § 10 ods. 3 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „so sídlom na území Slovenskej republiky“.

16.

V § 10 ods. 3 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „k štúdiu na vysokej škole (ďalej len „jazyková ...

17.

V § 10 ods. 3 písm. c) úvodnej vete a ods. 12 sa slovo „poskytnutie“ nahrádza slovom „priznanie“.

18.

V § 10 ods. 6 sa slová „poskytnutie vládneho štipendia“ nahrádzajú slovami „vládne štipendium“.

19.

V § 10 ods. 7 sa slová „Uchádzač, ktorému bolo poskytnuté vládne štipendium, je povinný“ nahrádzajú ...

20.

V § 10 odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Ministerstvo školstva odníme vládne štipendium, ak štipendista a) nesplní povinnosť podľa odseku ...

21.

V § 10 ods. 13 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní13)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“. ...

22.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 14 až 19, ktoré znejú:

„(14) Na úhradu výdavkov na personálne zabezpečenie a materiálne zabezpečenie, ktoré verejnej vysokej ...

23.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru (1) Eximbanka môže poskytnúť zahraničnému verejnému odberateľovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 21 znejú:

„13) § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

24.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu (1) Agentúra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ...

25.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019 Na zvýhodnené vývozné úvery poskytnuté ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore