Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 17.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS3EUPPČL0

Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 78/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 321/2018

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje technické prostriedky a podmienky ich použitia pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí.

(2)

Používanie technických prostriedkov Zborom väzenskej a justičnej stráže v mieste výkonu trestu odňatia slobody na účely kontroly odsúdených upravuje osobitný predpis.1) Ustanovenia tohto zákona sa pri používaní technických prostriedkov podľa prechádzajúcej vety použijú primerane.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

kontrolou technickými prostriedkami činnosť, ktorou sa zisťuje dodržiavanie zákazov, povinností alebo obmedzení uložených rozhodnutím prostredníctvom technických prostriedkov a centrálneho monitorovacieho systému,

b)

rozhodnutím vykonateľné rozhodnutie súdu alebo prokurátora, ktorým sa ukladá zákaz, obmedzenie alebo povinnosť alebo vykonateľné rozhodnutie, ktorým sa uložil trest domáceho väzenia,

c)

technickými prostriedkami zariadenie alebo ich súbor umožňujúce za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolu výkonu rozhodnutia,

d)

kontrolovanou osobou fyzická osoba, ktorá je na základe rozhodnutia povinná podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami,

e)

chránenou osobou fyzická osoba, ku ktorej má kontrolovaná osoba rozhodnutím uložený zákaz priblíženia sa na určenú vzdialenosť,

f)

operačným strediskom pracovisko, ktoré zabezpečuje nepretržitú prevádzku a obsluhu centrálneho monitorovacieho systému a vykonáva nepretržitý dohľad nad správnou činnosťou technických prostriedkov,

g)

centrálnym monitorovacím systémom informačný systém, ktorý umožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami najmä zaznamenávaním bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov,

h)

bezpečnostným incidentom porušenie zákazu, obmedzenia alebo povinnosti uložených rozhodnutím,

i)

prevádzkovým incidentom skutočnosť ovplyvňujúca nerušený priebeh kontroly technickými prostriedkami, ak nie je bezpečnostným incidentom,

j)

obydlím byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov,

k)

marením kontroly technickými prostriedkami opakované zavinené porušenie povinnosti podľa § 28, ktoré ovplyvňuje nerušený priebeh kontroly technickými prostriedkami.

DRUHÁ ČASŤ

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A PODMIENKY ICH POUŽITIA

PRVÁ HLAVA
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY

§ 3 - Vymedzenie technických prostriedkov
(1)

Technickými prostriedkami sú:

a)

osobné identifikačné zariadenie,

b)

zariadenie na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia (ďalej len „zariadenie na kontrolu prítomnosti“),

c)

zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby,

d)

zariadenie varovania blízkosti,

e)

zariadenie kontroly požitia alkoholu,

f)

zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby,

g)

zariadenie probačného a mediačného úradníka.

(2)

Technické prostriedky sú vo vlastníctve štátu. Správcom technických prostriedkov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“).

§ 4 - Osobné identifikačné zariadenie
(1)

Osobné identifikačné zariadenie umožňuje jednoznačnú identifikáciu kontrolovanej osoby.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná strpieť upevnenie osobného identifikačného zariadenia na svojom tele počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

§ 5 - Zariadenie na kontrolu prítomnosti
(1)

Zariadenie na kontrolu prítomnosti umožňuje kontrolu prítomnosti kontrolovanej osoby v určený čas na určenom mieste.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia na kontrolu prítomnosti vo svojom obydlí počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

§ 6 - Zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby
(1)

Zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby umožňuje kontrolu pohybu a pobytu kontrolovanej osoby na základe určenia jej aktuálnej geografickej polohy.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná mať pri sebe zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

§ 7 - Zariadenie varovania blízkosti
(1)

Zariadenie varovania blízkosti umožňuje detekciu priblíženia sa kontrolovanej osoby k chránenej osobe a okamžité varovanie chránenej osoby.

(2)

Chránená osoba musí mať pri sebe zariadenie varovania blízkosti počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

§ 8 - Zariadenie kontroly požitia alkoholu
(1)

Zariadenie kontroly požitia alkoholu umožňuje kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov kontrolovanou osobou na základe sledovania úrovne alkoholu v dychu za súčasnej biometrickej identifikácie kontrolovanej osoby.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia kontroly požitia alkoholu vo svojom obydlí počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

§ 9 - Zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby

Zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby umožňuje na základe biometrickej identifikácie kontrolovanej osoby telefonické overenie prítomnosti kontrolovanej osoby na určenom mieste a v určenom čase.

§ 10 - Zariadenie probačného a mediačného úradníka
(1)

Zariadenie probačného a mediačného úradníka je používané probačným a mediačným úradníkom a umožňuje kontrolu dodržiavania zákazu, obmedzenia alebo povinnosti uloženej rozhodnutím, a to zisťovaním prítomnosti kontrolovanej osoby na určitom mieste bez vedomosti kontrolovanej osoby.

(2)

Probačný a mediačný úradník je oprávnený pri výkone kontroly technickými prostriedkami používať zariadenie podľa odseku 1.

§ 11 - Použitie technických prostriedkov
(1)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe povinnosť zdržiavať sa v určený čas na určenom mieste, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b); ustanovenie § 10 tým nie je dotknuté. Ak sa rozhodnutím ukladá povinnosť zdržiavať sa v určený čas na určenom mieste popri zákaze podľa odseku 2 alebo odseku 3, ktorého dodržiavanie sa má zisťovať kontrolou technickými prostriedkami, kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c).

(2)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz priblížiť sa k chránenej osobe na určenú vzdialenosť, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) a d); ustanovenie § 10 tým nie je dotknuté.

(3)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz zdržiavať sa na určenom mieste alebo v určenom obvode vrátane zákazu účasti na verejnom podujatí, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c), v prípade zákazu účasti na verejnom podujatí aj podľa § 3 ods. 1 písm. f); ustanovenie § 10 tým nie je dotknuté.

(4)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz požívať alkoholické nápoje, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a e).

(5)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe povinnosť podľa odseku 1 a súčasne zákaz podľa odseku 4, funkciu zariadenia na kontrolu prítomnosti plní technický prostriedok podľa § 3 ods. 1 písm. e).

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY VÝKONU KONTROLY TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI A POUŽITIA TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

Podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami
§ 12
(1)

Kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať, ak sú technické prostriedky k dispozícii a ak sú splnené materiálno-technické podmienky ich použitia. Materiálno-technické podmienky použitia technických prostriedkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2)

Okrem splnenia podmienok podľa odseku 1 možno kontrolu technickými prostriedkami podľa

a)

§ 11 ods. 2 vykonať len s písomným súhlasom chránenej osoby, ktorá je plnoletá; ak bol tento súhlas vzatý späť, nemožno ho znovu udeliť,

b)

§ 11 ods. 1 a 4 vykonať len s písomným súhlasom plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti v čase obstarávania tohto súhlasu podľa § 13; udelený súhlas nemožno vziať späť.

(3)

Ak je chránenou osobou maloleté dieťa, písomný súhlas sa nevyžaduje a kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať, len ak je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa a ak je maloleté dieťa s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť schopné plniť povinnosti chránenej osoby podľa tohto zákona. Na tento účel súd alebo prokurátor prihliadne na

a)

názor maloletého dieťaťa, ak je schopné formulovať svoj názor,

b)

vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej súd zveril maloleté dieťa do starostlivosti,

c)

vyjadrenie opatrovníka, ak je maloletému dieťaťu ustanovený.

(4)

Súhlasom podľa odseku 2 písm. a) je aj návrh chránenej osoby podľa osobitného predpisu.3)

§ 13
(1)

Preskúmanie splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 a 3 vykonáva na pokyn sudcu, prokurátora a na žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody v ním určenej lehote probačný a mediačný úradník toho súdu, v ktorého obvode sa rozhodnutie bude vykonávať. Probačný a mediačný úradník zabezpečí vstupný pohovor s dotknutými osobami, ako aj činnosti súvisiace s miestnym zisťovaním, ak je potrebné. Súhlas podľa § 12 ods. 2, názor maloletého dieťaťa podľa § 12 ods. 3 písm. a) a vyjadrenia podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) obstaráva v lehote podľa prvej vety probačný a mediačný úradník.

(2)

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi a osobe zabezpečujúcej činnosti podľa odseku 5 potrebnú súčinnosť vrátane umožnenia vstupu do obydlia, v ktorom sa táto osoba zdržiava.

(3)

Probačný a mediačný úradník pri preskúmaní splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 zabezpečí poučenie dotknutej osoby o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, o prevádzkových pokynoch používania technických prostriedkov a o následkoch porušenia režimu použitia technických prostriedkov, ako aj následkoch porušenia povinností podľa tohto zákona.

(4)

Dotknutou osobou podľa odsekov 1 až 3 je fyzická osoba, ktorá môže byť dotknutá rozhodnutím ako kontrolovaná osoba, fyzická osoba, ktorej súhlas je podmienkou výkonu kontroly technickými prostriedkami, ako aj fyzická osoba podľa § 12 ods. 3.

(5)

Operačné stredisko zabezpečuje probačnému a mediačnému úradníkovi technickú podporu pri preskúmavaní splnenia materiálno-technických podmienok použitia technických prostriedkov.

(6)

O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 až 3 vyhotovuje probačný a mediačný úradník správu, ktorú predkladá tomu, kto vydal pokyn podľa odseku 1.

§ 14
(1)

Ak sa počas kontroly technickými prostriedkami zmenia podmienky podľa § 12 ods. 1, probačný a mediačný úradník preverí v spolupráci s operačným strediskom možnosti ďalšieho trvania kontroly technickými prostriedkami, o čom spracuje písomný záznam, ktorý predloží s návrhom ďalšieho postupu tomu, kto vydal rozhodnutie.

(2)

Ak chránená osoba počas kontroly technickými prostriedkami vezme späť súhlas podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo ak chránená osoba podľa § 12 ods. 3 vyjadrí nesúhlas s kontrolou technickými prostriedkami, probačný a mediačný úradník o tom spracuje písomný záznam, ktorý predloží tomu, kto vydal rozhodnutie. Späťvzatie súhlasu musí byť písomné, inak sa naň neprihliada.

Podmienky použitia technických prostriedkov
§ 15

Technické prostriedky možno použiť len v súlade s týmto zákonom, na základe rozhodnutia a v rozsahu režimu ich použitia.

§ 16 - Režim použitia technických prostriedkov
(1)

Režim použitia technických prostriedkov určuje na základe rozhodnutia probačný a mediačný úradník tak, aby bol zabezpečený riadny výkon kontroly technickými prostriedkami.

(2)

Režim použitia technických prostriedkov obsahuje označenie technických prostriedkov podľa § 11, ktoré sa majú použiť v rámci kontroly výkonu rozhodnutia, a je podkladom pre operačné stredisko na vykonanie úkonov podľa § 18 ods. 3.

TRETIA ČASŤ

KONTROLA TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI

§ 17 - Výkon kontroly technickým prostriedkami
(1)

Kontrolu technickými prostriedkami vykonáva probačný a mediačný úradník príslušného súdu podľa § 13 ods. 1 a spočíva najmä v

a)

inštalácii a deinštalácii technických prostriedkov,

b)

aktivácii a deaktivácii režimu použitia technických prostriedkov,

c)

zaznamenávaní, ohlasovaní a riešení bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov,

d)

overovaní dostupnosti a funkčnosti technických prostriedkov a ich údržbe.

(2)

Operačné stredisko zabezpečuje probačnému a mediačnému úradníkovi technickú podporu pri výkone kontroly technickými prostriedkami.

§ 18 - Inštalácia technických prostriedkov, aktivácia režimu použitia technických prostriedkov
(1)

Inštalácia technických prostriedkov zahŕňa

a)

aktiváciu technických prostriedkov,

b)

upevnenie osobného identifikačného zariadenia na telo kontrolovanej osoby (§ 4),

c)

umiestnenie technických prostriedkov v obydlí, v ktorom sa kontrolovaná osoba zdržiava alebo má zdržiavať (§ 5 a 8),

d)

odovzdanie zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osobe (§ 6) a zariadenia varovania blízkosti chránenej osobe (§ 7),

e)

vyhotovenie vzorky biometrických údajov (§ 8 a 9).

(2)

Pri inštalácii technických prostriedkov probačný a mediačný úradník vykoná poučenie podľa § 13 ods. 3.

(3)

Aktivácia režimu použitia technických prostriedkov zahŕňa vloženie údajov z režimu použitia technických prostriedkov do centrálneho monitorovacieho systému a vykonáva ju operačné stredisko prostredníctvom centrálneho monitorovacieho systému na pokyn probačného a mediačného úradníka.

(4)

O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 až 3 probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

§ 19 - Zaznamenávanie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov
(1)

Priebeh kontroly výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami, bezpečnostné incidenty a prevádzkové incidenty operačné stredisko zaznamenáva prostredníctvom centrálneho monitorovacieho systému.

(2)

Operačné stredisko poskytuje príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi na požiadanie bezodkladne prehľad bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov.

§ 20 - Ohlasovanie bezpečnostných incidentov

Operačné stredisko bezodkladne ohlasuje bezpečnostné incidenty zaznamenané centrálnym monitorovacím systémom príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi, a ak je ohrozený život alebo zdravie alebo ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, aj Policajnému zboru.

§ 21 - Riešenie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov
(1)

Probačný a mediačný úradník je povinný bezodkladne preveriť ohlásené bezpečnostné incidenty najmä pohovorom s kontrolovanou osobou alebo s chránenou osobou alebo miestnym zisťovaním. O každom preverení bezpečnostného incidentu probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

(2)

Probačný a mediačný úradník bezodkladne informuje o preverenom bezpečnostnom incidente toho, kto vydal rozhodnutie; ak je chránenou osobou maloleté dieťa alebo ak bezpečnostný incident ohrozil maloleté dieťa, informuje probačný a mediačný úradník o preverenom bezpečnostnom incidente aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

(3)

Operačné stredisko preveruje prevádzkové incidenty najmä kontaktovaním kontrolovanej osoby alebo chránenej osoby na účely poskytnutia vysvetlenia, ako aj preverovaním materiálno-technických podmienok podľa § 12 ods. 1 a overovaním funkčnosti technických prostriedkov. Ak prevádzkový incident vykazuje znaky bezpečnostného incidentu, operačné stredisko postupuje podľa § 20. O každom preverení prevádzkového incidentu vyhotovuje operačné stredisko písomný záznam.

§ 22 - Prerušenie kontroly technickými prostriedkami
(1)

Kontrola technickými prostriedkami sa preruší, ak nastúpi kontrolovaná osoba do výkonu väzby alebo ak sa preruší výkon rozhodnutia. Ak sa zmenia podmienky použitia technických prostriedkov spôsobom, ktorý dočasne znemožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami, súd alebo prokurátor na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez tohto návrhu preruší kontrolu technickými prostriedkami na nevyhnutný čas. Ak ide o prerušenie kontroly technickým prostriedkom podľa § 3 ods. 1 písm. d), súd alebo prokurátor bezodkladne vyrozumie chránenú osobu a osoby podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c).

(2)

Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými prostriedkami, súd alebo prokurátor na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez tohto návrhu bezodkladne nariadi pokračovať v kontrole technickými prostriedkami. Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými prostriedkami na základe rozhodnutia súdu v inej veci, bezodkladne sa o tom upovedomí súd alebo prokurátor, ktorý je príslušný na rozhodnutie podľa odseku 1.

§ 23 - Skončenie kontroly technickými prostriedkami
(1)

Kontrola technickými prostriedkami sa skončí

a)

ukončením výkonu rozhodnutia,

b)

rozhodnutím súdu alebo prokurátora, ktorým sa nariadi skončenie kontroly technickými prostriedkami pred ukončením výkonu rozhodnutia, alebo

c)

nastúpením kontrolovanej osoby do výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa z tohto dôvodu prerušuje výkon trestu domáceho väzenia.

(2)

Súd alebo prokurátor rozhodne o skončení kontroly technickými prostriedkami podľa odseku 1 písm. b), ak sa zmenia podmienky podľa § 12 spôsobom, ktorý neumožňuje kontrolu technickými prostriedkami, a ak sa kontrola technickými prostriedkami nepreruší podľa § 22 ods. 1.

(3)

Ak nejde o výkon trestu domáceho väzenia, súd alebo prokurátor môže na návrh probačného a mediačného úradníka alebo kontrolovanej osoby rozhodnúť o skončení kontroly technickými prostriedkami podľa odseku 1 písm. b), ak kontrolovaná osoba počas kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami spôsobom svojho života preukázala, že kontrola technickými prostriedkami nie je potrebná.

§ 24 - Deaktivácia režimu použitia technických prostriedkov a deinštalácia technických prostriedkov
(1)

Bezodkladne po prerušení alebo skončení kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník zabezpečí deinštaláciu a deaktiváciu technických prostriedkov odovzdaných kontrolovanej osobe a chránenej osobe a súčasne dá pokyn operačnému stredisku na bezodkladné vykonanie deaktivácie režimu použitia technických prostriedkov.

(2)

O deinštalácii technických prostriedkov a deaktivácii režimu použitia technických prostriedkov probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

§ 25 - Správa o priebehu kontroly technickými prostriedkami
(1)

Probačný a mediačný úradník vyhotovuje bezodkladne po skončení kontroly technickými prostriedkami správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami, ktorú predloží tomu, kto vydal rozhodnutie.

(2)

Správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami vyhotovuje probačný a mediačný úradník aj pred skončením kontroly technickými prostriedkami, ak o to požiada ten, kto vydal rozhodnutie.

§ 26 - Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami
(1)

Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami znáša štát.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná podieľať sa na náhrade nákladov štátu podľa odseku 1 za každý začatý deň výkonu kontroly technickými prostriedkami v sume, ktorú ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Správcom pohľadávky štátu podľa predchádzajúcej vety je ministerstvo. Od povinnosti kontrolovanej osoby podieľať sa na náhrade nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami je oslobodený mladistvý do dovŕšenia 18 rokov jeho veku.

(3)

Kontrolovaná osoba je povinná sumu podľa odseku 2

a)

uhradiť každoročne do 31. januára na základe výzvy probačného a mediačného úradníka, ak sa má kontrola technickými prostriedkami vykonávať najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch,

b)

uhradiť na základe výzvy probačného a mediačného úradníka do 30 dní po skončení kontroly technickými prostriedkami, ak sa kontrola technickými prostriedkami vykonávala len v jednom kalendárnom roku.

(4)

Kontrolovaná osoba môže sumu podľa odseku 2 uhrádzať vo forme mesačných preddavkov vždy do desiateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mesačný preddavok uhrádza, ak o to probačného a mediačného úradníka požiada. Príslušenstvo pohľadávky3a) štátu podľa odseku 2 sa neúčtuje a neuplatňuje.

Práva a povinnosti

§ 27

Kontrolovaná osoba, ako aj chránená osoba môžu počas priebehu kontroly žiadať probačného a mediačného úradníka a operačné stredisko o pomoc pri riešení situácií týkajúcich sa kontroly technickými prostriedkami a ovplyvňujúcich priebeh kontroly technickými prostriedkami.

§ 28
(1)

Kontrolovaná osoba, ako aj chránená osoba sú povinné

a)

dodržiavať prevádzkové pokyny používania technických prostriedkov,

b)

chrániť prevzaté technické prostriedky pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením,

c)

ohlásiť probačnému a mediačnému úradníkovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie prevzatých technických prostriedkov,

d)

zdržať sa zásahov do technických prostriedkov,

e)

ohlásiť pred vycestovaním do zahraničia probačnému a mediačnému úradníkovi túto skutočnosť najmenej päť pracovných dní pred vycestovaním; ustanovenie § 435 ods. 6 Trestného poriadku tým nie je dotknuté,

f)

oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi zmeny podmienok podľa § 12, ak sú im tieto zmeny známe,

g)

umožniť inštaláciu, deinštaláciu a údržbu technických prostriedkov a v prípade technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. b) a e) na tento účel aj vstup do obydlia,

h)

dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) až d) a g) sa vzťahuje aj na osoby žijúce s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti. Ak je chránenou osobou maloleté dieťa, povinnosti podľa odseku 1 písm. e) a f) plní za maloleté dieťa zákonný zástupca alebo osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

(3)

Porušenie povinností podľa odseku 1 alebo odseku 2 je probačný a mediačný úradník povinný bezodkladne oznámiť tomu, kto vydal rozhodnutie. O skutočnostiach podľa odseku 1 písm. b), c) alebo písm. e) probačný a mediačný úradník informuje operačné stredisko.

(4)

V ohlásení podľa odseku 1 písm. e) sa okrem mena a priezviska kontrolovanej osoby alebo chránenej osoby uvedie štát, miesto pobytu a predpokladaná dĺžka pobytu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 29

Ustanovenia tohto zákona o chránenej osobe, ktorou je maloleté dieťa, sa použijú rovnako aj na osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

§ 30 - Ministerstvo

Ministerstvo vykonáva štátnu správu kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami tým, že

a)

prevádzkuje centrálny monitorovací systém,

b)

plní úlohy operačného strediska podľa tohto zákona a zabezpečuje jeho nepretržitú činnosť,

c)

metodicky riadi a usmerňuje probačných a mediačných úradníkov pri plnení úloh podľa tohto zákona,

d)

sleduje a vyhodnocuje výkon kontroly technickými prostriedkami na základe zberu štatistických údajov.

§ 31 - Centrálny monitorovací systém
(1)

Centrálny monitorovací systém je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.4)

(2)

V centrálnom monitorovacom systéme operačné stredisko spracúva osobné údaje kontrolovanej osoby a osobné údaje chránenej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie účelu kontroly technickými prostriedkami.

(3)

Údaje spracúvané v centrálnom monitorovacom systéme nie sú verejne prístupné a možno ich použiť len na účely podľa tohto zákona.

§ 32 - Súčinnosť
(1)

Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi a operačnému stredisku bezodkladne a bezodplatne súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona.

(2)

Útvar Policajného zboru je povinný probačnému a mediačnému úradníkovi pri plnení úloh podľa tohto zákona na jeho žiadosť poskytnúť ochranu podľa osobitného predpisu.5)

(3)

Probačný a mediačný úradník je povinný bezodkladne ohlásiť operačnému stredisku povolenie výnimky podľa § 435 ods. 6 Trestného poriadku.

(4)

Operačné stredisko je povinné v rozsahu svojej pôsobnosti bezodkladne poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona.

§ 33 - Vzťah k procesným predpisom
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

(2)

O prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly technickými prostriedkami sa rozhoduje uznesením; ak sa kontrola technickými prostriedkami nariadila a ak odsek 3 neustanovuje inak

a)

v trestnom konaní, sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku o uznesení,

b)

v civilnom procese sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o uznesení.

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly technickými prostriedkami nie je prípustný opravný prostriedok.

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z. a zákona č. 73/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
§ 75b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,6c) súd môže aj bez návrhu nariadiť kontrolu výkonu nariadeného predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) technickými prostriedkami.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c)
Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 129 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak listina nebola všetkým účastníkom doručená alebo ak listina alebo jej obsah nebola protistranou spochybnená.“.
3.
V § 141 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Ak nejde o konanie, ktoré možno začať i bez návrhu, alebo nejde o účastníka, u ktorého sú splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 v celom rozsahu, súd najneskôr spolu s ustanovením znalca rozhodne o povinnosti zložiť preddavok v rozsahu predpokladaných nákladov takéhoto dokazovania. V rozhodnutí, ktorým súd uložil povinnosť zložiť preddavok, môže určiť, že pri nesplnení tejto povinnosti v určenej lehote znalca neustanoví, alebo ustanovenie znalca zruší.

(3)
Zložené preddavky súd bezodkladne poukáže ustanovenému znalcovi, ak znalec na tento účel uviedol údaje o svojom účte v banke.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

4.
Za § 372w sa vkladá § 372x, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠372x
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami podľa § 75b ods. 7 možno len vtedy, ak ide o predbežné opatrenie nariadené po 1. januári 2016.“.

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z. a zákona č. 73/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 50 ods. 2 sa za slová „riadny život“ vkladá čiarka a slová „ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.
2.
V § 50 ods. 4 písm. b), § 52 ods. 1 písm. a) a § 119 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
3.
V § 50 ods. 4 písm. c), § 52 ods. 1 písm. b) a § 119 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
4.
V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

5.
V § 51 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená; nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu“.
6.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

7.
V § 53 odsek 1 znie:

„(1)
Trest domáceho väzenia až na dva roky môže súd uložiť páchateľovi prečinu, ak
a)
vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,

b)
páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,

c)
sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.“.

8.
V § 53 ods. 2 sa slová „podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená“ nahrádzajú slovami „podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami“.
9.
V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Súd môže uložiť páchateľovi počas výkonu trestu domáceho väzenia obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.
V § 53 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným“.
11.
V § 53 odsek 5 znie:

„(5)
Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.“.

12.
V § 62 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13.
V § 62a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

14.
V druhej hlave prvej časti nadpis štvrtého dielu znie: „Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov“.
15.
V druhej hlave prvej časti sa pod nadpis štvrtého dielu vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠65a
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
(1)
Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne
a)
odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie,

b)
odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,

c)
zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky,

d)
nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

e)
odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a

f)
odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.

(2)
Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia.“.

16.
V § 68 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podmienečne prepustený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.
17.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Odsúdený, ktorému súd uložil ďalšie obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 2, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

18.
V § 109 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
trest domáceho väzenia,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

19.
V § 116 ods. 1 sa za slová „riadny život“ vkladajú slová „a povinnosť podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená“ a na konci sa pripája táto veta: „Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.
20.
Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠116a
Trest domáceho väzenia
(1)
Trest domáceho väzenia môže súd uložiť mladistvému pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a so súhlasom jeho zákonného zástupcu až na jeden rok.

(2)
Súd môže uložiť mladistvému počas výkonu trestu domáceho väzenia výchovné opatrenia uvedené v § 107 ods. 1, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.“.

21.
V § 119 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Mladistvý je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.
22.
V § 119 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nariadiť kontrolu uložených výchovných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

23.
Za § 438f sa vkladá § 438g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠438g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Ustanovenia tohto zákona o kontrole technickými prostriedkami účinné od 1. januára 2016 sa na tresty, primerané obmedzenia a povinnosti a výchovné obmedzenia a povinnosti právoplatne uložené pred 1. januárom 2016 nepoužijú.“.

Čl. IV

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 353/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Nadpis pod § 61a znie:

„Zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia“.

2.
V § 61a sa slová „Hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie“ nahrádzajú slovami „Hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie v rozsahu, v ktorom sa na verejnom zasadnutí vykonáva dokazovanie“.
3.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Obvinený, ktorému boli uložené primerané obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 1, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

4.
V § 142 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšetrenie duševného stavu a“.
5.
V § 148 odsek 1 znie:

„(1)
Duševný stav obvineného vyšetruje znalec z odboru psychiatrie.“.

6.
V § 149 odsek 2 znie:

„(2)
Ak znalec u obvineného zistí príznaky nasvedčujúce jeho nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti, musí zaujať stanovisko aj k tomu, či je jeho pobyt na slobode nebezpečný.“.

7.
V § 216 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obvinený, ktorému boli uložené primerané obmedzenia a povinnosti podľa predchádzajúcej vety, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.
8.
V § 353 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Trest povinnej práce možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní si správy od probačného a mediačného úradníka o možnostiach uloženia a riadneho výkonu tohto trestu a zdravotnej spôsobilosti obvineného vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu.

(4)
Trest domáceho väzenia možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní si správy od probačného a mediačného úradníka o možnostiach uloženia a riadneho výkonu tohto trestu vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu a preskúmania podmienok kontroly výkonu tohto trestu technickými prostriedkami.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

9.
V § 412 ods. 2 sa slová „prerušenie výkonu trestu odvolá“ nahrádzajú slovami „nariadi pokračovať vo výkone trestu“.
10.
Za § 414 sa vkladá § 414a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠414a
Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
(1)
O premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia rozhoduje súd na návrh riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva na verejnom zasadnutí; návrh, ak bol zamietnutý, možno podať opakovane.

(2)
O návrhu podľa odseku 1 súd rozhodne najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.

(3)
Na rozhodnutie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Len čo sa rozhodnutie podľa odseku 1 stane právoplatným, predseda senátu bezodkladne zašle jeho rovnopis okresnému súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest domáceho väzenia vykonať.

(4)
Pred rozhodnutím súdu o premene zvyšku trestu odňatia slobody podľa odseku 1 musí byť odsúdený vypočutý.

(5)
Odsúdený je povinný dostaviť sa na účel nastúpenia výkonu trestu domáceho väzenia do 24 hodín od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody k probačnému a mediačnému úradníkovi určenému súdom alebo pred miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest domáceho väzenia má vykonávať.“.

11.
Nadpis nad § 435 znie:

„Výkon trestu domáceho väzenia“.

12.
Nadpis pod § 435 sa vypúšťa.
13.
V § 435 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Príslušným na výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia vrátane rozhodnutí a opatrení podľa § 406 je súd, v ktorého obvode sa má trest domáceho väzenia vykonávať. Len čo sa rozhodnutie, ktorým sa uložil trest domáceho väzenia, stane vykonateľným, predseda senátu bezodkladne zašle jeho rovnopis súdu podľa predchádzajúcej vety.“.

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

14.
V § 435 ods. 2 tretia veta znie: „Kontrolu výkonu trestu domáceho väzenia vykonáva probačný a mediačný úradník.“.
15.
V § 435 ods. 3 sa za slová „trestu domáceho väzenia“ vkladajú slová „alebo uložené obmedzenia alebo povinnosti,“.
16.
V § 435 ods. 5 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.
17.
V § 435 odsek 6 znie:

„(6)
Na návrh odsúdeného môže probačný a mediačný úradník povoliť odsúdenému výnimky z trestu na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 48 hodín.“.

18.
Za § 435 sa vkladá § 435a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠435a
Prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia
(1)
Výkon trestu domáceho väzenia sa prerušuje vzatím odsúdeného do väzby alebo nastúpením odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody v inej trestnej veci.

(2)
Predseda senátu môže z dôležitých dôvodov, ktoré bránia riadnemu výkonu trestu, prerušiť výkon trestu domáceho väzenia na potrebný čas.

(3)
Ak pominú dôvody podľa odseku 1 alebo odseku 2, predseda senátu nariadi pokračovať vo výkone trestu domáceho väzenia.

(4)
Doba, po ktorú bol výkon trestu domáceho väzenia prerušený, sa nezapočítava do doby výkonu trestu.

(5)
Proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť.“.

19.
V § 460 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
O uložení ochranného dohľadu odsúdenému, ktorý počas výkonu trestu odňatia slobody svojím správaním nepreukázal, že od neho možno očakávať, že po prepustení z výkonu trestu povedie riadny život, rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva.

(3)
O návrhu podľa odseku 1 súd rozhodne najneskôr do 60 dní od jeho doručenia. Pred rozhodnutím o uložení ochranného dohľadu musí byť odsúdený vypočutý.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

20.
V § 460 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1, 2 alebo odseku 4“ a slová „odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4“.
21.
V § 460 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4“.
22.
Za § 567k sa vkladá § 567l, ktorý znie:

㤠567l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
Ustanovenia tohto zákona o kontrole technickými prostriedkami sa na primerané obmedzenia a povinnosti právoplatne uložené pred 1. januárom 2016 nepoužijú.“.

Čl. V

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 12 odsek 1 znie:

„(1)
Probačný a mediačný úradník je oprávnený vykonávať úkony probácie a mediácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom13) a vykonávať kontrolu výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
probáciou
1.
kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len „obvinený“),

2.
kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,

3.
činnosť súvisiaca so zabezpečením predbežného šetrenia u obvineného,

4.
organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia,

5.
dohľad nad správaním obvineného, ak sa na dosiahnutie ochrany a posilnenia probácie použijú technické prostriedky,

6.
pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia poškodeného,

7.
pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu sú uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní,“.

2.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Probačný a mediačný úradník má na účely poskytovania súčinnosti od Policajného zboru postavenie osoby poverenej výkonom rozhodnutia súdu.4a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VII

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z. a zákona č. 370/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 ods. 4 sa slová „§ 25 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 7“.
2.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
technické prostriedky podľa osobitného predpisu.10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Voľný pohyb odsúdených mimo ústavu, ak bol povolený podľa tohto zákona, možno kontrolovať technickými prostriedkami podľa osobitného predpisu.10a)“.

4.
V § 25a ods. 1 písm. b) sa slovo „obvineným“ nahrádza slovom „odsúdeným“.
5.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou16a) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu16b) je odsúdený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak odsúdený nemá v čase prepustenia z výkonu trestu alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na materiálne náklady za sprístupnenie informácií alebo ich časť sa stanú nenávratnými.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

16b)
Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
§ 39 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r)
podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,10a) ak je nariadená.“.

7.
V § 52 ods. 3 písm. f) a g) sa číslica „20“ nahrádza číslicou „14“.
8.
V § 52a ods. 3 sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aktuálnemu stavu osobnosti odsúdeného“.
9.
V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prijať návštevu okrem obhajcu,“.
10.
V § 54 ods. 5 sa číslica „30“ nahrádza číslicou „21“.
11.
Nadpis siedmej hlavy znie:

„PREMENA TRESTU, PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE, PRERUŠENIE VÝKONU TRESTU A UPUSTENIE OD VÝKONU ZVYŠKU TRESTU“.

12.
§ 62 vrátane nadpisu znie:

㤠62
Hodnotenie
Ústav spracováva hodnotenie odsúdeného ku konaniu o podmienečnom prepustení, zmene spôsobu výkonu trestu, premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, určeniu spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov, rozhodovaniu v konaní o milosť a o upustení od výkonu zvyšku trestu.“.

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 37.

13.
V § 82 ods. 1 sa za slovo „odsúdení“ vkladajú slová „alebo obvinení“.
14.
V § 82 ods. 2 sa za slovo „odsúdených“ vkladajú slová „alebo výkon väzby obvinených“.
15.
V § 85 ods. 4 sa slová „ustanovenia tohto paragrafu použijú“ nahrádzajú slovami „predchádzajúca veta použije“.
16.
V § 94 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
súd písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na výkon trestu domáceho väzenia,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

17.
V § 97e ods. 2 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „alebo písm. f)“.
18.
V § 99 ods. 2 sa vypúšťa slovo „odsúdeného“.
19.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v)
použití technických prostriedkov podľa § 13 ods. 1 písm. d).“.

Čl. VIII

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 549/2011 Z. z. a zákona č. 371/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby, v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadiť a zrušiť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálny riaditeľ“) pri ústave na výkon väzby alebo pri ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) alebo v osobitnom oddiele;1a) samostatné oddelenie výkonu väzby je organizačnou súčasťou príslušného ústavu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 82 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou15b) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu15c) je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na materiálne náklady za sprístupnenie informácií alebo ich časť sa stanú nenávratnými.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:

„15b)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

15c)
Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 40a ods. 3 sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aktuálnemu stavu osobnosti obvineného“.
4.
V § 40c ods. 4 sa vypúšťajú slová „prijímať návštevy okrem obhajcu,“.
5.
V § 60e ods. 2 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „alebo písm. f)“.
6.
V § 63 ods. 2 sa vypúšťa slovo „obvineného“.

Čl. IX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 322/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 1 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Ak sa register trestov vedie elektronickou formou, ochranu údajov a informácií podľa odseku 5 zabezpečuje prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

2.
V § 10 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, ako aj zasielanie výpisu z registra trestov sa uskutočňuje aj elektronickou formou.“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

3.
V § 13 ods. 7 sa slová „§ 10 ods. 2 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 až 13“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. VII až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, a čl. II prvého a štvrtého bodu, čl. III, čl. IV tretieho až dvadsiateho druhého bodu, čl. V a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 2)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 • 3)

  § 325 ods. 3 Civilného sporového poriadku.

 • 3a)

  § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

 • 4)

  § 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 5)

  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore