Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 17.04.2015
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS3EUPPČL0

Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 78/2015 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 78/2015 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 321/2018

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje technické prostriedky a podmienky ich použitia pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí. ...

(2)

Používanie technických prostriedkov Zborom väzenskej a justičnej stráže v mieste výkonu trestu odňatia ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
kontrolou technickými prostriedkami činnosť, ktorou sa zisťuje dodržiavanie zákazov, povinností alebo ...
b)
rozhodnutím vykonateľné rozhodnutie súdu alebo prokurátora, ktorým sa ukladá zákaz, obmedzenie alebo ...
c)
technickými prostriedkami zariadenie alebo ich súbor umožňujúce za podmienok ustanovených týmto zákonom ...
d)
kontrolovanou osobou fyzická osoba, ktorá je na základe rozhodnutia povinná podrobiť sa kontrole technickými ...
e)
chránenou osobou fyzická osoba, ku ktorej má kontrolovaná osoba rozhodnutím uložený zákaz priblíženia ...
f)
operačným strediskom pracovisko, ktoré zabezpečuje nepretržitú prevádzku a obsluhu centrálneho monitorovacieho ...
g)
centrálnym monitorovacím systémom informačný systém, ktorý umožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami ...
h)
bezpečnostným incidentom porušenie zákazu, obmedzenia alebo povinnosti uložených rozhodnutím,
i)
prevádzkovým incidentom skutočnosť ovplyvňujúca nerušený priebeh kontroly technickými prostriedkami, ...
j)
obydlím byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, ...
k)
marením kontroly technickými prostriedkami opakované zavinené porušenie povinnosti podľa § 28, ktoré ...

DRUHÁ ČASŤ

TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A PODMIENKY ICH POUŽITIA

PRVÁ HLAVA
TECHNICKÉ PROSTRIEDKY

§ 3
Vymedzenie technických prostriedkov
(1)

Technickými prostriedkami sú:

a)
osobné identifikačné zariadenie,
b)
zariadenie na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia (ďalej len „zariadenie na kontrolu prítomnosti“), ...
c)
zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby,
d)
zariadenie varovania blízkosti,
e)
zariadenie kontroly požitia alkoholu,
f)
zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby,
g)
zariadenie probačného a mediačného úradníka.
(2)

Technické prostriedky sú vo vlastníctve štátu. Správcom technických prostriedkov je Ministerstvo spravodlivosti ...

§ 4
Osobné identifikačné zariadenie
(1)

Osobné identifikačné zariadenie umožňuje jednoznačnú identifikáciu kontrolovanej osoby.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná strpieť upevnenie osobného identifikačného zariadenia na svojom tele počas ...

§ 5
Zariadenie na kontrolu prítomnosti
(1)

Zariadenie na kontrolu prítomnosti umožňuje kontrolu prítomnosti kontrolovanej osoby v určený čas na ...

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia na kontrolu prítomnosti vo svojom obydlí ...

§ 6
Zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby
(1)

Zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby umožňuje kontrolu pohybu a pobytu kontrolovanej osoby ...

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná mať pri sebe zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby počas celého ...

§ 7
Zariadenie varovania blízkosti
(1)

Zariadenie varovania blízkosti umožňuje detekciu priblíženia sa kontrolovanej osoby k chránenej osobe ...

(2)

Chránená osoba musí mať pri sebe zariadenie varovania blízkosti počas celého trvania kontroly technickými ...

§ 8
Zariadenie kontroly požitia alkoholu
(1)

Zariadenie kontroly požitia alkoholu umožňuje kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov ...

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia kontroly požitia alkoholu vo svojom obydlí ...

§ 9
Zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby

Zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby umožňuje na základe biometrickej identifikácie ...

§ 10
Zariadenie probačného a mediačného úradníka
(1)

Zariadenie probačného a mediačného úradníka je používané probačným a mediačným úradníkom a umožňuje ...

(2)

Probačný a mediačný úradník je oprávnený pri výkone kontroly technickými prostriedkami používať zariadenie ...

§ 11
Použitie technických prostriedkov
(1)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe povinnosť zdržiavať sa v určený čas na určenom mieste, ...

(2)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz priblížiť sa k chránenej osobe na určenú vzdialenosť, ...

(3)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz zdržiavať sa na určenom mieste alebo v určenom obvode ...

(4)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz požívať alkoholické nápoje, kontrola technickými ...

(5)

Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe povinnosť podľa odseku 1 a súčasne zákaz podľa odseku 4, ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY VÝKONU KONTROLY TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI A POUŽITIA TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

Podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami
§ 12
(1)

Kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať, ak sú technické prostriedky k dispozícii a ak sú splnené ...

(2)

Okrem splnenia podmienok podľa odseku 1 možno kontrolu technickými prostriedkami podľa

a)
§ 11 ods. 2 vykonať len s písomným súhlasom chránenej osoby, ktorá je plnoletá; ak bol tento súhlas ...
b)
§ 11 ods. 1 a 4 vykonať len s písomným súhlasom plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v ...
(3)

Ak je chránenou osobou maloleté dieťa, písomný súhlas sa nevyžaduje a kontrolu technickými prostriedkami ...

a)
názor maloletého dieťaťa, ak je schopné formulovať svoj názor,
b)
vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej súd zveril maloleté dieťa do starostlivosti,
c)
vyjadrenie opatrovníka, ak je maloletému dieťaťu ustanovený.
(4)

Súhlasom podľa odseku 2 písm. a) je aj návrh chránenej osoby podľa osobitného predpisu.3)

§ 13
(1)

Preskúmanie splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 a 3 vykonáva na pokyn sudcu, prokurátora a na žiadosť ...

(2)

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi a osobe zabezpečujúcej činnosti ...

(3)

Probačný a mediačný úradník pri preskúmaní splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 zabezpečí poučenie dotknutej ...

(4)

Dotknutou osobou podľa odsekov 1 až 3 je fyzická osoba, ktorá môže byť dotknutá rozhodnutím ako kontrolovaná ...

(5)

Operačné stredisko zabezpečuje probačnému a mediačnému úradníkovi technickú podporu pri preskúmavaní ...

(6)

O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 až 3 vyhotovuje probačný a mediačný úradník správu, ktorú predkladá ...

§ 14
(1)

Ak sa počas kontroly technickými prostriedkami zmenia podmienky podľa § 12 ods. 1, probačný a mediačný ...

(2)

Ak chránená osoba počas kontroly technickými prostriedkami vezme späť súhlas podľa § 12 ods. 2 písm. ...

Podmienky použitia technických prostriedkov
§ 15

Technické prostriedky možno použiť len v súlade s týmto zákonom, na základe rozhodnutia a v rozsahu ...

§ 16
Režim použitia technických prostriedkov
(1)

Režim použitia technických prostriedkov určuje na základe rozhodnutia probačný a mediačný úradník tak, ...

(2)

Režim použitia technických prostriedkov obsahuje označenie technických prostriedkov podľa § 11, ktoré ...

TRETIA ČASŤ

KONTROLA TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI

§ 17
Výkon kontroly technickým prostriedkami
(1)

Kontrolu technickými prostriedkami vykonáva probačný a mediačný úradník príslušného súdu podľa § 13 ...

a)
inštalácii a deinštalácii technických prostriedkov,
b)
aktivácii a deaktivácii režimu použitia technických prostriedkov,
c)
zaznamenávaní, ohlasovaní a riešení bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov,
d)
overovaní dostupnosti a funkčnosti technických prostriedkov a ich údržbe.
(2)

Operačné stredisko zabezpečuje probačnému a mediačnému úradníkovi technickú podporu pri výkone kontroly ...

§ 18
Inštalácia technických prostriedkov, aktivácia režimu použitia technických prostriedkov
(1)

Inštalácia technických prostriedkov zahŕňa

a)
aktiváciu technických prostriedkov,
b)
upevnenie osobného identifikačného zariadenia na telo kontrolovanej osoby (§ 4),
c)
umiestnenie technických prostriedkov v obydlí, v ktorom sa kontrolovaná osoba zdržiava alebo má zdržiavať ...
d)
odovzdanie zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osobe (§ 6) a zariadenia varovania blízkosti chránenej ...
e)
vyhotovenie vzorky biometrických údajov (§ 8 a 9).
(2)

Pri inštalácii technických prostriedkov probačný a mediačný úradník vykoná poučenie podľa § 13 ods. ...

(3)

Aktivácia režimu použitia technických prostriedkov zahŕňa vloženie údajov z režimu použitia technických ...

(4)

O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 až 3 probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

§ 19
Zaznamenávanie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov
(1)

Priebeh kontroly výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami, bezpečnostné incidenty a prevádzkové incidenty ...

(2)

Operačné stredisko poskytuje príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi na požiadanie bezodkladne ...

§ 20
Ohlasovanie bezpečnostných incidentov

Operačné stredisko bezodkladne ohlasuje bezpečnostné incidenty zaznamenané centrálnym monitorovacím ...

§ 21
Riešenie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov
(1)

Probačný a mediačný úradník je povinný bezodkladne preveriť ohlásené bezpečnostné incidenty najmä pohovorom ...

(2)

Probačný a mediačný úradník bezodkladne informuje o preverenom bezpečnostnom incidente toho, kto vydal ...

(3)

Operačné stredisko preveruje prevádzkové incidenty najmä kontaktovaním kontrolovanej osoby alebo chránenej ...

§ 22
Prerušenie kontroly technickými prostriedkami
(1)

Kontrola technickými prostriedkami sa preruší, ak nastúpi kontrolovaná osoba do výkonu väzby alebo ak ...

(2)

Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými prostriedkami, súd alebo prokurátor na návrh probačného ...

§ 23
Skončenie kontroly technickými prostriedkami
(1)

Kontrola technickými prostriedkami sa skončí

a)
ukončením výkonu rozhodnutia,
b)
rozhodnutím súdu alebo prokurátora, ktorým sa nariadi skončenie kontroly technickými prostriedkami pred ...
c)
nastúpením kontrolovanej osoby do výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa z tohto dôvodu prerušuje ...
(2)

Súd alebo prokurátor rozhodne o skončení kontroly technickými prostriedkami podľa odseku 1 písm. b), ...

(3)

Ak nejde o výkon trestu domáceho väzenia, súd alebo prokurátor môže na návrh probačného a mediačného ...

§ 24
Deaktivácia režimu použitia technických prostriedkov a deinštalácia technických prostriedkov
(1)

Bezodkladne po prerušení alebo skončení kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník ...

(2)

O deinštalácii technických prostriedkov a deaktivácii režimu použitia technických prostriedkov probačný ...

§ 25
Správa o priebehu kontroly technickými prostriedkami
(1)

Probačný a mediačný úradník vyhotovuje bezodkladne po skončení kontroly technickými prostriedkami správu ...

(2)

Správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami vyhotovuje probačný a mediačný úradník aj pred ...

§ 26
Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami
(1)

Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami znáša štát.

(2)

Kontrolovaná osoba je povinná podieľať sa na náhrade nákladov štátu podľa odseku 1 za každý začatý deň ...

(3)

Kontrolovaná osoba je povinná sumu podľa odseku 2

a)
uhradiť každoročne do 31. januára na základe výzvy probačného a mediačného úradníka, ak sa má kontrola ...
b)
uhradiť na základe výzvy probačného a mediačného úradníka do 30 dní po skončení kontroly technickými ...
(4)

Kontrolovaná osoba môže sumu podľa odseku 2 uhrádzať vo forme mesačných preddavkov vždy do desiateho ...

Práva a povinnosti

§ 27

Kontrolovaná osoba, ako aj chránená osoba môžu počas priebehu kontroly žiadať probačného a mediačného ...

§ 28
(1)

Kontrolovaná osoba, ako aj chránená osoba sú povinné

a)
dodržiavať prevádzkové pokyny používania technických prostriedkov,
b)
chrániť prevzaté technické prostriedky pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením,
c)
ohlásiť probačnému a mediačnému úradníkovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie prevzatých ...
d)
zdržať sa zásahov do technických prostriedkov,
e)
ohlásiť pred vycestovaním do zahraničia probačnému a mediačnému úradníkovi túto skutočnosť najmenej ...
f)
oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi zmeny podmienok podľa § 12, ak sú im tieto zmeny známe,
g)
umožniť inštaláciu, deinštaláciu a údržbu technických prostriedkov a v prípade technických prostriedkov ...
h)
dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) až d) a g) sa vzťahuje aj na osoby žijúce s kontrolovanou osobou v ...

(3)

Porušenie povinností podľa odseku 1 alebo odseku 2 je probačný a mediačný úradník povinný bezodkladne ...

(4)

V ohlásení podľa odseku 1 písm. e) sa okrem mena a priezviska kontrolovanej osoby alebo chránenej osoby ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 29

Ustanovenia tohto zákona o chránenej osobe, ktorou je maloleté dieťa, sa použijú rovnako aj na osobu ...

§ 30
Ministerstvo

Ministerstvo vykonáva štátnu správu kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami tým, že

a)
prevádzkuje centrálny monitorovací systém,
b)
plní úlohy operačného strediska podľa tohto zákona a zabezpečuje jeho nepretržitú činnosť,
c)
metodicky riadi a usmerňuje probačných a mediačných úradníkov pri plnení úloh podľa tohto zákona,
d)
sleduje a vyhodnocuje výkon kontroly technickými prostriedkami na základe zberu štatistických údajov. ...
§ 31
Centrálny monitorovací systém
(1)

Centrálny monitorovací systém je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.4)

(2)

V centrálnom monitorovacom systéme operačné stredisko spracúva osobné údaje kontrolovanej osoby a osobné ...

(3)

Údaje spracúvané v centrálnom monitorovacom systéme nie sú verejne prístupné a možno ich použiť len ...

§ 32
Súčinnosť
(1)

Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné poskytnúť probačnému a mediačnému ...

(2)

Útvar Policajného zboru je povinný probačnému a mediačnému úradníkovi pri plnení úloh podľa tohto zákona ...

(3)

Probačný a mediačný úradník je povinný bezodkladne ohlásiť operačnému stredisku povolenie výnimky podľa ...

(4)

Operačné stredisko je povinné v rozsahu svojej pôsobnosti bezodkladne poskytnúť probačnému a mediačnému ...

§ 33
Vzťah k procesným predpisom
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

(2)

O prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly technickými prostriedkami ...

a)
v trestnom konaní, sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku o uznesení,
b)
v civilnom procese sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o uznesení.
(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., ...

1.

§ 75b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,6c) súd môže aj bez návrhu nariadiť kontrolu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...

2.

V § 129 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak listina nebola všetkým účastníkom doručená ...

3.

V § 141 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak nejde o konanie, ktoré možno začať i bez návrhu, alebo nejde o účastníka, u ktorého sú splnené ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

4.

Za § 372w sa vkladá § 372x, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 372x Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016 Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami ...

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 50 ods. 2 sa za slová „riadny život“ vkladá čiarka a slová „ktorých kontrolu vykonáva probačný a ...

2.

V § 50 ods. 4 písm. b), § 52 ods. 1 písm. a) a § 119 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

3.

V § 50 ods. 4 písm. c), § 52 ods. 1 písm. b) a § 119 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou ...

4.

V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak ...

5.

V § 51 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ...

6.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak ...

7.

V § 53 odsek 1 znie:

„(1) Trest domáceho väzenia až na dva roky môže súd uložiť páchateľovi prečinu, ak a) vzhľadom na povahu ...

8.

V § 53 ods. 2 sa slová „podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená“ ...

9.

V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže uložiť páchateľovi počas výkonu trestu domáceho väzenia obmedzenia alebo povinnosti uvedené ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

10.

V § 53 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným“.

11.

V § 53 odsek 5 znie:

„(5) Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd trest ...

12.

V § 62 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

13.

V § 62a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

14.

V druhej hlave prvej časti nadpis štvrtého dielu znie: „Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest ...

15.

V druhej hlave prvej časti sa pod nadpis štvrtého dielu vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia (1) Súd môže odsúdenému za prečin ...

16.

V § 68 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podmienečne prepustený je povinný podrobiť sa kontrole ...

17.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odsúdený, ktorému súd uložil ďalšie obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 2, je povinný podrobiť ...

18.

V § 109 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
trest domáceho väzenia,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

19.

V § 116 ods. 1 sa za slová „riadny život“ vkladajú slová „a povinnosť podrobiť sa kontrole technickými ...

20.

Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 116a Trest domáceho väzenia (1) Trest domáceho väzenia môže súd uložiť mladistvému pri splnení podmienok ...

21.

V § 119 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Mladistvý je povinný podrobiť sa kontrole technickými ...

22.

V § 119 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nariadiť kontrolu uložených výchovných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak ...

23.

Za § 438f sa vkladá § 438g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 438g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Ustanovenia tohto zákona o kontrole ...

Čl. IV

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

Nadpis pod § 61a znie:

„Zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia“.

2.

V § 61a sa slová „Hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 82 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obvinený, ktorému boli uložené primerané obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 1, je povinný ...

4.

V § 142 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšetrenie duševného stavu a“.

5.

V § 148 odsek 1 znie:

„(1)
Duševný stav obvineného vyšetruje znalec z odboru psychiatrie.“.

6.

V § 149 odsek 2 znie:

„(2) Ak znalec u obvineného zistí príznaky nasvedčujúce jeho nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti, ...

7.

V § 216 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obvinený, ktorému boli uložené primerané obmedzenia ...

8.

V § 353 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Trest povinnej práce možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní si správy ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

9.

V § 412 ods. 2 sa slová „prerušenie výkonu trestu odvolá“ nahrádzajú slovami „nariadi pokračovať vo ...

10.

Za § 414 sa vkladá § 414a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 414a Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia (1) O premene zvyšku trestu ...

11.

Nadpis nad § 435 znie:

„Výkon trestu domáceho väzenia“.

12.

Nadpis pod § 435 sa vypúšťa.

13.

V § 435 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Príslušným na výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia vrátane rozhodnutí a opatrení ...

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

14.

V § 435 ods. 2 tretia veta znie: „Kontrolu výkonu trestu domáceho väzenia vykonáva probačný a mediačný ...

15.

V § 435 ods. 3 sa za slová „trestu domáceho väzenia“ vkladajú slová „alebo uložené obmedzenia alebo ...

16.

V § 435 ods. 5 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.

17.

V § 435 odsek 6 znie:

„(6) Na návrh odsúdeného môže probačný a mediačný úradník povoliť odsúdenému výnimky z trestu na nevyhnutne ...

18.

Za § 435 sa vkladá § 435a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 435a Prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia (1) Výkon trestu domáceho väzenia sa prerušuje vzatím ...

19.

V § 460 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) O uložení ochranného dohľadu odsúdenému, ktorý počas výkonu trestu odňatia slobody svojím správaním ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

20.

V § 460 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1, 2 alebo odseku 4“ a slová „odseku ...

21.

V § 460 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4“.

22.

Za § 567k sa vkladá § 567l, ktorý znie:

„§ 567l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016 Ustanovenia tohto zákona o kontrole ...

Čl. V

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. ...

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Probačný a mediačný úradník je oprávnený vykonávať úkony probácie a mediácie v rozsahu ustanovenom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...

Čl. VI

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) probáciou 1. kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo ...

2.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Probačný a mediačný úradník má na účely poskytovania súčinnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...

Čl. VII

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 10 ods. 4 sa slová „§ 25 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 7“.

2.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
technické prostriedky podľa osobitného predpisu.10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...

3.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Voľný pohyb odsúdených mimo ústavu, ak bol povolený podľa tohto zákona, možno kontrolovať technickými ...

4.

V § 25a ods. 1 písm. b) sa slovo „obvineným“ nahrádza slovom „odsúdeným“.

5.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou16a) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

§ 39 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,10a) ak je nariadená.“. ...

7.

V § 52 ods. 3 písm. f) a g) sa číslica „20“ nahrádza číslicou „14“.

8.

V § 52a ods. 3 sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aktuálnemu stavu osobnosti ...

9.

V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prijať návštevu okrem obhajcu,“.

10.

V § 54 ods. 5 sa číslica „30“ nahrádza číslicou „21“.

11.

Nadpis siedmej hlavy znie:

„PREMENA TRESTU, PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE, PRERUŠENIE VÝKONU TRESTU A UPUSTENIE OD VÝKONU ZVYŠKU TRESTU“. ...

12.

§ 62 vrátane nadpisu znie:

„§ 62 Hodnotenie Ústav spracováva hodnotenie odsúdeného ku konaniu o podmienečnom prepustení, zmene ...

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 37.

13.

V § 82 ods. 1 sa za slovo „odsúdení“ vkladajú slová „alebo obvinení“.

14.

V § 82 ods. 2 sa za slovo „odsúdených“ vkladajú slová „alebo výkon väzby obvinených“.

15.

V § 85 ods. 4 sa slová „ustanovenia tohto paragrafu použijú“ nahrádzajú slovami „predchádzajúca veta ...

16.

V § 94 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
súd písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na výkon trestu domáceho väzenia,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

17.

V § 97e ods. 2 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „alebo písm. f)“.

18.

V § 99 ods. 2 sa vypúšťa slovo „odsúdeného“.

19.

V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v)
použití technických prostriedkov podľa § 13 ods. 1 písm. d).“.

Čl. VIII

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona ...

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby, v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 82 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou15b) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:

„15b) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 40a ods. 3 sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aktuálnemu stavu osobnosti ...

4.

V § 40c ods. 4 sa vypúšťajú slová „prijímať návštevy okrem obhajcu,“.

5.

V § 60e ods. 2 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „alebo písm. f)“.

6.

V § 63 ods. 2 sa vypúšťa slovo „obvineného“.

Čl. IX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 1 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa register trestov vedie elektronickou formou, ochranu údajov a informácií podľa odseku 5 zabezpečuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

2.

V § 10 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, ako aj zasielanie výpisu z registra trestov sa ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

3.

V § 13 ods. 7 sa slová „§ 10 ods. 2 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 až 13“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. VII až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
  • 3)  § 325 ods. 3 Civilného sporového poriadku.
  • 3a)  § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
  • 4)  § 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 5)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
  • 6)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore