Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 20.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 1 ods. 3 sa nad slovom „úradom“ doterajší odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 15 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

3.

V § 1 ods. 5 sa nad slovom „zamestnanca;“ doterajší odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1)“. ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 14 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 53 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z.“ ...

7.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti ...

8.

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vo vhodných prípadoch v oblasti mediácie uskutočňuje úkony aj bez pokynu podľa odseku ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

9.

V § 3 odsek 7 znie:

„(7) Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník pôsobiaci na tom súde, v ktorého obvode ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia ...

10.

V § 4 ods. 2 sa nad slovom „súdu.“ doterajší odkaz „4a)“ nahrádza odkazom „4b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

11.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Probačný a mediačný úradník je povinný zúčastňovať sa odbornej prípravy a vzdelávania ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

13.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spôsobu a“.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 50 ods. 1, § 51 ods. 2 a § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Skúšobná doba neplynie ...

2.

V § 50 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi ...

3.

V § 50 ods. 6 a § 52 ods. 3 sa slová „v skúšobnej dobe“ nahrádzajú slovami „v tejto lehote“ ...

4.

V § 51 odsek 7 znie:

„(7) Skúšobná doba, ktorá už uplynula, sa započítava do skúšobnej doby, ktorá bola určená ...

5.

§ 51 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Povinnosť podľa odseku 4 písm. g) možno uložiť po predchádzajúcom vyžiadaní správy ...

6.

V § 53 ods. 5 sa za slová „z trestu domáceho väzenia“ vkladajú slová „alebo marí výkon ...

7.

V § 61 ods. 8 sa za slová „trestu odňatia slobody“ vkladajú slová „a doba výkonu väzby“. ...

8.

V § 65 odsek 3 znie:

„(3) Rodinným príslušníkom podľa odseku 2 písm. b) je rodinný príslušník podľa predpisov ...

9.

V § 65a ods. 1 písm. c) sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

10.

V § 66 odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone ...

11.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak odsúdený má vykonať viac trestov odňatia slobody, odsúdený môže byť podmienečne ...

12.

V § 68 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa odsúdený nachádza vo výkone trestu odňatia ...

13.

V § 77 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú tieto slová: „dostaviť sa do dvoch pracovných ...

14.

V § 77 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska; to neplatí, ak ide o pravidelne opakujúce ...

15.

V § 251 ods. 2 písm. c) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.

16.

V § 251 ods. 2 písm. d) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

17.

V § 251 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o ochranný dohľad, marenie jeho výkonu ...

2.

V § 30a druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

3.

V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Dôvodom vylúčenia sudcu alebo senátu nie je skoršie rozhodnutie sudcu alebo senátu o obvinenom, ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 32 ods. 1 sa slová „§ 31 ods. 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2 alebo 4“.

5.

V § 32 ods. 6 sa slová „podľa § 31 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 31 ods. 5“.

6.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom programového prostriedku schváleného ...

7.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva ...

8.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na zápisnicu o úkonoch vykonávaných v rámci ...

9.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58a Zaznamenávanie úkonov probácie a výsledku mediácie (1) O úkonoch probácie sa spíše ...

10.

V § 80 ods. 3 sa za slová „dohľad neplní svoj účel“ vkladajú slová „alebo že obvinený ...

11.

V § 81 ods. 3 písm. e) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.

12.

V § 81 ods. 3 písm. f) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

13.

V § 81 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nevedie riadny život.“.

14.

V § 82 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje vo vzťahu k udeleniu výnimky ...

15.

V § 134 odsek 4 znie:

„(4) Ak je ako svedok v trestnom konaní vypočúvaná osoba, ktorá je obzvlášť zraniteľnou obeťou ...

16.

V § 135 ods. 1 prvá veta znie: „Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov o veciach, ...

17.

V § 232 ods. 8 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

18.

V § 238 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak to okolnosti umožňujú, môže byť vec skončená len vo vzťahu k niektorému zo spoluobvinených ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 289 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

20.

V § 325 prvej vete sa slovo „súčasne“ nahrádza slovami „z dôležitého dôvodu“.

21.

V § 353 odsek 3 znie:

„(3) Trest povinnej práce možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní ...

22.

V § 414a ods. 2 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.

23.

V § 414a ods. 3 sa za slovo „rovnopis“ vkladajú slová „spoločne s nariadením výkonu tohto ...

24.

V § 414a ods. 5 sa slová „do 24 hodín od“ nahrádzajú slovami „v prvý pracovný deň nasledujúci ...

25.

V § 415 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej za zločin po ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

26.

V § 415 ods. 4 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“. ...

27.

V § 417 ods. 2 a 3 sa slová „415 ods. 2“ nahrádzajú slovami „415 ods. 3“.

28.

V § 460 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd súčasne nariadi výkon ochranného dohľadu ...

29.

V § 490 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vo vykonávacom konaní ...

30.

V § 553 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štát znáša aj trovy obvineného spojené s plnením ...

Čl. IV

Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o ...

1.

V § 2 ods. 3 sa slová „dvadsať hodín“ nahrádzajú slovami „20 hodín a odsúdený mladistvý ...

2.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.

4.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce podľa odseku 2 možno ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

5.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce, ...

6.

V § 7 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.

7.

V § 8 ods. 2 sa za slovo „úradníka“ vkladajú slová „do 90 dní od jeho doručenia“.

Čl. V

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákona ...

V § 5 ods. 1 sa konci pripája táto veta: „Vo vykonávacom konaní môže vydať európsky zatýkací ...

Čl. VI

Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) marením kontroly technickými prostriedkami opakované zavinené porušenie povinnosti podľa ...

2.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutím ukladá povinnosť zdržiavať ...

3.

V § 11 ods. 4 sa slová „technickým prostriedkom podľa § 3 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Preskúmanie splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 a 3 vykonáva na pokyn sudcu, prokurátora ...

5.

V § 13 ods. 3 sa slová „poučí dotknutú osobu“ nahrádzajú slovami „zabezpečí poučenie ...

6.

V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými ...

7.

V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Od povinnosti kontrolovanej osoby podieľať sa na ...

8.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Kontrolovaná osoba je povinná sumu podľa odseku 2 a) uhradiť každoročne do 31. januára ...

9.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kontrolovaná osoba môže sumu podľa odseku 2 uhrádzať vo forme mesačných preddavkov vždy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore