Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 321/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 1 ods. 3 sa nad slovom „úradom“ doterajší odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 15 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

3.

V § 1 ods. 5 sa nad slovom „zamestnanca;“ doterajší odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1)“. ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 14 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 53 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z.“ ...

7.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti ...

8.

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vo vhodných prípadoch v oblasti mediácie uskutočňuje úkony aj bez pokynu podľa odseku ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

9.

V § 3 odsek 7 znie:

„(7) Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník pôsobiaci na tom súde, v ktorého obvode ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia ...

10.

V § 4 ods. 2 sa nad slovom „súdu.“ doterajší odkaz „4a)“ nahrádza odkazom „4b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

11.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Probačný a mediačný úradník je povinný zúčastňovať sa odbornej prípravy a vzdelávania ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

13.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spôsobu a“.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 50 ods. 1, § 51 ods. 2 a § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Skúšobná doba neplynie ...

2.

V § 50 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi ...

3.

V § 50 ods. 6 a § 52 ods. 3 sa slová „v skúšobnej dobe“ nahrádzajú slovami „v tejto lehote“ ...

4.

V § 51 odsek 7 znie:

„(7) Skúšobná doba, ktorá už uplynula, sa započítava do skúšobnej doby, ktorá bola určená ...

5.

§ 51 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Povinnosť podľa odseku 4 písm. g) možno uložiť po predchádzajúcom vyžiadaní správy ...

6.

V § 53 ods. 5 sa za slová „z trestu domáceho väzenia“ vkladajú slová „alebo marí výkon ...

7.

V § 61 ods. 8 sa za slová „trestu odňatia slobody“ vkladajú slová „a doba výkonu väzby“. ...

8.

V § 65 odsek 3 znie:

„(3) Rodinným príslušníkom podľa odseku 2 písm. b) je rodinný príslušník podľa predpisov ...

9.

V § 65a ods. 1 písm. c) sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

10.

V § 66 odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone ...

11.

§ 66 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak odsúdený má vykonať viac trestov odňatia slobody, odsúdený môže byť podmienečne ...

12.

V § 68 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa odsúdený nachádza vo výkone trestu odňatia ...

13.

V § 77 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú tieto slová: „dostaviť sa do dvoch pracovných ...

14.

V § 77 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska; to neplatí, ak ide o pravidelne opakujúce ...

15.

V § 251 ods. 2 písm. c) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.

16.

V § 251 ods. 2 písm. d) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

17.

V § 251 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o ochranný dohľad, marenie jeho výkonu ...

2.

V § 30a druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

3.

V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Dôvodom vylúčenia sudcu alebo senátu nie je skoršie rozhodnutie sudcu alebo senátu o obvinenom, ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 32 ods. 1 sa slová „§ 31 ods. 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2 alebo 4“.

5.

V § 32 ods. 6 sa slová „podľa § 31 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 31 ods. 5“.

6.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom programového prostriedku schváleného ...

7.

V § 48 odsek 2 znie:

„(2) V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva ...

8.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na zápisnicu o úkonoch vykonávaných v rámci ...

9.

Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 58a Zaznamenávanie úkonov probácie a výsledku mediácie (1) O úkonoch probácie sa spíše ...

10.

V § 80 ods. 3 sa za slová „dohľad neplní svoj účel“ vkladajú slová „alebo že obvinený ...

11.

V § 81 ods. 3 písm. e) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.

12.

V § 81 ods. 3 písm. f) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

13.

V § 81 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nevedie riadny život.“.

14.

V § 82 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje vo vzťahu k udeleniu výnimky ...

15.

V § 134 odsek 4 znie:

„(4) Ak je ako svedok v trestnom konaní vypočúvaná osoba, ktorá je obzvlášť zraniteľnou obeťou ...

16.

V § 135 ods. 1 prvá veta znie: „Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov o veciach, ...

17.

V § 232 ods. 8 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

18.

V § 238 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak to okolnosti umožňujú, môže byť vec skončená len vo vzťahu k niektorému zo spoluobvinených ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 289 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

20.

V § 325 prvej vete sa slovo „súčasne“ nahrádza slovami „z dôležitého dôvodu“.

21.

V § 353 odsek 3 znie:

„(3) Trest povinnej práce možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní ...

22.

V § 414a ods. 2 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.

23.

V § 414a ods. 3 sa za slovo „rovnopis“ vkladajú slová „spoločne s nariadením výkonu tohto ...

24.

V § 414a ods. 5 sa slová „do 24 hodín od“ nahrádzajú slovami „v prvý pracovný deň nasledujúci ...

25.

V § 415 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej za zločin po ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

26.

V § 415 ods. 4 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“. ...

27.

V § 417 ods. 2 a 3 sa slová „415 ods. 2“ nahrádzajú slovami „415 ods. 3“.

28.

V § 460 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd súčasne nariadi výkon ochranného dohľadu ...

29.

V § 490 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vo vykonávacom konaní ...

30.

V § 553 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štát znáša aj trovy obvineného spojené s plnením ...

Čl. IV

Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o ...

1.

V § 2 ods. 3 sa slová „dvadsať hodín“ nahrádzajú slovami „20 hodín a odsúdený mladistvý ...

2.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.

4.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce podľa odseku 2 možno ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

5.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce, ...

6.

V § 7 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.

7.

V § 8 ods. 2 sa za slovo „úradníka“ vkladajú slová „do 90 dní od jeho doručenia“.

Čl. V

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákona ...

V § 5 ods. 1 sa konci pripája táto veta: „Vo vykonávacom konaní môže vydať európsky zatýkací ...

Čl. VI

Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) marením kontroly technickými prostriedkami opakované zavinené porušenie povinnosti podľa ...

2.

V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutím ukladá povinnosť zdržiavať ...

3.

V § 11 ods. 4 sa slová „technickým prostriedkom podľa § 3 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Preskúmanie splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 a 3 vykonáva na pokyn sudcu, prokurátora ...

5.

V § 13 ods. 3 sa slová „poučí dotknutú osobu“ nahrádzajú slovami „zabezpečí poučenie ...

6.

V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými ...

7.

V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Od povinnosti kontrolovanej osoby podieľať sa na ...

8.

V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Kontrolovaná osoba je povinná sumu podľa odseku 2 a) uhradiť každoročne do 31. januára ...

9.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Kontrolovaná osoba môže sumu podľa odseku 2 uhrádzať vo forme mesačných preddavkov vždy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore