Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 20.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Medzinárodné trestné právo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 321/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z. a zákona č. 174/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca1) vykonáva probáciu a mediáciu, len ak tak predseda krajského súdu určil v rozvrhu práce, a to v nevyhnutnom čase, počas ktorého nie je možné zabezpečiť riadny výkon probácie a mediácie na okresnom súde v obvode príslušného krajského súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 20 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 1 ods. 3 sa nad slovom „úradom“ doterajší odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 15 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

3.
V § 1 ods. 5 sa nad slovom „zamestnanca;“ doterajší odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 14 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 38 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 53 zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 111 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 111 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z.“.
7.
V § 3 odsek 2 znie:

„(2)
Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti úkony na základe
a)
rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu alebo prokuratúry, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu,

b)
písomného pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora, ak ide o mediáciu,

c)
písomného pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora, ak ide o inštitút predbežného šetrenia,

d)
písomnej žiadosti riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak ide o premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.“.

8.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Vo vhodných prípadoch v oblasti mediácie uskutočňuje úkony aj bez pokynu podľa odseku 2 písm. b), najmä z podnetu poškodeného alebo obvineného, pričom o tom probačný a mediačný úradník bez zbytočného odkladu písomne informuje príslušný orgán činný v trestnom konaní; na vykonanie mediácie je potrebný písomný súhlas predsedu senátu alebo samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

9.
V § 3 odsek 7 znie:

„(7)
Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník pôsobiaci na tom súde, v ktorého obvode má pobyt obvinený alebo odsúdený. Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti probácie možno miestnu príslušnosť založiť v inom obvode, ak o to obvinený alebo odsúdený požiada. Ak má obvinený alebo odsúdený pobyt mimo územia Slovenskej republiky a rozhodnutie, na ktorého základe sa vykonáva probácia nebolo odovzdané na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte Európskej únie podľa osobitného predpisu,4a) miestnu príslušnosť možno založiť v obvode, ktorý je na území Slovenskej republiky vo vzťahu k pobytu obvineného alebo odsúdeného najbližšie; splnenie podmienok podľa druhej vety týmto nie je dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii.“.

10.
V § 4 ods. 2 sa nad slovom „súdu.“ doterajší odkaz „4a)“ nahrádza odkazom „4b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

„4b) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

11.
V § 5 odsek 2 znie:

„(2)
Probačný a mediačný úradník je povinný zúčastňovať sa odbornej prípravy a vzdelávania organizovaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.“.

12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
13.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spôsobu a“.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z. a zákona č. 161/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 50 ods. 1, § 51 ods. 2 a § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Skúšobná doba neplynie počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a počas výkonu väzby.“.
2.
V § 50 odseky 2 až 4 znejú:

„(2)
V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť povinnosť, aby v skúšobnej dobe podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo zaplatil dlh alebo zameškané výživné.

(3)
Skúšobná doba, ktorá už uplynula, sa započítava do skúšobnej doby nanovo určenej pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody uloženého za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby určenej pri uložení súhrnného trestu alebo spoločného trestu.

(4)
Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a splnil povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom alebo zaplatiť dlh alebo zameškané výživné, ak boli uložené, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, že sa trest odňatia slobody vykoná. Ak sa odsúdený nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, súd rozhodne tak, aby výkony trestov odňatia slobody nasledovali plynule za sebou. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže
a)
ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad a uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 smerujúce k tomu, aby viedol riadny život,

b)
primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku 1.“.

3.
V § 50 ods. 6 a § 52 ods. 3 sa slová „v skúšobnej dobe“ nahrádzajú slovami „v tejto lehote“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „spáchaný v skúšobnej dobe“.
4.
V § 51 odsek 7 znie:

„(7)
Skúšobná doba, ktorá už uplynula, sa započítava do skúšobnej doby, ktorá bola určená pri uložení nového probačného dohľadu uloženého za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby určenej pri uložení súhrnného trestu alebo spoločného trestu.“.

5.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Povinnosť podľa odseku 4 písm. g) možno uložiť po predchádzajúcom vyžiadaní správy od probačného a mediačného úradníka o vhodnosti jej uloženia, ak vhodnosť uloženia tejto povinnosti nevyplýva z odborného vyjadrenia alebo zo znaleckého posudku.“.

6.
V § 53 ods. 5 sa za slová „z trestu domáceho väzenia“ vkladajú slová „alebo marí výkon kontroly technickými prostriedkami“.
7.
V § 61 ods. 8 sa za slová „trestu odňatia slobody“ vkladajú slová „a doba výkonu väzby“.
8.
V § 65 odsek 3 znie:

„(3)
Rodinným príslušníkom podľa odseku 2 písm. b) je rodinný príslušník podľa predpisov o pobyte cudzincov.“.

9.
V § 65a ods. 1 písm. c) sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.
10.
V § 66 odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody; súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami.“.

11.
§ 66 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Ak odsúdený má vykonať viac trestov odňatia slobody, odsúdený môže byť podmienečne prepustený najskôr po výkone súčtu pomerných častí uložených trestov podľa odseku 1 písm. a) až c), § 67 ods. 1 a 2 a celého zvyšku trestu podľa § 68 ods. 2.“.

12.
V § 68 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa odsúdený nachádza vo výkone trestu odňatia slobody, súd rozhodne tak, aby výkony trestov odňatia slobody nasledovali plynule za sebou.“.
13.
V § 77 ods. 1 sa na konci úvodnej vety pripájajú tieto slová: „dostaviť sa do dvoch pracovných dní po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody k probačnému a mediačnému úradníkovi okresného súdu, v ktorého obvode má bydlisko, a v rámci uloženého ochranného dohľadu“.
14.
V § 77 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska; to neplatí, ak ide o pravidelne opakujúce sa vzdialenia, o ktorých bol probačný a mediačný úradník vopred informovaný.“.

15.
V § 251 ods. 2 písm. c) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
16.
V § 251 ods. 2 písm. d) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
17.
V § 251 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.“.

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015, zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z. a zákona č. 314/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o ochranný dohľad, marenie jeho výkonu oznámi probačný a mediačný úradník príslušnej okresnej prokuratúre.“.
2.
V § 30a druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bol psychológ pribraný na vykonanie úkonu v čase, za ktorý mu nepatrí náhrada mzdy alebo iný preukázateľný príjem, má právo na odmenu, ktorej výšku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom spravodlivosti.“.
3.
V § 31 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Dôvodom vylúčenia sudcu alebo senátu nie je skoršie rozhodnutie sudcu alebo senátu o obvinenom, spoluobvinenom alebo o iných obvinených, ktorých trestné činy spolu súvisia.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.
V § 32 ods. 1 sa slová „§ 31 ods. 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2 alebo 4“.
5.
V § 32 ods. 6 sa slová „podľa § 31 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 31 ods. 5“.
6.
V § 40 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom programového prostriedku schváleného ministerstvom spravodlivosti“.
7.
V § 48 odsek 2 znie:

„(2)
V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva uvedené v odseku 1, predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanovia na výkon týchto práv poškodenému opatrovníka z radov advokátov. Proti uzneseniu o ustanovení opatrovníka a proti uzneseniu, ktorým sudca pre prípravné konanie zamietol návrh prokurátora na ustanovenie opatrovníka, je prípustná sťažnosť.“.

8.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na zápisnicu o úkonoch vykonávaných v rámci probácie a mediácie.“.

9.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠58a
Zaznamenávanie úkonov probácie a výsledku mediácie
(1)
O úkonoch probácie sa spíše úradný záznam, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie súdu a probačného a mediačného úradníka, meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo sídlo osôb, ktoré sa na úkone zúčastnili,

b)
miesto a čas úkonu,

c)
stručné, ale výstižné opísanie priebehu úkonu, ak je to potrebné,

d)
poučenie, ak ide o úkon, pri ktorom je probačný a mediačný úradník povinný poskytnúť poučenie.

(2)
O výsledku mediácie sa vyhotovuje záverečná správa, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie súdu a probačného a mediačného úradníka, meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo sídlo osôb, ktoré sa na mediácii zúčastnili,

b)
miesto a čas vykonanej mediácie,

c)
informáciu o poučení účastníkov o podstate a podmienkach mediácie a podmienkach ďalšieho postupu podľa § 216 alebo § 220,

d)
informáciu o výsledku mediácie.

(3)
Záverečná správa o výsledku mediácie neobsahuje opis priebehu mediácie ani vyjadrenia účastníkov, ktoré boli podkladom pre dosiahnutie dohody.“.

10.
V § 80 ods. 3 sa za slová „dohľad neplní svoj účel“ vkladajú slová „alebo že obvinený marí nerušený výkon kontroly technickými prostriedkami“.
11.
V § 81 ods. 3 písm. e) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“.
12.
V § 81 ods. 3 písm. f) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
13.
V § 81 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nevedie riadny život.“.

14.
V § 82 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje vo vzťahu k udeleniu výnimky z uložených primeraných povinností alebo obmedzení na nevyhnutný čas, ak bola nariadená kontrola technickými prostriedkami.“.
15.
V § 134 odsek 4 znie:

„(4)
Ak je ako svedok v trestnom konaní vypočúvaná osoba, ktorá je obzvlášť zraniteľnou obeťou podľa osobitného predpisu, treba vykonať výsluch ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby sa výsluch v ďalšom konaní už nemusel opakovať; ustanovenie § 135 ods. 1 tým nie je dotknuté. Výsluch sa vykoná s využitím technických zariadení určených na záznam zvuku a obrazu alebo s využitím technických zariadení určených na prenos a záznam zvuku a obrazu; ustanovenie § 270 ods. 2 tým nie je dotknuté. Orgán činný v trestnom konaní zabezpečí, aby výsluchy v prípravnom konaní viedla tá istá osoba, ak sa tým nenaruší priebeh trestného konania. Ak je ako svedok vypočúvaná obzvlášť zraniteľná obeť podľa osobitného predpisu, o veciach, ktorých oživovanie v pamäti by vzhľadom na jej osobné vlastnosti, vzťah k páchateľovi alebo závislosť od páchateľa, povahu a okolnosti spáchania trestného činu mohlo nepriaznivo ovplyvniť jej telesnú integritu alebo duševnú integritu alebo vystaviť ju riziku druhotnej viktimizácie, k výsluchu sa priberie psychológ alebo znalec, ktorý so zreteľom na predmet výsluchu vypočúvanej osoby prispeje k správnemu vedeniu výsluchu; ustanovenie § 135 ods. 1 tým nie je dotknuté. Pred vypočutím svedka podľa štvrtej vety orgán činný v trestnom konaní prekonzultuje spôsob vedenia výsluchu so psychológom alebo znalcom, ktorý bude pribraný k výsluchu, aby sa zabezpečilo správne vykonanie výsluchu a predišlo sa druhotnej viktimizácii.“.

16.
V § 135 ods. 1 prvá veta znie: „Ak je ako svedok vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov o veciach, ktorých oživovanie v pamäti by vzhľadom na jej vek, vzťah k páchateľovi alebo závislosť od páchateľa, povahu a okolnosti spáchania trestného činu mohlo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj alebo vystaviť ju riziku druhotnej viktimizácie alebo ak ide o trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, treba výsluch vykonávať obzvlášť ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby sa výsluch v ďalšom konaní už nemusel opakovať.“.
17.
V § 232 ods. 8 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri popise skutku dbá prokurátor na to, aby nebola porušená zásada podľa § 2 ods. 4 vo vzťahu k osobám, ktoré sa na dohode nezúčastňujú,“.
18.
V § 238 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak to okolnosti umožňujú, môže byť vec skončená len vo vzťahu k niektorému zo spoluobvinených samostatne; tým nie je porušená zásada podľa § 2 ods. 7 vo vzťahu k ostatným obvineným. Súd pri tom dbá na to, aby nebola narušená zásada podľa § 2 ods. 4 vo vzťahu k ostatným obvineným alebo k osobám účastným na skutku.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

19.
V § 289 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
20.
V § 325 prvej vete sa slovo „súčasne“ nahrádza slovami „z dôležitého dôvodu“.
21.
V § 353 odsek 3 znie:

„(3)
Trest povinnej práce možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní si správy od probačného a mediačného úradníka o možnostiach uloženia a riadneho výkonu tohto trestu a stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu; v konaní podľa § 348 sa toto ustanovenie nepoužije.“.

22.
V § 414a ods. 2 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.
23.
V § 414a ods. 3 sa za slovo „rovnopis“ vkladajú slová „spoločne s nariadením výkonu tohto trestu“.
24.
V § 414a ods. 5 sa slová „do 24 hodín od“ nahrádzajú slovami „v prvý pracovný deň nasledujúci po dni“.
25.
V § 415 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
O podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody osoby odsúdenej za zločin po výkone jeho polovice súd rozhoduje len na návrh riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

26.
V § 415 ods. 4 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“.
27.
V § 417 ods. 2 a 3 sa slová „415 ods. 2“ nahrádzajú slovami „415 ods. 3“.
28.
V § 460 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súd súčasne nariadi výkon ochranného dohľadu tak, že s výkonom ochranného dohľadu sa začne po výkone trestu odňatia slobody.“.
29.
V § 490 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vo vykonávacom konaní môže vydať medzinárodný zatýkací rozkaz aj predseda senátu nadriadeného súdu, ak je potrebné odsúdeného vyžiadať z cudziny v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody do vrátenia spisu prvostupňovému súdu.“.
30.
V § 553 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štát znáša aj trovy obvineného spojené s plnením uložených obmedzení a povinností, ak z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy spojené s plnením uložených obmedzení a povinností celkom alebo čiastočne upustiť; to neplatí, ak ide o toxikologický rozbor krvi, ak bol vyhodnotený ako pozitívny.“.

Čl. IV

Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 sa slová „dvadsať hodín“ nahrádzajú slovami „20 hodín a odsúdený mladistvý 15 hodín“.
2.
V § 3 odsek 2 znie:

„(2)
Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, bezodkladne vyzve odsúdeného, aby sa dostavil v určenom termíne na prejednanie podmienok výkonu trestu povinnej práce.“.

3.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.
4.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce podľa odseku 2 možno uzatvoriť aj vo forme rámcovej zmluvy; druh, miesto a rozsah vykonávanej práce vo vzťahu k príslušnému odsúdenému určuje po dohode s poskytovateľom práce probačný a mediačný úradník.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

5.
V § 5 odsek 1 znie:

„(1)
Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce, ak odsúdený doručí potvrdenie o pracovnej neschopnosti alebo ak jeho zdravotný stav podľa lekárskej správy o jeho zdravotnom stave nie staršej ako 30 dní dočasne bráni vo výkone uloženého trestu. V odôvodnenom prípade môže predseda senátu rozhodnúť o preradení odsúdeného na iný vhodný druh práce; ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.“.

6.
V § 7 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.
7.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „úradníka“ vkladajú slová „do 90 dní od jeho doručenia“.

Čl. V

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 161/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 5 ods. 1 sa konci pripája táto veta: „Vo vykonávacom konaní môže vydať európsky zatýkací rozkaz aj predseda senátu nadriadeného súdu, ak je potrebné odsúdeného vyžiadať z iného členského štátu v čase po prijatí rozhodnutia, ktorým bol právoplatne a vykonateľne uložený trest odňatia slobody, do vrátenia spisu prvostupňovému súdu.“.

Čl. VI

Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
marením kontroly technickými prostriedkami opakované zavinené porušenie povinnosti podľa § 28, ktoré ovplyvňuje nerušený priebeh kontroly technickými prostriedkami.“.

2.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutím ukladá povinnosť zdržiavať sa v určený čas na určenom mieste popri zákaze podľa odseku 2 alebo odseku 3, ktorého dodržiavanie sa má zisťovať kontrolou technickými prostriedkami, kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c).“.
3.
V § 11 ods. 4 sa slová „technickým prostriedkom podľa § 3 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a e)“.
4.
V § 13 odsek 1 znie:

„(1)
Preskúmanie splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 a 3 vykonáva na pokyn sudcu, prokurátora a na žiadosť riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody v ním určenej lehote probačný a mediačný úradník toho súdu, v ktorého obvode sa rozhodnutie bude vykonávať. Probačný a mediačný úradník zabezpečí vstupný pohovor s dotknutými osobami, ako aj činnosti súvisiace s miestnym zisťovaním, ak je potrebné. Súhlas podľa § 12 ods. 2, názor maloletého dieťaťa podľa § 12 ods. 3 písm. a) a vyjadrenia podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) obstaráva v lehote podľa prvej vety probačný a mediačný úradník.“.

5.
V § 13 ods. 3 sa slová „poučí dotknutú osobu“ nahrádzajú slovami „zabezpečí poučenie dotknutej osoby“.
6.
V § 22 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými prostriedkami na základe rozhodnutia súdu v inej veci, bezodkladne sa o tom upovedomí súd alebo prokurátor, ktorý je príslušný na rozhodnutie podľa odseku 1.“.
7.
V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Od povinnosti kontrolovanej osoby podieľať sa na náhrade nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami je oslobodený mladistvý do dovŕšenia 18 rokov jeho veku.“.
8.
V § 26 odsek 3 znie:

„(3)
Kontrolovaná osoba je povinná sumu podľa odseku 2
a)
uhradiť každoročne do 31. januára na základe výzvy probačného a mediačného úradníka, ak sa má kontrola technickými prostriedkami vykonávať najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch,

b)
uhradiť na základe výzvy probačného a mediačného úradníka do 30 dní po skončení kontroly technickými prostriedkami, ak sa kontrola technickými prostriedkami vykonávala len v jednom kalendárnom roku.“.

9.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Kontrolovaná osoba môže sumu podľa odseku 2 uhrádzať vo forme mesačných preddavkov vždy do desiateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mesačný preddavok uhrádza, ak o to probačného a mediačného úradníka požiada. Príslušenstvo pohľadávky3a) štátu podľa odseku 2 sa neúčtuje a neuplatňuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore