Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 72/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 72/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

K predpisu 72/2013, dátum vydania: 10.04.2013

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1 (§7 ods. 1)

Ustanovuje sa povinnosť správcu kanceláriu riadne označiť a zabezpeči ť jej primerané technické vybavenie a minimálnu výmeru, pričom podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.

K bodom 2 a 3 (§ 7 ods. 2 až 4, § 8 ods. 1)

V reštrukturalizačnom konaní a ak súd ustanovuje v konkurze sprá vcu na základe návrhu veriteľov, bude správca môcť byť ustanovený do funkcie z väčšieho územného obvodu a to z obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný sú d, ak má v tomto obvode zriadenú kanceláriu. S tým súvisí aj úprava ustanovení týkajúcich sa doručovania písomností správcovi a správcovského spisu.

K bodu 4 (§ 9)

Èasová špecifikácia práce, ktorú správca vyhotovoval najmä za účelom preukázania ďalšieho vzdelávania pre potreby ministerstva sa nahrádza praktickejším spisovým prehľadom.

K bodu 5 (§17 ods. 3)

Upravuje sa dátum, ku ktorému ministerstvo vyhodnocuje riadne vykonanie ďalš ieho vzdelávania na 31. január párneho kalendárneho roka z dôvodu, že doterajší termín vyhodnocovania pripadal na obdobie sviatkov.

K bodu 6 a 8 (§ 20 ods. 2)

Zoznam správcov sa rozčlení na oddiel reštrukturalizačných sprá vcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby. Pre náhodný výber správcov budú platiť nové pravidlá. V konkurznom konaní voči prá vnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby. V konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa n áhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre fyzické osoby.

Správcovi zapísanému iba do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby náhodný generátor nepridelí konkurz fyzickej osoby. Správcovi zapísanému iba do oddielu reštrukturalizačných správcov ná hodný generátor nepridelí konkurz. Znamená to, že správcovia s a budú môcť špecializovať a vykonávať iba tú agendu, ktorej sa chcú venovať.

K bodu 7 (§20 ods. 7)

Správca sa bude pri výkone svojej činnosti preukazovať preukazom na pož iadanie osôb, ktoré správcovi poskytujú súčinnosť, čím sa odstránia niektoré praktické problémy. Vzor preukazu upraví vykonávací predpis.

K bodu 9 (§ 21 ods. 2)

Správca, ktorému bola uložená sankcia vyčiarknutia zo zoznamu správcov, nebude môcť byť počas nasledujúcich dvoch rokov zapísaný do zoznamu správcov.

K bodu 10 až 12 (§ 24)

Technické ustanovenia súvisiace so zápisom do zoznamu správcov a s č lenením zoznamu na tri oddiely. Správca si môže vybrať, do ktorého oddielu si želá byť zapísaný, môže byť zapísaný aj do všetkých troch. Oddiel, do ktorého žiada byť zapísaný uvedie v žiadosti o zápis do zoznamu správcov (odsek 2 a 3) alebo v samostatnej žiadosti (odsek 7), ak žiada vykonať zmenu zapísaných údajov v zozname správcov.

K bodom 13 a 14 (§25 a 26)

Ustanovenia riešia praktickú situáciu, ak súd odvolá sprá vcu zo zdravotných dôvodov a správca nepožiada o pozastavenie výkonu správcovskej činnosti.

K bodu 15 a 16 (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), § 26 ods. 2 písm. g) a h))

Dopĺňajú sa nové dôvody vyčiarknutia správcu zo zoznamu sprá vcov. Ministerstvo vyčiarkne správcu zo zoznamu správcov, ak v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok. Ministerstvo vyčiarkne správcu zo zoznamu správcov, ak opakovane v priebehu 6 mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom. Doplnenie nového dôvodu vyčiarknutia zo zoznamu pre nezaplatenie poplatku súvisí so zistenou ní zkou disciplínou správcov pri plnení poplatkovej povinnosti.

K bodu 17 (§26 ods. 4 až 6)

Ide o vyčiarknutie správcu z oddielu zoznamu správcov, ak je zapísaný vo viacerých oddieloch.

Ustanovenie odseku 6 má za cieľ zabrániť, aby sa správca vyhol zodpovednosti za správny delikt vyčiarknutím zo zoznamu.

K bodom 18 až 20 (§ 36)

Zvyšuje sa maximálna sadzba pokuty. V ustanovených lehotách postačí správne konanie začať, nie je potrebné v tejto lehote sankciu aj uložiť. Objektívna lehota sa predlžuje na 5 rokov.

K bodu 21 (§ 36a)

Zavádza sa zodpovednosť za priestupok. Priestupku sa dopustí ten, kto sa neopr ávnene vydáva za správcu.

K bodu 22 (§ 38)

Spresňuje sa znenie splnomoc ňovacieho ustanovenia.

K bodu 23 (§ 46 a 47)

Prechodné ustanovenia. Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred ú činnosťou tohto zákona ministerstvo vydá preukaz, ak o to písomne požiada a k žiadosti pripojí fotografiu požadovaných rozmerov.

Správcov zapísaných do zoznamu správcov pred účinnosťou tohto zákona ministerstvo bez zbytočného odkladu zapíše do všetkých oddielov zoznamu správcov. Na zápis nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť. Na žiadosť však ministerstvo vyčiarkne správcu z toho oddielu zoznamu správcov, ktorý uvedie v písomnej žiadosti.

K Èl. II

Zvýšenie sadzieb správnych poplatkov súvisí so zvýšený mi administratívnymi nákladmi ministerstva pri vedení agendy správcov, napr. v súvislosti s novými ustanoveniami o vydávaní preukazov.

K Èl. III

Navrhuje sa účinnosť právneho predpisu.

V Bratislave, 19. decembra 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec v. r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

K predpisu 72/2013, dátum vydania: 10.04.2013

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona sa zaoberá niekoľkými hlavnými okruhmi problémov. Nový m spôsobom sa upravuje generovanie správcov. Zoznam správcov sa rozčlení na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby. To umožní správcom vykonávať iba tú agendu, o ktorú majú záujem. V konkurznom konaní voči právnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do odd ielu konkurzných správcov pre právnické osoby. V konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzný ch správcov pre fyzické osoby. Správcovi zapísanému iba do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby náhodný generátor nepridelí konkurz fyzickej osoby. Správcovi zapísanému iba do oddielu reš trukturalizačných správcov náhodný generátor nepridelí konkurz. Dochádza aj k zmene územných obvodov, z ktorých môže byť vymenovaný správca. Ak ide o reštrukturalizačné konanie alebo ak je spr ávca v konkurznom konaní ustanovený na návrh veriteľov, môže byť ustanovený z obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd.

V rámci okruhu otázok súvisiacich s preukazovaním vzdelávania sa časov á špecifikácia nahrádza praktickejším spisovým prehľadom a upravuje sa dátum, ku ktorému ministerstvo vyhodnocuje riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania na 31. január párneho kalendárneho roka.

Návrh zákona zavádza vydávanie preukazu pre správcu, čím sa odstraňujú niektoré praktické problémy súvisiace s preukazovaním sa správcu tretím osobám.

Ïalší tematický okruh súvisí s úpravou ukladania sankcií , lehotami na zánik zodpovednosti a dopĺňajú sa dôvody vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov.

Nakoniec sa novela zaoberá aj okruhom otázok súvisiacich s vedením kancelá rie správcu. Správca bude povinný kanceláriu riadne označiť a zabezpečiť jej primerané technické vybavenie a minimálnu výmeru. Ministerstvo pri výkone dohľadu zistilo, že niektorí správcovia nemajú dostupnú, resp. otvorenú podateľňu kancelárie, čo pre veriteľov môže spôsobiť značnú komplikáciu pri výkone ich práv v konkurznom konaní. Opakované zistenie ministerstva, že podateľňa kancel árie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom, bude dôvodom na vyčiarknutie správcu zo zoznamu správcov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, inými zákonmi a medzinárodn ými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, dopad na štátny rozpočet je vyčíslený v doložke vybraných vplyvov.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore