Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 11.01.2013
Dátum ZZ: 10.04.2013
Čiastka ZZ: 20
Číslo ZZ: 72/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 (§7 ods. 1)

Ustanovuje sa povinnosť správcu kanceláriu riadne označiť a zabezpeči
ť jej primerané technické vybavenie a minimálnu výmeru, pričom podrobnosti ustanoví vykonávací predpis.

K bodom 2 a 3 (§ 7 ods. 2 až 4, § 8 ods. 1)

V reštrukturalizačnom konaní a ak súd ustanovuje v konkurze sprá
vcu na základe návrhu veriteľov, bude správca môcť byť ustanovený do funkcie z väčšieho územného obvodu a to z obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný sú
d, ak má v tomto obvode zriadenú kanceláriu. S tým súvisí aj úprava ustanovení týkajúcich sa doručovania písomností správcovi a správcovského spisu.

K bodu 4 (§ 9)

Časová špecifikácia práce, ktorú správca vyhotovoval najmä za
účelom preukázania ďalšieho vzdelávania pre potreby ministerstva sa nahrádza praktickejším spisovým prehľadom.

K bodu 5 (§17 ods. 3)

Upravuje sa dátum, ku ktorému ministerstvo vyhodnocuje riadne vykonanie ďalš
ieho vzdelávania na 31. január p...
...
MENU
Hore