Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 72/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 72/2013 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 7 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Správca je povinný kanceláriu ...

2.

V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca ...

3.

V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo v obvode ...

4.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Spisový prehľad Správca je povinný v každom spise viesť spisový prehľad vykonaných ...

5.

V § 17 ods. 3 sa slová „20. decembru“ nahrádzajú slovami „31. januáru“.

6.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zoznam správcov sa člení na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

7.

V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

8.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a Ak osobitný predpis10a) ustanovuje, že správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 40 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.“.

9.

V § 24 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať meno ...

10.

V § 24 ods. 5 prvá veta znie: „Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ...

11.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Správca môže písomne požiadať ministerstvo o zápis do príslušného oddielu zoznamu správcov; ...

12.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov.“.

13.

V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov, súd o tom bezodkladne informuje ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

14.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu ...

15.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu ...

16.

§ 26 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Na základe písomnej žiadosti správcu ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ...

17.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších ...

18.

V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú slová „mieru zavinenia,“.

19.

V § 36 odsek 3 znie:

„(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, ...

20.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Priestupok (1) Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu. (2) Priestupok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

21.

V § 38 písmeno a) znie:

„a) podrobnosti o náležitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ďalších evidenčných ...

22.

Za § 45 sa vkladajú § 46 a 47, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013 Správcovi zapísanému do zoznamu ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I Všeobecná správa položke 5 písm. j) a k) sa slová ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I Všeobecná správa sa položka 5 dopĺňa písmenami o) ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013 okrem ustanovení čl. I bodov 6, 8, 9 až 11 a § ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore