Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 72/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 72/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 7 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Správca je povinný kanceláriu ...

2.

V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca ...

3.

V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo v obvode ...

4.

§ 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9 Spisový prehľad Správca je povinný v každom spise viesť spisový prehľad vykonaných ...

5.

V § 17 ods. 3 sa slová „20. decembru“ nahrádzajú slovami „31. januáru“.

6.

V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zoznam správcov sa člení na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

7.

V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

8.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a Ak osobitný predpis10a) ustanovuje, že správcu súd ustanoví na základe náhodného výberu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
§ 40 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.“.

9.

V § 24 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať meno ...

10.

V § 24 ods. 5 prvá veta znie: „Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ...

11.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Správca môže písomne požiadať ministerstvo o zápis do príslušného oddielu zoznamu správcov; ...

12.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov.“.

13.

V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov, súd o tom bezodkladne informuje ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

14.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu ...

15.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu ...

16.

§ 26 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Na základe písomnej žiadosti správcu ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ...

17.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších ...

18.

V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú slová „mieru zavinenia,“.

19.

V § 36 odsek 3 znie:

„(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, ...

20.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Priestupok (1) Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu. (2) Priestupok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

21.

V § 38 písmeno a) znie:

„a) podrobnosti o náležitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ďalších evidenčných ...

22.

Za § 45 sa vkladajú § 46 a 47, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013 Správcovi zapísanému do zoznamu ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I Všeobecná správa položke 5 písm. j) a k) sa slová ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I Všeobecná správa sa položka 5 dopĺňa písmenami o) ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013 okrem ustanovení čl. I bodov 6, 8, 9 až 11 a § ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore