Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 71/1967

Negatívna dôkazná teória – pojem a judikatúra

Abstrakt
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou nevyhnutne súvisí aj tzv. negatívna dôkazná teória.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
fikcia doručenia
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 46, 47
71/1967paragrafy: 24
160/2015paragrafy: 111


Vydané:11.09.2020
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

VYUŽITEĽNOSŤ DÔKAZOV PRODUKOVANÝCH V TRESTNOM KONANÍ V SÚVISIACICH SPRÁVNYCH KONANIACH

Abstrakt
Príspevok sa venuje možnostiam využitia niektorých dôkazov produkovaných v trestnom konaní v súvisiacich správnych konaniach.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
dokazovanie
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 34
461/2003paragrafy: 196


Vydané:30.08.2020
Autor:JUDr., Peter Molitoris, PhD.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Molitoris, PhD.

ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ AKO PREDPOKLAD VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA [1]

Abstrakt
Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zásady správneho konania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 3, 4


Vydané:23.08.2019
Autor:doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.

K PRINCÍPU KONTINUITY VEREJNEJ SPRÁVY [1]

Abstrakt
Príspevok sa venuje otázkam súvisiacim s uplatňovaním princípu kontinuity verejnej správy a osobitne jeho vzťahom ku zásadám správneho konania. Vyjadruje sa ku sporným bodom ich súčasnej aplikácie a ich riešeniu de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vecná príslušnosť správneho orgánu
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 5


Vydané:27.08.2018
Autor:doc. JUDr., Mária Srebalová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Mária Srebalová, PhD.

ÚČASTNÍCTVO V KONANIACH PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA - ANALÝZA ÚSTAVNEJ KONFORMITY

Abstrakt
Príspevok analyzuje vymedzenie účastníctva v územnom konaní a v stavebnom konaní, s osobitným zreteľom na postavenie účastníka - vlastníka susedného pozemku, a to z hľadiska súladu zákonnej úpravy s Ústavou SR, s ohľadom najmä na právo na súdnu a inú právnu ochranu. Zaoberá sa aj otázkami ústavne konformného výkladu vymedzenia účastníkov v uvedených konaniach a legálneho vymedzenia pojmu susedný pozemok.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
účastník konania a zúčastnená osoba
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Vydané:27.08.2018
Autor:doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. Mgr., Ján Škrobák, PhD.

PRÁVO NA INFORMÁCIE A PROBLÉMY JEHO VYNUTITEĽNOSTI V PRAXI ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY.

Abstrakt
Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom, garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva, ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného prístupu k informáciám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
náležitosti rozhodnutia
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 47


Vydané:27.08.2018
Autor:Mgr., Marianna Džačková
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marianna Džačková

VYBRANÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V SPRÁVNOM KONANÍ DELEGE LATA A PRÁVNE PRINCÍPY

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy opravných prostriedkov v správnom konaní z pohľadu ich súladnosti z princípmi a zásadami správneho konania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
odvolanie podľa Správneho poriadku
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60a, 61,


Vydané:27.08.2018
Autor:JUDr., Zuzana Ligasová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Ligasová

VÝVOJ DORUČOVANIA V SPRÁVNOM PORIADKU ZA 50 ROKOV

Abstrakt
Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné postupy, ktoré prebiehali vo verejnej správe. Ako jediná reagovala aj na doručovanie, t.j. riešila aktuálne problémy aplikačnej praxe. Zmeny, ktoré boli vyvolané problémami, ktoré sa vyskytovali v praxi pri doručovaní sa týkali § 24 – 26, ako aj § 27 – počítanie lehôt, ktoré s doručovaním priamo súvisí. Novelou č. 527/2003 Z. z. sa odstránili nejasnosti a nepresnosti vtedajšej právnej úpravy. Od jej prijatia, čo sa doručovania týka, nedošlo k žiadnym ďalším novelizáciám.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
doručovanie verejnou vyhláškou
Priradené k predpisu:
563/2009paragrafy:
71/1967paragrafy: 26, 18


Vydané:09.09.2017
Autor:JUDr., Veronika Fričová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Fričová

SPRÁVNY PORIADOK Z POHĽADU SUBSIDIÁRNEHO PREDPISU V KONANIACH O SPRÁVNYCH DELIKTOCH [1]

Abstrakt
Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nariadenie ústneho pojednávania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 21


Vydané:09.09.2017
Autor:JUDr., Zuzana Hamuľáková, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Hamuľáková, PhD.

ZAINTERESOVANÁ VEREJNOSŤ

Abstrakt
V príspevku sa autor venuje postaveniu zainteresovanej verejnosti podľa nového správneho súdneho poriadku, ktorý jej priznáva široké oprávnenia v prípade, ak ide o konania týkajúce sa životného prostredia. Článok analyzuje charakter zainteresovanej verejnosti, jej postavenie a oprávnenia v takomto konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
účastníci správneho konania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 14


Vydané:13.09.2016
Autor:JUDr., Matúš Michalovič, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Matúš Michalovič, PhD.

VPLYV VYBRANÝCH EURÓPSKYCH DOKUMENTOV NA ZÁSADU ÚSTNOSTI V KONANÍ O SPRÁVNYCH DELIKTOCH[1]

Abstrakt
Článok analyzuje vybrané európske dokumenty prijaté na úrovni Európskej únie, ako aj vybrané Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy a rozoberá ich vplyv na uplatnenie zásady ústnosti v konaní o správnych deliktoch. Cieľom článku je formulácia zásady ústnosti pre potrebu možného budúceho kódexu správneho trestania v Slovenskej republike z pohľadu požiadaviek a vplyvu analyzovaných európskych dokumentov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nariadenie ústneho pojednávania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 21


Vydané:29.08.2016
Autor:JUDr., Zuzana Hamuľáková, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Hamuľáková, PhD.

VPLYV EURÓPSKEHO PRÁVA NA SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM A NA ZÁSADU INFORMOVANOSTI V KONTEXTE SPRÁVNEHO TRESTANIA [1]

Abstrakt
Tento príspevok sa zaoberá vplyvom európskeho práva na slobodný prístup k informáciám a na zásadu informovanosti v kontexte správneho trestania v Slovenskej republike. Príspevok sa taktiež zaoberá extrémami a excesmi využívania a zneužívania práva na slobodný prístup k informáciám a uplatňovaním zásady informovanosti verejnosti v správnom trestaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zásady správneho konania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 3, 4


Vydané:04.08.2016
Autor:Mgr., Anton Martvoň, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Anton Martvoň, PhD.

OCHRAŇUJE ZÚČASTNENÁ OSOBA VEREJNÝ ZÁUJEM?

Abstrakt
Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú, keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
nazeranie do spisov v správnom konaní
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 23


Vydané:14.09.2015
Autor:JUDr., Veronika Munková, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Munková, PhD.

PRÁVO NA TLMOČNÍKA V SPRÁVNOM KONANÍ

Abstrakt
Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru. V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
trovy konania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 31
461/2003paragrafy: 203


Vydané:31.08.2015
Autor:JUDr., Zuzana Kiselyová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Kiselyová, PhD.

PRECHOD DELIKTUÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKEJ OSOBY V KONTEXTE JUDIKATÚRY

Abstrakt
Predmetom príspevku je analýza súčasnej právnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osob so zameraním sa na súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru. Autorka na základe uvedenej judikatúry vyjadruje svoje návrhy de lege ferenda prípadnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti správneho trestania v podmienkach Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
dôvody pre zastavenie konania
Priradené k predpisu:
99/1963paragrafy: 104
71/1967paragrafy: 30


Vydané:20.09.2014
Autor:JUDr., Zuzana Kiselyová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Zuzana Kiselyová, PhD.

VYMEDZENIE POJMU TROVY SPRÁVNEHO KONANIA A MOŽNOSŤ ICH NÁHRADY V SPRÁVNOM SÚDNICTVE [1]

Abstrakt
Tento príspevok je venovaný právnej úprave trov správneho konania a možnosti ich náhrady v rámci správneho súdnictva, ako aj návrhu riešenia nedostatkov predmetnej právnej úpravy.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
trovy konania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 31
461/2003paragrafy: 203


Vydané:22.09.2013
Autor:Mgr., Anton Martvoň, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Anton Martvoň, PhD.

Prípustnosť námietky premlčania v súdnom a správnom exekučnom konaní

Abstrakt
V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z nasledujúcich dôvodov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
výkon rozhodnutia podľa Správneho poriadku
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77


Vydané:28.05.2013
Autor:Bc., Ingrid Nahácka
Udalosť:projustice.sk


Zobraziť všetky články autora Bc., Ingrid Nahácka

Nezákonnosť zákonnej fikcie?

Abstrakt
Zákonnosť fiktívnych rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií a postupov orgánov verejnej správy a nepreskúmateľnosť fiktívnych rozhodnutí z dôvodu absencie odôvodnenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 47


Vydané:16.01.2013
Autor:Marek Čirč
Udalosť:Otvorené Právo


Zobraziť všetky články autora Marek Čirč

Povinnosť vykonať ústne pojednávanie pred správnym orgánom v konaní o správnom delikte

Abstrakt
Verejnosť súdnych konaní, povinnosť vykonať ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte a subsidiárne použitie správneho poriadku na konanie o správnych deliktoch.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
nariadenie ústneho pojednávania
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 21


Vydané:09.08.2012
Autor:Marek Čirč
Udalosť:Otvorené Právo


Zobraziť všetky články autora Marek Čirč

ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A VÍZIE

Abstrakt
Definícia účastníka konania prešla viacerými vývojovými štádiami. V súčasnosti relatívne exaktný právny pojem nemal vždy charakter legálneho pojmu, resp. legálnej definície. Bolo obdobie, kedy sa pojem „účastník konania“ stotožňoval s pojmom „strana správneho konania“.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
účastník konania a zúčastnená osoba
Priradené k predpisu:
71/1967paragrafy: 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Vydané:16.11.2011
Autor:doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.
Udalosť:ucps.sk


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore