Podzákonné predpisy k predpisu 7/2005

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z. 450/2011 účinný od 01.01.2012
  2. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 514/2011 účinný od 01.01.2012
  3. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 532/2008 účinný od 01.01.2009
  4. platnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 536/2008 účinný od 01.01.2009
  5. platnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 643/2005 účinný od 01.01.2012
  6. platnýRek. vyhláška ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 665/2005 účinný od 01.01.2012
MENU
Hore