Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 536/2008 účinný od 01.01.2009

Platnosť od: 12.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 536/2008 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 536/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
V § 7 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
2.
V § 7 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
3.
V § 8 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
4.
V § 8 ods. 2 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
5.
V § 9 ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eura“.
6.
V § 9 ods. 2 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
7.
V § 11 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
8.
V § 11 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
9.
V § 11 ods. 3 sa slová „15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „497,91 eura“ a slová „30 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „995,82 eura“.
10.
V § 12 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
11.
V § 12 odsek 2 znie:

„(2)
Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí správcovi paušálna odmena v sume
a)
2 323,57 eura, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len „súpisová hodnota majetku") zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len „súpis") bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 193,92 eura,

b)
4 647,15 eura, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 193,92 eura, ale nepresahuje 99 581,76 eura,

c)
6 638,78 eura v ostatných prípadoch.“.

12.
V celom § 13 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
13.
V § 14 ods. 1 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939,19 eura“.
14.
V § 20 odsek 1 znie:

„(1)
Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)
zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %,

b)
zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15 %,

c)
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %,

d)
zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13 %,

e)
zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12 %,

f)
zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3 %,

g)
zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 1 %.“.

15.
V § 20 ods. 2 sa slová „v slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v mene euro“ a slová „za slovenské koruny“ sa nahrádzajú slovami „za eurá“ .
16.
V § 22 odsek 1 znie:

„(1)
Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)
zo sumy výťažku do 331,94 eura 16 %,

b)
zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15 %,

c)
zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14 %,

d)
zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13 %,

e)
zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 6 %,

f)
zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 3 %,

g)
zo sumy výťažku nad 33 193 918,87 eura 1 %.“.

17.
V § 23 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
18.
V § 24 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.
19.
V § 36 ods. 2 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eurocentov“.
20.
V § 47 ods. 4 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eurocentov“.
21.
V § 48 ods. 3 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eurocentov“.
22.
V celej prílohe č. 1 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore