Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 665/2005 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 31.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 665/2005 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 665/2005 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 412/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)

podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len „zoznam majetku“) ...

b)

výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov ...

c)

podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu vrátane paušálnych ...

d)

vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív na popieranie pohľadávok, vzory tlačív na podávanie ...

e)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,

f)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní ...

g)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich ...

h)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku.

i)

čo sa rozumie majetkom väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou menšej hodnoty ...

j)

podrobnosti o procesoch speňažovania majetku počas konkurzu.

§ 3

Elektronická podoba príloh tejto vyhlášky a elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa ...

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM MAJETKU A ZOZNAM ZÁVÄZKOV

§ 4
Zoznam majetku
(1)

V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ...

(2)

Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a)
pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,
b)
pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy ...
c)
pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového ...
d)
pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú známe, ako aj adresa ...
e)
pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, ...
f)
pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a ...
g)
pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej ...
h)
pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná ...
(3)

Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo ...

(4)

Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho ...

(5)

Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace ...

(6)

Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci ...

(7)

Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených ...

§ 5
Zoznam záväzkov
(1)

V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku ...

(2)

Zoznam záväzkov sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a)
označenie veriteľa názvom alebo menom a priezviskom, sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom, ako ...
b)
suma peňažného záväzku vyjadrená v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
c)
právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísel faktúr, ak bol peňažný záväzok uplatnený faktúrou, ...
d)
druh, poradie a právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva vrátane predmetu zabezpečovacieho ...
e)
označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu.
(3)

Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených ...

§ 6
Zmluvný prehľad

Súčasť zoznamu majetku a zoznamu záväzkov tvorí zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ...

TRETIA ČASŤ

PREDDAVKY A NÁKLADY ROZHODUJÚCE NA POSÚDENIE, ČI MOŽNO KONKURZNÉ KONANIE ZASTAVIŤ PRE NEDOSTATOK MAJETKU ...

§ 7
Výška preddavku na úhradu odmeny, výdavkov a paušálnych náhrad predbežného správcu
(1)

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy ...

(2)

Ak ide o pristúpenie do konkurzného konania (§ 24 ods. 2 zákona), preddavok na úhradu odmeny a výdavkov ...

(3)

Ak si predbežný správca uplatní namiesto nároku na náhradu preukázaných výdavkov (§ 21 ods. 3 zákona) ...

§ 7a
Výška preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej ...

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej ...

§ 8
Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu
(1)

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vyhláseného podľa prvej hlavy druhej časti zákona je 6 500 eur. ...

(2)

Preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu je 500 eur.

§ 9
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
(1)

Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedené podľa prvej hlavy druhej časti zákona (§ ...

(2)

Hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODMENA SPRÁVCU

§ 10
Daň z pridanej hodnoty

Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky ...

§ 11
Odmena predbežného správcu
(1)

Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy druhej časti zákona ...

(2)

Predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia ...

(3)

Ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané ...

(4)

Ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave ...

§ 12
Paušálna odmena správcu
(1)

Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov patrí správcovi paušálna odmena v sume

a)
2 300 eur, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len „súpisová hodnota majetku“) ...
b)
4 600 eur, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze ...
c)
6 600 eur v ostatných prípadoch.
(2)

Ak správca počas konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho paušálna ...

(3)

Ak súd odvolal správcu z funkcie pred konaním prvej schôdze veriteľov, nárok na paušálnu odmenu má správca ...

(4)

Ak správca do 15 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania ...

§ 12a
Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa štvrtej časti zákona ...
(1)

Za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných ...

(2)

Ak zabezpečený veriteľ zmarí už oznámený proces speňaženia zaťaženého majetku správcom (§ 167k ods. ...

(3)

Na určenie odmeny správcu za prevod zaťaženého majetku (§ 167k ods. 7 zákona) sa primerane použijú ustanovenia ...

(4)

Paušálna odmena správcu za konanie schôdze veriteľov (§ 167m ods. 3 zákona) je 200 eur.

(5)

Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty, odvolaný správca ...

(6)

V konaní o určení splátkového kalendára má nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných nákladov ...

§ 12b
Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa prvého oddielu desiatej ...
(1)

Ustanovenia o paušálnej odmene a náhrade nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa štvrtej ...

(2)

Za výkon funkcie v konaniach podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona patrí správcovi ...

Odmena správcu z výťažku

§ 13
Základné ustanovenia
(1)

Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa prvej hlavy druhej časti zákona ...

(2)

Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená ...

(3)

Nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré ...

§ 14
Limit odmeny správcu z výťažku
(1)

Celková odmena správcu alebo viacerých správcov z výťažku zahrnutá do jedného rozvrhu výťažku (§ 97 ...

(Hv/Hs), maximálne 1,

kde

Hv je suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zahrnutý do rozvrhu výťažku, ...

Hs je súpisová hodnota všetkého majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze ...

(2)

Ak sa limit celkovej odmeny z výťažku podľa odseku 1 týka odmien z výťažku viacerých správcov, ich odmeny ...

(3)

Limit celkovej odmeny správcu alebo viacerých správcov z výťažku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odmenu ...

§ 15
Zníženie odmeny z výťažku pre porušenie povinnosti

Ak správca počas konkurzu po konaní prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho odmena z ...

§ 16
Zníženie odmeny z výťažku pre pomalosť konania
(1)

Ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí zabezpečenému veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov ...

(2)

Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty ...

§ 17
Pohľadávky
(1)

Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, ...

(2)

Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. ...

(3)

Pri speňažení nepeňažnej pohľadávky odplatným postúpením sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných ...

§ 18
Zisk
(1)

Na účely určenia odmeny z výťažku sa zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo jeho časti, ktorý ...

(2)

Nárok na odmenu zo zisku má ten správca, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako, ak sa zisk dosiahol pri pokračovaní vo výkone niektorých podnikateľských ...

§ 19
Nájom

Príjem z nájmu majetku podliehajúceho konkurzu sa ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu ...

§ 20
Hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iné majetkové hodnoty
(1)

Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých ...

a)
zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b)
zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c)
zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d)
zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e)
zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f)
zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g)
zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
(2)

Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov ...

(3)

Pri speňažení dlhového cenného papiera sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri iných peňažných pohľadávkach ...

(4)

Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena ...

§ 21
Uplatnenie odporovacieho práva
(1)

Ak nárok podliehajúci konkurzu vznikol uplatnením odporovacieho práva u povinnej osoby správcom alebo ...

(2)

Ak bol správca pri uplatnení odporovacieho práva a vymáhaní nárokov z neho zastúpený advokátom, odmena ...

§ 22
Speňaženie podniku, časti podniku alebo súboru majetku
(1)

Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo ...

a)
zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b)
zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,
c)
zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,
d)
zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,
e)
zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,
f)
zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,
g)
zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.
(2)

Ak možno odmenu z výťažku určiť podľa odseku 1, iným spôsobom sa neurčuje ani nezvyšuje; to neplatí, ...

Osobitné prípady určenia odmeny správcu

§ 23
Odmena správcu v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku
(1)

Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) pred konaním prvej schôdze veriteľov, ...

(2)

Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, ...

§ 24
Paušálna odmena správcu ustanoveného náhodným výberom v reštrukturalizácii
(1)

Za prevzatie prípadu patrí správcovi, ktorý bol ustanovený náhodným výberom pri povolení reštrukturalizácie, ...

(2)

Za výkon funkcie počas reštrukturalizácie patrí správcovi ustanovenému náhodným výberom paušálna odmena ...

a)
3 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak ide o dlžníka, ktorý dosiahol za uplynulý ...
b)
2 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak ide o dlžníka, ktorý dosiahol za uplynulý ...
c)
1 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac v ostatných prípadoch.
(3)

Nárok na odmenu správcu podľa odseku 1 je splatný zálohovo do siedmich pracovných dní od povolenia reštrukturalizácie. ...

(4)

Nárok na odmenu správcu podľa odseku 2 je splatný do siedmich pracovných dní od začatia kalendárneho ...

§ 24a
Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov

Za naskenovanie a vloženie dokumentov do registra úpadcov patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov ...

a)
0,1 eura bez dane z pridanej hodnoty za každú naskenovanú stranu a
b)
0,5 eura bez dane z pridanej hodnoty za každý vložený dokument do registra úpadcov.
§ 24b
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie

Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi paušálna ...

a)
300 eur mesačne za každú reštrukturalizačnú vec podľa tretej časti zákona,
b)
300 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvej hlavy druhej časti zákona, ak úpadca dosiahol za ...
c)
200 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvej hlavy druhej časti zákona, ak úpadca dosiahol za ...
d)
100 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvej hlavy druhej časti zákona, ak úpadca nedosiahol za ...
e)
30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej ...

PIATA ČASŤ

PRIHLÁŠKA POHĽADÁVKY A ZOZNAM POHĽADÁVOK

§ 25
Prihláška

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami ...

§ 25a
Zoznam pohľadávok
(1)

Zoznam pohľadávok sa vedie v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a)
názov alebo meno a priezvisko veriteľa, adresa jeho sídla, miesta podnikania alebo bydliska, identifikačné ...
b)
prihlásená celková suma pohľadávky vyjadrená v eurách s rozdelením na prihlásenú istinu, úroky, úroky ...
c)
prihlásené, uznané a zistené poradie uspokojovania prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty s uvedením ...
d)
prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky s uvedením dňa jeho zistenia,
e)
prihlásený druh zabezpečovacieho práva, prihlásená zabezpečená suma a poradie zabezpečovacieho práva, ...
f)
dôvod a deň popretia právneho dôvodu vzniku pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu, ...
g)
dôvod, popretá suma, popretá časť a deň popretia výšky prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá ...
h)
dôvod popretia poradia uspokojovania prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty, ak je pohľadávka ...
i)
dôvod, rozsah a deň popretia zabezpečovacieho práva, ak je pohľadávka popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím ...
j)
dôvod, rozsah a deň popretia poradia zabezpečovacieho práva, ak je pohľadávka popretá čo do poradia ...
k)
podmienka vzniku prihlásenej pohľadávky a preukázaný rozsah vzniku prihlásenej pohľadávky,
l)
podnet veriteľa na popretie prihlásenej pohľadávky a spôsob jeho vybavenia,
m)
námietky uplatnené dlžníkom (úpadcom) proti prihláseným pohľadávkam,
n)
ďalšie skutočnosti uvedené správcom.
(2)

Zoznam pohľadávok sa zoradí podľa abecedného poradia prvého písmena priezviska alebo názvu veriteľa, ...

(3)

Zoznam pohľadávok obsahuje aj označenie úpadcu (dlžníka), spisovú značku konkurzného alebo reštrukturalizačného ...

§ 26
Zapisovanie pohľadávok
(1)

Každá pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi sa bezodkladne po doručení zapíše do zoznamu ...

(2)

Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ktorú sa v konkurze ...

a)
nebola podaná na predpísanom tlačive (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),
b)
neobsahuje základné náležitosti podľa zákona (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona) alebo
c)
bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený aspoň jeden ...
(3)

K prihláške doručenej správcovi, z ktorej pohľadávka sa nezapisuje do zoznamu pohľadávok, sa pripojí ...

§ 27
Zostavenie zoznamu pohľadávok

Zoznam pohľadávok sa v kancelárii správcu zostaví v troch rovnopisoch (§ 31 ods. 1 zákona) alebo v štyroch ...

§ 31
Popieranie pohľadávok
(1)

Vzor tlačiva na popieranie pohľadávok je uvedený v prílohe č. 7.

(2)

Po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok sa v kancelárii správcu v nasledujúcich troch dňoch doplnia ...

§ 34
Zmeny zoznamu pohľadávok

Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 5 zákona) sa začnú oznamovať ...

§ 35
Uloženie zoznamu pohľadávok na súde po zrušení konkurzu

Po tom, čo uznesenie o zrušení konkurzu nadobudne právoplatnosť, v kancelárii správcu sa bezodkladne ...

§ 36
Spoločné ustanovenia k zoznamu pohľadávok
(1)

Zoznam pohľadávok má písomnú alebo elektronickú podobu. Ak sa zoznam pohľadávok vedie v elektronickej ...

(2)

V kancelárii správcu sa vedie evidenčná pomôcka ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích ...

ŠIESTA ČASŤ

SÚPIS

§ 37
Súpis majetku podstát

Súpis majetku podstát sa vedie v prehľadnej písomnej forme, pričom údaje zapisované do súpisu ustanovuje ...

§ 38
Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová zložka majetku sa opíše tak, aby ju nebolo možné zameniť s inou zložkou majetku, aspoň takto: ...

a)

pozemok sa identifikuje druhom, výmerou v m2, štátom, obcou, názvom katastrálneho územia, číslom listu ...

b)

stavba sa identifikuje popisom, štátom, obcou, ulicou, orientačným číslom vchodu, názvom katastrálneho ...

c)

byt alebo nebytový priestor sa identifikuje popisom, obcou, štátom, ulicou, orientačným číslom vchodu, ...

d)

hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí sa identifikuje popisom a približným rokom výroby a stavom ...

e)

cenný papier sa identifikuje druhom, formou, podobou, menou, nominálnou hodnotou, ISIN, poradovým číslom ...

f)

peňažná pohľadávka sa identifikuje celkovou sumou, menou, stručne právnym dôvodom vzniku a dlžníkom, ...

g)

pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii ...

h)

iná majetková hodnota sa identifikuje popisom, prípadne registrom, v ktorom sa eviduje.

§ 39
Obsah údajov zverejňovaných v Obchodnom vestníku
(1)

Súpis všeobecnej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ...

(2)

Súpis oddelenej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. ...

(3)

Ak ide o zverejnenie zápisu súpisovej zložky majetku tretej osoby, ktorý zabezpečuje záväzok úpadcu ...

(4)

Ak ide o zverejnenie sporného zápisu (§ 78 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie dôvod ...

(5)

Súpis všeobecnej podstaty a oddelených podstát podľa odseku 1 a 2 sa zverejňuje naraz bez zbytočného ...

§ 40
Zmeny súpisu zverejňované v Obchodnom vestníku
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňujú po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), ...

a)
doplnenie súpisu o novú súpisovú zložku majetku (§ 76 ods. 3 zákona), ktoré obsahuje rovnaké údaje ako ...
b)
preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70, § 76 ods. ...
c)
pripísanie poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky ...
d)
doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahujú opis dotknutej ...
e)
výmaz poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktorý obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky ...
f)
vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, ktoré obsahuje opis vylúčenej súpisovej zložky majetku ...
(2)

Iné zápisy do súpisu, napríklad zápisy v poznámkach, sa v Obchodnom vestníku nezverejňujú.

§ 41
Výťažok zo speňaženia

Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku sa priraďuje k súpisovej zložke majetku podľa zásad ustanovených ...

§ 42
Nároky z neúčinných právnych úkonov

Nároky z neúčinných právnych úkonov sa pripisujú k tým súpisovým zložkám majetku, s ktorými súvisia; ...

§ 43
Prevádzkovanie podniku alebo časti podniku a výkon niektorých podnikateľských činností
(1)

Ak správca prevádzkuje podnik alebo časť podniku, alebo pokračuje vo výkone niektorých podnikateľských ...

(2)

Peňažné výnosy z prevádzkovania podniku alebo časti podniku, alebo z výkonu niektorých podnikateľských ...

§ 45
Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu

Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu tvorí v konkurze vždy samostatnú ...

SIEDMA ČASŤ

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

§ 46
Priraďovanie pohľadávok proti podstate
(1)

Pohľadávky proti podstate sa priraďujú k súpisovým zložkám majetku a rozpočítavajú sa medzi súpisové ...

(2)

Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku v čase, keď ...

(3)

Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku tak, že sa ...

§ 46a

Vzor tlačiva námietky poradia pohľadávky proti podstate je uvedený v prílohe č. 8.

§ 47
Evidencia pohľadávok proti podstate
(1)

V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje veriteľ, právny dôvod, celá suma, priradená suma, čas ...

(2)

Jednotlivé evidencie o pohľadávkach proti podstate sa v kancelárii správcu vedú tak, aby v každom čase ...

(3)

Evidencia o pohľadávkach proti podstate tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ...

(4)

Účastníkovi, jeho zástupcovi, súdu, veriteľovi pohľadávky proti podstate, ktorý to o sebe tvrdí, alebo ...

ÔSMA ČASŤ

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

§ 48
Nehnuteľnosť väčšej hodnoty

Nehnuteľnosťou väčšej hodnoty sa rozumie nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ...

§ 48a
Majetok väčšej hodnoty

Majetkom väčšej hodnoty sa rozumie majetok, ktorého súpisová hodnota presahuje 2 000 eur.

§ 48b
Nehnuteľnosť menšej hodnoty

Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo ...

§ 48c
Drobný veriteľ

Drobným veriteľom sa rozumie veriteľ, ktorého výška pohľadávky k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza ...

DEVIATA ČASŤ

ROZVRH VÝŤAŽKU A NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZVEREJŇOVANÝ V OBCHODNOM VESTNÍKU

§ 49
Rozvrh výťažku

Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis ...

§ 50a
Prechodné ustanovenia

Na konkurzné konania a reštrukturalizačné konania, v ktorých bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu ...

§ 51
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 08

Poznámky

 • 1)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy ...
 • 1a)  § 28 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku ...
 • 2)  Napríklad § 77 zákona, § 38 až 45 tejto vyhlášky.
Načítavam znenie...
MENU
Hore