Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 665/2005 účinný od 17.07.2022

Platnosť od: 31.12.2005
Účinnosť od: 17.07.2022
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 665/2005 účinný od 17.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 665/2005 s účinnosťou od 17.07.2022 na základe 205/2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)

podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len „zoznam majetku“) a zoznamu dlžníkových (úpadcových) záväzkov (ďalej len „zoznam záväzkov“), a podrobnosti o iných zoznamoch, prehľadoch a prílohách,

b)

výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či možno konkurzné konanie zastaviť pre nedostatok majetku,

c)

podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu vrátane paušálnych náhrad za výdavky predbežného správcu a podrobnosti o výške a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze, v reštrukturalizácii a v konaniach o oddlžení vrátane paušálnych náhrad za nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,

d)

vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív na popieranie pohľadávok, vzory tlačív na podávanie námietok poradia pohľadávok proti podstate, ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a ďalšie podrobnosti o oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok súdu,

e)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,

f)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku,

g)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku a

h)

ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku.

i)

čo sa rozumie majetkom väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou menšej hodnoty a kto sa považuje za drobného veriteľa,

j)

podrobnosti o procesoch speňažovania majetku počas konkurzu.

§ 3

Elektronická podoba príloh tejto vyhlášky a elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej časti zákona sa zverejní na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM MAJETKU A ZOZNAM ZÁVÄZKOV

§ 4 - Zoznam majetku
(1)

V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.

(2)

Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a)

pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,

b)

pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,

c)

pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,

d)

pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza,

e)

pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ISIN, ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie verejného registra, v ktorom je evidovaný, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier,

f)

pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená,

g)

pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad,

h)

pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná.

(3)

Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia.

(4)

Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

(5)

Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom.

(6)

Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.

(7)

Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 5 - Zoznam záväzkov
(1)

V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované.

(2)

Zoznam záväzkov sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a)

označenie veriteľa názvom alebo menom a priezviskom, sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom, ako aj identifikačným číslom (IČO), ak bolo pridelené,

b)

suma peňažného záväzku vyjadrená v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo,

c)

právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísel faktúr, ak bol peňažný záväzok uplatnený faktúrou,

d)

druh, poradie a právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva vrátane predmetu zabezpečovacieho práva spolu so zabezpečenou sumou, ak je peňažný záväzok zabezpečený zabezpečovacím právom,

e)

označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu.

(3)

Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 6 - Zmluvný prehľad

Súčasť zoznamu majetku a zoznamu záväzkov tvorí zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv; pred prvý list prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

TRETIA ČASŤ

PREDDAVKY A NÁKLADY ROZHODUJÚCE NA POSÚDENIE, ČI MOŽNO KONKURZNÉ KONANIE ZASTAVIŤ PRE NEDOSTATOK MAJETKU

§ 7 - Výška preddavku na úhradu odmeny, výdavkov a paušálnych náhrad predbežného správcu
(1)

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy druhej časti zákona je 1 500 eur.

(2)

Ak ide o pristúpenie do konkurzného konania (§ 24 ods. 2 zákona), preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa nevyberá; už zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa pristupujúcemu účastníkovi konkurzného konania vráti.

(3)

Ak si predbežný správca uplatní namiesto nároku na náhradu preukázaných výdavkov (§ 21 ods. 3 zákona) nárok na paušálnu náhradu výdavkov a nie sú tu skutočnosti podľa § 11 ods. 4 alebo ods. 5, predbežný správca má nárok na paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je 1 500 eur. V tejto paušálnej náhrade výdavkov je zahrnutý aj nárok na odmenu predbežného správcu a náhrada všetkých výdavkov predbežného správcu vynaložených na zisťovanie majetku dlžníka vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty. Ak si predbežný správca uplatní paušálnu náhradu výdavkov, postup podľa § 10 sa nepoužije.

§ 7a - Výška preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaniach o oddlžení

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení je 500 eur.

§ 8 - Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu
(1)

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vyhláseného podľa prvej hlavy druhej časti zákona je 6 500 eur.

(2)

Preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu je 500 eur.

§ 9 - Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
(1)

Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedené podľa prvej hlavy druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani 6 500 eur.

(2)

Hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODMENA SPRÁVCU

§ 10 - Daň z pridanej hodnoty

Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

§ 11 - Odmena predbežného správcu
(1)

Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy druhej časti zákona patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 500 eur.

(2)

Predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 1 000 eur.

(3)

Ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

(4)

Ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

§ 12 - Paušálna odmena správcu
(1)

Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov patrí správcovi paušálna odmena v sume

a)

2 300 eur, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len „súpisová hodnota majetku“) zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len „súpis“) bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 000 eur,

b)

4 600 eur, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 000 eur, ale nepresahuje 100 000 eur,

c)

6 600 eur v ostatných prípadoch.

(2)

Ak správca počas konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho paušálna odmena sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí.

(3)

Ak súd odvolal správcu z funkcie pred konaním prvej schôdze veriteľov, nárok na paušálnu odmenu má správca vykonávajúci funkciu v čase konania prvej schôdze veriteľov; predchádzajúci správca nárok na paušálnu odmenu nemá.

(4)

Ak správca do 15 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 35 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 50 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu štvrtú podrobnú správu o týchto skutočnostiach najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak pred konaním prvej schôdze veriteľov došlo k výmene správcu alebo k skráteniu lehôt, pri znížení paušálnej odmeny správcu sa na to prihliadne tak, aby správcovi riadne vykonávajúcemu funkciu pred konaním prvej schôdze veriteľov nebola podľa tohto ustanovenia neodôvodnene znížená jeho paušálna odmena.

§ 12a - Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa štvrtej časti zákona
(1)

Za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur.

(2)

Ak zabezpečený veriteľ zmarí už oznámený proces speňaženia zaťaženého majetku správcom (§ 167k ods. 3 zákona), patrí správcovi paušálna odmena 200 eur.

(3)

Na určenie odmeny správcu za prevod zaťaženého majetku (§ 167k ods. 7 zákona) sa primerane použijú ustanovenia o odmene správcu z výťažku (§ 13).

(4)

Paušálna odmena správcu za konanie schôdze veriteľov (§ 167m ods. 3 zákona) je 200 eur.

(5)

Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty, odvolaný správca nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania nemá. Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, odvolaný správca má nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu jednej polovice zo sumy podľa odseku 1.

(6)

V konaní o určení splátkového kalendára má nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti len správca vykonávajúci funkciu v čase skončenia konania.

§ 12b - Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona
(1)

Ustanovenia o paušálnej odmene a náhrade nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa štvrtej časti zákona sa pri úprave paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona použijú primerane.

(2)

Za výkon funkcie v konaniach podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur, ktorá sa uhrádza z preddavku na úhradu nákladov malého konkurzu a z výťažku.

Odmena správcu z výťažku

§ 13 - Základné ustanovenia
(1)

Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa prvej hlavy druhej časti zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej časti zákona.

(2)

Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).

(3)

Nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajší správca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.

§ 14 - Limit odmeny správcu z výťažku
(1)

Celková odmena správcu alebo viacerých správcov z výťažku zahrnutá do jedného rozvrhu výťažku (§ 97 ods. 1, § 98 ods. 1 a § 101 ods. 1 zákona) nesmie presiahnuť sumu 330 000 eur násobenú koeficientom

(Hv/Hs), maximálne 1,

kde

Hv je suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zahrnutý do rozvrhu výťažku, a

Hs je súpisová hodnota všetkého majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov.

(2)

Ak sa limit celkovej odmeny z výťažku podľa odseku 1 týka odmien z výťažku viacerých správcov, ich odmeny z výťažku sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky znižujú.

(3)

Limit celkovej odmeny správcu alebo viacerých správcov z výťažku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odmenu z výťažku podľa § 21 ods. 1.

§ 15 - Zníženie odmeny z výťažku pre porušenie povinnosti

Ak správca počas konkurzu po konaní prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho odmena z výťažku sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí, ak boli podané proti dotknutému návrhu rozvrhu výťažku v tomto smere námietky a súd alebo správca, o ktorého odmenu z výťažku ide, im vyhovel.

§ 16 - Zníženie odmeny z výťažku pre pomalosť konania
(1)

Ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí zabezpečenému veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.

(2)

Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zverejnený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.

§ 17 - Pohľadávky
(1)

Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.

(2)

Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.

(3)

Pri speňažení nepeňažnej pohľadávky odplatným postúpením sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

§ 18 - Zisk
(1)

Na účely určenia odmeny z výťažku sa zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo jeho časti, ktorý sa priradil k súpisovej zložke majetku, považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.

(2)

Nárok na odmenu zo zisku má ten správca, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti; ak funkciu vykonávali viacerí správcovia, odmena zo zisku sa medzi nich pomerne rozdelí podľa dĺžky výkonu ich funkcie v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako, ak sa zisk dosiahol pri pokračovaní vo výkone niektorých podnikateľských činností úpadcu (§ 86 ods. 4 zákona).

§ 19 - Nájom

Príjem z nájmu majetku podliehajúceho konkurzu sa ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu priradí k dotknutej súpisovej zložke majetku; na účely určenia odmeny z výťažku sa považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.

§ 20 - Hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iné majetkové hodnoty
(1)

Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a)

zo sumy výťažku do 330 eur 15 %,

b)

zo sumy výťažku od 330,01 eura do 3 330 eur 50 eur + 14 % z čiastky presahujúcej 330,01 eura,

c)

zo sumy výťažku od 3 330,01 eura do 33 330 eur 470 eur + 13 % z čiastky presahujúcej 3 300,01 eura,

d)

zo sumy výťažku od 33 330,01 eura do 333 330 eur 4 370 eur + 12 % z čiastky presahujúcej 33 330,01 eura,

e)

zo sumy výťažku od 333 330,01 eura do 3 333 330 eur 40 370 eur + 3 % z čiastky presahujúcej 333 330,01 eura alebo

f)

zo sumy výťažku nad 3 333 330,01 eura 130 370 eur + 1 % z čiastky presahujúcej 3 333 330,01 eura.

(2)

Na účely výpočtu odmeny správcu podľa odseku 1 sa výťažok získaný speňažením podľa odseku 1 považuje za nedeliteľný.

(3)

Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.

(4)

Pri speňažení dlhového cenného papiera sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri iných peňažných pohľadávkach (§ 17 ods. 2); pri speňažení iných cenných papierov sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

(5)

Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

§ 21 - Uplatnenie odporovacieho práva
(1)

Ak nárok podliehajúci konkurzu vznikol uplatnením odporovacieho práva u povinnej osoby správcom alebo na súde žalobou podanou správcom, za prijatie peňažného plnenia z nároku alebo z odplatného prevodu majetku z nároku, ktorý vznikol uplatnením odporovacieho práva, patrí správcovi odmena 25 % z takto získaného výťažku. Z tejto časti výťažku sa odmena správcu už iným spôsobom neurčuje ani nezvyšuje.

(2)

Ak bol správca pri uplatnení odporovacieho práva a vymáhaní nárokov z neho zastúpený advokátom, odmena z výťažku podľa odseku 1 sa zníži o náklady vynaložené na advokáta, ktoré sa majú uspokojiť z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu ako pohľadávka proti podstate.

§ 22 - Speňaženie podniku, časti podniku alebo súboru majetku
(1)

Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a)

zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,

b)

zo sumy výťažku od 330,01 eura do 3 330 eur 55 eur + 15 % z čiastky presahujúcej 330,01 eura,

c)

zo sumy výťažku od 3 330,01 eura do 33 330 eur 505 eur + 14 % z čiastky presahujúcej 3 330,01 eura,

d)

zo sumy výťažku od 33 330,01 eura do 333 330 eur 4 705 eur + 13 % z čiastky presahujúcej 33 330,01 eura,

e)

zo sumy výťažku od 333 330,01 eura do 3 333 330 eur 43 705 eur + 5 % z čiastky presahujúcej 333 330,01 eura,

f)

zo sumy výťažku od 3 333 330,01 do 33 333 330 eura 193 705 eur + 3 % z čiastky presahujúcej 3 333 330,01 eura alebo

g)

zo sumy výťažku nad 33 333 330,01 eura 1 093 705 eur + 1 % z čiastky presahujúcej 33 333 330,01 eura.

(2)

Ak možno odmenu z výťažku určiť podľa odseku 1, iným spôsobom sa neurčuje ani nezvyšuje a výťažok získaný speňažením podľa odseku 1 sa považuje za nedeliteľný; to neplatí, pokiaľ ide o odmenu podľa § 21, ktorá sa určí vždy samostatne.

Osobitné prípady určenia odmeny správcu

§ 23 - Odmena správcu v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku
(1)

Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) pred konaním prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálna odmena určená rozhodnutím súdu (§ 102 ods. 1 zákona) podľa obťažnosti veci a riadneho plnenia si povinností, najviac v sume 3 330 eur; paušálna odmena podľa § 12 správcovi v týchto prípadoch nepatrí.

(2)

Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálna odmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa § 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.

§ 24 - Paušálna odmena správcu ustanoveného náhodným výberom v reštrukturalizácii
(1)

Za prevzatie prípadu patrí správcovi, ktorý bol ustanovený náhodným výberom pri povolení reštrukturalizácie, paušálna odmena 10 000 eur.

(2)

Za výkon funkcie počas reštrukturalizácie patrí správcovi ustanovenému náhodným výberom paušálna odmena

a)

3 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak ide o dlžníka, ktorý dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 10 000 000 eur, ku dňu povolenia reštrukturalizácie má aspoň 300 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 10 000 000 eur,

b)

2 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak ide o dlžníka, ktorý dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu povolenia reštrukturalizácie má aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 5 000 000 eur,

c)

1 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac v ostatných prípadoch.

(3)

Nárok na odmenu správcu podľa odseku 1 je splatný zálohovo do siedmich pracovných dní od povolenia reštrukturalizácie.

(4)

Nárok na odmenu správcu podľa odseku 2 je splatný do siedmich pracovných dní od začatia kalendárneho mesiaca, za ktorý správcovi odmena patrí.

§ 24a - Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov

Za naskenovanie a vloženie dokumentov do registra úpadcov patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:

a)

0,1 eura bez dane z pridanej hodnoty za každú naskenovanú stranu a

b)

0,5 eura bez dane z pridanej hodnoty za každý vložený dokument do registra úpadcov.

§ 24b - Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie

Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:

a)

300 eur mesačne za každú reštrukturalizačnú vec podľa tretej časti zákona,

b)

300 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvej hlavy druhej časti zákona, ak úpadca dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 10 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu má aspoň 300 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 10 000 000 eur,

c)

200 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvej hlavy druhej časti zákona, ak úpadca dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu má aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 5 000 000 eur,

d)

100 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvej hlavy druhej časti zákona, ak úpadca nedosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu nemá aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky nemá majetok aspoň 5 000 000 eur,

e)

30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej časti zákona.

PIATA ČASŤ

PRIHLÁŠKA POHĽADÁVKY A ZOZNAM POHĽADÁVOK

§ 25 - Prihláška

Prihláška pohľadávky a jej prílohy sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára.

§ 25a - Zoznam pohľadávok

Zoznam pohľadávok sa vedie prostredníctvom registra úpadcov.

§ 26 - Zapisovanie pohľadávok
(1)

Každá pohľadávka uplatnená prihláškou sa bezodkladne zapíše do zoznamu pohľadávok, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ktorú sa v konkurze alebo v reštrukturalizácii zo zákona neprihliada; do zoznamu pohľadávok sa nezapisuje pohľadávka uplatnená v prihláške, ktorá

a)

nebola podaná spôsobom podľa zákona (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),

b)

neobsahuje základné náležitosti podľa zákona (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona) alebo

c)

bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona).

(3)

K prihláške doručenej správcovi, z ktorej pohľadávka sa nezapisuje do zoznamu pohľadávok, sa pripojí datovaný záznam vyhotovený a podpísaný správcom, v ktorom sa uvedú zákonné dôvody, pre ktoré sa na prihlášku neprihliada.

§ 31 - Popieranie pohľadávok
(1)

Vzor tlačiva na popieranie pohľadávok je uvedený v prílohe č. 7.

(2)

Po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok sa v kancelárii správcu v nasledujúcich troch dňoch doplnia v zozname pohľadávok všetky ďalšie skutočnosti, ktoré sa považujú uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok za zistené (§ 32 ods. 17 piata veta a § 124 ods. 2 tretia veta zákona). Takto doplnený zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok sa v zákonnej lehote doručí súdu (§ 32 ods. 3 a § 123 ods. 4 zákona).

§ 35 - Uloženie zoznamu pohľadávok po zrušení konkurzu

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu sa zoznam pohľadávok vedený v registri úpadcov založí do správcovského spisu a na súde.

§ 36 - Spoločné ustanovenia k zoznamu pohľadávok
(1)

Zoznam pohľadávok sa vedie v elektronickej podobe a súdu sa nepredkladá.

(2)

V kancelárii správcu sa vedie evidenčná pomôcka ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv tak, aby v každom čase zodpovedala zoznamu pohľadávok v registri úpadcov a poskytla prehľad o veriteľoch prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích právach. Táto evidenčná pomôcka tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1a) Ak o to požiada účastník, jeho zástupca alebo iná osoba oprávnená nahliadať do správcovského spisu, v príslušnej kancelárii správcu sa im vydá výpis z tejto evidenčnej pomôcky v rozsahu, v akom o to požiadali. Za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka alebo jeho zástupcu úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.

ŠIESTA ČASŤ

SÚPIS

§ 37 - Súpis majetku podstát

Súpis majetku podstát sa vedie v prehľadnej písomnej forme, pričom údaje zapisované do súpisu ustanovuje zákon a táto vyhláška.2)

§ 38 - Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová zložka majetku sa opíše tak, aby ju nebolo možné zameniť s inou zložkou majetku, aspoň takto:

a)

pozemok sa identifikuje druhom, výmerou v m2, štátom, obcou, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva a parcelovým číslom; ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

b)

stavba sa identifikuje popisom, štátom, obcou, ulicou, orientačným číslom vchodu, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, súpisným číslom a parcelovým číslom; ak ide o stavbu v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

c)

byt alebo nebytový priestor sa identifikuje popisom, obcou, štátom, ulicou, orientačným číslom vchodu, číslom bytu alebo nebytového priestoru, číslom poschodia, podielom na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, súpisným číslom a parcelovým číslom; ak ide o byt alebo nebytový priestor v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

d)

hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí sa identifikuje popisom a približným rokom výroby a stavom opotrebovanosti; ak ide o hnuteľnú vec v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

e)

cenný papier sa identifikuje druhom, formou, podobou, menou, nominálnou hodnotou, ISIN, poradovým číslom a emitentom, prípadne ďalším doplňujúcim znakom, ak by mohlo dôjsť k zámene; ak ide o zastupiteľné cenné papiere, identifikujú sa ďalej počtom kusov, ak sú zapísané do súpisu jednou položkou; ak ide o cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

f)

peňažná pohľadávka sa identifikuje celkovou sumou, menou, stručne právnym dôvodom vzniku a dlžníkom, ktorý sa ďalej identifikuje menom a priezviskom alebo názvom a bydliskom alebo sídlom, prípadne aj dňom narodenia a identifikačným číslom, ak sú známe,

g)

pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii sa identifikuje zostatkovou sumou, číslom účtu, menou a bankou, zahraničnou bankou alebo inou obdobnou inštitúciou,

h)

iná majetková hodnota sa identifikuje popisom, prípadne registrom, v ktorom sa eviduje.

§ 39 - Obsah údajov zverejňovaných v Obchodnom vestníku
(1)

Súpis všeobecnej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. 2 zákona), obsahuje opis súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty; pri súpisových zložkách majetku sa uvedie ich súpisová hodnota.

(2)

Súpis oddelenej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. 2 zákona), obsahuje opis súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu oddelenej podstaty; pri súpisových zložkách majetku sa uvedie ich súpisová hodnota. Oddelená podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

(3)

Ak ide o zverejnenie zápisu súpisovej zložky majetku tretej osoby, ktorý zabezpečuje záväzok úpadcu (§ 79 ods. 1 zákona) alebo ktorý bol nadobudnutý neúčinným právnym úkonom (§ 80 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie označenie tretej osoby a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu. Tretia osoba sa označí menom a priezviskom alebo názvom, ďalej bydliskom alebo sídlom, prípadne aj dňom narodenia a identifikačným číslom, ak sú známe.

(4)

Ak ide o zverejnenie sporného zápisu (§ 78 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie dôvod a deň sporného zápisu a meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, prípadne poznámka „Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, nie je správcovi známa“.

(5)

Súpis všeobecnej podstaty a oddelených podstát podľa odseku 1 a 2 sa zverejňuje naraz bez zbytočného odkladu po tom, čo uplynula lehota na prihlasovanie pohľadávok, prípadne bez zbytočného odkladu po tom, čo uplynula predĺžená lehota určená súdom na vyhotovenie súpisu (§ 76 ods. 2 druhá veta zákona).

§ 40 - Zmeny súpisu zverejňované v Obchodnom vestníku
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňujú po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), tieto zmeny súpisu:

a)

doplnenie súpisu o novú súpisovú zložku majetku (§ 76 ods. 3 zákona), ktoré obsahuje rovnaké údaje ako pri zverejnení súpisu podľa § 39; zverejňujú sa však len údaje ohľadom doplnenej súpisovej zložky majetku,

b)

preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70, § 76 ods. 3 a § 78 zákona), ktoré obsahuje opis preradenej súpisovej zložky majetku, označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená, a označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená; oddelená podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok,

c)

pripísanie poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky majetku, dôvod a deň pripísania poznámky o spornom zápise a meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, prípadne poznámku „Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, nie je správcovi známa“,

d)

doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahujú opis dotknutej súpisovej zložky majetku, nové znenie poznámky o spornom zápise a dôvod a deň doplnenia alebo zmeny poznámky o spornom zápise,

e)

výmaz poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktorý obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky majetku a dôvod a deň výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu,

f)

vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, ktoré obsahuje opis vylúčenej súpisovej zložky majetku a deň a dôvod jej vylúčenia zo súpisu.

(2)

Iné zápisy do súpisu, napríklad zápisy v poznámkach, sa v Obchodnom vestníku nezverejňujú.

§ 41 - Výťažok zo speňaženia

Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku sa priraďuje k súpisovej zložke majetku podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona); v súpise sa pripisuje k súpisovej zložke majetku, s ktorou súvisí.

§ 42 - Nároky z neúčinných právnych úkonov

Nároky z neúčinných právnych úkonov sa pripisujú k tým súpisovým zložkám majetku, s ktorými súvisia; samostatne sa do súpisu zapisujú len vtedy, ak nesúvisia so žiadnou súpisovou zložkou majetku.

§ 43 - Prevádzkovanie podniku alebo časti podniku a výkon niektorých podnikateľských činností
(1)

Ak správca prevádzkuje podnik alebo časť podniku, alebo pokračuje vo výkone niektorých podnikateľských činností, zmeny súpisu, ktoré v dôsledku toho nastali, ak nie sú významné, stačí, keď urobí v súpise raz za tri mesiace.

(2)

Peňažné výnosy z prevádzkovania podniku alebo časti podniku, alebo z výkonu niektorých podnikateľských činností sa do súpisu nezapisujú; do súpisu sa zapisuje až prípadný zisk.

§ 45 - Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu

Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu tvorí v konkurze vždy samostatnú oddelenú podstatu.

SIEDMA ČASŤ

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

§ 46 - Priraďovanie pohľadávok proti podstate
(1)

Pohľadávky proti podstate sa priraďujú k súpisovým zložkám majetku a rozpočítavajú sa medzi súpisové zložky majetku.

(2)

Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku v čase, keď vznikla, prípadne v čase, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne v čase, keď ju správca uznal.

(3)

Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku tak, že sa zaradí do evidencie pohľadávok proti podstate, ktorá sa vedie ohľadom podstaty, ktorú súpisová zložka majetku tvorí.

§ 46a

Vzor tlačiva námietky poradia pohľadávky proti podstate je uvedený v prílohe č. 8.

§ 47 - Evidencia pohľadávok proti podstate
(1)

V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje veriteľ, právny dôvod, celá suma, priradená suma, čas a rozsah uspokojenia, dôvod priradenia, prípadne aj spôsob rozpočítania pohľadávky proti podstate. V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje aj čas vzniku pohľadávky proti podstate, prípadne čas, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne čas, keď ju uznal.

(2)

Jednotlivé evidencie o pohľadávkach proti podstate sa v kancelárii správcu vedú tak, aby v každom čase poskytli prehľad o všetkých pohľadávkach proti podstate, ich splatnosti, prípadne poradí ich splatnosti, rozsahu ich uspokojenia, prípadne rozsahu, v akom sú a v akom majú byť uspokojené z podstaty (§ 87 ods. 2 zákona) a ich súvise so súpisovými zložkami majetku tak, aby bolo možné riadne zistiť hlasovacie práva, zloženie príslušného orgánu (§ 82 ods. 2 zákona) a pripraviť rozvrh výťažku.

(3)

Evidencia o pohľadávkach proti podstate tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1)

(4)

Účastníkovi, jeho zástupcovi, súdu, veriteľovi pohľadávky proti podstate, ktorý to o sebe tvrdí, alebo inej osobe oprávnenej nahliadať do správcovského spisu kancelária správcu vydá z evidencie o pohľadávkach proti podstate výpis v rozsahu, v akom o to požiada; za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka, jeho zástupcu alebo veriteľa pohľadávky proti podstate úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.

ÔSMA ČASŤ

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

§ 48 - Nehnuteľnosť väčšej hodnoty

Nehnuteľnosťou väčšej hodnoty sa rozumie nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota presahuje 5 000 eur.

§ 48a - Majetok väčšej hodnoty

Majetkom väčšej hodnoty sa rozumie majetok, ktorého súpisová hodnota presahuje 2 000 eur.

§ 48b - Nehnuteľnosť menšej hodnoty

Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.

§ 48c - Drobný veriteľ

Drobným veriteľom sa rozumie veriteľ, ktorého výška pohľadávky k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi, nepresahuje sumu 500 eur.

DEVIATA ČASŤ

ROZVRH VÝŤAŽKU A NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZVEREJŇOVANÝ V OBCHODNOM VESTNÍKU

§ 49 - Rozvrh výťažku

Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.

§ 50a - Prechodné ustanovenia

Na konkurzné konania a reštrukturalizačné konania, v ktorých bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného predpisu, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 51 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Daniel Lipšic v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 03

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha 08

Poznámky

 • 1a)

  § 16a ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení vyhlášky č. 204/2022 Z. z.

 • 2)

  Napríklad § 77 zákona, § 38 až 45 tejto vyhlášky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore