Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2016 do 30.11.2016

Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 30.11.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD41DS32EUPP15ČL0

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2016 do 30.11.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016 a 91/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového ...

§ 2
Doplnkové dôchodkové sporenie
(1)

Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je

a)
zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) od účastníkov doplnkového ...
b)
nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,
c)
vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dávka“).
(2)

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem

a)

v starobe,

b)

pri skončení výkonu práce

1.

zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie ...

2.

zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách ...

(3)

Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu upravenom ...

Základné pojmy

§ 3
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1a)

(2)

Zamestnanec podľa tohto zákona nie je príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného ...

§ 4
Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

§ 5
Účastník
(1)

Účastník podľa tohto zákona je

a)
zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...
b)
iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.
(2)

Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec začal ...

§ 6
Poberateľ dávky

Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa tohto zákona. ...

§ 6a
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá

a)

vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,

b)

je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a ...

c)

je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti zamestnanca ...

d)

vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne medzi zamestnávateľom, ...

§ 6b
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľský členský štát zamestnaneckej ...
(1)

Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský ...

(2)

Hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je členský štát Európskej únie, Island, ...

§ 6c
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu

Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo viac právnických ...

§ 6d
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a členský ...

§ 6e
Dôchodkový plán

Dôchodkový plán je všeobecne záväzný právny predpis hostiteľského členského štátu, zmluva alebo dokument, ...

§ 6f
Príslušný orgán

Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktorý na ...

§ 6g
Člen

Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti zamestnanca ...

§ 6h
Dôchodkové dávky

Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá vykonáva ...

§ 6i
Poberateľ dôchodkovej dávky

Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona a ktorej ...

§ 7
Zákaz diskriminácie
(1)

Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis,3) ...

(2)

Ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré súvisia s doplnkovým dôchodkovým sporením, ustanovenia zamestnávateľskej ...

(3)

Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa nepovažuje určenie rozdielnej výšky príspevkov zamestnávateľa, ...

(4)

Účastníkovi žijúcemu v cudzine sa zachovávajú práva z doplnkového dôchodkového sporenia v rovnakom rozsahu ...

(5)

Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia rovnako aj na člena ...

TRETIA ČASŤ

PLATENIE PRÍSPEVKOV

§ 12
Platitelia príspevkov
(1)

Príspevky platí

a)
účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ uzatvoril ...
(2)

Za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a má uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí ...

(3)

Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ môžu počas vyslania ...

§ 13
Výška príspevkov a spôsob platenia príspevkov
(1)

Príspevky sa platia na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky určený výlučne na účely prijímania ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný elektronicky zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozpis príspevkov ...

(3)

Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej ...

a)
vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,4) ...
b)
príjmu zúčtovaného na výplatu, ak ide o zamestnanca, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený.
§ 14
Odvádzanie príspevkov
(1)

Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Za zamestnanca, ktorý je účastníkom, odvádza príspevky zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÁVKY

§ 15
Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto dávky: ...

a)

doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme

1.

doživotného doplnkového starobného dôchodku,

2.

dočasného doplnkového starobného dôchodku,

b)

doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme

1.

doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,

2.

dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,

c)

jednorazové vyrovnanie,

d)

predčasný výber.

§ 16
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku
(1)

Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, ...

a)
mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,5)
b)
mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu5a) alebo
c)
dovŕšil 62 rokov veku.
(2)

Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

(3)

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného ...

(4)

Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu ...

(5)

Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie ...

(6)

Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o vyplácanie ...

§ 17
Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového dôchodku
(1)

Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, ...

(2)

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

(3)

Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného ...

(4)

Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného účtu ...

§ 18
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania
(1)

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu

a)
vyplácania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,6) na ktorý vznikol nárok po uzatvorení účastníckej ...
b)
splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ...
c)
zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
d)
zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových ...
(2)

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného ...

(3)

Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej ...

(4)

Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume zodpovedajúcej ...

(5)

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ...

(6)

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti účastníka, ...

§ 19
Predčasný výber
(1)

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok uvedených v § 15 písm. a) a b) a požiada o ...

(2)

Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká.

(3)

Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia ...

§ 20
Výplata dávok
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, dočasný doplnkový ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť do poisťovne,7) ktorú si zvolí účastník, sumu zodpovedajúcu ...

(3)

Poisťovňa vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový dôchodok po ...

(4)

Žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
b)
druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný ...
c)
požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada ...
d)
vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový ...
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada ...
f)
prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania ...
(5)

Žiadosť podľa odseku 4 musí byť účastníkom podpísaná a pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená; táto ...

(6)

Ak žiadosť podľa odseku 4 neobsahuje predpísané náležitosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná ...

(7)

Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v lehote podľa účastníckej zmluvy, ...

(8)

Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská ...

§ 21
Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo ...

PIATA ČASŤ

DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ A PODMIENKY ČINNOSTI DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI

§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

(2)

Správa doplnkového dôchodkového fondu je

a)
výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,
b)
riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom ...
c)
administrácia, ktorou je
1.
vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
2.
vyplácanie dávok,
3.
vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
4.
vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
5.
vedenie obchodnej dokumentácie,
6.
zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
7.
zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
8.
vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v ...
9.
určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
10.
rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
11.
plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych ...
12.
informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,
13.
vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska ...
14.
poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,
15.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)
(3)

Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ak tento ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného predpisu8) ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Doplnková ...

(6)

Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7)

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka obsahovať ...

(8)

Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur alebo ich ekvivalent v ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

(10)

Zakazuje sa

a)
zmena predmetu činnosti a právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti ...
b)
zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.

Povolenie

§ 23
(1)

Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)
splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti na ...
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej ...
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov ...
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej ...
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej ...
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je na území Slovenskej republiky,
h)
stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
i)
vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie ...
j)
organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného ...
k)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ...
l)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
m)
štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu ...
n)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov ...
o)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
p)
akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
(2)

Žiadosť o udelenie povolenia podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 2 obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
výšku základného imania,
c)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; v zozname ...
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...
e)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...
f)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia členov predstavenstva a prokuristov depozitára ...
g)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude spravovať, ...
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
i)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,
j)
zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ doplnkovej ...
(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia sú tieto dokumenty:

a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb uvedených v odseku 3 písm. d), doklad ...
d)
vyhlásenie zakladateľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená ...
e)
doklad o splatení základného imania,
f)
návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
g)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej dôchodkovej ...
h)
životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí budú ...
i)
zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril, ...
j)
kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“),
k)
obchodný plán budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich ...
l)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia ...
m)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia ...
(5)

Ak boli doklady, ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia, predložené Národnej banke Slovenska ...

(6)

Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(8)

Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré ...

(10)

Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je odborne spôsobilá osoba podľa osobitného predpisu.17) ...

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá

a)
nepôsobila v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť vo funkcii uvedenej ...
b)
nepôsobila v období jedného roka pred nariadením alebo zavedením nútenej správy vo funkcii uvedenej ...
c)
nepôsobila v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie vo funkcii ...
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nebola vedúcim ...
e)
nemala počas posledných desiatich rokov právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa ...
f)
počas posledných desiatich rokov spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov ...
(12)

Bezúhonná osoba podľa tohto zákona je bezúhonná osoba podľa osobitného predpisu.19)

(13)

Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa ...

(14)

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára sa posudzuje podľa ...

(15)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 11písm. a) až d), môže Národná banka Slovenska ...

§ 24
(1)

Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ktorým ...

a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b)
predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov ...
d)
schválenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e)
názvy doplnkových dôchodkových fondov,
f)
schválenie štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a štatútu výplatného doplnkového dôchodkového ...
g)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.
(3)

Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. ...

(4)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na ...

(5)

Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia alebo jeho ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného ...

(9)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové ...

§ 25
(1)

Povolenie zaniká

a)
dňom prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich ...
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej ...
c)
dňom písomného vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa ...
d)
uplynutím lehoty, v ktorej si zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková ...
e)
uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zápisu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra, ...
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska ...

(3)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú ...

(4)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi vrátenie povolenia podľa odseku 1 písm. c) príslušnému ...

Podmienky činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 26
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)
nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...
b)
zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 22 ...
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady a na vymenovanie vedúcich zamestnancov ...
d)
vrátenie povolenia,
e)
zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou ...
f)
prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového ...
g)
zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu,
h)
zverenie výkonu činností podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
i)
zmenu depozitára,
j)
vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,
k)
zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,
l)
zrušenie doplnkového dôchodkového fondu,
(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)
odseku 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c), e) až g) a p) a musí byť preukázaný ...
b)
odseku 1 písm. b) sa vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...
c)
odseku 1 písm. c) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d),
d)
odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje žiadny doplnkový ...
e)
odseku 1 písm. e) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ...
f)
odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že správa doplnkových dôchodkových fondov prechádza na doplnkovú ...
g)
odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m),
h)
odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 37,
i)
odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l) a n),
j)
odseku 1 písm. j) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a n) a predložený predbežný ...
k)
odseku 1 písm. k) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a § 50,
l)
odseku 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť výkon ...
(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.23)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú podľa

a)
odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť priamy podiel na základnom ...
b)
odseku 1 písm. b), d), g) až i) doplnková dôchodková spoločnosť,
c)
odseku 1 písm. c) doplnková dôchodková spoločnosť alebo akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
odseku 1 písm. e) spoločne doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e)
odseku 1 písm. f) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové fondy, alebo ...
f)
odseku 1 písm. j) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový fond,
g)
odseku 1 písm. k) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ...
h)
odseku 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zrušuje doplnkový dôchodkový fond.
(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska ...

(6)

Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje osobitný predpis,9) ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo výmaze zapísaných ...

(9)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím ...

(10)

Právne úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ...

§ 27
Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú ...

a)
organizáciu a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 28,
b)
výkon vnútornej kontroly podľa § 29,
c)
postupy vedenia účtovníctva podľa § 30,
d)
vedenie obchodnej dokumentácie podľa § 31,
e)
konflikt záujmov podľa § 32 a 32a,
f)
primeranosť vlastných zdrojov podľa § 33.
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť práva účastníka vyplývajúce z jeho doplnkového ...

§ 28
Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, postupy na zabezpečenie ...

(3)

V organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec riadiaci ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú ...

(5)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 4 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 4.

(8)

Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za

a)
výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 22 ...
b)
výkon funkcie riadenia rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov ...
c)
vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v ...
(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru ...

(10)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.

(11)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie ...

§ 28a
Ochrana osobných údajov
(1)

Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb uvedených v ...

a)
poskytnúť
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu ...
2.
identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, ...
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie ...
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, ...
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
(2)

Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a finančných ...

(3)

Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb a finančných ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aj bez súhlasu ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže doplnková dôchodková spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť ...

§ 29
Vnútorná kontrola
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať účinný systém vnútornej kontroly. ...

(2)

Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho ...

(3)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať ...

(4)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej ...

(5)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť ...

§ 29a
Funkcia riadenia rizík
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od funkcie riadenia ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom ...

(4)

Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:

a)
vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)
zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného doplnkového dôchodkového ...
c)
poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného ...
d)
predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade o
1.
súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom doplnkovom ...
2.
dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného doplnkového dôchodkového fondu, ...
3.
primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri ...
e)
poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu, prokuristovi a vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej ...
f)
preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo regulovaného ...
(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu riadenia ...

§ 30
Vedenie účtovníctva
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej ...

(4)

Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu25) ...

(6)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinný bez zbytočného ...

a)
svedčí o porušení povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke. ...
(7)

Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s doplnkovou ...

(8)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania ...

§ 31
Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie ...

a)
poradové číslo zmluvy alebo pokynu,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
c)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti alebo dátum uskutočnenia obchodu,
d)
údaje o predmete zmluvy alebo obchodu.
(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu ...

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových ...

§ 32
Konflikt záujmov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná identifikovať jednotlivé druhy konfliktov záujmov, ktoré ...

a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, účastníkmi a poberateľmi dávok,
b)
účastníkmi a poberateľmi dávok alebo medzi účastníkmi navzájom,
c)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a skupinou s úzkymi väzbami,15) ktorej je súčasťou.
(2)

Organizačná štruktúra doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika poškodenia ...

(3)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie do úvahy najmä, či člen predstavenstva, ...

a)
by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor doplnkového dôchodkového fondu, ...
b)
má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej doplnkovému dôchodkovému fondu ...
c)
má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami doplnkového ...
d)
vykonáva rovnaké činnosti pre doplnkový dôchodkový fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí nie ...
e)
získava alebo získa podľa § 34d v súvislosti s činnosťou spravovania doplnkových dôchodkových fondov ...
(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov záujmov ...

a)
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, ...
b)
účastníkov dvoch alebo viacerých spravovaných doplnkových dôchodkových fondov.
(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať

a)
akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...
b)
akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond,
c)
cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie rizík alebo riadenie investícií podľa § ...
(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere ...

a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec ...
b)
vykonáva kontrolu27a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec v ...
(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(10)

Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej ...

(11)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť členom ...

a)
depozitára, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť uzatvorila zmluvu o výkone depozitárskych služieb, ...
b)
inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(12)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády ...

(13)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(14)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ...

(15)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(16)

Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného ...

§ 32a
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte ...

(2)

Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia byť

a)
identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním doplnkových dôchodkových ...
b)
špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať,
c)
prijaté s cieľom zvládnuť tieto konflikty záujmov.
(3)

Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) a c) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce ...

a)
účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi ...
b)
osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie doplnkových dôchodkových ...
c)
odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne ...
d)
opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým ...
e)
opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych činnostiach ...
(4)

Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, doplnková dôchodková ...

(5)

Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne opatrenia ...

§ 33
Primeranosť vlastných zdrojov
(1)

Počiatočný kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur.

(2)

Počiatočným kapitálom je súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného zisku minulých ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje ...

a)
súčet hodnoty 1 650 000 eur a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej ...
b)
25 % všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za predchádzajúci kalendárny ...
(4)

Do výpočtu sumy podľa odseku 3 písm. a) sa zahŕňa celá hodnota spravovaného majetku v doplnkových dôchodkových ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže nahradiť najviac 25 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 34
Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti
(1)

Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť samostatne, ...

(2)

Pri správe doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, je doplnková ...

a)
vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní ...
b)
konať pri výkone svojej činnosti čestne, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, v najlepšom ...
c)
konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a ...
d)
mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti a uplatňovať vo vzťahu ...
(3)

Povinnosťou konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany podľa odseku ...

a)
vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami účastníkov a poberateľov dávok, a ak sa nemožno ...
b)
zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov v doplnkovom ...
c)
konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných alebo neúčelných nákladov na ťarchu majetku ...
(4)

Povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie najmä

a)
zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku a rizík, ktorým ...
b)
zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za riadenie investícií mali primerané znalosti a vedomosti o aktívach, ...
c)
pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 55, a ak je to primerané po zohľadnení povahy plánovanej ...
(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach a ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať ...

(7)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníkom a poberateľom dávok nahradiť všetky škody vzniknuté ...

(10)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 9 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu31) ...

(11)

Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky účastníkov a poberateľov dávok na náhradu škody ...

(12)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(13)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 12 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu. ...

(14)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 12 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)
Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
b)
súdu,
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,
d)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ich úloh,
e)
daňovým orgánom na účely daňového konania.
(15)

Ustanoveniami odsekov 12 až 14 nie je dotknutá osobitným predpisom32) ustanovená povinnosť prekaziť ...

(16)

Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa ...

§ 34a
Vykonávanie rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri vykonávaní rozhodnutí o nakladaní s majetkom v doplnkovom ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na účely odseku 1 prijať také opatrenia, aby dosiahla najlepší ...

(3)

Dôležitosť okolností podľa odseku 2 sa určuje na základe

a)
investičných cieľov, investičnej politiky a rizík podľa rizikového profilu doplnkového dôchodkového ...
b)
charakteristiky pokynu,
c)
charakteristiky finančných nástrojov, ktoré sú predmetom pokynu,
d)
charakteristiky miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.
(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať účinné opatrenia na splnenie povinnosti ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sledovať účinnosť svojich opatrení a politík na vykonávanie ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom a poberateľom dávok informácie o svojich ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná preukázať, že vykonala pokyny v súvislosti so správou doplnkového ...

§ 34b
Zadávanie pokynov na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na vykonanie iným osobám
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok aj ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je podľa odseku 1 povinná prijať také opatrenia, aby získala najlepší ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť a dodržiavať politiku, ktorá jej umožní splnenie ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom a poberateľom dávok informácie o politike ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sledovať účinnosť politiky zadávania pokynov na vykonanie ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná preukázať, že zadávala pokyny na nakladanie s majetkom v ...

§ 34c
Spojenie a alokácia pokynov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže spájať pokyny súvisiace so správou doplnkového dôchodkového fondu ...

a)
nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorý doplnkový dôchodkový ...
b)
má zavedenú a účinne dodržiava politiku alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených ...
(2)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou doplnkového dôchodkového fondu s ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spojila obchody na vlastný účet s jedným pokynom alebo viacerými ...

(4)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť spája pokyn súvisiaci so správou doplnkových dôchodkových fondov ...

§ 34d
Stimuly
(1)

Za konanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré je v rozpore s jej povinnosťou konať podľa § 34 ...

a)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde alebo ...
b)
poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo ...
1.
pred poskytnutím príslušnej služby musí doplnková dôchodková spoločnosť v štatúte príslušného doplnkového ...
2.
uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby ...
c)
primeraného poplatku, ktorý umožní alebo je potrebný na poskytnutie príslušných služieb, najmä poplatok ...
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je oprávnená na účely odseku 1 písm. b) prvého bodu poskytnúť účastníkovi ...

§ 35
Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na

a)
odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu,
b)
odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)

V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uhrádzať ...

a)
dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
pomerná časť odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v tomto doplnkovom dôchodkovom ...
c)
poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ...
d)
poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)
poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo osobe ...
f)
odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu.
(3)

Dane, odplaty a poplatky podľa odseku 2 sa môžu uhrádzať, len ak dôvod ich úhrady bezprostredne súvisí ...

§ 35a
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden mesiac správy doplnkového dôchodkového fondu ...

a)
0,083 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
0,165 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu doplnkového ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť nezníži počet doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných ...

§ 35b
Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni určenia odplaty podľa ...

§ 35c
Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období jedného roka od ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej ...

§ 36
Oznamovacia povinnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní doplnkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, identifikačné ...
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní ...
(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej ...

§ 37
Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť môže po predchádzajúcom ...

(2)

Výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov možno zveriť, ak to nebráni výkonu ...

a)
je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zveriť jednu ...
b)
je v štatúte doplnkového dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám ...
c)
to nebráni vykonávať účinný dohľad nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,
d)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok, ...
e)
to nebráni spravovaniu doplnkového dôchodkového fondu v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok, ...
f)
to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o zverení činnosti,33) ...
g)
so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, fyzická osoba a právnická osoba uvedené v odseku ...
h)
osoba podľa odseku 1 je bezúhonná osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 nebola vedúcim zamestnancom ...
(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu ...

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť činnosti v takom rozsahu, že nebude schopná kontrolovať ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná

a)
pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba podľa odseku ...
b)
po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 prijať postupy na nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti ...
§ 37a
Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského štátu
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, ...

a)
názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území má doplnková dôchodková spoločnosť zámer vykonávať ...
b)
plán činností,
c)
dôchodkový plán,
d)
označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu.
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná ...

(3)

Národná banka Slovenska v konaní posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu zaslať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu a má ...

§ 37b
Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
(1)

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnanecké dôchodkové ...

(2)

Národná banka Slovenska do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského členského ...

a)
predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie na ...
b)
predpisy upravujúce informačnú povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom a poberateľom ...
(3)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať v oznámení podľa odseku 2, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ...

a)
investovala najmenej vo výške 70 % tohto majetku do akcií a dlhopisov, ktoré sú prijaté na obchodovanie ...
b)
investovala najviac do výšky 5 % tohto majetku do akcií, dlhopisov a ostatných finančných nástrojov33a) ...
c)
oddelila od ostatného majetku.
(4)

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky až po ...

(5)

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 38
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou doplnkovou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „zanikajúca ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov spravovaných ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej ...

(5)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou ...

(6)

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie ...

(7)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ...

§ 39
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak zanikne ...

(3)

Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkovým fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá ...

(4)

Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(5)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ...

(6)

Predmetom likvidácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je jej majetok.

(7)

Likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Odmenu likvidátora ...

(8)

Návrh na vymenovanie likvidátora alebo odvolanie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a návrh ...

(9)

Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak

a)
doplnková dôchodková spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 8 do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ...
b)
sa likvidátor vzdal svojej funkcie.
(10)

Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou bankou Slovenska. ...

§ 40
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak ...

(2)

Súd zruší doplnkovú dôchodkovú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa ...

§ 41
Vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb nie sú súčasťou konkurznej ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, keď jej bol doručený návrh ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 ...

(6)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a)
určí, že nútená správa sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na ...
b)
určí, na ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prejde správa doplnkových dôchodkových fondov dňom nadobudnutia ...
§ 42
(1)

Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových dôchodkových ...

(2)

Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkových fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá ...

(3)

Odo dňa prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ...

(4)

Osoby povinné podľa odseku 3 sú povinné preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť upozorniť aj na ...

ŠIESTA ČASŤ

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ FONDY A INVESTOVANIE MAJETKU V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

Doplnkové dôchodkové fondy

§ 43
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, a to

a)
najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond,
b)
jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond.
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ...

(4)

Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok nadobudnutý z príspevkov a z výnosov ...

(5)

Ak účastník požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového ...

(6)

Ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového ...

(7)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok prevedený podľa odseku 5 a výnos z jeho ...

(8)

Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje podiel účastníka na majetku ...

§ 44

Súčasťou názvu doplnkového dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

§ 45
(1)

Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas.

(2)

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania ...

(3)

Výplatný doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu prevedenia ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie ...

§ 46
(1)

Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku ...

§ 47
Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa ...

(2)

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných ...

(3)

Prvý deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná ...

(4)

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom ...

(5)

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ...

(6)

Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ...

(7)

Na doplnkové dôchodkové jednotky a na evidenciu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobných účtoch ...

§ 48
Štatút doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia. ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť ...

(4)

Náležitosti štatútu, jeho rozsah, obsah a štruktúru informácií, ktoré má štatút obsahovať, ustanoví ...

(5)

Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa dávky.

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo od zmeny ...

§ 49
Zánik a premena doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 50 a 51.

(2)

Zakazuje sa

a)
splynutie doplnkového dôchodkového fondu alebo rozdelenie doplnkového dôchodkového fondu,
b)
premena doplnkového dôchodkového fondu na podielový fond podľa osobitného predpisu34) alebo na dôchodkový ...
§ 50
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových doplnkových ...

(2)

Zlúčiť sa môžu len príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje tá istá doplnková dôchodková ...

(3)

Dňom zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov tieto fondy zanikajú. K tomuto dňu sa účastníci ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať účastníkov o zámere zlúčiť príspevkové doplnkové ...

§ 51
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Výplatné doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť iba

a)
súčasne so zlúčením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej zanikajúci výplatný doplnkový dôchodkový ...
b)
súčasne s prechodom správy všetkých doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú ...
(2)

Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku vo výplatných doplnkových ...

(3)

Zakazuje sa zlúčenie výplatného doplnkového dôchodkového fondu s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým ...

(4)

Ak sa zlučujú doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu výplatných doplnkových ...

(5)

Ak sa zlučujú výplatné doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu výplatných ...

§ 52
Zrušenie doplnkového dôchodkového fondu
(1)

K zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu môže dôjsť len na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej ...

(2)

Účastník nie je oprávnený žiadať zrušenie doplnkového dôchodkového fondu.

(3)

Ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od vzniku ...

a)
predať majetok v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,
d)
vyplatiť účastníkom a poberateľom dávok zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ich podiel na majetku ...
e)
zostaviť účtovnú závierku zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ku dňu bezprostredne nasledujúcemu ...
(5)

Národná banka Slovenska môže na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predĺžiť lehotu podľa odseku ...

(6)

Na predaj majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať Národnú banku ...

Investovanie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond

§ 53
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v najlepšom ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde prevažne ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde náležite rozložiť ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie rizika ...

(6)

Pri predaji alebo kúpe prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie predávať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie kupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uskutočňovať ...

(10)

Nekrytý predaj podľa odseku 9 zahŕňa aj predaj nakrátko. Predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo dlhovému ...

a)
predaj majetku z doplnkového dôchodkového fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenou medzi ...
b)
prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)
uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému ...
(11)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať ...

(12)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 53a
(1)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné investovať do

a)
finančných nástrojov podľa osobitného predpisu,33a)
b)
vkladov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom ...
(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investovať do iných derivátov ako do

a)
finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere37) a nástroje peňažného ...
b)
derivátov obchodovaných na regulovanom trhu, na komoditnej burze podľa osobitného predpisu39) alebo ...
(3)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investovať do podielových listov štandardných podielových ...

(4)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie použiť na poskytnutie pôžičiek, úverov, darov a na ...

(5)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné prijať len, ak ...

(6)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže investovať do

a)
dlhopisov, dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovaných ...
b)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa odseku 1 písm. b),
c)
podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných fondov ...
d)
finančných derivátov podľa odseku 2 písm. a) na účely zabezpečenia alebo zníženia menového rizika alebo ...
(7)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, môže ...

(8)

V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať akcie depozitára; ustanovenie § 53 ods. ...

Pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

§ 53b
(1)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom nesmie ...

(2)

Súčet menovitých hodnôt prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vo všetkých spravovaných ...

(3)

Vklady na bežných účtoch alebo na vkladových účtoch v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa ...

(4)

Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných jednou ...

(5)

Celková hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu neprijatých na obchodovanie ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným ...

(7)

Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými ...

a)
10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka spĺňajúca podmienky ...
b)
5 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka podľa ...
(8)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa odseku 1 vydaných ...

(9)

Hodnota podielových listov

a)
jedného štandardného podielového fondu, cenných papierov jedného európskeho štandardného fondu nesmie ...
b)
jedného špeciálneho podielového fondu alebo cenných papierov iného subjektu kolektívneho investovania, ...
(10)

Súčet investícií do podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych ...

(11)

Súhrn peňažných prostriedkov podľa § 53a ods. 5 nesmie prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom ...

(12)

Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 10 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje ...

(13)

Aktíva denominované v inej mene ako euro, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a nie ...

(14)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit 30 % podľa ...

(15)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 53c
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových fondov, ...

(2)

Majetok a záväzky doplnkových dôchodkových fondov sa musia oceňovať každý pracovný deň.

§ 53d
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť zmluvu o vkladovom účte podľa § 53a ods. 1 písm. b) s ...

a)
nepresahujúcou 12 mesiacov,
b)
presahujúcou 12 mesiacov, iba ak je možné kedykoľvek túto zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty po ...
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže investovať do cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

a)
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych ...
b)
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná ...
c)
tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje správy o hospodárení za kalendárny rok ...
§ 53e
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových ...

(2)

Ak doplnkový dôchodkový fond nadobúda podielové listy alebo cenné papiere uvedené v § 53b ods. 9, štatút ...

§ 53f
(1)

Investície do derivátov môžu pri dodržaní pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika tvoriť časť investičnej ...

(2)

Protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu musí byť finančná inštitúcia, ...

(3)

Deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sa musia denne oceňovať a toto ocenenie sa musí overovať ...

(4)

Celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53a ods. 2, ktorému je doplnkový dôchodkový fond vystavený, ...

(5)

Celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53a ods. 2 písm. b), ktorému je doplnkový dôchodkový fond ...

(6)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť ...

(7)

Ak v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 53g
(1)

Ak je to uvedené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, je možné v prospech majetku alebo na ťarchu ...

(2)

Ak využívanie postupov a nástrojov podľa odseku 1 zahŕňa využívanie derivátov, limity uvedené v štatúte ...

(3)

Postupy a nástroje podľa odsekov 1 a 2 je možné využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob ...

(4)

Všetky provízie a poplatky, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním ...

(5)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa postupy a nástroje podľa odseku 1, je povinná zabezpečiť, ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá uzatvára obchody v rámci postupov a nástrojov podľa odseku 1, ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)
kritériá, ktoré musia spĺňať postupy a nástroje podľa odseku 1,
b)
podrobnosti o obsahu zmluvy o pôžičke cenného papiera, zmluvy o predaji a spätnom odkúpení cenného papiera ...
(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 54
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53f sa nepoužijú ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53f z dôvodov, ktoré doplnková dôchodková ...

(4)

Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska, ...

Riadenie rizík

§ 55
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

a)

zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci

1.

včasné identifikovanie, priebežné meranie a riadenie všetkých významných rizík, ktorým sú alebo ktorým ...

2.

priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku ...

3.

priebežné sledovanie, meranie a zabezpečenie dodržiavania limitu celkového rizika týkajúce sa derivátov ...

4.

riadny výkon funkcie riadenia rizík podľa § 29a,

b)

používať postupy na presné a spoľahlivé ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozlišuje najmä

a)
kreditné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník ...
b)
trhové riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej ...
c)
operačné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných ...
(3)

Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaviesť, ...

(4)

Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby doplnková ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä

a)
postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti plnenie povinností podľa ...
b)
rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby politika riadenia rizík podľa odsekov 3 až ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 3 až 6 zohľadniť povahu, ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať

a)
primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako aj postupov, nástrojov a opatrení podľa odsekov ...
b)
mieru, do akej doplnková dôchodková spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje ...
c)
primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov riadenia ...
(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a opatrenia na ...

a)
priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené doplnkové ...
b)
zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.
(11)

Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 10 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť ...

(12)

Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 10 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná

a)
zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká ...
b)
vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede ...
c)
vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych ...
d)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných ...
e)
zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných limitov podľa písmena d) príslušného ...
f)
zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení ...
g)
zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými ...
(13)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)
ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,
b)
podrobnosti o
1.
systéme riadenia rizík pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
vykonávaní spätného testovania podľa odseku 12 písm. b),
3.
vykonávaní stresového testovania podľa odseku 12 písm. c),
4.
kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadavkách na stresové testovanie podľa tretieho bodu.
§ 55a
Výpočet celkového rizika týkajúceho sa finančných derivátov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § ...

a)
dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov, a to vrátane cenných papierov ...
b)
trhové riziko majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná celkové riziko týkajúce sa derivátov vypočítavať minimálne ...

(3)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. a), je ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového rizika ...

(5)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť pri správe doplnkového dôchodkového fondu podľa § 53g používa postupy ...

§ 55b
Záväzkový prístup
(1)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 príslušného ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 záväzkovým prístupom je doplnková dôchodková spoločnosť ...

(3)

Ak použitie derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o zabezpečení ...

(5)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika nemusí zahrnúť ...

(6)

Ak možno podľa štatútu doplnkového dôchodkového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v doplnkovom ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)
metódy konverzie pozícií v derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy derivátov,
b)
kritériá na určenie derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom ...
c)
spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...
d)
spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom. ...
(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 55c
Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 príslušného ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať podľa § 55 ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je doplnková dôchodková spoločnosť povinná primerane k rizikovému ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je doplnková dôchodková spoločnosť povinná preukázať, že metóda ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,
b)
spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,
c)
kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,
d)
maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku.
(7)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 55d
Riziko protistrany
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce z finančných ...

(2)

Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 53b ods. 7 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch v majetku v ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 53b ods. 7 prostredníctvom prijatia ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 53b ods. 7 zohľadniť ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 53b výhradne podľa záväzkového ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 53b ods. 8 každú pozíciu ...

(8)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

a)
požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej doplnková dôchodková spoločnosť môže znížiť riziko protistrany, ...
b)
pravidlá na výpočet limitov podľa § 53b.
§ 55e
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných derivátoch ...

(2)

Pri ocenení finančného derivátu musí

a)
ako základ ocenenia slúžiť spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo, ak taká hodnota nie je ...
b)
overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonávať
1.
osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu, a to ...
2.
útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je nezávislý od útvaru zodpovedného za riadenie ...
(3)

Na účely odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať opatrenia ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie reálnej ...

(5)

Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť príslušných ...

(6)

Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov 1 až 5 vymedziť ...

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 56
(1)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi ...

(2)

Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,41) ktorá ...

(3)

Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom ...

(4)

Depozitár doplnkového dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných ...

(5)

Všetky doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musia mať toho istého ...

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,41b) ak v odsekoch 1 až 5 a v § 56a ...

§ 56a
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou o výkone ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu podľa § 56c ...

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. ...

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,41c) povolenie na ...

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo ...

(8)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného ...

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu doplnkovej ...

§ 56b
(1)

Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku ...

(2)

Bežným účtom doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a ...

(3)

Majetok na účte nepriradených platieb nie je majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Poplatky depozitárovi ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od ...

(5)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku ...

(6)

Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných doplnkových dôchodkových ...

(9)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková dôchodková ...

(10)

Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár ...

(11)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a s majetkom ...

§ 56c
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou ...

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)
vykonávať pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným ...
b)
kontrolovať, či je hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom ...
c)
kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v doplnkovom ...
d)
kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako ...
e)
zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota ...
f)
kontrolovať výpočet hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení ...

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že doplnková dôchodková spoločnosť porušila tento zákon, ...

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o ...

(6)

Depozitár plní len tie pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ...

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti okrem ...

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať ...

§ 56d
Zodpovednosť depozitára
(1)

Depozitár zodpovedá doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok za škody spôsobené ...

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností vyplývajúcich ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zastupovať záujmy účastníkov a poberateľov dávok pri vymáhaní ...

§ 56e
Platobná schopnosť depozitára

Majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a majetok na účte nepriradených platieb, ako aj majetok doplnkovej ...

ÔSMA ČASŤ

ÚČASTNÍCKA ZMLUVA A ZAMESTNÁVATEĽSKÁ ZMLUVA

§ 57
Účastnícka zmluva
(1)

Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou jednu alebo viac účastníckych ...

(2)

V účastníckej zmluve sa doplnková dôchodková spoločnosť zaväzuje umožniť účastníkovi platiť príspevky ...

(3)

Účastnícka zmluva musí obsahovať

a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 4,
e)
dátum a miesto uzatvorenia účastníckej zmluvy,
f)
podpisy zmluvných strán.
(4)

Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť záujemcu o ...

(5)

Účastnícka zmluva zaniká len

a)
vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového ...
b)
vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,
c)
prevodom majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak účastník ...
d)
na základe rozhodnutia súdu,
e)
zrušením osobného účtu účastníka podľa § 64 ods. 2,
f)
odstúpením od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa osobitného predpisu,41h)
g)
uplynutím obdobia dvoch rokov odo dňa jej uzatvorenia, počas ktorého nebol v prospech účastníckej zmluvy ...
h)
uplynutím obdobia dvoch rokov, počas ktorého hodnota osobného účtu bola nulová,
(6)

Účastnícka zmluva nezaniká z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. a) až c) účastníkovi, ktorý je zamestnancom, ...

(7)

Účastnícka zmluva nesmie podmieňovať práva účastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(8)

Na účastnícku zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zamestnávateľská zmluva

§ 58
(1)

Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať príspevky za podmienok, vo výške, ...

(2)

Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu ...

(3)

Zamestnávateľská zmluva musí obsahovať

a)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...
b)
obchodné meno a sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo a označenie obchodného registra, do ktorého ...
c)
výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku a spôsob jeho platenia zamestnávateľom,
d)
lehotu, v ktorej zamestnávateľ odvádza príspevky platené účastníkom uvedeným v § 5 ods. 1 písm. a),
e)
podmienky vypovedania zamestnávateľskej zmluvy a dĺžku výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť dlhšia ako ...
f)
dátum a miesto uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy,
g)
podpisy zmluvných strán.
(4)

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, je povinný ...

(5)

Na zamestnávateľskú zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 59
(1)

Zamestnávateľská zmluva zaniká

a)
odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy,
b)
vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy,
c)
dohodou zmluvných strán,
d)
zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnávateľa.
(2)

Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak

a)
bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie podľa ...
b)
nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti počas ...
(3)

Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká zamestnávateľská zmluva dňom nasledujúcim po doručení ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať zamestnávateľov, s ktorými má uzatvorenú ...

DEVIATA ČASŤ

OSOBNÝ ÚČET ÚČASTNÍKA A OSOBNÝ ÚČET POBERATEĽA DÁVKY

§ 61
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu ...

(2)

Osobný účet účastníka obsahuje najmä

a)
číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62  pripísaním príspevkov účastníka ...
e)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 pripísaním príspevkov zamestnávateľa ...
f)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b),
g)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek,
h)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom účte.
(3)

Zápisy na osobnom účte osobitne v členení na doplnkové dôchodkové fondy, ak si účastník zvolil platenie ...

a)
dátum pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
b)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek ku dňu ich pripísania, ...
c)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet doplnkového ...
d)
výšku príspevku účastníka pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára, ...
e)
výšku príspevku zamestnávateľa pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára, ...
f)
dátum pripísania príspevku podľa písmena c).
(4)

Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä

a)
číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,
c)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do výplatného ...
e)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného ...
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, a dátum ...
g)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,
h)
informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),
i)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi výpis z jeho osobného účtu k poslednému ...

(6)

Výpis z osobného účtu účastníka podľa odseku 5 zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi na ...

(7)

Obsah, formu a štruktúru výpisu z osobného účtu účastníka a poberateľa dávky ustanoví opatrenie, ktoré ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť pre každého účastníka a poberateľa dávky bezplatný ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky aktuálny výpis ...

(10)

Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky častejšie ako v lehotách ...

§ 62
(1)

Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný príspevok ...

(2)

Ak dôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku na účet ...

§ 63
(1)

Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového ...

(2)

V deň prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa prestupu účastníka previesť ...

(4)

V deň prestupu účastníka doplnková dôchodková spoločnosť odpíše z osobného účtu účastníka všetky doplnkové ...

(5)

Ak účastník požiada o zmenu pomeru rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch ...

§ 64
(1)

Účastník môže prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového ...

(2)

Ak sa účastník a doplnková dôchodková spoločnosť nedohodnú inak, dňom prestupu je deň nasledujúci po ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná do jedného mesiaca odo dňa ...

(4)

Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 odpíše doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej ...

(5)

Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník ...

§ 64a

S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa ...

DESIATA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 65
Informácie pre verejnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať najmä

a)
informácie podľa § 42 ods. 1,
b)
rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. k) a kľúčové informácie o príspevkovom ...
c)
aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
d)
údaj o čistej hodnote majetku v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný ...
e)
údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom ...
f)
vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...
g)
kľúčové informácie podľa § 66,
h)
aktuálne údaje o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej ...
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom ...
i)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37 a v akom ...
j)
ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spolu s účtovnou závierkou ...
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji ...

a)
označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku v ...
b)
údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií ...
d)
údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré ...
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom ...
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov, ...
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám v ...
(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz za ...

(4)

Správy, údaje a informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť zverejňuje na svojom webovom sídle, ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách ...

a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom ...
b)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v ...
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným ...
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom ...
(6)

Ak nie je v lehote podľa odseku 5 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková ...

(7)

Správy podľa odseku 5 musia obsahovať objektívne informácie o vývoji hospodárenia s majetkom v doplnkovom ...

(8)

Obsah, rozsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup, metodiku a miesto predkladania správ podľa ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky poskytnúť ročnú ...

§ 65a

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) ...

a)

ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,

b)

ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok overené audítorom. ...

§ 66
Kľúčové informácie
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

(2)

Kľúčové informácie musia byť zostavené bez použitia odbornej terminológie, musia byť pravdivé, zrozumiteľné, ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi o doplnkové ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi42) na požiadanie ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne a každú ...

§ 67
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska a Štatistickému úradu Slovenskej republiky
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom ...
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným ...
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich ...
d)
bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných dní od ...
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska spolu s polročnými správami ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie

a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a predajov finančných ...
b)
informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2,
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...
d)
zoznam účastníkov a poberateľov dávok,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.
(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu podľa § 48 ods. ...

(5)

Povinnosti podľa odsekov 3 a 4 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná plniť v rozsahu a spôsobom, ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické ...

(9)

Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková spoločnosť ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského štátu, je povinná ...

(11)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska údaje a ...

§ 67a
Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie Národnému inšpektorátu práce súčinnosť ...

§ 67b
Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči ministerstvu

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť predkladať ministerstvu údaje potrebné na účely ...

DVANÁSTA ČASŤ

DOHĽAD

§ 69
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a na účte nepriradených platieb, ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy účastníkov a poberateľov dávok ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi ...

(5)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní ...

(7)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi ...

(8)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná ...

(9)

Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových dôchodkových ...

§ 70
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v rozsahu jej činností ...
b)
členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
e)
depozitárom,
f)
núteným správcom,
g)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým zverila doplnková dôchodková spoločnosť výkon časti ...
h)
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto ...
(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,
b)
dodržiavanie štatútu doplnkového dôchodkového fondu a stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej ...
d)
dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie,
e)
plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska,
f)
dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 29.
(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

§ 70a
(1)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej ...

(2)

Príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej ...

(4)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva ...

(5)

Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu o vykonanie dohľadu ...

(6)

Činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu Národnej ...

(7)

Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu podlieha dohľadu Národnej ...

(8)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková dôchodková ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na ...

(10)

Ak napriek prijatým opatreniam podľa odseku 9 zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť ...

(11)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť ...

§ 71
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú ...

a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...
b)
uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c)
nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na náklady doplnkovej ...
d)
uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora, ...
e)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy, ...
f)
nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe doplnkového ...
h)
nariadiť výmenu osôb v orgánoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i)
nariadiť zmenu depozitára,
j)
odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k)
pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l)
nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagácie alebo reklamy,
m)
pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...
n)
uložiť pokutu až do výšky 650 000 eur,
o)
nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu,
p)
odobrať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti povolenie podľa § 76,
q)
odobrať iné povolenie podľa tohto zákona alebo
r)
nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, ...
s)
nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, členovi ...

(3)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, obdobia trvania ...

(4)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa ...

(7)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 70 ods. 1, Národná banka Slovenska ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti ...

(10)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové ...

§ 72
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú:

a)
ozdravný program, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...
2.
plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie doplnkovej dôchodkovej ...
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,46) tantiém47) a iných podielov na zisku, odmien a ...
d)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; tieto ...
(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ...

a)
závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...
b)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov doplnkovej dôchodkovej ...
(3)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala opatrenia ...

(4)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh ...

(5)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia ...

§ 73
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska ...

(5)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie ...

(9)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia ...

§ 74
Nútená správa doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa doplnkového dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)
ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku ...
b)
zistenie skutočného stavu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ...
(3)

Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu vždy, ak

a)
pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...
b)
odoberie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti povolenie,
c)
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo návrh na ...
d)
bolo voči doplnkovej dôchodkovej spoločnosti začaté trestné stíhanie za trestný čin, za ktorý možno ...
e)
tak ustanovuje tento zákon.
(4)

Za núteného správcu doplnkového dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto doplnkového ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu, doplnková dôchodková ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje do ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) je povinný odovzdať správu doplnkového dôchodkového ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti doplnkovej dôchodkovej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet účastníkov a poberateľov dávok a je povinný

a)
hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b)
dbať na ochranu záujmov účastníkov a poberateľov dávok,
c)
viesť účtovníctvo oddelene za každý takto spravovaný doplnkový dôchodkový fond.
(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy ...

(13)

Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)
sa nútený správca zruší,
b)
sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c)
nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d)
nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.
(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo c), nútený správca je ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 75
Pozastavenie nakladania s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených ...

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom ...

§ 76
Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnú ...

(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie vtedy, ak

a)
povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b)
došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,
c)
doplnková dôchodková spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej ...
d)
doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení,
e)
doplnková dôchodková spoločnosť neodovzdá nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu nútenému správcovi. ...
(3)

Pri odobratí povolenia podľa odseku 2 sa § 71 ods. 3 nepoužije.

(4)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie, súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi ...

(5)

Odo dňa doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia nesmie doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať ...

(6)

Rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie Obchodnému vestníku do ...

(7)

Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra. Národná banka Slovenska podá návrh na zápis ...

TRINÁSTA ČASŤ

TRANSFORMÁCIA DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ POISŤOVNE

§ 77
Vypracovanie transformačného projektu
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa sa môže transformovať na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť s právnou formou ...

(2)

Transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého vypracovanie ...

(3)

Ak štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nezvolá v lehote podľa odseku 2 zhromaždenie zriaďovateľov, ...

(4)

Za zriaďovateľa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa tohto zákona sa považujú ...

(5)

Na zhromaždenie zriaďovateľov štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nepozve ani zriaďovateľov, ...

(6)

O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov sa vyhotoví notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie o vypracovaní ...

(7)

Účelovým vkladom sa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozumie účelový vklad zriaďovateľa ...

(8)

Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu (ďalej len „uznesenie“) sa vyžaduje ...

(9)

Po schválení uznesenia ďalší proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne riadi zhromaždenie ...

§ 78
(1)

Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doplnková dôchodková poisťovňa. K vypracovanému ...

(2)

Schválený transformačný projekt spolu s písomným stanoviskom dozornej rady doplnkovej dôchodkovej poisťovne ...

(3)

Prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej dôchodkovej ...

§ 79
(1)

Transformačný projekt je dokument, ktorý po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje podrobný ...

(2)

Transformačný projekt obsahuje najmä

a)
názov, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
b)
obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú sa má doplnková dôchodková poisťovňa ...
c)
účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne nie staršiu ako tri mesiace ku dňu schválenia transformačného ...
d)
súpis nehnuteľností vo vlastníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, ...
e)
výšku vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
f)
určenie podielu zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich ...
g)
návrh spôsobu vysporiadania medzi zriaďovateľmi, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného projektu, ...
h)
navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a určenie predmetu ...
i)
pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok okrem hmotného investičného majetku ...
j)
emisnú hodnotu a počet akcií,
k)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doplnkovej dôchodkovej ...
l)
určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov doplnkovej dôchodkovej ...
m)
návrh na rozdelenie majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, medzi doplnkovú dôchodkovú ...
n)
informáciu o počte poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového dôchodkového ...
o)
určenie jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorého účastníkmi sa stanú poistenci ...
p)
informáciu o počte zamestnávateľských zmlúv, zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv ku dňu uvedenému ...
q)
návrh spôsobu vysporiadania nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia, ktorým sa vypláca ...
r)
časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia doplnkovej ...
(3)

Podiely zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich akcionárov ...

§ 80
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku vlastného imania ...

(2)

Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu je rozdiel medzi peňažným ...

(3)

Nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke právo zo zaplatených príspevkov ...

(4)

Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť vyšší ...

§ 81
Založenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ doplnkovú ...

(2)

Hodnotu nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania doplnkovej ...

(3)

Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a nemusí byť splatené ...

(4)

Na základe transformačného projektu zakladá doplnkovú dôchodkovú spoločnosť doplnková dôchodková poisťovňa ...

(5)

Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom25) obsahuje údaje o podieloch ...

§ 82
Udelenie povolenia
(1)

Na udelenie povolenia pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť platia § 23 až 25 rovnako okrem § 23 ods. ...

(2)

Povolenie môže obsahovať podmienku zvýšiť vklad v doplnkovej dôchodkovej poisťovni podľa § 81 ods. 3. ...

§ 83
Vznik doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Návrh na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo do ...

(2)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zaniká doplnková dôchodková poisťovňa a k tomuto dňu ...

(3)

Všetky práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií doplnkovej ...

(4)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť dňom jej vzniku. ...

(5)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

(6)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu najneskôr do troch mesiacov od svojho ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 84

Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodujú súdy.

§ 84a

Výška odmeny priamo súvisiaca s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy je najviac 10 % priemernej mesačnej ...

Prechodné ustanovenia

§ 85
(1)

Právne postavenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a práva, povinnosti a ...

(2)

Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorej zhromaždenie zriaďovateľov neschváli transformačný projekt, sa ...

(3)

Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorá nepodá žiadosť o udelenie povolenia do 30. júna 2006, sa zrušuje ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, môže vzniknúť ...

(5)

Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne zrušenej podľa odsekov 2 až 4 a pri uspokojovaní práv ...

§ 86
(1)

Odo dňa vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poistenci doplnkového dôchodkového poistenia sú účastníkmi ...

a)
transformáciu na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
b)
skutočnosť, že sa poistenci doplnkového dôchodkového poistenia stali účastníkmi doplnkového dôchodkového ...
c)
skutočnosť, že sa príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia stali poberateľmi dávok doplnkového ...
(2)

Oznámenie uvedené v odseku 1 uverejní doplnková dôchodková spoločnosť do 30 dní od vzniku doplnkovej ...

(3)

Zamestnávateľské zmluvy, zamestnanecké zmluvy a poistenecké zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho predpisu ...

(4)

Obdobie doplnkového dôchodkového poistenia získané do 30. júna 2007 sa po tomto dni považuje za obdobie ...

§ 87
(1)

Finančná inštitúcia podľa § 29 ods. 4 je v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2007 aj doplnková dôchodková ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. januárom 2005 používa pojem „doplnkové ...

§ 87a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto zákona ...

(4)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a osobitného ...

§ 87b
(1)

Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období od 1. augusta 2006 ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť dávkový plán s týmto zákonom a podať žiadosť o ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty doplnkových dôchodkových fondov s týmto ...

(4)

Povolenie na vykonávanie činnosti finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené ...

(5)

Na konflikt záujmov do 31. júla 2007 platí § 32 ods. 6 v znení účinnom do 31. júla 2006.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 87c

Účastníkovi, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu podľa § 57, sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok najskôr ...

§ 87d
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

§ 87e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia ...

a)
pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku ...
b)
opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom ...
c)
spôsob a pravidlá informovania účastníkov a poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia o významných ...
(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Doplnková ...

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji ...

(5)

Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v ...

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 87f

Doplnkový výsluhový dôchodok účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 prvej vete sa od 1. januára 2009 vypláca ...

§ 87g

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

§ 87h

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý doplnkový ...

§ 87i

Pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začala doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať pred 1. januárom ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 87j
(1)

V roku 2010 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(2)

V roku 2011 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(3)

V roku 2012 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(4)

V roku 2013 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(5)

V roku 2014 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(6)

V roku 2015 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(7)

V roku 2016 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(8)

V roku 2017 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(9)

V roku 2018 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

§ 87k

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť znenie štatútov doplnkových dôchodkových fondov ...

§ 87l
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30. apríla 2010 zaslať všetkým účastníkom vrátane účastníkov ...

(2)

Zmena dávkového plánu musí obsahovať výlučne zmeny podľa zákona účinného od 1. januára 2010 týkajúce ...

a)
podmienok vyplácania, súm a spôsobu výplaty jednotlivých druhov dávok uvedených v § 15 písm. a) až c), ...
b)
úpravy podľa § 19 ods. 2 a
c)
podmienok prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového ...
§ 87m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra 2011. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

§ 87n
(1)

Účastnícke zmluvy a zamestnávateľské zmluvy uzatvorené pred 1. januárom 2014 sa považujú za účastnícke ...

(2)

Ustanovenia dávkového plánu, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom 2014, ...

a)
sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania,
b)
sa netýkajú dávok; ustanovenia dávkového plánu, ktoré sa týkajú dávok, sa po 31. decembri 2013 nesmú ...
c)
sú v rozpore s § 87f.
(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatút doplnkového dôchodkového fondu s ustanoveniami ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť kľúčové informácie uvedené v § 66 najneskôr do 31. ...

(6)

Do okamihu zániku poslednej účastníckej zmluvy uzatvorenej podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

a)
je kontrolou aj kontrola dodržiavania dávkových plánov,
b)
je predmetom dohľadu aj dodržiavanie dávkových plánov,
c)
je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vykonávať činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) aj pri dodržiavaní ...
d)
sa na porušenie povinnosti alebo obchádzanie povinnosti uvedenej v dávkovom pláne vzťahujú ustanovenia ...
(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť platenie príspevkov na účet nepriradených platieb ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť má právo na odplatu za odstupné vo výške určenej podľa dávkového plánu, ...

§ 87o
(1)

V roku 2014 odplata za správu

a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,80 % z priemernej ...
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,90 % z priemernej ...
(2)

V roku 2015 odplata za správu

a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,70 % z priemernej ...
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,85 % z priemernej ...
(3)

V roku 2016 odplata za správu

a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,60 % z priemernej ...
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,80 % z priemernej ...
(4)

V roku 2017 odplata za správu

a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,50 % z priemernej ...
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,75 % z priemernej ...
(5)

V roku 2018 odplata za správu

a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,40 % z priemernej ...
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,70 % z priemernej ...
(6)

V roku 2019 odplata za správu

a)
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,30 % z priemernej ...
b)
výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,65 % z priemernej ...
(7)

Ustanovenia § 87j ods. 5 až 9 sa od 1. januára 2014 nepoužijú.

§ 87p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

Záverečné ustanovenia

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 89
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľov starobného ...

„9c) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ vkladajú slová „dôchodkových ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“ vkladajú slová „doplnkovej ...

„5ia) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 28b ods. 1 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „predchádzajúce účtovné obdobie“. ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V PRÍSPEVKOVOM DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE

  Ot výška odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pre deň t NAVt čistá hodnota ...

  Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde: ...

  Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa použijú tieto ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES ...

Poznámky

 • 1)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 1a)  § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 1c)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
 • 1e)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...
 • 1f)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...
 • 1g)  Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1h)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 4)  § 138, 139b a 139c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 70 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 11)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 ...
 • 12)  Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Obchodný zákonník.
 • 14)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 15)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17)  § 48 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 19)  § 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 20)  § 48 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 20a)  § 7 ods. 14 a 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 27 ods. 1 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 22)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 23)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 24)  § 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 24a)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. ...
 • 24aa)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a ...
 • 24ab)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 24ac)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 24b)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24c)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 24d)  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. ...
 • 24e)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24f)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 27)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 27a)  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. ...
 • 30)  § 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Civilný sporový poriadok.
 • 32)  Trestný zákon.
 • 33)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 33a)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 33b)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
 • 35)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 38)  § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 40)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  § 90 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z.
 • 40b)  Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 ...
 • 41)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 41a)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 41b)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 41c)  § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41d)  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 41e)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 41f)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 41g)  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov a zákon Národnej ...
 • 41h)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 44)  Obchodný zákonník.
 • 45)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 45a)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny ...
 • 45b)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45c)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 46)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 47)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 48)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 49)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 50)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
 • 51)  § 27 Zákonníka práce.
 • 52)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore