Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2014

Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2014
Účinnosť do: 30.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST31JUD41DS32EUPP15ČL0

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2014 do 30.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 318/2013 a 352/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje doplnkové dôchodkové sporenie, organizáciu, financovanie a vykonávanie doplnkového ...

§ 2
Doplnkové dôchodkové sporenie
(1)

Doplnkové dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je

a)

zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) od účastníkov ...

b)

nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona,

c)

vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dávka“).

(2)

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový ...

a)

v starobe,

b)

pri skončení výkonu práce

1.

zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej ...

2.

zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku ...

(3)

Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve v rozsahu ...

Základné pojmy

§ 3
Zamestnanec
(1)

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1a)

(2)

Zamestnanec podľa tohto zákona nie je príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

§ 4
Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

§ 5
Účastník
(1)

Účastník podľa tohto zákona je

a)

zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

b)

iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku. ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní odo dňa, keď zamestnanec ...

§ 6
Poberateľ dávky

Poberateľ dávky je fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa ...

§ 6a
Zamestnanecká dôchodková spoločnosť

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá

a)

vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia podľa tohto ...

b)

je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska ...

c)

je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti ...

d)

vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne medzi ...

§ 6b
Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľský členský štát ...
(1)

Hostiteľský členský štát doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko ...

(2)

Hostiteľský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je členský štát Európskej ...

§ 6c
Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu

Zamestnávateľ hostiteľského členského štátu je každý subjekt, ktorý zahŕňa jednu alebo ...

§ 6d
Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti

Domovský členský štát zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti je Island, Lichtenštajnsko, Nórsko ...

§ 6e
Dôchodkový plán

Dôchodkový plán je všeobecne záväzný právny predpis hostiteľského členského štátu, zmluva ...

§ 6f
Príslušný orgán

Príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ...

§ 6g
Člen

Člen je fyzická osoba, ktorá nie je účastník podľa tohto zákona a ktorej z výkonu činnosti ...

§ 6h
Dôchodkové dávky

Dôchodkové dávky sú dávky vyplácané alebo poskytované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ...

§ 6i
Poberateľ dôchodkovej dávky

Poberateľ dôchodkovej dávky je fyzická osoba, ktorá nie je poberateľ dávky podľa tohto zákona ...

§ 7
Zákaz diskriminácie
(1)

Na zákaz diskriminácie pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis,3) ...

(2)

Ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré súvisia s doplnkovým dôchodkovým sporením, ustanovenia ...

(3)

Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa nepovažuje určenie rozdielnej výšky príspevkov zamestnávateľa, ...

(4)

Účastníkovi žijúcemu v cudzine sa zachovávajú práva z doplnkového dôchodkového sporenia v ...

(5)

Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na účastníka a poberateľa dávky, platia rovnako ...

TRETIA ČASŤ

PLATENIE PRÍSPEVKOV

§ 12
Platitelia príspevkov
(1)

Príspevky platí

a)

účastník, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak zamestnávateľ ...

(2)

Za zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) a má uzatvorenú účastnícku ...

(3)

Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ môžu ...

§ 13
Výška príspevkov a spôsob platenia príspevkov
(1)

Príspevky sa platia na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky určený výlučne na účely ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný elektronicky zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozpis príspevkov ...

(3)

Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2 platí príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej ...

a)

vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného ...

b)

príjmu zúčtovaného na výplatu, ak ide o zamestnanca, ktorý nie je povinne dôchodkovo poistený. ...

§ 14
Odvádzanie príspevkov
(1)

Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, ak tento zákon ...

(2)

Za zamestnanca, ktorý je účastníkom, odvádza príspevky zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DÁVKY

§ 15
Vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vyplácajú tieto ...

a)

doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme

1.

doživotného doplnkového starobného dôchodku,

2.

dočasného doplnkového starobného dôchodku,

b)

doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme

1.

doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,

2.

dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,

c)

jednorazové vyrovnanie,

d)

predčasný výber.

§ 16
Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a suma doplnkového starobného dôchodku
(1)

Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového starobného ...

a)

mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,5)

b)

mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu5a) alebo ...

c)

dovŕšil 62 rokov veku.

(2)

Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

(3)

Suma doživotného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty ...

(4)

Suma dočasného doplnkového starobného dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty osobného ...

(5)

Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o ...

(6)

Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu súčasne požiada o ...

§ 17
Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku a suma doplnkového výsluhového dôchodku ...
(1)

Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie doplnkového výsluhového ...

(2)

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

(3)

Suma doživotného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty ...

(4)

Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určí v závislosti od aktuálnej hodnoty ...

§ 18
Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania a suma jednorazového vyrovnania
(1)

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu

a)

vyplácania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,6) na ktorý vznikol nárok po uzatvorení ...

b)

splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového ...

c)

zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo

d)

zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých ...

(2)

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového ...

(3)

Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume ...

(4)

Jednorazové vyrovnanie podľa odseku 2 sa vyplatí v sume požadovanej účastníkom, najviac v sume ...

(5)

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí v sume zodpovedajúcej 100 % aktuálnej hodnoty osobného účtu ...

(6)

Jednorazové vyrovnanie sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve v prípade smrti ...

§ 19
Predčasný výber
(1)

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok uvedených v § 15 písm. a) a b) a ...

(2)

Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká.

(3)

Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát ...

§ 20
Výplata dávok
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplatiť dočasný doplnkový starobný dôchodok, ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná previesť do poisťovne,7) ktorú si zvolí účastník, ...

(3)

Poisťovňa vypláca doživotný doplnkový starobný dôchodok a doživotný doplnkový výsluhový ...

(4)

Žiadosť o výplatu dávok uvedených v § 15 obsahuje

a)

meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,

b)

druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový ...

c)

požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník ...

d)

vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný dôchodok ...

e)

číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník ...

f)

prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok ...

(5)

Žiadosť podľa odseku 4 musí byť účastníkom podpísaná a pravosť podpisu musí byť úradne ...

(6)

Ak žiadosť podľa odseku 4 neobsahuje predpísané náležitosti, doplnková dôchodková spoločnosť ...

(7)

Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v lehote podľa účastníckej ...

(8)

Dávka sa vypláca aj do cudziny. Ak sa dávka vypláca do členského štátu Európskej únie iného ...

§ 21
Podmienky dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení

Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku ...

PIATA ČASŤ

DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ A PODMIENKY ČINNOSTI DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ SPOLOČNOSTI

§ 22
Doplnková dôchodková spoločnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Správa doplnkového dôchodkového fondu je

a)

výber príspevkov a vymáhanie príspevkov,

b)

riadenie investícií, ktorým na účely tohto zákona je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

c)

administrácia, ktorou je

1.

vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,

2.

vyplácanie dávok,

3.

vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,

4.

vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,

5.

vedenie obchodnej dokumentácie,

6.

zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

7.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ...

8.

vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok ...

9.

určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

10.

rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

11.

plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z ...

12.

informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností,

13.

vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej ...

14.

poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom,

15.

riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,

d)

propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov.11)

(3)

Iná osoba ako doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať činnosti podľa tohto zákona, ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť s poisťovňou7) poistnú zmluvu podľa osobitného ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto ...

(6)

Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(7)

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka ...

(8)

Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 1 650 000 eur alebo ich ekvivalent ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. ...

(10)

Zakazuje sa

a)

zmena predmetu činnosti a právnej formy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti ...

b)

zmena podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,

d)

predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku13) alebo jeho časti.

Povolenie

§ 23
(1)

Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti ...

b)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov ...

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je na území Slovenskej republiky,

h)

stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,

i)

vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické ...

j)

organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá ...

k)

zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená ...

l)

výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,

m)

štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ...

n)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich ...

(2)

Žiadosť o udelenie povolenia podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ doplnkovej dôchodkovej ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 2 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

b)

výšku základného imania,

c)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; ...

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

e)

údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť doplnkovej dôchodkovej ...

f)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia členov predstavenstva a prokuristov depozitára ...

g)

názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude ...

h)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

i)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,

j)

zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ ...

(4)

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia sú tieto dokumenty:

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb uvedených v odseku 3 písm. d), ...

d)

vyhlásenie zakladateľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená ...

e)

doklad o splatení základného imania,

f)

návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,

g)

zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej ...

h)

životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí ...

i)

zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

j)

kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“), ...

k)

obchodný plán budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich ...

l)

návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie ...

m)

návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie ...

(5)

Ak boli doklady, ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia, predložené Národnej banke ...

(6)

Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(8)

Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.

(9)

Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ...

(10)

Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je odborne spôsobilá osoba podľa osobitného predpisu.17) ...

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá ...

a)

nepôsobila v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť vo funkcii uvedenej ...

b)

nepôsobila v období jedného roka pred nariadením alebo zavedením nútenej správy vo funkcii uvedenej ...

c)

nepôsobila v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie vo ...

d)

nemala počas posledných desiatich rokov právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá ...

e)

počas posledných desiatich rokov spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych ...

(12)

Bezúhonná fyzická osoba podľa tohto zákona je bezúhonná fyzická osoba podľa osobitného predpisu.19) ...

(13)

Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou ...

(14)

Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára sa posudzuje ...

(15)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 11 písm. a) až c), môže Národná ...

§ 24
(1)

Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu21) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,

b)

predmet činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie ...

d)

schválenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

e)

názvy doplnkových dôchodkových fondov,

f)

schválenie štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a štatútu výplatného doplnkového ...

g)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(3)

Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie ...

(4)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný podať príslušnému registrovému súdu ...

(5)

Súčasťou návrhu na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez ...

(9)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo ...

§ 25
(1)

Povolenie zaniká

a)

dňom prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností ...

b)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej ...

c)

dňom písomného vrátenia povolenia Národnej banke Slovenska po udelení predchádzajúceho súhlasu ...

d)

uplynutím lehoty, v ktorej si zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková ...

e)

uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zápisu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného ...

f)

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú ...

(3)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinný písomne bez zbytočného odkladu informovať ...

(4)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi vrátenie povolenia podľa odseku 1 písm. ...

Podmienky činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 26
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

b)

zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa ...

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady a na vymenovanie vedúcich ...

d)

vrátenie povolenia,

e)

zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou ...

f)

prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich ...

g)

zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu,

h)

zverenie výkonu činností podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,

i)

zmenu depozitára,

j)

vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu,

k)

zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov,

l)

zrušenie doplnkového dôchodkového fondu.

(2)

Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa

a)

odseku 1 písm. a) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. c), e) až g) a musí byť preukázaný ...

b)

odseku 1 písm. b) sa vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej ...

c)

odseku 1 písm. c) sa vzťahujú podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. d),

d)

odseku 1 písm. d) musí byť preukázané, že doplnková dôchodková spoločnosť už nespravuje ...

e)

odseku 1 písm. e) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 23 ods. 1 doplnkovou dôchodkovou ...

f)

odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že správa doplnkových dôchodkových fondov prechádza ...

g)

odseku 1 písm. g) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m),

h)

odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 37,

i)

odseku 1 písm. i) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. l),

j)

odseku 1 písm. j) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a n) a predložený predbežný ...

k)

odseku 1 písm. k) musia byť splnené podmienky podľa § 23 ods. 1 písm. m) a § 50,

l)

odseku 1 písm. l) musí byť preukázaná schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť ...

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.23)

(4)

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú podľa

a)

odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť priamy podiel ...

b)

odseku 1 písm. b), d), g) až i) doplnková dôchodková spoločnosť,

c)

odseku 1 písm. c) doplnková dôchodková spoločnosť alebo akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

d)

odseku 1 písm. e) spoločne doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,

e)

odseku 1 písm. f) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje doplnkové dôchodkové fondy, ...

f)

odseku 1 písm. j) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vytvára nový doplnkový dôchodkový ...

g)

odseku 1 písm. k) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zlučuje príspevkové doplnkové dôchodkové ...

h)

odseku 1 písm. l) doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá zrušuje doplnkový dôchodkový fond. ...

(5)

Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví Národná banka ...

(6)

Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje osobitný predpis,9) ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo výmaze ...

(9)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej ...

(10)

Právne úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky ...

§ 27
Pravidlá obozretného podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré ...

a)

organizáciu a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 28,

b)

výkon vnútornej kontroly podľa § 29,

c)

postupy vedenia účtovníctva podľa § 30,

d)

vedenie obchodnej dokumentácie podľa § 31,

e)

konflikt záujmov podľa § 32 a 32a,

f)

primeranosť vlastných zdrojov podľa § 33.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť práva účastníka vyplývajúce z jeho ...

§ 28
Organizácia a riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy, postupy ...

(3)

V organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zahrnutý vedúci zamestnanec ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí ...

(5)

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 4 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 7.

(8)

Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za

a)

výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť ...

b)

výkon funkcie riadenia rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie ...

c)

vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú ...

(10)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má najmenej troch členov.

(11)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone ...

§ 28a
Ochrana osobných údajov
(1)

Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb ...

a)

poskytnúť

1.

osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu ...

2.

identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu ...

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie ...

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje24b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, ...

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2)

Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb ...

(3)

Na účely identifikácie účastníkov, poberateľov dávok, zamestnávateľov, oprávnených osôb ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aj ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže doplnková dôchodková spoločnosť sprístupniť ...

§ 29
Vnútorná kontrola
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať účinný systém vnútornej ...

(2)

Dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je oprávnená požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho ...

(3)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(4)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom ...

(5)

Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka ...

§ 29a
Funkcia riadenia rizík
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť stálu a účinnú funkciu riadenia rizík. ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať funkciu riadenia rizík nezávisle od funkcie ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané opatrenia proti konfliktu záujmov ...

(4)

Funkcia riadenia rizík spočíva v zabezpečení najmä týchto úloh:

a)

vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,

b)

zabezpečovanie súladu s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika príslušného doplnkového dôchodkového ...

c)

poskytovanie odporúčaní predstavenstvu, ak ide o identifikáciu rizikového profilu každého spravovaného ...

d)

predkladanie pravidelných správ predstavenstvu a dozornej rade o

1.

súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom doplnkovom ...

2.

dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného doplnkového dôchodkového ...

3.

primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení ...

e)

poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu, prokuristovi a vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej ...

f)

preskúmanie a podpora opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť osobe alebo osobám vykonávajúcim funkciu ...

§ 30
Vedenie účtovníctva
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky ...

(4)

Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného ...

(6)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinný bez ...

a)

svedčí o porušení povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovených zákonmi,

b)

môže ovplyvniť riadny výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej ...

(7)

Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria ...

(8)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a ...

§ 31
Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú ...

a)

poradové číslo zmluvy alebo pokynu,

b)

údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,

c)

dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti alebo dátum uskutočnenia obchodu,

d)

údaje o predmete zmluvy alebo obchodu.

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu ...

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových ...

§ 32
Konflikt záujmov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná identifikovať jednotlivé druhy konfliktov záujmov, ...

a)

doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, účastníkmi a poberateľmi dávok,

b)

účastníkmi a poberateľmi dávok alebo medzi účastníkmi navzájom,

c)

doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a skupinou s úzkymi väzbami,15) ktorej je súčasťou.

(2)

Organizačná štruktúra doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí zabezpečovať minimalizáciu rizika ...

(3)

Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 sa berie do úvahy najmä, či člen predstavenstva, ...

a)

by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor doplnkového dôchodkového ...

b)

má záujem na výsledku služby alebo na výsledku činnosti poskytovanej doplnkovému dôchodkovému ...

c)

má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami ...

d)

vykonáva rovnaké činnosti pre doplnkový dôchodkový fond a pre iného klienta alebo klientov, ktorí ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri identifikovaní jednotlivých druhov konfliktov ...

a)

doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vrátane záujmov vyplývajúcich z toho, že patrí do istej skupiny, ...

b)

účastníkov dvoch alebo viacerých spravovaných doplnkových dôchodkových fondov.

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať

a)

akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej ...

b)

akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej tento doplnkový dôchodkový fond,

c)

cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie rizík alebo riadenie investícií podľa ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné ...

a)

členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec ...

b)

vykonáva kontrolu27a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde na krytie ...

(10)

Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej ...

(11)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť ...

a)

depozitára, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť uzatvorila zmluvu o výkone depozitárskych ...

b)

inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(12)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom ...

(13)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(14)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku ...

(15)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci doplnkovej dôchodkovej ...

(16)

Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného ...

§ 32a
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia ...

(2)

Opatrenia pri konflikte záujmov podľa odseku 1 musia byť

a)

identifikované okolnosti vo vzťahu k činnostiam v súvislosti so spravovaním doplnkových dôchodkových ...

b)

špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať,

c)

prijaté s cieľom zvládnuť tieto konflikty záujmov.

(3)

Postupy a opatrenia podľa odseku 2 písm. b) a c) musia zabezpečovať, že príslušné osoby vykonávajúce ...

a)

účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi ...

b)

osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí spravovanie doplnkových ...

c)

odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú ...

d)

opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, ...

e)

opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na rôznych ...

(4)

Ak opatrenia a postupy podľa odseku 3 nezaručujú potrebnú úroveň nezávislosti, doplnková dôchodková ...

(5)

Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nariadiť prijať alternatívne ...

§ 33
Primeranosť vlastných zdrojov
(1)

Počiatočný kapitál doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je najmenej 50 000 000 Sk.

(2)

Počiatočným kapitálom je súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné ...

a)

súčet hodnoty 1 650 000 eur a 0,05 % z hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch prevyšujúcej ...

b)

25 % všeobecných prevádzkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za predchádzajúci ...

(4)

Do výpočtu sumy podľa odseku 3 písm. a) sa zahŕňa celá hodnota spravovaného majetku v doplnkových ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže nahradiť najviac 25 % požiadavky na vlastné zdroje podľa ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 34
Pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov a povinnosť mlčanlivosti
(1)

Správu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je povinná vykonávať doplnková dôchodková spoločnosť ...

(2)

Pri správe doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, ...

a)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany ...

b)

konať pri výkone svojej činnosti čestne, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, v ...

c)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

d)

mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti a uplatňovať ...

(3)

Povinnosťou konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany ...

a)

vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami účastníkov a poberateľov dávok, ...

b)

zabezpečiť primerané, správne a transparentné modely a systémy oceňovania majetku a záväzkov ...

c)

konať takým spôsobom, aby sa zabránilo účtovaniu neprimeraných alebo neúčelných nákladov ...

(4)

Povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie najmä

a)

zabezpečiť dostatočnú mieru starostlivosti pri výbere a nepretržitom sledovaní majetku a rizík, ...

b)

zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za riadenie investícií mali primerané znalosti a vedomosti o ...

c)

pri vykonávaní politiky riadenia rizík podľa § 55, a ak je to primerané po zohľadnení povahy ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať a dodržiavať vnútorný akt riadenia o opatreniach ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať ...

(7)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná účastníkom a poberateľom dávok nahradiť všetky ...

(10)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 9 v súdnom konaní podľa osobitného ...

(11)

Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky účastníkov a poberateľov dávok na ...

(12)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(13)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 12 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(14)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 12 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,

b)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,

c)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,

d)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia ich ...

e)

daňovým orgánom na účely daňového konania.

(15)

Ustanoveniami odsekov 12 až 14 nie je dotknutá osobitným predpisom32) ustanovená povinnosť prekaziť ...

(16)

Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích ...

§ 35
Odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, úhrada nákladov a poplatkov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na

a)

odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu,

b)

odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,

c)

odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(2)

V súvislosti s doplnkovým dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

a)

dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

pomerná časť odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúca podielu majetku v tomto doplnkovom ...

c)

poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných ...

d)

poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,

e)

poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára, alebo ...

f)

odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu.

(3)

Dane, odplaty a poplatky podľa odseku 2 sa môžu uhrádzať, len ak dôvod ich úhrady bezprostredne ...

§ 35a
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden mesiac správy doplnkového dôchodkového ...

a)

0,083 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

0,165 % z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť nezníži počet doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných ...

§ 35b
Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni určenia odplaty ...

§ 35c
Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období jedného roka ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej ...

§ 36
Oznamovacia povinnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní doplnkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, obchodné meno, identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene ...

§ 37
Zverenie výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo doplnková dôchodková spoločnosť môže po ...

(2)

Výkon činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov možno zveriť, ak to nebráni ...

a)

je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zveriť ...

b)

je v štatúte doplnkového dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno ...

c)

to nebráni vykonávať účinný dohľad nad doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,

d)

to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti konať v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

e)

to nebráni spravovaniu doplnkového dôchodkového fondu v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov ...

f)

to nebráni doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o zverení ...

g)

so zreteľom na povahu činností, ktoré sa majú zveriť, fyzická osoba a právnická osoba uvedené ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke ...

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou doplnkových dôchodkových fondov inej osobe nie ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť činnosti v takom rozsahu, že nebude schopná kontrolovať ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná

a)

pred uzatvorením zmluvy podľa odseku 1 na základe dostupných informácií overiť, či iná osoba ...

b)

po uzatvorení zmluvy podľa odseku 1 prijať postupy na nepretržité hodnotenie výkonu zverenej činnosti ...

§ 37a
Vykonávanie činnosti doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na území hostiteľského členského ...
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá má zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského ...

a)

názov hostiteľského členského štátu, na ktorého území má doplnková dôchodková spoločnosť ...

b)

plán činností,

c)

dôchodkový plán,

d)

označenie zamestnávateľa hostiteľského členského štátu.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského ...

(3)

Národná banka Slovenska v konaní posúdi organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah ...

(4)

Ak Národná banka Slovenska nepovažuje organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu zaslať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského ...

§ 37b
Vykonávanie činnosti zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou na území Slovenskej republiky
(1)

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže na území Slovenskej republiky vykonávať zamestnanecké ...

(2)

Národná banka Slovenska do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia príslušného orgánu domovského ...

a)

predpisy sociálneho práva a pracovného práva, ktoré upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie ...

b)

predpisy upravujúce informačnú povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči účastníkom ...

(3)

Národná banka Slovenska môže vyžadovať v oznámení podľa odseku 2, aby zamestnanecká dôchodková ...

a)

investovala najmenej vo výške 70 % tohto majetku do akcií a dlhopisov, ktoré sú prijaté na obchodovanie ...

b)

investovala najviac do výšky 5 % tohto majetku do akcií, dlhopisov a ostatných finančných nástrojov33a) ...

c)

oddelila od ostatného majetku.

(4)

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území Slovenskej ...

(5)

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

§ 38
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej ...

(5)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou ...

(6)

Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona ...

(7)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia Obchodného ...

§ 39
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Zrušeniu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je doplnková dôchodková spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ...

(3)

Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkovým fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ...

(4)

Valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozhodne o zrušení doplnkovej dôchodkovej ...

(5)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia Obchodného ...

(6)

Predmetom likvidácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je jej majetok.

(7)

Likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Odmenu ...

(8)

Návrh na vymenovanie likvidátora alebo odvolanie likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(9)

Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak ...

a)

doplnková dôchodková spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 8 do 30 dní od konania valného ...

b)

sa likvidátor vzdal svojej funkcie.

(10)

Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou ...

§ 40
Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom
(1)

Na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ...

(2)

Súd zruší doplnkovú dôchodkovú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť ...

§ 41
Vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Ak bol na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb nie sú súčasťou ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, keď jej bol doručený ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v ...

(6)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a)

určí, že nútená správa sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení ...

b)

určí, na ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť prejde správa doplnkových dôchodkových fondov ...

§ 42
(1)

Preberajúca doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy doplnkových ...

(2)

Súčasne s prechodom správy doplnkových dôchodkových fondov je doplnková dôchodková spoločnosť, ...

(3)

Odo dňa prechodu správy doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú dôchodkovú ...

(4)

Osoby povinné podľa odseku 3 sú povinné preberajúcu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť upozorniť ...

ŠIESTA ČASŤ

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ FONDY A INVESTOVANIE MAJETKU V DOPLNKOVÝCH DÔCHODKOVýCH FONDOCH

Doplnkové dôchodkové fondy

§ 43
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, a to

a)

najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond,

b)

jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť iné doplnkové dôchodkové fondy ako tie, ktorých ...

(4)

Majetok v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok nadobudnutý z príspevkov a z ...

(5)

Ak účastník požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného ...

(6)

Ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného ...

(7)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde tvorí majetok prevedený podľa odseku 5 a výnos ...

(8)

Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje podiel účastníka ...

§ 44

Súčasťou názvu doplnkového dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno doplnkovej dôchodkovej ...

§ 45
(1)

Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas.

(2)

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať ...

(3)

Výplatný doplnkový dôchodkový fond začína doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať v okamihu ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

§ 46
(1)

Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku ...

§ 47
Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa ...

(2)

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť ...

(3)

Prvý deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať doplnkový dôchodkový ...

(4)

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom ...

(5)

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu ...

(6)

Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej ...

(7)

Na doplnkové dôchodkové jednotky a na evidenciu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobných ...

§ 48
Štatút doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je účinný dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu ...

(4)

Náležitosti štatútu, jeho rozsah, obsah a štruktúru informácií, ktoré má štatút obsahovať, ...

(5)

Štatút je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre poberateľa dávky. ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej raz za tri roky od udelenia povolenia alebo ...

§ 49
Zánik a premena doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 50 a 51.

(2)

Zakazuje sa

a)

splynutie doplnkového dôchodkového fondu alebo rozdelenie doplnkového dôchodkového fondu,

b)

premena doplnkového dôchodkového fondu na podielový fond podľa osobitného predpisu34) alebo na ...

§ 50
Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v príspevkových ...

(2)

Zlúčiť sa môžu len príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje tá istá doplnková ...

(3)

Dňom zlúčenia príspevkových doplnkových dôchodkových fondov tieto fondy zanikajú. K tomuto ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať účastníkov o zámere zlúčiť príspevkové ...

§ 51
Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov
(1)

Výplatné doplnkové dôchodkové fondy možno zlúčiť iba

a)

súčasne so zlúčením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej zanikajúci výplatný doplnkový ...

b)

súčasne s prechodom správy všetkých doplnkových dôchodkových fondov na preberajúcu doplnkovú ...

(2)

Zlúčenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov je proces spojenia majetku vo výplatných ...

(3)

Zakazuje sa zlúčenie výplatného doplnkového dôchodkového fondu s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým ...

(4)

Ak sa zlučujú doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu výplatných ...

(5)

Ak sa zlučujú výplatné doplnkové dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu ...

§ 52
Zrušenie doplnkového dôchodkového fondu
(1)

K zrušeniu doplnkového dôchodkového fondu môže dôjsť len na základe predchádzajúceho súhlasu ...

(2)

Účastník nie je oprávnený žiadať zrušenie doplnkového dôchodkového fondu.

(3)

Ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od ...

a)

predať majetok v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,

c)

vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde,

d)

vyplatiť účastníkom a poberateľom dávok zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ich podiel ...

e)

zostaviť účtovnú závierku zrušovaného doplnkového dôchodkového fondu ku dňu bezprostredne ...

(5)

Národná banka Slovenska môže na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predĺžiť lehotu ...

(6)

Na predaj majetku v zrušovanom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje povinnosť ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať Národnú ...

Investovanie majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond

§ 53
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná investovať majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde náležite ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie obchádzať pravidlá a limity na obmedzenie a rozloženie ...

(6)

Pri predaji alebo kúpe prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu z majetku ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie predávať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie kupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ...

(10)

Nekrytý predaj podľa odseku 9 zahŕňa aj predaj nakrátko. Predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo ...

a)

predaj majetku z doplnkového dôchodkového fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenou ...

b)

prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo

c)

uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu ...

(11)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať ...

(12)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 53a
(1)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné investovať do

a)

finančných nástrojov podľa osobitného predpisu,33a)

b)

vkladov v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničných bankách so sídlom ...

(2)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investovať do iných derivátov ako do

a)

finančných derivátov, ktorých podkladovým nástrojom sú prevoditeľné cenné papiere37) a nástroje ...

b)

derivátov obchodovaných na regulovanom trhu, na komoditnej burze podľa osobitného predpisu39) alebo ...

(3)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie investovať do podielových listov štandardných ...

(4)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmie použiť na poskytnutie pôžičiek, úverov, darov ...

(5)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je možné prijať ...

(6)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže investovať do

a)

dlhopisov, dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie ...

b)

vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa odseku 1 písm. b),

c)

podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych štandardných ...

d)

finančných derivátov podľa odseku 2 písm. a) na účely zabezpečenia alebo zníženia menového ...

(7)

Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menovému riziku, ...

(8)

V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať akcie depozitára; ustanovenie § 53 ...

Pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

§ 53b
(1)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom ...

(2)

Súčet menovitých hodnôt prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vo všetkých ...

(3)

Vklady na bežných účtoch alebo na vkladových účtoch v jednej banke alebo pobočke zahraničnej ...

(4)

Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných ...

(5)

Celková hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu neprijatých na obchodovanie ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ...

(7)

Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými ...

a)

10 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka spĺňajúca ...

b)

5 % čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka ...

(8)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu podľa odseku ...

(9)

Hodnota podielových listov

a)

jedného štandardného podielového fondu, cenných papierov jedného európskeho štandardného fondu ...

b)

jedného špeciálneho podielového fondu alebo cenných papierov iného subjektu kolektívneho investovania, ...

(10)

Súčet investícií do podielových listov štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych ...

(11)

Súhrn peňažných prostriedkov podľa § 53a ods. 5 nesmie prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku ...

(12)

Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 10 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú ...

(13)

Aktíva denominované v inej mene ako euro, ktoré tvoria majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a ...

(14)

Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť ...

(15)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 53c
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových ...

(2)

Majetok a záväzky doplnkových dôchodkových fondov sa musia oceňovať každý pracovný deň.

§ 53d
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže uzatvoriť zmluvu o vkladovom účte podľa § 53a ods. ...

a)

nepresahujúcou 12 mesiacov,

b)

presahujúcou 12 mesiacov, iba ak je možné kedykoľvek túto zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže investovať do cenných papierov zahraničných subjektov ...

a)

tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych ...

b)

úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...

c)

tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje správy o hospodárení za kalendárny ...

§ 53e
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových ...

(2)

Ak doplnkový dôchodkový fond nadobúda podielové listy alebo cenné papiere uvedené v § 53b ods. ...

§ 53f
(1)

Investície do derivátov môžu pri dodržaní pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika tvoriť ...

(2)

Protistranou pri obchodoch s derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu musí byť finančná ...

(3)

Deriváty uzatvárané mimo regulovaného trhu sa musia denne oceňovať a toto ocenenie sa musí overovať ...

(4)

Celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53a ods. 2, ktorému je doplnkový dôchodkový fond ...

(5)

Celkové riziko týkajúce sa derivátov podľa § 53a ods. 2 písm. b), ktorému je doplnkový dôchodkový ...

(6)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa ...

(7)

Ak v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

§ 53g
(1)

Ak je to uvedené v štatúte doplnkového dôchodkového fondu, je možné v prospech majetku alebo ...

(2)

Ak využívanie postupov a nástrojov podľa odseku 1 zahŕňa využívanie derivátov, limity uvedené ...

(3)

Postupy a nástroje podľa odsekov 1 a 2 je možné využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil ...

(4)

Všetky provízie a poplatky, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť prijíma v súvislosti s používaním ...

(5)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa postupy a nástroje podľa odseku 1, je povinná zabezpečiť, ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá uzatvára obchody v rámci postupov a nástrojov podľa ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)

kritériá, ktoré musia spĺňať postupy a nástroje podľa odseku 1,

b)

podrobnosti o obsahu zmluvy o pôžičke cenného papiera, zmluvy o predaji a spätnom odkúpení cenného ...

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 54
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53f ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53f z dôvodov, ktoré doplnková ...

(4)

Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku ...

Riadenie rizík

§ 55
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

a)

zriadiť a udržiavať systém riadenia rizík umožňujúci

1.

včasné identifikovanie, priebežné meranie a riadenie všetkých významných rizík, ktorým sú ...

2.

priebežné sledovanie a meranie rizika pozícií a ich vplyv na celkové riziko spojené s investovaním ...

3.

priebežné sledovanie, meranie a zabezpečenie dodržiavania limitu celkového rizika týkajúce sa ...

4.

riadny výkon funkcie riadenia rizík podľa § 29a,

b)

používať postupy na presné a spoľahlivé ocenenie finančných derivátov uzatváraných mimo regulovaného ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozlišuje najmä

a)

kreditné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z toho, ...

b)

trhové riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny ...

c)

operačné riziko, ktoré znamená riziko straty pre doplnkový dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných ...

(3)

Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ...

(4)

Politika riadenia rizík musí obsahovať najmä také postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby doplnková ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v politike riadenia rizík vymedziť najmä

a)

postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožnia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti plnenie povinností ...

b)

rozdelenie zodpovedností súvisiacich s riadením rizík v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby politika riadenia rizík podľa odsekov ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri plnení povinností podľa odsekov 3 až 6 zohľadniť ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná posudzovať, sledovať a pravidelne preskúmavať

a)

primeranosť a účinnosť politiky riadenia rizík, ako aj postupov, nástrojov a opatrení podľa ...

b)

mieru, do akej doplnková dôchodková spoločnosť dodržiava politiku riadenia rizík a postupy, nástroje ...

c)

primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na riešenie akýchkoľvek nedostatkov pri výkone postupov ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná prijať primerané a účinné postupy, nástroje a ...

a)

priebežné meranie a riadenie rizík, ktorým sú vystavené alebo ktorým by mohli byť vystavené ...

b)

zabezpečenie dodržiavania limitov celkového rizika a rizika protistrany.

(11)

Postupy, nástroje a opatrenia podľa odseku 10 musia byť primerané vzhľadom na povahu, rozsah a ...

(12)

Na účely zabezpečenia povinností podľa odseku 10 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ...

a)

zaviesť také opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, ...

b)

vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré ...

c)

vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce ...

d)

zaviesť, uplatňovať a udržiavať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení ...

e)

zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných limitov podľa písmena ...

f)

zaviesť, uplatňovať a udržiavať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom ...

(13)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

a)

ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,

b)

podrobnosti o

1.

systéme riadenia rizík pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

2.

vykonávaní spätného testovania podľa odseku 12 písm. b),

3.

vykonávaní stresového testovania podľa odseku 12 písm. c),

4.

kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadavkách na stresové testovanie podľa tretieho bodu.“.

§ 55a
Výpočet celkového rizika týkajúceho sa finančných derivátov
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko týkajúce sa derivátov ...

a)

dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov, a to vrátane ...

b)

trhové riziko majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná celkové riziko týkajúce sa derivátov vypočítavať ...

(3)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť vypočítava celkové riziko ako riziko podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového ...

(5)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť pri správe doplnkového dôchodkového fondu podľa § 53g ...

§ 55b
Záväzkový prístup
(1)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika podľa § 53f ods. 4 a 5 záväzkovým prístupom je doplnková dôchodková ...

(3)

Ak použitie derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika zohľadniť opatrenia o ...

(5)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť použije záväzkový prístup, do výpočtu celkového rizika ...

(6)

Ak možno podľa štatútu doplnkového dôchodkového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku ...

(7)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)

metódy konverzie pozícií v derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy derivátov,

b)

kritériá na určenie derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku ...

c)

spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...

d)

spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 6 pri výpočte celkového rizika záväzkovým ...

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 55c
Prístup hodnoty v riziku
(1)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť používa na výpočet celkového rizika podľa § 53f ods. ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je doplnková dôchodková spoločnosť povinná primerane ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je doplnková dôchodková spoločnosť povinná preukázať, ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)

spôsob výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku,

b)

spôsob výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku,

c)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d)

maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku. ...

(7)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 55d
Riziko protistrany
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, že riziko protistrany vyplývajúce ...

(2)

Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 53b ods. 7 je doplnková dôchodková spoločnosť ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 53b ods. 7 prostredníctvom ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 53b ods. ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 53b výhradne podľa ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu podľa § 53b ods. 8 ...

(8)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ...

a)

požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej doplnková dôchodková spoločnosť môže znížiť ...

b)

pravidlá na výpočet limitov podľa § 53b.

§ 55e
Postupy na oceňovanie derivátov uzatváraných mimo regulovaného trhu
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných ...

(2)

Pri ocenení finančného derivátu musí

a)

ako základ ocenenia slúžiť spoľahlivá aktuálna trhová hodnota nástroja alebo, ak taká hodnota ...

b)

overovanie oceňovania podľa odseku 1 vykonávať

1.

osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzavretého mimo regulovaného trhu, ...

2.

útvar v rámci doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je nezávislý od útvaru zodpovedného ...

(3)

Na účely odseku 1 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a udržiavať ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie ...

(5)

Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť ...

(6)

Ak sa na opatreniach a postupoch týkajúcich sa oceňovania derivátov uzatváraných mimo regulovaného ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov ...

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 56
(1)

Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených platieb sa musí zveriť ...

(2)

Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,41) ...

(3)

Depozitárom doplnkového dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ...

(4)

Depozitár doplnkového dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných ...

(5)

Všetky doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musia mať toho ...

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,41b) ak v odsekoch 1 až 5 ...

§ 56a
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu podľa ...

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. ...

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,41c) povolenie ...

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej ...

(8)

Ak doplnková dôchodková spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho ...

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre doplnkové dôchodkové fondy spravujúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu ...

§ 56b
(1)

Depozitár je povinný viesť pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú depozitársku ...

(2)

Bežným účtom doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, ...

(3)

Majetok na účte nepriradených platieb nie je majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Poplatky ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej ...

(5)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov doplnkového dôchodkového fondu ...

(6)

Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných doplnkových ...

(9)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 7 a 8 je doplnková ...

(10)

Ak sú súčasťou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, ...

(11)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch ...

§ 56c
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou ...

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)

vykonávať pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne ...

b)

kontrolovať, či je hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom ...

c)

kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v doplnkovom ...

d)

kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...

e)

zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch bola prevádzaná ...

f)

kontrolovať výpočet hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky.

(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ...

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že doplnková dôchodková spoločnosť porušila ...

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie ...

(6)

Depozitár plní len tie pokyny doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto ...

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať ...

§ 56d
Zodpovednosť depozitára
(1)

Depozitár zodpovedá doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, účastníkom a poberateľom dávok za škody ...

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zastupovať záujmy účastníkov a poberateľov dávok ...

§ 56e
Platobná schopnosť depozitára

Majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a majetok na účte nepriradených platieb, ako aj majetok ...

ÔSMA ČASŤ

ÚČASTNÍCKA ZMLUVA A ZAMESTNÁVATEĽSKÁ ZMLUVA

§ 57
Účastnícka zmluva
(1)

Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou jednu alebo viac účastníckych ...

(2)

V účastníckej zmluve sa doplnková dôchodková spoločnosť zaväzuje umožniť účastníkovi platiť ...

(3)

Účastnícka zmluva musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...

b)

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia účastníka,

c)

názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil,

d)

vyhlásenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 4,

e)

dátum a miesto uzatvorenia účastníckej zmluvy,

f)

podpisy zmluvných strán.

(4)

Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oboznámiť ...

(5)

Účastnícka zmluva zaniká len

a)

vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového ...

b)

vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,

c)

prevodom majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak ...

d)

na základe rozhodnutia súdu,

e)

zrušením osobného účtu účastníka podľa § 64 ods. 2,

f)

odstúpením od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa osobitného predpisu,41h)

g)

uplynutím obdobia dvoch rokov odo dňa jej uzatvorenia, počas ktorého nebol v prospech účastníckej ...

h)

uplynutím obdobia dvoch rokov, počas ktorého hodnota osobného účtu bola nulová.

(6)

Účastnícka zmluva nezaniká z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. a) až c) účastníkovi, ktorý ...

(7)

Účastnícka zmluva nesmie podmieňovať práva účastníka ani povinnosti doplnkovej dôchodkovej ...

(8)

Na účastnícku zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zamestnávateľská zmluva

§ 58
(1)

Zamestnávateľskou zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje platiť a odvádzať príspevky za podmienok, ...

(2)

Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú zamestnávateľskú ...

(3)

Zamestnávateľská zmluva musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného ...

b)

obchodné meno a sídlo zamestnávateľa, identifikačné číslo a označenie obchodného registra, ...

c)

výšku príspevku, lehotu splatnosti príspevku a spôsob jeho platenia zamestnávateľom,

d)

lehotu, v ktorej zamestnávateľ odvádza príspevky platené účastníkom uvedeným v § 5 ods. 1 ...

e)

podmienky vypovedania zamestnávateľskej zmluvy a dĺžku výpovednej lehoty, ktorá nesmie byť dlhšia ...

f)

dátum a miesto uzatvorenia zamestnávateľskej zmluvy,

g)

podpisy zmluvných strán.

(4)

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu, ...

(5)

Na zamestnávateľskú zmluvu sa vzťahuje Občiansky zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 59
(1)

Zamestnávateľská zmluva zaniká

a)

odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy,

b)

vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy,

c)

dohodou zmluvných strán,

d)

zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo zamestnávateľa.

(2)

Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak

a)

bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie ...

b)

nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(3)

Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká zamestnávateľská zmluva dňom nasledujúcim po ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne informovať zamestnávateľov, s ktorými ...

DEVIATA ČASŤ

OSOBNÝ ÚČET ÚČASTNÍKA A OSOBNÝ ÚČET POBERATEĽA DÁVKY

§ 61
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku ...

(2)

Osobný účet účastníka obsahuje najmä

a)

číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,

c)

názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil

d)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62  pripísaním príspevkov ...

e)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 pripísaním príspevkov zamestnávateľa ...

f)

informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a) a b),

g)

celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek,

h)

údaje o všetkých zápisoch na osobnom účte.

(3)

Zápisy na osobnom účte osobitne v členení na doplnkové dôchodkové fondy, ak si účastník zvolil ...

a)

dátum pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,

b)

súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek ku dňu ich ...

c)

výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný ...

d)

výšku príspevku účastníka pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený ...

e)

výšku príspevku zamestnávateľa pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu ...

f)

dátum pripísania príspevku podľa písmena c).

(4)

Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä

a)

číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,

c)

názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,

d)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do ...

e)

výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky ...

f)

počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, ...

g)

výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky, ...

h)

informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),

i)

celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi výpis z jeho osobného účtu ...

(6)

Výpis z osobného účtu účastníka podľa odseku 5 zasiela doplnková dôchodková spoločnosť ...

(7)

Obsah, formu a štruktúru výpisu z osobného účtu účastníka a poberateľa dávky ustanoví opatrenie, ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť pre každého účastníka a poberateľa ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky aktuálny ...

(10)

Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky častejšie ako ...

§ 62
(1)

Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný ...

(2)

Ak dôjde k identifikácii účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania príspevku ...

§ 63
(1)

Účastník môže prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného ...

(2)

V deň prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa prestupu účastníka ...

(4)

V deň prestupu účastníka doplnková dôchodková spoločnosť odpíše z osobného účtu účastníka ...

(5)

Ak účastník požiada o zmenu pomeru rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových ...

§ 64
(1)

Účastník môže prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového ...

(2)

Ak sa účastník a doplnková dôchodková spoločnosť nedohodnú inak, dňom prestupu je deň nasledujúci ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná do jedného mesiaca ...

(4)

Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 odpíše doplnková dôchodková spoločnosť, ...

§ 64a

S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom ...

DESIATA ČASŤ

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

§ 65
Informácie pre verejnosť
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať najmä

a)

informácie podľa § 42 ods. 1,

b)

rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. k) a kľúčové informácie o príspevkovom ...

c)

aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,

d)

údaj o čistej hodnote majetku v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci ...

e)

údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom ...

f)

vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

g)

kľúčové informácie podľa § 66,

h)

aktuálne údaje o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením

1.

obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej ...

2.

mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom ...

i)

informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa ...

j)

ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spolu s účtovnou ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy ...

a)

označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku ...

b)

údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie

1.

podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,

2.

podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,

3.

podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,

4.

podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,

5.

modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,

c)

údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových ...

d)

údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ...

e)

údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

f)

údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných ...

g)

vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej ...

(4)

Správy, údaje a informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť zverejňuje na svojom webovom ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich ...

a)

najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s ...

b)

najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s ...

c)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení ...

d)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení ...

(6)

Ak nie je v lehote podľa odseku 5 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková ...

(7)

Správy podľa odseku 5 musia obsahovať objektívne informácie o vývoji hospodárenia s majetkom ...

(8)

Obsah, rozsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup, metodiku a miesto predkladania správ podľa ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky ...

§ 65a

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) ...

a)

ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,

b)

ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok ...

§ 66
Kľúčové informácie
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť o každom spravovanom príspevkovom doplnkovom ...

(2)

Kľúčové informácie musia byť zostavené bez použitia odbornej terminológie, musia byť pravdivé, ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť finančnému agentovi42) na požiadanie ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ...

§ 67
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska a Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a)

najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s ...

b)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení ...

c)

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov ...

d)

bez zbytočného odkladu po schválení zmeny stanov nové znenie stanov a do desiatich pracovných ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska spolu s polročnými ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie ...

a)

podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a predajov ...

b)

informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 2,

c)

informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej ...

d)

zoznam účastníkov a poberateľov dávok,

e)

iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska správu podľa ...

(5)

Povinnosti podľa odsekov 3 a 4 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná plniť v rozsahu a ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať elektronickým prevodom dát bezpečnou ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...

(9)

Na účely dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená žiadať, aby zamestnanecká dôchodková ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského členského ...

(11)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska ...

§ 67a
Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie Národnému inšpektorátu ...

§ 67b
Informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči ministerstvu

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť predkladať ministerstvu údaje potrebné ...

DVANÁSTA ČASŤ

DOHĽAD

§ 69
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a na účte nepriradených ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy účastníkov a poberateľov ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami ...

(5)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu ...

(7)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými ...

(8)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, ...

(9)

Národná banka Slovenska vedie register doplnkových dôchodkových spoločností, doplnkových dôchodkových ...

§ 70
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)

doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou v rozsahu jej činností ...

b)

členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

d)

finančným agentom v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,

e)

depozitárom,

f)

núteným správcom,

g)

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým zverila doplnková dôchodková spoločnosť výkon ...

h)

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,

b)

dodržiavanie štatútu doplnkového dôchodkového fondu a stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie,

d)

plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska,

e)

dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 29.

(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

§ 70a
(1)

Národná banka Slovenska je povinná informovať príslušný orgán domovského členského štátu ...

(2)

Príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušným orgánom domovského členského ...

(4)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá ...

(5)

Národná banka Slovenska môže požiadať príslušný orgán hostiteľského členského štátu ...

(6)

Činnosť zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky podlieha dohľadu ...

(7)

Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území hostiteľského členského štátu podlieha ...

(8)

Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu oznámi Národnej banke Slovenska, že doplnková ...

(9)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva ...

(10)

Ak napriek prijatým opatreniam podľa odseku 9 zamestnanecká dôchodková spoločnosť, ktorá vykonáva ...

(11)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá ...

(12)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva ...

§ 71
Sankcie
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 70 ods. 1 porušili povinnosti alebo ...

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...

b)

uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

c)

nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde na náklady doplnkovej ...

d)

uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska ...

e)

uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo ...

f)

nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

g)

nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe ...

h)

nariadiť výmenu osôb v orgánoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,

i)

nariadiť zmenu depozitára,

j)

odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,

k)

pozastaviť výkon akcionárskych práv,

l)

nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagácie alebo reklamy,

m)

pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

n)

uložiť pokutu až do výšky 650 000 eur,

o)

nariadiť nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu,

p)

odobrať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti povolenie podľa § 76,

q)

odobrať iné povolenie podľa tohto zákona alebo

r)

nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou ...

s)

nariadiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť na území hostiteľského ...

(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ...

(3)

Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, obdobia ...

(4)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená ...

(7)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 70 ods. 1, Národná banka ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí ...

(9)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky ...

(10)

Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo ...

§ 72
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú:

a)

ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...

2.

plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie doplnkovej dôchodkovej ...

3.

iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,

b)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,

c)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,46) tantiém47) a iných podielov na zisku, odmien ...

d)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; tieto ...

(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ...

a)

závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...

b)

vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov doplnkovej ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, aby prijala opatrenia ...

(4)

Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska ...

(5)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uložené prijať opatrenia ...

§ 73
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka ...

(5)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska ...

(6)

Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(9)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného ...

§ 74
Nútená správa doplnkového dôchodkového fondu
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa doplnkového dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)

ochrana majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku ...

b)

zistenie skutočného stavu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade ...

(3)

Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu vždy, ak

a)

pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom ...

b)

odoberie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti povolenie,

c)

bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo návrh ...

d)

tak ustanovuje tento zákon.

(4)

Za núteného správcu doplnkového dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu, doplnková ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva účastníka na jeho prestup podľa § 63 alebo 64 pozastavuje ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 71 ods. 1 písm. m) je povinný odovzdať správu doplnkového ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti doplnkovej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet účastníkov a poberateľov dávok a je povinný ...

a)

hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov účastníkov a poberateľov dávok,

c)

viesť účtovníctvo oddelene za každý takto spravovaný doplnkový dôchodkový fond.

(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení ...

(13)

Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)

sa nútený správca zruší,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska, ...

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo c), nútený ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 75
Pozastavenie nakladania s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom na účte nepriradených ...

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a s majetkom ...

§ 76
Odobratie povolenia
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie, ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ...

(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie vtedy, ak

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie povolenia,

c)

doplnková dôchodková spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie ...

d)

doplnková dôchodková spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení, ...

e)

doplnková dôchodková spoločnosť neodovzdá nútenú správu doplnkového dôchodkového fondu nútenému ...

(3)

Pri odobratí povolenia podľa odseku 2 sa § 71 ods. 3 nepoužije.

(4)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie, súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia ...

(5)

Odo dňa doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia nesmie doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať ...

(6)

Rozhodnutie o odobratí povolenia zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie Obchodnému vestníku ...

(7)

Odobratie povolenia sa zapisuje do obchodného registra. Národná banka Slovenska podá návrh na zápis ...

TRINÁSTA ČASŤ

TRANSFORMÁCIA DOPLNKOVEJ DÔCHODKOVEJ POISŤOVNE

§ 77
Vypracovanie transformačného projektu
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa sa môže transformovať na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť ...

(2)

Transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne sa vykoná podľa transformačného projektu, ktorého ...

(3)

Ak štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nezvolá v lehote podľa odseku 2 zhromaždenie ...

(4)

Za zriaďovateľa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne podľa tohto zákona ...

(5)

Na zhromaždenie zriaďovateľov štatutárny orgán doplnkovej dôchodkovej poisťovne nepozve ani ...

(6)

O rozhodnutí zhromaždenia zriaďovateľov sa vyhotoví notárska zápisnica osvedčujúca rozhodnutie ...

(7)

Účelovým vkladom sa na účely transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne rozumie účelový ...

(8)

Na prijatie platného uznesenia o vypracovaní transformačného projektu (ďalej len „uznesenie“) ...

(9)

Po schválení uznesenia ďalší proces transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne riadi zhromaždenie ...

§ 78
(1)

Za vypracovanie transformačného projektu je zodpovedná doplnková dôchodková poisťovňa. K vypracovanému ...

(2)

Schválený transformačný projekt spolu s písomným stanoviskom dozornej rady doplnkovej dôchodkovej ...

(3)

Prvými akcionármi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá vznikne transformáciou doplnkovej ...

§ 79
(1)

Transformačný projekt je dokument, ktorý po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obsahuje ...

(2)

Transformačný projekt obsahuje najmä

a)

názov, sídlo a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

b)

obchodné meno a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorú sa má doplnková dôchodková ...

c)

účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej poisťovne nie staršiu ako tri mesiace ku dňu schválenia ...

d)

súpis nehnuteľností vo vlastníctve doplnkovej dôchodkovej poisťovne, ktoré sú súčasťou nepeňažného ...

e)

výšku vlastného imania doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

f)

určenie podielu zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich ...

g)

návrh spôsobu vysporiadania medzi zriaďovateľmi, ktorí nesúhlasili so schválením transformačného ...

h)

navrhovanú výšku základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a určenie ...

i)

pri nepeňažnom vklade opis tohto vkladu; ak ide o hnuteľný majetok okrem hmotného investičného ...

j)

emisnú hodnotu a počet akcií,

k)

návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré budú platné po transformácii doplnkovej ...

l)

určenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov doplnkovej ...

m)

návrh na rozdelenie majetku, s ktorým doplnková dôchodková poisťovňa hospodári, medzi doplnkovú ...

n)

informáciu o počte poistencov doplnkového dôchodkového poistenia a príjemcov dávok doplnkového ...

o)

určenie jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorého účastníkmi sa stanú ...

p)

informáciu o počte zamestnávateľských zmlúv, zamestnaneckých zmlúv a poisteneckých zmlúv ku ...

q)

návrh spôsobu vysporiadania nárokov príjemcov dávok doplnkového dôchodkového poistenia, ktorým ...

r)

časový a vecný harmonogram ďalšieho postupu transformácie, najmä predpokladaný termín založenia ...

(3)

Podiely zriaďovateľov na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako jej budúcich ...

§ 80
Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa je povinná na účely transformačného projektu zistiť výšku ...

(2)

Vlastné imanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na účely transformačného projektu je rozdiel ...

(3)

Nehnuteľnosti, ku ktorým doplnková dôchodková poisťovňa nadobudla vlastnícke právo zo zaplatených ...

(4)

Súčet hodnoty základného imania a rezervného fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie ...

§ 81
Založenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Doplnková dôchodková poisťovňa založí na základe transformačného projektu ako jediný zakladateľ ...

(2)

Hodnotu nepeňažného vkladu do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti tvorí výška vlastného imania ...

(3)

Základné imanie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a nemusí byť ...

(4)

Na základe transformačného projektu zakladá doplnkovú dôchodkovú spoločnosť doplnková dôchodková ...

(5)

Zakladateľská listina okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom25) obsahuje údaje o ...

§ 82
Udelenie povolenia
(1)

Na udelenie povolenia pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť platia § 23 až 25 rovnako okrem § ...

(2)

Povolenie môže obsahovať podmienku zvýšiť vklad v doplnkovej dôchodkovej poisťovni podľa § ...

§ 83
Vznik doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(1)

Návrh na zápis doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do obchodného registra podáva jej predstavenstvo ...

(2)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zaniká doplnková dôchodková poisťovňa a k tomuto ...

(3)

Všetky práva a povinnosti doplnkovej dôchodkovej poisťovne ako zakladateľa a upisovateľa akcií ...

(4)

Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť dňom ...

(5)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti prechádza do majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom ...

(6)

Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na ňu prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu najneskôr do troch mesiacov ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 84

Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodujú súdy.

§ 84a

Výška odmeny priamo súvisiaca s uzatvorením jednej účastníckej zmluvy je najviac 10 % priemernej ...

Prechodné ustanovenia

§ 85
(1)

Právne postavenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne, jej vnútorné právne pomery a práva, povinnosti ...

(2)

Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorej zhromaždenie zriaďovateľov neschváli transformačný ...

(3)

Doplnková dôchodková poisťovňa, ktorá nepodá žiadosť o udelenie povolenia do 30. júna 2006, ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej zakladateľom je doplnková dôchodková poisťovňa, môže ...

(5)

Pri likvidácii doplnkovej dôchodkovej poisťovne zrušenej podľa odsekov 2 až 4 a pri uspokojovaní ...

§ 86
(1)

Odo dňa vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti poistenci doplnkového dôchodkového poistenia ...

a)

transformáciu na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,

b)

skutočnosť, že sa poistenci doplnkového dôchodkového poistenia stali účastníkmi doplnkového ...

c)

skutočnosť, že sa príjemcovia dávok doplnkového dôchodkového poistenia stali poberateľmi dávok ...

(2)

Oznámenie uvedené v odseku 1 uverejní doplnková dôchodková spoločnosť do 30 dní od vzniku doplnkovej ...

(3)

Zamestnávateľské zmluvy, zamestnanecké zmluvy a poistenecké zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho ...

(4)

Obdobie doplnkového dôchodkového poistenia získané do 30. júna 2007 sa po tomto dni považuje ...

§ 87
(1)

Finančná inštitúcia podľa § 29 ods. 4 je v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2007 aj doplnková ...

(2)

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. januárom 2005 používa ...

§ 87a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Povolenia, schválenia a súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2006 sa procesne dokončia podľa tohto ...

(4)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2006 sa dokončí podľa tohto zákona a ...

§ 87b
(1)

Zamestnanec, ktorý vykonáva alebo začal vykonávať práce tanečného umelca v období od 1. augusta ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť dávkový plán s týmto zákonom a podať ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty doplnkových dôchodkových fondov ...

(4)

Povolenie na vykonávanie činnosti finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia ...

(5)

Na konflikt záujmov do 31. júla 2007 platí § 32 ods. 6 v znení účinnom do 31. júla 2006.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 87c

Účastníkovi, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu podľa § 57, sa vypláca doplnkový výsluhový ...

§ 87d
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

§ 87e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)

Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom ...

a)

pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty ...

b)

opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti s ...

c)

spôsob a pravidlá informovania účastníkov a poberateľov dávky doplnkového dôchodkového sporenia ...

(2)

Doplnková dôchodková spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej ...

(3)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. ...

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením vrátane peňažných ...

(5)

Doplnkové dôchodkové spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia ...

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 87f

Doplnkový výsluhový dôchodok účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 prvej vete sa od 1. januára ...

§ 87g

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

§ 87h

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý ...

§ 87i

Pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začala doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať pred ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

§ 87j
(1)

V roku 2010 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(2)

V roku 2011 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(3)

V roku 2012 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(4)

V roku 2013 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(5)

V roku 2014 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(6)

V roku 2015 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(7)

V roku 2016 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(8)

V roku 2017 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

(9)

V roku 2018 odplata za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden kalendárny ...

§ 87k

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť znenie štatútov doplnkových dôchodkových ...

§ 87l
(1)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do 30. apríla 2010 zaslať všetkým účastníkom ...

(2)

Zmena dávkového plánu musí obsahovať výlučne zmeny podľa zákona účinného od 1. januára ...

a)

podmienok vyplácania, súm a spôsobu výplaty jednotlivých druhov dávok uvedených v § 15 písm. ...

b)

úpravy podľa § 19 ods. 2 a

c)

podmienok prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového ...

§ 87m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Ustanovenie § 24 ods. 9 sa vzťahuje na oznámenie o udelených povoleniach vykonané od 31. decembra ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

§ 87n
(1)

Účastnícke zmluvy a zamestnávateľské zmluvy uzatvorené pred 1. januárom 2014 sa považujú za ...

(2)

Ustanovenia dávkového plánu, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom ...

a)

sú v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania,

b)

sa netýkajú dávok; ustanovenia dávkového plánu, ktoré sa týkajú dávok, sa po 31. decembri ...

c)

sú v rozpore s § 87f.

(3)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného ...

(4)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť štatút doplnkového dôchodkového fondu ...

(5)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zostaviť kľúčové informácie uvedené v § 66 ...

(6)

Do okamihu zániku poslednej účastníckej zmluvy uzatvorenej podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

a)

je kontrolou aj kontrola dodržiavania dávkových plánov,

b)

je predmetom dohľadu aj dodržiavanie dávkových plánov,

c)

je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vykonávať činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) ...

d)

sa na porušenie povinnosti alebo obchádzanie povinnosti uvedenej v dávkovom pláne vzťahujú ustanovenia ...

(7)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaviesť pasívny elektronický prístup k osobnému ...

(8)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná umožniť platenie príspevkov na účet nepriradených ...

(9)

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom ...

(10)

Doplnková dôchodková spoločnosť má právo na odplatu za odstupné vo výške určenej podľa dávkového ...

§ 87o
(1)

V roku 2014 odplata za správu

a)

príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,80 % z priemernej ...

b)

výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,90 % z priemernej ...

(2)

V roku 2015 odplata za správu

a)

príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,70 % z priemernej ...

b)

výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,85 % z priemernej ...

(3)

V roku 2016 odplata za správu

a)

príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,60 % z priemernej ...

b)

výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,80 % z priemernej ...

(4)

V roku 2017 odplata za správu

a)

príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,50 % z priemernej ...

b)

výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,75 % z priemernej ...

(5)

V roku 2018 odplata za správu

a)

príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,40 % z priemernej ...

b)

výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,70 % z priemernej ...

(6)

V roku 2019 odplata za správu

a)

príspevkového doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 1,30 % z priemernej ...

b)

výplatného doplnkového dôchodkového fondu nesmie za jeden rok správy presiahnuť 0,65 % z priemernej ...

(7)

Ustanovenia § 87j ods. 5 až 9 sa od 1. januára 2014 nepoužijú.

Záverečné ustanovenia

§ 88

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v v prílohe č. 2.

§ 89
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľov starobného ...

„9c) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slová „doplnkových dôchodkových poisťovní,13a)“ vkladajú slová ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slová „doplnkovej dôchodkovej poisťovne,5i)“ vkladajú ...

„5ia) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 28b ods. 1 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „predchádzajúce ...

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V PRÍSPEVKOVOM DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM FONDE

  Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde: ...

  Prevziať prílohu - vzorec ...

  Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa použijú ...

  Ot výška odplaty za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pre deň t NAVt čistá ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných ...

  2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3. Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami ...

  5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej ...

Poznámky

 • 1)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 1a)  § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 1c)  Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
 • 1e)  Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 1f)  Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 1g)  Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1h)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 4)  § 138, 139b a 139c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5a)  § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 70 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 8)  § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 11)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
 • 12)  Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení ...
 • 13)  Obchodný zákonník.
 • 14)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 15)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  § 48 ods. 10 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 18)  § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 19)  § 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 20)  § 48 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
 • 20a)  § 7 ods. 14 a 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 27 ods. 1 až 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 22)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 23)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 24)  § 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24a)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších ...
 • 24aa)  § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...
 • 24ab)  § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 24ac)  § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.
 • 24b)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24c)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...
 • 24d)  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § ...
 • 24e)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24f)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
 • 27)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 27a)  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 30)  § 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Občiansky súdny poriadok.
 • 32)  Trestný zákon.
 • 33)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 33a)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 33b)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
 • 35)  Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 38)  § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
 • 39)  Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 40)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40a)  § 90 ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z.
 • 40b)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 41)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 41a)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 41b)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení ...
 • 41c)  § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41d)  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 41e)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 41f)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 41g)  § 251 až 320a Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady ...
 • 41h)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 44)  Obchodný zákonník.
 • 45)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
 • 45a)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení ...
 • 45b)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 45c)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 46)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 47)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 48)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 49)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 50)  § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 432/2004 Z. z.
 • 51)  § 27 Zákonníka práce.
 • 52)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore