Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 21.05.2021

Platnosť od: 27.03.2020
Účinnosť od: 21.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Všeobecné súdnictvo, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD7DS5EUPPČL7

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 21.05.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 62/2020 s účinnosťou od 21.05.2021 na základe 179/2021

Legislatívny proces k zákonu 179/2021
Legislatívny proces k zákonu 62/2020§ 5

(1)
Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
(2)
Ak podmienky rozhodovania podľa odseku 1 nevyplývajú zo zákona, vnútorných predpisov alebo stanov, určí ich v prípade, ak ide o najvyšší orgán právnickej osoby, štatutárny orgán konajúci s náležitou starostlivosťou, a v prípade iného orgánu ich určí tento orgán. Tieto podmienky musia byť členom orgánu oznámené v dostatočnom predstihu pred rozhodovaním.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj na veriteľské orgány; podmienky rozhodovania podľa odseku 1 určí ten, kto ich zasadnutie zvoláva.
(4)
V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu členovia komory zriadenej zákonom vykonávať volebné alebo hlasovacie právo aj prostredníctvom elektronických prostriedkov; podmienky voľby alebo hlasovania určí ten, kto voľbu alebo hlasovanie vyhlasuje alebo zvoláva.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore