Články k predpisu 62/2020

Miestne dane a miestne poplatky v kontexte opatrení prijatých v súvislosti s chorobou COVID-19[1]

Abstrakt
Pandémia koronavírusu sa dotkla každého z nás. Má globálne spoločenské a ekonomické dopady. V záujme zmiernenia následkov pandémie v Slovenskej republike došlo k prijatiu niekoľkých právnych predpisov, ktorých cieľom bola ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie. Príspevok poukazuje na právnu úpravu opatrení prijatých v oblasti miestnych daní a miestnych poplatkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 1


Vydané: 01.12.2021
Autor: JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.

VPLYV PANDÉMIE NA CEZHRANIČNÉ RIEŠENIE SPOROV

Abstrakt
Oblasť súdneho riešenia sporov je jednou z oblastí medzinárodného práva, ktorá je najviac ovplyvnená opatreniami prijatými na predchádzanie šírenia koronavírusu. Za účelom ochrany zdravia, bolo v Európskej únii prijatých množstvo opatrení, ktoré mali bezprecedentný vplyv na súdne riešenie sporov. Príspevok sa venuje vplyvu pandémie koronavírusu na súdne riešenie sporov v civilných veciach, pričom autorka hodnotí opatrenia prijaté v rámci Európskej únie, ktoré ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú prístup kspravodlivosti prostredníctvom zásahu do procesov riešenia sporov. S poukázaním na prijaté opatrenia, autorka analyzuje ich účinnosť a zároveň potencionálny vplyv na zmenu legislatívy v oblasti cezhraničného riešenia sporov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 1


Vydané: 22.04.2021
Autor: Mgr., Dominika Gornaľová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Dominika Gornaľová

OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV V SKRÁTENOM LEGISLATÍVNOM KONANÍ

Abstrakt
Bezprecedentné využívanie skráteného legislatívneho konania v rokoch 2020 a 2021 nás núti k úvahe o tomto inštitúte. Jeho použitie je možné za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Jeho použitie nie je spojené s povinným testom proporcionality. Výsledkom môže byť porušenie základných práv a slobôd ako paradoxný dôsledok snahy ich ochrániť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
lehota na vyhlásenie konkurzu
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 4


Vydané: 22.04.2021
Autor: doc. JUDr., Boris Balog, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Boris Balog, PhD.

Zmrazenie plynutia niektorých procesných lehôt v trestnom konaní

Abstrakt
Príspevok, tak ako aj minulý rok, mapuje prechodnú právnu úpravu, ktorá aj v trestnom konaní zastavila plynutie niektorých procesných lehôt

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
procesné lehoty
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 9


Vydané: 26.01.2021
Autor: JUDr., Peter Šamko
Zdroj: Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Šamko

DOPAD COVIDU-19 NA VÝKON VYBRANÝCH POVOLANÍ

Abstrakt
Autori sa vo svojom článku zaoberajú vzniknutou situáciou v spoločnosti po vypuknutí pandémie COVID-19 a po vyhlásení núdzového stavu v Slovenskej republike. Táto pandémia sa dotkla viacerých oblastí nášho života u nás aj v zahraničí, nevynímajúc tak výkon niektorých povolaní. Autori rozoberajú prijaté právne opatrenia a ich vplyv na výkon povolaní ako je advokát, notár a lekár.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 1


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Veronika Munková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Veronika Munková, PhD.

PRÁVNA FORMA OPATRENÍ PRIJÍMANÝCH ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ČASE PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Abstrakt
Počas pandémie ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva vydáva, za účelom zabránenia šíreniu prenosného ochorenia, opatrenia. Cieľom príspevku je posúdiť právnu formu týchto správnych aktov a otázku ich platnosti. Autorka v príspevku argumentuje, prečo treba opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva považovať za zmiešané správne akty a aký to má vplyv na možnosti ich súdneho prieskumu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 1


Vydané: 23.06.2020
Autor: JUDr., Mária Havelková, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora JUDr., Mária Havelková, PhD.

DOPAD PANDÉMIE COVID – 19 NA NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Abstrakt
Zámerom predkladaného príspevku je analyzovať súčasnú situáciu, v čase pandémie COVID-19, týkajúcu sa nájmu nehnuteľností. V článku načrtneme najčastejšie aktuálne spory medzi nájomcami a prenajímateľmi. Zhodnotíme ich aktuálny právny stav a navrhneme možné riešenie problémov, ktoré prináša aplikačná prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
mimoriadne opatrenia v súvislosti s covid-19
Priradené k predpisu:
62/2020 paragrafy: 1


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Vladimír Sedliak
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vladimír Sedliak
MENU
Hore