Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 12.05.2020


Platnosť od: 27.03.2020
Účinnosť od: 12.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Všeobecné súdnictvo, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 62/2020 s účinnosťou od 12.05.2020 na základe 92/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv ...

a)
v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,
b)
ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí ...
§ 2
(1)

Ustanovenie § 1 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie ...

(2)

Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo ...

§ 3
(1)

V čase mimoriadnej situácie1) alebo núdzového stavu2)

a)
súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu,
b)
je ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného ...
(2)

Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného ...

§ 3a
(1)

Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej ...

(3)

Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak

a)
žiadosť nie je úplná,
b)
exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
c)
povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
d)
exekúcia bola zastavená,
e)
ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
f)
ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
g)
exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.
(4)

Ak sa na žiadosť povinného neprihliada, súdny exekútor bezodkladne poučí povinného o dôvode, pre ktorý ...

(5)

Odklad exekúcie podľa odseku 1 trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie ...

§ 3b

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu ...

§ 4

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ...

§ 5

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva ...

§ 6

V čase do 31. mája 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného ...

§ 7

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 31. mája 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, ...

DRUHÁ ČASŤ

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

§ 8
Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia ...

§ 9
Rozsah dočasnej ochrany
(1)

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na ...

(2)

Dočasná ochrana podľa tejto časti sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, ...

§ 10
Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany
(1)

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

a)
Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
b)
Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
c)
Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v ...
d)
Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
(2)

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla právnickej osoby v čase podania žiadosti ...

(3)

Na žiadosť podanú na súd, ktorý nie je príslušný, sa neprihliada.

§ 11
Vzor žiadosti

Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti ...

§ 12
Spôsob podania žiadosti a zastúpenie
(1)

Ak žiadateľom je právnická osoba, žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky ...

(2)

Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Úradné ...

(3)

Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na podanie žiadosti. ...

§ 13
Všeobecné náležitosti žiadosti

Žiadosť musí obsahovať

a)
označenie súdu, ktorému je určená,
b)
označenie žiadateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ...
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)
označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, nemá elektronickú ...
d)
vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ...
e)
dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.
§ 14
Osobitné náležitosti žiadosti

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to ...

a)
je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 z dôvodu značného ...
b)
k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
c)
ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia ...
d)
k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej ...
e)
vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. ...
f)
v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil, ...
g)
v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ...
h)
vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 15
Poskytnutie dočasnej ochrany
(1)

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to ...

(2)

Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa tohto ...

(3)

Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa odseku 2.

(4)

Po zverejnení podľa odseku 2 sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

(5)

Na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.

§ 16
Odmietnutie dočasnej ochrany
(1)

Ak sa na žiadosť neprihliada alebo žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 13 alebo § 14, vyšší súdny úradník ...

(2)

Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu ...

(3)

Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka, o ktorej ...

(4)

Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany podľa § 15.

(5)

Ak námietka nie je dôvodná alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať ...

§ 17
Účinky poskytnutia dočasnej ochrany
(1)

Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom ...

(2)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie ...

(3)

Exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku ...

(4)

Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, ...

(5)

Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, ...

(6)

Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo ...

(7)

Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov ...

(8)

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, ...

(9)

Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ...

(10)

Úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou ...

§ 18
Zánik dočasnej ochrany
(1)

Dočasná ochrana zaniká

a)
1. októbra 2020, ak odsek 5 neustanovuje inak,
b)
ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo
c)
rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19.
(2)

Žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany musí byť podaná rovnakým spôsobom ako žiadosť. Formulár žiadosti ...

(3)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) súd bezodkladne zverejní údaje o podnikateľovi pod ...

(4)

Ten, koho ochrana zanikla podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nie je oprávnený žiadať o dočasnú ...

(5)

Trvanie dočasnej ochrany pred jej zánikom podľa odseku 1 písm. a) môže vláda Slovenskej republiky predĺžiť ...

§ 19
Rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany
(1)

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného ...

(2)

Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania ...

(3)

Uznesenie o začatí konania súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného ...

(4)

Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom ...

(5)

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania a bezodkladne na základe predložených ...

§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany sa nepoužijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, Civilného ...

(2)

Na konanie o zrušení dočasnej ochrany sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ...

(3)

Proti rozhodnutiu súdu vydanom podľa tohto zákona je prípustný opravný prostriedok, len ak tak ustanovuje ...

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 4b ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom ...

2.

V § 4b ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,“. ...

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

3.

V § 26 ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom ...

4.

Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Prechodné ustanovenie (1) Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 26 ods. 2 v znení ...

Čl. III

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu najvyššieho súdu ani do funkcie podpredsedu najvyššieho ...

Čl. IV

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 ...

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) a d) spolu s informáciou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46d až 46g znejú:

„46d) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 46e) ...

Čl. V

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:

„34a) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
  • 2)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
  • 3)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
  • 4)  § 61i ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore