Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 21.05.2021

Platnosť od: 27.03.2020
Účinnosť od: 21.05.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Všeobecné súdnictvo, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD7DS5EUPPČL7

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 21.05.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 62/2020 s účinnosťou od 21.05.2021 na základe 179/2021

Legislatívny proces k zákonu 179/2021
Legislatívny proces k zákonu 62/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv ...

a)
v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú,
b)
ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí ...
§ 2
(1)

Ustanovenie § 1 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie ...

(2)

Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo ...

§ 3
(1)

V čase mimoriadnej situácie1) alebo núdzového stavu2)

a)
súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu ustanovenom ...
b)
je ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného ...
(2)

Ak súd vylúči verejnosť podľa odseku 1 písm. b), vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného ...

§ 3a
(1)

Súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej ...

(3)

Na žiadosť podľa odseku 1 sa neprihliada, ak

a)
žiadosť nie je úplná,
b)
exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného,
c)
povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach,
d)
exekúcia bola zastavená,
e)
ide o vymoženie pohľadávky na výživnom,
f)
ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, alebo
g)
exekučné konanie začalo pred 12. marcom 2020.
(4)

Ak sa na žiadosť povinného neprihliada, súdny exekútor bezodkladne poučí povinného o dôvode, pre ktorý ...

(5)

Odklad exekúcie podľa odseku 1 trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie ...

§ 3b

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu ...

§ 4

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ...

§ 5
(1)

Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva ...

(2)

Ak podmienky rozhodovania podľa odseku 1 nevyplývajú zo zákona, vnútorných predpisov alebo stanov, určí ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj na veriteľské orgány; podmienky rozhodovania podľa odseku 1 ...

(4)

V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu členovia komory zriadenej zákonom vykonávať volebné ...

§ 6

V čase do 31. mája 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného ...

§ 7

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 31. mája 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, ...

§ 8

Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv ...

a)
v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 neplynú,
b)
ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po ...
§ 9
(1)

Ustanovenie § 8 písm. a) platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie ...

(2)

Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo ...

§ 10

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, ...

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 4b ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom ...

2.

V § 4b ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,“. ...

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

3.

V § 26 ods. 2 sa slová „uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom ...

4.

Za § 32 sa vkladá § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Prechodné ustanovenie (1) Ak ku dňu účinnosti tohto zákona plynie lehota podľa § 26 ods. 2 v znení ...

Čl. III

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 ...

§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu najvyššieho súdu ani do funkcie podpredsedu najvyššieho ...

Čl. IV

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 ...

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) a d) spolu s informáciou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 46d až 46g znejú:

„46d) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 46e) ...

Čl. V

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:

„34a) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
  • 2)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
  • 3)  § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...
  • 4)  § 61i ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore