Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 26.08.2022
Dátum ZZ: 05.01.2023
Čiastka ZZ: 1184
Číslo ZZ: 6/2023

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je odstrániť vážnu nezrovnalosť, ktorá sa v zákone vyskytuje od schválenia jeho novely v tomto roku v podobe zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôsledku tejto nezrovnalosti je výrazne sťažený prístup veriteľov k uplatneniu si svojich nárokov v konkurznom konaní, čo má priamy dopad aj na vymožiteľnosť práva na Slovensku. Úpravou ustanovenia § 28 ods. 2 návrhu zákona sa zároveň odstraňuje tzv. golplating, t.j. nadpráca pri preberaní legislatívy Európskej únie, ktorú ako negatívum označuje aj Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 (resp. 2021-2024).

Návrh zákona nemá vplyv na rozp...
...
MENU
Hore