Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 589/2003 účinný od 01.12.2009


Platnosť od: 29.12.2003
Účinnosť od: 01.12.2009
Autor: Nezadaný
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD234 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 589/2003 účinný od 01.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 589/2003 s účinnosťou od 01.12.2009 na základe 492/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 1 sa za slovo „občianskoprávne“ vkladá slovo „obchodné“.

2.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak si účastníci spotrebiteľskej zmluvy zvolili právo, ktoré poskytuje spotrebiteľovi menšiu ...

3.

V § 10 ods. 2 sa za slová „Vzhľadom na to“ vkladá čiarka a slová „pokiaľ osobitný predpis ...

4.

V § 10 ods. 3 sa slová „spravujú sa“ nahrádzajú slovami „sa spravujú, pokiaľ osobitný ...

5.

§ 11a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.

6.

§ 24 znie:

„§ 24 (1) Vzťahy medzi rodičmi a deťmi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinností rodičov ...

7.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom sa spravuje právom štátu, v ktorom má dieťa ...

8.

V § 28 sa slová „ktorého je maloletý príslušníkom“ nahrádzajú slovami „v ktorom má maloletý ...

9.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„Právomoc § 37 Ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, ...

10.

Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37f, ktoré znejú:

„§ 37a Právomoc slovenského súdu je daná aj a) vo veciach týkajúcich sa pracovných zmlúv, ...

11.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

„§ 38a Právomoc slovenského súdu na konanie o výživnom je daná, ak má oprávnený alebo povinný ...

12.

§ 39 znie:

„§ 39 (1) Právomoc slovenských súdov vo veciach starostlivosti o maloletých je daná, ak má ...

13.

V § 41a sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „obvyklý pobyt“.

14.

§ 62 vrátane nadpisu znie:

„§ 62 Vyššie overenie listín K listinám vydaným justičnými orgánmi alebo k listinám týmito ...

15.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62a Iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine (1) Osoba, ktorá chce uplatniť nárok na výživné ...

16.

§ 63 až 68 vrátane nadpisov znejú:

„§ 63 Rozhodnutia orgánov cudzieho štátu, nimi schválené dohody a zmiery vo veciach uvedených ...

17.

Za § 68 sa vkladajú § 68a až 68i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia § 68a Príslušnosť súdu Na konanie o uznaní cudzieho ...

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 239 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ide o uznesenie o uznaní (neuznaní) cudzieho rozhodnutia alebo o jeho vyhlásení za vykonateľné ...

2.

V § 254 odsek 2 znie:

„(2) Ak osobitný zákon35a) neustanovuje inak, výkon rozhodnutia nemožno prerušiť, nemožno odpustiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Napríklad § 68d zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení ...

Doterajší odkaz 35a sa označuje ako odkaz 35ab.

3.

V § 261 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K návrhu na výkon cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa) § 68c zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 589/2003 Z. z.§ 47 zákona č. 244/2002 ...

4.

V § 266 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže na návrh povinného odložiť uskutočnenie výkonu cudzieho rozhodnutia aj vtedy, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

5.

Za § 273a sa vkladá nový § 273b, ktorý znie:

„§ 273b (1) Aj bez návrhu súd konanie o nariadení výkonu cudzieho rozhodnutia o výchove maloletého ...

Doterajší § 273b sa označuje ako § 273c.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4c sa citácia „Napríklad § 14 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze ...

2.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) § 68c zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona ...

3.

V § 44 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia, súd doručí návrh na ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

4.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak bolo cudzie rozhodnutie ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore