Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 589/2003 účinný od 01.12.2009

Platnosť od: 29.12.2003
Účinnosť od: 01.12.2009
Autor: Nezadaný
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD3DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 589/2003 účinný od 01.12.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 589/2003 s účinnosťou od 01.12.2009 na základe 492/2009

Legislatívny proces k zákonu 589/2003

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 1 sa za slovo „občianskoprávne“ vkladá slovo „obchodné“.

2.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak si účastníci spotrebiteľskej zmluvy zvolili právo, ktoré poskytuje spotrebiteľovi menšiu ...

3.

V § 10 ods. 2 sa za slová „Vzhľadom na to“ vkladá čiarka a slová „pokiaľ osobitný predpis ...

4.

V § 10 ods. 3 sa slová „spravujú sa“ nahrádzajú slovami „sa spravujú, pokiaľ osobitný ...

5.

§ 11a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.

6.

§ 24 znie:

„§ 24 (1) Vzťahy medzi rodičmi a deťmi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinností rodičov ...

7.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

„§ 24a Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom sa spravuje právom štátu, v ktorom má dieťa ...

8.

V § 28 sa slová „ktorého je maloletý príslušníkom“ nahrádzajú slovami „v ktorom má maloletý ...

9.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„Právomoc § 37 Ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, ...

10.

Za § 37 sa vkladajú § 37a až 37f, ktoré znejú:

„§ 37a Právomoc slovenského súdu je daná aj a) vo veciach týkajúcich sa pracovných zmlúv, ...

11.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

„§ 38a Právomoc slovenského súdu na konanie o výživnom je daná, ak má oprávnený alebo povinný ...

12.

§ 39 znie:

„§ 39 (1) Právomoc slovenských súdov vo veciach starostlivosti o maloletých je daná, ak má ...

13.

V § 41a sa slová „trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „obvyklý pobyt“.

14.

§ 62 vrátane nadpisu znie:

„§ 62 Vyššie overenie listín K listinám vydaným justičnými orgánmi alebo k listinám týmito ...

15.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 62a Iné úkony súdu vo vzťahu k cudzine (1) Osoba, ktorá chce uplatniť nárok na výživné ...

16.

§ 63 až 68 vrátane nadpisov znejú:

„§ 63 Rozhodnutia orgánov cudzieho štátu, nimi schválené dohody a zmiery vo veciach uvedených ...

17.

Za § 68 sa vkladajú § 68a až 68i, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia § 68a Príslušnosť súdu Na konanie o uznaní cudzieho ...

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 239 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) ide o uznesenie o uznaní (neuznaní) cudzieho rozhodnutia alebo o jeho vyhlásení za vykonateľné ...

2.

V § 254 odsek 2 znie:

„(2) Ak osobitný zákon35a) neustanovuje inak, výkon rozhodnutia nemožno prerušiť, nemožno odpustiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Napríklad § 68d zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení ...

Doterajší odkaz 35a sa označuje ako odkaz 35ab.

3.

V § 261 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K návrhu na výkon cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

„35aa) § 68c zákona č. 97/1963 Zb. v znení zákona č. 589/2003 Z. z.§ 47 zákona č. 244/2002 ...

4.

V § 266 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže na návrh povinného odložiť uskutočnenie výkonu cudzieho rozhodnutia aj vtedy, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

5.

Za § 273a sa vkladá nový § 273b, ktorý znie:

„§ 273b (1) Aj bez návrhu súd konanie o nariadení výkonu cudzieho rozhodnutia o výchove maloletého ...

Doterajší § 273b sa označuje ako § 273c.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4c sa citácia „Napríklad § 14 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze ...

2.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:

„4d) § 68c zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona ...

3.

V § 44 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia, súd doručí návrh na ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

4.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak bolo cudzie rozhodnutie ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore