Dôvodové správy k predpisu 584/2005

 1. Vládny návrh zákona o správe daní
  K predpisu 563/2009 , dátum vydania: 23.12.2009
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 584/2005 , dátum vydania: 20.12.2005
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 584/2005 , dátum vydania: 20.12.2005
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  K predpisu 584/2005 , dátum vydania: 20.12.2005
MENU
Hore