Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 07.10.2005
Dátum ZZ: 20.12.2005
Čiastka ZZ: 235/2005
Číslo ZZ: 584/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1D ô v o d o v á s p r á v aVšeobecná časťZákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý je plne účinný od 1. januára 2005 je základným všeobecným finančným zákonom upravujúcim rozpočet, rozpočtový proces ako aj pravidlá rozpočtového hospodárenia verejnej správy. Ministerstvo financií SR na základe poznatkov za necelý rok jeho aplikácie v praxi vypracovalo a predkladá návrh novely zákona najmä z dôvodu čerpania finančných prostriedkov z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Prechodného fondu a zabezpečenia prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k nim, ako aj zjednodušenie spôsobov používania časti prostriedkov Európskej únie – agenda zabezpečovaná Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.V návrhu novely rozpočtových pravidiel verejnej správy sa súčasne pristúpilo k precizovaniu niektorých ďalších ustanovení zákona vo vzťahu k aplikačnej praxi. Návrh novely zákona napríklad ustanovuje, že ak zo zúčtovania fi...
...
MENU
Hore