Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 07.10.2005
Dátum ZZ: 20.12.2005
Čiastka ZZ: 235/2005
Číslo ZZ: 584/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

5Osobitná časťK čl. I K bodu 1V nadväznosti na pripravovanú novelizáciu zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre sa navrhuje zosúladiť znenie zákona tak, že tie prostriedky Európskej únie, ktoré sú určené na intervenčné opatrenia vzhľadom k ich osobitnému režimu upravenému v návrhu novely zákona o Pôdohospodárskej platobnej agentúre nebudú vstupovať do príjmov štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky budú príjmom samostatného mimorozpočtového účtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. To platí v prípade, ak z platných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplynie iný finančný tok pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie. K bodu 2V súvislosti so systémom financovania obcí a vyšších územných celkov v rámci fiškálnej decentralizácie sa úhrady straty pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme, ktoré realizuje VÚC ako samosprávnu pôsobnosť, financujú z vlastných príjmov VÚC. Tieto úhrady nie sú výdavkom štátneho rozpočtu. Navrhovaným ustanovením sa precizuje doter...
...
MENU
Hore