Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 07.10.2005
Dátum ZZ: 20.12.2005
Čiastka ZZ: 235/2005
Číslo ZZ: 584/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

D ô v o d o v á s p r á v aVšeobecná časťÚčelom novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je doplniť úpravu o postupe obce alebo vyššieho územného celku pri hospodárení s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo s prostriedkami získanými na základe osobitného zákona a ktoré môžu použiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy aj v nasledujúcich rokoch až do ich vyčerpania. Návrh obsahuje rozšírenie možností poskytovania dotácií z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a v ustanoveniach o ozdravnom režime a nútenej správe obce sa na základe poznatkov z aplikačnej praxe pri zavedení nútenej správy rozširuje a precizuje úprava najmä o obsahu krízového rozpočtu a o zabezpečení zdrojov na úhradu a zníženie záväzkov po lehote splatnosti a v prípade, že nútená správa neskončí do konca príslušného rozpočtového roka.Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovens...
...
MENU
Hore