Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2009 účinný od 01.04.2009

Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Bezpečnosť a obrana štátu, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD52DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2009 účinný od 01.04.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 1 sa za slová „vojnového veterána“ vkladá čiarka a slová „vojnového veterána in memoriam“. ...

2.

V nadpise § 2 sa za slovo „veterán“ vkladajú slová „a vojnový veterán in memoriam“.

3.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, ...

5.

V nadpise § 3 sa slovo „priznanie“ nahrádza slovom „priznaní“.

6.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam (1) Konanie o priznaní postavenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 117 Občianskeho zákonníka.“.

7.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„Ministerstvo § 5 Ministerstvo a) rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového ...

8.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009 (1) Účastník protikomunistického ...

9.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. l a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 463/2003 Z. z.
VZOR
Prevziať prílohu - Obrázok 01“.

2.

V § 69 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom ...

3.

§ 70 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
veteránovi protikomunistického odboja.“.

4.

V § 70 ods. 5 sa za slovo „veterán“ vkladajú slová „alebo veterán protikomunistického odboja“ ...

Čl. III

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu ...

1.

V § 8 ods. 1 písm. j) sa slovo „rozhoduje“ nahrádza slovom „rozhodovať“.

2.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa) § 10 ods. 2 a § 11b ods. 3 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení ...

Čl. IV

Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

2.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6 prináleží postavenie veterána protikomunistického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

3.

V § 11 ods. 1 sa slovo „Úrad“ nahrádza slovom „Ústav“.

4.

V § 11 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5.

Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 11a Starostlivosť o veterána protikomunistického odboja (1) Ústav pamäti národa je povinný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore