Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 58/2001 účinný od 01.03.2001 do 31.12.2004

Platnosť od: 21.02.2001
Účinnosť od: 01.03.2001
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 58/2001 účinný od 01.03.2001 do 31.12.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 58/2001 s účinnosťou od 01.03.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej ...

1.

V § 2 ods. 1 sa za slová „mimo stráženého parkoviska“ vkladá čiarka a slová „dočasné ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore