Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 26.02.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Právo EÚ, Štátne orgány, Kontrolný systém, Štátne fondy, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD68DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 účinný od 01.04.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 57/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

1.

V § 1 úvodná veta znie:

„Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 2 znejú:

„1a) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 2) § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 543/2007 ...

2.

V § 1 písm. b) druhom bode sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
kontrolu projektu.“.

4.

V § 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „je“.

5.

V § 2 písm. a) sa na začiatok vkladá slovo „je“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ...

6.

V § 2 písm. b) sa na začiatok vkladá slovo „sú“ a slová „z Európskeho fondu regionálneho ...

7.

V § 2 písm. c), d), e), g) a h) sa na začiatok vkladá slovo „je“ a v § 2 písm. i) sa na začiatok ...

8.

V § 2 písmeno f) znie:

„f) sú príspevkom prostriedky poskytované prijímateľovi na základe zmluvy alebo na základe ...

9.

§ 2 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) je kontrolou projektu súhrn činností riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu8a) a podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. ...

10.

V § 3 ods. 2 sa slovo „pomoci“ a slovo „podpory“ nahrádzajú slovom „prostriedkov“.

11.

V § 3 ods. 3 sa slovo „podpory“ nahrádza slovom „prostriedkov“.

12.

Nadpis druhej časti znie:

„PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO ...

13.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

14.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.“.

15.

V § 7 ods. 6 a § 9 ods. 3 sa nad slovo „nedostatky“ umiestňuje odkaz 32a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Napríklad čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia ...

16.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovom „orgánov“ vypúšťa bodkočiarka a slová „na vykonávanie ...

17.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Orgán auditu pri plnení úloh podľa odseku 2 postupuje podľa osobitného predpisu.41)“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je prijímateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, ...

19.

V § 12 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho časť formou výdavkov podľa osobitného predpisu,41a) ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

„41a) Čl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1080/2006 v platnom znení.Čl. 11 ods. 3 písm. b) nariadenia ...

20.

V § 12 ods. 6 sa slová „podľa § 14“ nahrádzajú slovami „o žiadosti“.

21.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
ďalšie formálne náležitosti.“.

22.

V § 13 ods. 3 písmeno i) znie:

„i)
spôsob financovania,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

23.

V § 13 odsek 10 znie:

„(10) Na projekty technickej pomoci,44) veľké projekty45) operačného programu Doprava a národné ...

24.

V § 14 ods. 5 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory na základe ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

25.

V § 14 ods. 6 prvá veta znie: „Žiadateľ môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ...

26.

V § 14 ods. 8 posledná veta znie: „Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa ...

27.

V § 14 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Štatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených ...

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 17.

28.

V § 14 odsek 13 znie:

„(13) Na projekty technickej pomoci a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.“. ...

29.

V § 14 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.

30.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Riadiaci orgán zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola žiadosť schválená ...

31.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Národné projekty (1) Konanie o žiadosti na národné projekty sa začína doručením žiadosti ...

32.

§ 17 sa vypúšťa.

33.

V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 3 veta za bodkočiarkou znie: „o návrhu zmeny tohto zoznamu informuje ...

34.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Technická pomoc (1) Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením ...

35.

V § 21 ods. 3 prvá veta znie: „Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu ...

36.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie ...

37.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho ...

38.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho ...

39.

V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

40.

V § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá upravuje ...

41.

V § 22 ods. 6 sa za číslom „30“ vypúšťa čiarka a číslo „31“.

42.

V § 24 ods. 1 prvej vete a § 24 ods. 2 prvej vete sa za slovo „zmluve“ vkladajú slová: „alebo ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

„56)
Čl. 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia (ES) č. 1341/2008.“.

44.

V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

45.

V § 24 ods. 4 sa číslo „25“ nahrádza číslom „27“.

46.

Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 24a Rozdelenie výťažku z predaja zálohu (1) Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62a až 62g znejú:

„62a) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

47.

V § 26 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odsekov 3 až 5, ak je ...

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

48.

V § 26 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „V súhrnnom prehľade správ o zistenej nezrovnalosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) Čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“. ...

49.

V § 26 ods. 13 sa slová „je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie:

„65b)
Čl. 29 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“.

50.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná ...

51.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania (1) Ak ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 66a až 66e znejú:

„66a) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 66b) § 149 ods. 1 písm. b) až ...

52.

V § 28 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti nie je možné vykonať, ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

53.

V § 28 ods. 8 tretej vete sa za slovo „vety“ vkladajú slová „alebo neuzavrie s riadiacim orgánom ...

54.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Dohoda o splátkach (1) Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:

„68a) § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

55.

V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 76a a 76b znejú:

„76a) § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 76b) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších ...

56.

V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa slová „do 15 pracovných dní od rozhodnutia o schválení žiadosti“ ...

57.

V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „žiada“ nahrádza slovom „požiadala“.

58.

Nadpis tretej časti znie:

„PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA, ...

59.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu, a pre prístup Leader miestnej akčnej skupine80a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:

„80a) Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.Čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 ...

60.

V § 36 ods. 2 písm. a) a d) sa za slovo „orgánu“ vkladajú slová „alebo miestnej akčnej skupiny“. ...

61.

V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slovo „príručka“ vkladajú slová „alebo usmernenie“.

62.

V § 36 odsek 5 znie:

„(5) Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine ...

63.

V § 36 ods. 8 a § 37 ods. 2 sa za slová „Platobná agentúra“ vkladajú slová „alebo miestna ...

64.

V § 37 ods. 1 sa za slová „platobnej agentúre“ vkladajú slová: „alebo miestnej akčnej skupine“. ...

65.

V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Po posúdení žiadosti podľa odseku 2 miestna akčná skupina postúpi žiadosť platobnej ...

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

66.

V § 37 ods. 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o prístup Leader, výrok o ...

67.

V § 40 ods. 4 posledná veta znie: „V súhrnnom prehľade sa uvádzajú nezrovnalosti v súlade s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:

„82a)
Čl. 3,5 a 6 nariadenia (ES) č. 1848/2006.“.

68.

V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odseku 4, ak je prijímateľ ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

69.

V § 40 ods. 6 sa slová „je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82b znie:

„82b)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1848/2006.“.

70.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná ...

71.

V § 44 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory v účtovných ...

72.

V § 44 ods. 3 sa odkaz 70 nahrádza odkazom 89.

73.

V § 44 odsek 4 znie:

„(4) Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,71) okrem prijímateľa podpory podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá ...

74.

Za § 46 sa vkladajú § 46a a 46b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010 (1) Výzva, oznam a písomné ...

75.

Príloha k zákonu znie:

„Príloha k zákonu č. 528/2008 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

76.

Slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „ministerstvo“ sa vkladajú ...

3.

V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe poverenia ministerstva financií“. ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

„12c) Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 61 nariadenia (ES) č. ...

5.

V § 13 ods. 3 sa čiarka a slovo „b)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

6.

V § 32 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

7.

V § 35a ods. 1 písm. a), b), g) a h) a ods. 5 sa odkaz 18aa nahrádza odkazom 12c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa sa vypúšťa.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:

„18ab) Napríklad čl. 59 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 58 nariadenia (ES) ...

9.

V § 35a ods. 3 úvodnej vete sa za slová „riadiaceho orgánu“ vkladajú slová „zodpovedného ...

10.

§ 35a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť právnickú osobu, ktorá má ...

11.

V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Vládny audit vykonávaný inou právnickou osobou podľa § 35a ods. 6 je oprávnený vykonávať ...

12.

V § 35c ods. 2 úvodná veta znie: „Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec ...

13.

V § 35c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, ...

Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 4 až 16.

14.

V § 35c odsek 5 znie:

„(5) Vládneho audítora ministerstva financií, vládneho audítora správy finančnej kontroly a ...

15.

V § 35c ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „a zamestnanca inej právnickej ...

16.

V § 35d odsek 3 znie:

„(3) O zisteniach z vládneho auditu vypracujú osoby uvedené v § 35c ods. 1 predbežnú správu ...

17.

V § 35f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Oprávnenia podľa § 13 ods. 1 a povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18.

V § 39 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „vládny audítor“ sa vkladajú slová ...

19.

V § 41b ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rozsah, spôsob a ďalšie ...

2.

V § 19 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov; tým nie je dotknuté poskytovanie zábezpeky podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

„22aa) Napríklad § 36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 31 ods. 7 druhej vete sa slová „rovnaká sankcia ako pri porušení finančnej disciplíny podľa ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore