Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70242
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 účinný od 01.04.2010


Platnosť od: 26.02.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Právo EÚ, Štátne orgány, Kontrolný systém, Štátne fondy, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD68 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 účinný od 01.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 57/2010 s účinnosťou od 01.04.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...

1.

V § 1 úvodná veta znie:

„Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) prostriedkov poskytovaných z fondov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 2 znejú:

„1a) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 2) § 1 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 543/2007 ...

2.

V § 1 písm. b) druhom bode sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
kontrolu projektu.“.

4.

V § 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „je“.

5.

V § 2 písm. a) sa na začiatok vkladá slovo „je“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ...

6.

V § 2 písm. b) sa na začiatok vkladá slovo „sú“ a slová „z Európskeho fondu regionálneho ...

7.

V § 2 písm. c), d), e), g) a h) sa na začiatok vkladá slovo „je“ a v § 2 písm. i) sa na začiatok ...

8.

V § 2 písmeno f) znie:

„f) sú príspevkom prostriedky poskytované prijímateľovi na základe zmluvy alebo na základe ...

9.

§ 2 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) je kontrolou projektu súhrn činností riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu8a) a podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Napríklad čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 13 nariadenia (ES) č. ...

10.

V § 3 ods. 2 sa slovo „pomoci“ a slovo „podpory“ nahrádzajú slovom „prostriedkov“.

11.

V § 3 ods. 3 sa slovo „podpory“ nahrádza slovom „prostriedkov“.

12.

Nadpis druhej časti znie:

„PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO ...

13.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

14.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.“.

15.

V § 7 ods. 6 a § 9 ods. 3 sa nad slovo „nedostatky“ umiestňuje odkaz 32a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Napríklad čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 3 písm. q) nariadenia ...

16.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slovom „orgánov“ vypúšťa bodkočiarka a slová „na vykonávanie ...

17.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Orgán auditu pri plnení úloh podľa odseku 2 postupuje podľa osobitného predpisu.41)“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je prijímateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, ...

19.

V § 12 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak sa poskytuje príspevok alebo jeho časť formou výdavkov podľa osobitného predpisu,41a) ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

„41a) Čl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1080/2006 v platnom znení.Čl. 11 ods. 3 písm. b) nariadenia ...

20.

V § 12 ods. 6 sa slová „podľa § 14“ nahrádzajú slovami „o žiadosti“.

21.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
ďalšie formálne náležitosti.“.

22.

V § 13 ods. 3 písmeno i) znie:

„i)
spôsob financovania,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

23.

V § 13 odsek 10 znie:

„(10) Na projekty technickej pomoci,44) veľké projekty45) operačného programu Doprava a národné ...

24.

V § 14 ods. 5 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory na základe ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).

25.

V § 14 ods. 6 prvá veta znie: „Žiadateľ môže podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ...

26.

V § 14 ods. 8 posledná veta znie: „Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa ...

27.

V § 14 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Štatutárny orgán riadiaceho orgánu je oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených ...

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 17.

28.

V § 14 odsek 13 znie:

„(13) Na projekty technickej pomoci a národné projekty sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.“. ...

29.

V § 14 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.

30.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Riadiaci orgán zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy, ak bola žiadosť schválená ...

31.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Národné projekty (1) Konanie o žiadosti na národné projekty sa začína doručením žiadosti ...

32.

§ 17 sa vypúšťa.

33.

V § 18 ods. 3 a § 19 ods. 3 veta za bodkočiarkou znie: „o návrhu zmeny tohto zoznamu informuje ...

34.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Technická pomoc (1) Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením ...

35.

V § 21 ods. 3 prvá veta znie: „Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu ...

36.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie ...

37.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho ...

38.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho ...

39.

V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

40.

V § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá upravuje ...

41.

V § 22 ods. 6 sa za číslom „30“ vypúšťa čiarka a číslo „31“.

42.

V § 24 ods. 1 prvej vete a § 24 ods. 2 prvej vete sa za slovo „zmluve“ vkladajú slová: „alebo ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:

„56)
Čl. 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v znení nariadenia (ES) č. 1341/2008.“.

44.

V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutý v období 12 mesiacov ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

45.

V § 24 ods. 4 sa číslo „25“ nahrádza číslom „27“.

46.

Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 24a Rozdelenie výťažku z predaja zálohu (1) Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 62a až 62g znejú:

„62a) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...

47.

V § 26 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odsekov 3 až 5, ak je ...

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

48.

V § 26 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „V súhrnnom prehľade správ o zistenej nezrovnalosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

„65a) Čl. 28, 30 a 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“. ...

49.

V § 26 ods. 13 sa slová „je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie:

„65b)
Čl. 29 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.“.

50.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná ...

51.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania (1) Ak ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 66a až 66e znejú:

„66a) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 66b) § 149 ods. 1 písm. b) až ...

52.

V § 28 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti nie je možné vykonať, ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

53.

V § 28 ods. 8 tretej vete sa za slovo „vety“ vkladajú slová „alebo neuzavrie s riadiacim orgánom ...

54.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28a Dohoda o splátkach (1) Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 68a a 68b znejú:

„68a) § 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ...

55.

V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 76a a 76b znejú:

„76a) § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 76b) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších ...

56.

V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa slová „do 15 pracovných dní od rozhodnutia o schválení žiadosti“ ...

57.

V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „žiada“ nahrádza slovom „požiadala“.

58.

Nadpis tretej časti znie:

„PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PROSTRIEDKOV Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA, ...

59.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu, a pre prístup Leader miestnej akčnej skupine80a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:

„80a) Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.Čl. 37 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 ...

60.

V § 36 ods. 2 písm. a) a d) sa za slovo „orgánu“ vkladajú slová „alebo miestnej akčnej skupiny“. ...

61.

V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slovo „príručka“ vkladajú slová „alebo usmernenie“.

62.

V § 36 odsek 5 znie:

„(5) Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre alebo miestnej akčnej skupine ...

63.

V § 36 ods. 8 a § 37 ods. 2 sa za slová „Platobná agentúra“ vkladajú slová „alebo miestna ...

64.

V § 37 ods. 1 sa za slová „platobnej agentúre“ vkladajú slová: „alebo miestnej akčnej skupine“. ...

65.

V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Po posúdení žiadosti podľa odseku 2 miestna akčná skupina postúpi žiadosť platobnej ...

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

66.

V § 37 ods. 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o prístup Leader, výrok o ...

67.

V § 40 ods. 4 posledná veta znie: „V súhrnnom prehľade sa uvádzajú nezrovnalosti v súlade s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:

„82a)
Čl. 3,5 a 6 nariadenia (ES) č. 1848/2006.“.

68.

V § 40 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi podľa odseku 4, ak je prijímateľ ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

69.

V § 40 ods. 6 sa slová „je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 82b znie:

„82b)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1848/2006.“.

70.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná ...

71.

V § 44 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením druhu poskytnutej podpory v účtovných ...

72.

V § 44 ods. 3 sa odkaz 70 nahrádza odkazom 89.

73.

V § 44 odsek 4 znie:

„(4) Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,71) okrem prijímateľa podpory podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:

„90) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá ...

74.

Za § 46 sa vkladajú § 46a a 46b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010 (1) Výzva, oznam a písomné ...

75.

Príloha k zákonu znie:

„Príloha k zákonu č. 528/2008 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

76.

Slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „ministerstvo“ sa vkladajú ...

3.

V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe poverenia ministerstva financií“. ...

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:

„12c) Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 61 nariadenia (ES) č. ...

5.

V § 13 ods. 3 sa čiarka a slovo „b)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

6.

V § 32 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

7.

V § 35a ods. 1 písm. a), b), g) a h) a ods. 5 sa odkaz 18aa nahrádza odkazom 12c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa sa vypúšťa.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:

„18ab) Napríklad čl. 59 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 58 nariadenia (ES) ...

9.

V § 35a ods. 3 úvodnej vete sa za slová „riadiaceho orgánu“ vkladajú slová „zodpovedného ...

10.

§ 35a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť právnickú osobu, ktorá má ...

11.

V § 35c ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Vládny audit vykonávaný inou právnickou osobou podľa § 35a ods. 6 je oprávnený vykonávať ...

12.

V § 35c ods. 2 úvodná veta znie: „Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec ...

13.

V § 35c sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, ...

Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 4 až 16.

14.

V § 35c odsek 5 znie:

„(5) Vládneho audítora ministerstva financií, vládneho audítora správy finančnej kontroly a ...

15.

V § 35c ods. 7 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „a zamestnanca inej právnickej ...

16.

V § 35d odsek 3 znie:

„(3) O zisteniach z vládneho auditu vypracujú osoby uvedené v § 35c ods. 1 predbežnú správu ...

17.

V § 35f sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Oprávnenia podľa § 13 ods. 1 a povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18.

V § 39 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „vládny audítor“ sa vkladajú slová ...

19.

V § 41b ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 8a ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Rozsah, spôsob a ďalšie ...

2.

V § 19 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov; tým nie je dotknuté poskytovanie zábezpeky podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

„22aa) Napríklad § 36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 31 ods. 7 druhej vete sa slová „rovnaká sankcia ako pri porušení finančnej disciplíny podľa ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore