Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 26.02.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Právo EÚ, Štátne orgány, Kontrolný systém, Štátne fondy, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD46DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 účinný od 01.04.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 57/2010 s účinnosťou od 01.04.2010

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 57/2010, dátum vydania: 26.02.2010

23

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá z vlastnej iniciatívy predkladateľa.

Cieľom navrhovanej novely zákona je upraviť ustanovenia platného zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. na základe podnetov z praxe. Navrhovanými zmenami sa vstupuje do ustanovení platného zákona, ktoré sa týkajú operačných programov v oblasti dopravy, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, rybného hospodárstva alebo operačného programu Interact. Upravujú sa ustanovenia v oblasti finančného riadenia poskytovania pomoci a podpory. Navrhovaná novela zákona dopĺňa do platného zákona ustanovenia týkajúce sa výkonu kontroly projektu riadiacim orgánom a to na základe čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) č.1828/2006.

Na predkladanú novelu zákona č. 528/2008 Z. z. nadväzuje návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu potreby zapojiť do výkonu vládneho auditu inú právnickú osobu.

Zákon č. 502/2001 Z. z. podrobne upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob výkonu vládneho auditu, ktorého výkon je vo veľkej miere zameraný na overovanie prostriedkov ES, ale aj zabezpečenie vládneho auditu iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vzhľadom na to, že predkladaná novela zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. upravuje systém riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov ES a upravuje činnosť a zodpovednosť ministerstva financií ako orgánu auditu vo vzťahu k jeho úlohám definovaným v § 10 zákona č. 528/2008 Z. z., je súčasťou novely tohto zákona aj novela zákona č. 502/2001 Z. z., ktorá vyplynula z najmä požiadaviek legislatívy Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013, ktorými sa zvyšujú požiadavky na výkon auditu.

Legislatíva EÚ na nové programové obdobie 2007-2013 kladie pre orgán auditu povinnosť v súvislosti s výkonom auditu operácií v zmysle čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a požiadavkami ustanovenými v čl. 16 až 18 nariadenia Komisie (ES) č.1828/2006 a prílohy IV zabezpečiť výkon auditu operácií na vzorke operácií, ktoré majú každoročne prejsť auditom vychádzajúc v prvom rade z metódy náhodného štatistického výberu vzoriek a prihliadajúc na medzinárodné akceptované a audítorské normy. EK v súvislosti s uvedenými podmienkami vydala metodický pokyn na výber vzorky pre orgány auditov COCOF 08/002/01-EN, ktorý odporúča ako jednu z metód štatistického výber vzorky metódu MUS ktorá je akceptovaná medzinárodnými audítorskými normami ako metóda výberu vzorky na audit. Túto metódu si Slovenská republika v Stratégii auditu schválenej EK dňa 25.05.2009 vybrala ako metódu výberu vzorky na audit operácií.

Výberom tejto metódy ako aj ktorejkoľvek inej medzinárodne uznávanej štatistickej metódy výberu vzorky sa objem overovaných prostriedkov výrazne zvýši oproti prechádzajúcemu obdobiu. V programovom období 2004-2006 bola povinnosť overiť minimálne 5% deklarovaných výdavkov na EK v rámci celého programového obdobia, v novom programovom období 2007-2013 použitím metódy štatistického náhodného výberu to je približne 15-20% deklarovaných výdavkov EK každoročne.

Z dôvodu veľkého objemu prác na výkone auditov a nemožnosti odhadnúť kapacitnú potrebu zamestnancov MF SR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predmetných nariadení ES je potrebné, aby MF SR ako orgán auditu malo možnosť v prípade potreby poveriť výkonom vládneho auditu inú právnickú osobu, ktorá bude mať na tento výkon dostatočné odborné, personálne a materiálne predpoklady.

Možnosť zapojiť iný orgán ako orgán auditu je umožnená aj nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, ktorý v čl. 62 ods.3 umožňuje zapojiť do auditov operácií alebo systémových auditov vykonávaných podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) a b) inú právnickú osobu ako je orgán auditu s podmienkou, že orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nezávislosť od riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu. Zároveň v ustanovení čl. 62 ods.1 nariadenia 1083/2006 je ustanovené, že orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie, aby sa audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu a aby sa audity operácií vykonávali na vhodnej vzorke, aby sa preverili vykázané výdavky z čoho vyplýva, že orgán auditu má povinnosť výkon týchto auditov zabezpečiť, nemusí sa na nich priamo podieľať pokiaľ má zabezpečený dostatočný dohľad nad prácou inej právnickej osoby.

Navrhovanými zmenami sa vstupuje do ustanovení platného zákona, ktoré sa týkajú vymedzenia auditujúceho orgánu ako základného pojmu, výkonu vládneho auditu inou právnickou osobou a splnenia osobitných kvalifikačných predpokladov inej právnickej osoby na výkon vládneho auditu. Doplňujú sa ustanovenia upravujúce oprávnenia a povinnostiach prizvaných osôb pri vykonávaní následnej finančnej kontroly a pri výkone vládneho auditu.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými zákonmi. Právna úprava poskytovania pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva vykonáva právne akty ES/EÚ.

Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh nebude mať priamy finančný, ekonomický a environmentálny dopad, vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

I.Odhad dopadov na verejné financie

Materiál nemá vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty samosprávnych krajov a na rozpočty obcí ani na ostatné rozpočty patriace do okruhu verejných rozpočtov.

Predmetný návrh novely zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov.

Zapojenie inej právnickej osoby do výkonu vládneho auditu bude financované v rámci Operačného programu Technická asistencia z prostriedkov Európskeho spoločenstva, ktorého financovanie je už zabezpečené v rámci implementácie programov ES.

Výdavky potrebné na finančné krytie projektov financovaných z Operačného programu Technická asistencia budú hradené v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR a následne refundované z Operačného programu Technická asistencia.

II.Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Materiál nemá vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

III.Odhad dopadov na životné prostredie

Materiál nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

IV.Odhad dopadov na zamestnanosť

Materiál nemá vplyv na zamestnanosť.

V.Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.Problematika právneho predpisu:

a.je upravená v práve Európskych spoločenstiev

- v primárnom práve:

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, najmä články 158 až 162,

- v sekundárnom práve:

1.Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,

2.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,

3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení

4.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/1994 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006),

5.Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006),

6.Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005) v platnom znení,

7.Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006) v platnom znení,

8.Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005) v platnom znení,

9.Nariadenie Rady (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006) v platnom znení,

10.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009).

b.nie je upravená v práve Európskej Únie.

c.nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a) Lehota na prebratie smernice 2009/52/ES podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov je stanovená na 20.7. 2011.

b) Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 až 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.

c) Bezpredmetné.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1 (§ 1 úvodná veta)

Upresňuje sa predmet zákona tak, aby bolo jednoznačné, že zákon upravuje problematiku poskytovania fondov ES komplexne, teda vrátane prostriedkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a nie len samotných prostriedkov z fondov, keďže každý poskytnutý príspevok je tvorený pomerne prostriedkami daného fondu a prostriedkami príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.

K bodu 2 (§ 1 písm. b))

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na úpravu v § 12 ods. 1.

K bodu 3 (§ 1 písm. d))

Ide o doplnenie predmetu zákona vzhľadom na navrhované ustanovenia § 24b až 24k týkajúce sa kontroly projektu vykonávanú riadiacim orgánom.

K bodu 4 (§ 2 písm. a))

Ide o spresnenie ustanovenia vzhľadom na to, že prijímateľ realizuje poskytnutú pomoc alebo podporu podľa § 12 ods. 1 na základe rozhodnutia o schválení žiadosti. Úprava nadväzuje na úpravu v § 12 ods. 1.

K bodu 5 (§ 2 písm. f)

Upresňuje sa definícia príspevku vzhľadom k úprave § 1, v zmysle ktorého pojmy pomoc a podpora budú zahŕňať nie len prostriedky príslušného fondu ES, ale aj prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na spolufinancovnanie. Príspevkom sa rozumie individuálny príspevok poskytnutý konkrétnemu prijímateľovi na základe zmluvy, alebo rozhodnutia riadiaceho orgánu.

K bodu 6

V nadväznosti na navrhovanú úpravu týkajúcu sa kontroly projektu sa dopĺňajú definície pojmov v tejto oblasti.

K bodom 7 a 8

Úprava ustanovení v § 3 ods. 2 a 3 súvisí so zmenou navrhovanou v § 1. Je teda potrebné odlíšiť samotné prostriedky poskytované z fondov a prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré sú poskytované vo forme príspevku.

K bodu 9 (§ 6 ods. 2 písm. b))

Ustanovuje sa výnimka pre OP Interact, nakoľko centrálny koordinačný orgán nezabezpečuje tvorbu a prevádzku IT monitorovacieho systému pre tento operačný program.

K bodu 10(§ 6 ods. 2 písm. f))

Ustanovujú sa ďalšie úlohy Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti systému riadenia.

K bodu 11 (§ 7 ods. 6 a § 9 ods. 3)

Za účelom spresnenia sa k slovu „nedostatky“ v § 7 ods. 6 a § 9 ods. 3 dopĺňa odkaz 32a. Poznámka pod čiarou k tomuto odkazu odkazuje napríklad na definíciu nezrovnalostí v právnych predpisoch ES. Doplnenie zabezpečí v prípade potreby jednoduchší výklad, o aké nedostatky môže ísť v predmetnom ustanovení, na základe ktorého môže riadiaci orgán pozastaviť zamietnuť alebo upraviť výšku platby.

K bodom 12 a 14 (§ 10 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 3)

Účelom úpravy § 10 ods. 2 písm. b) a doplnenia nového odseku 3, je precizovanie postupu orgánu auditu pri vykonávaní úloh podľa § 10. Navrhovanou úpravou sa jednoznačne ustanovuje, že orgán auditu pri plnení týchto úloh postupuje podľa zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

K bodu 13 (poznámka pod čiarou 41)

Znenie poznámky sa upresňuje v nadväznosti na novelu zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 15 (§ 12 ods. 1)

Upravuje sa spôsob poskytnutia pomoci a podpory v prípadoch, kedy na strane prijímateľa a riadiaceho orgánu vystupuje tá istá osoba. Uvedený spôsob poskytnutia pomoci a podpory sa vzťahuje na všetky prípady poskytnutia pomoci a podpory kedy na strane prijímateľa a riadiaceho orgánu vystupuje tá istá osoba.

K bodu 16 (§ 12 ods. 4 a 5)

(K odseku 4) Legislatíva ES umožňuje poskytovanie príspevku aj formou tzv. osobitných typov výdavkov, medzi ktoré patria paušálne výdavky, nepriame výdavky a jednorázové sumy, pričom legislatíva ES zároveň upravuje aj podmienky a náležitosti takýchto výdavkov. V prípade, ak riadiaci orgán umožní ich využívanie, spôsob ich výpočtu musí stanoviť vo výzve, resp. v písomnom vyzvaní ak ide o projekty, ktoré nie sú vyberané na základe výzvy.

(K odseku 5) Ustanovenia sa dopĺňa v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 52/2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržujú na území členských krajín, nakoľko Slovenská republika je povinná ustanovenia citovanej smernice transponovať do svojho právneho poriadku. V zmysle uvedenej smernice je jednou zo sankcií voči zamestnávateľom, ktorí porušia zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, aj sankcia pozbavenia nároku na pomoc poskytovanú z prostriedkov EÚ, a to až po dobu piatich rokov odo dna porušenia tohto zákazu. Takáto skutočnosť bude mať za následok neposkytnutie pomoci a podpory pre žiadateľa, ktorý predmetný zákaz porušil. Za porušenie sa pokladá právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, ktorým je konštatované porušenie zákona .č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení iektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 17 (§ 12 ods. 6)

Navrhovanú zmenu je potrebné vykonať z dôvodu odstránenia aplikačných a interpretačných problémov. Aj keď je konanie upravené v § 14, podanie žiadosti, t.j. začiatok konania, je upravené v § 13, § 16, § 17 atď. To, že sa správny poriadok nevzťahuje na národné projekty podľa § 16 zákon priamo neustanovuje, vyplýva to však nepriamo z § 12 ods. 1, § 12 ods. 4, § 13 ods. 10, § 14 ods. 14 alebo § 16.

K bodu 18 (§ 13 ods. 2 písm. e))

Dopĺňajú sa ďalšie formálne náležitosti výzvy. Medzi ďalšie formálne náležitosti výzvy patria najmä kontaktné údaje pre bližšie informácie k výzve a spôsob komunikácie, opis cieľov výzvy, indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu, technicko-organizačné náležitosti v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti, logá Európskej únie a operačného programu.

K bodu 19 (§ 13 ods. 3 písm. i))

Z podmienok výzvy sa vypúšťajú podmienky stanovené schémou štátnej pomoci, resp. schémou de minimis, nakoľko podstatné náležitosti schémy (oprávnenosť žiadateľa, výdavkov atď.) už sú obsiahnuté v iných písmenách predmetného ustanovenia. Výnimku predstavuje spôsob financovania, ktorý je z tohto dôvodu doplnený ako samostatná povinná náležitosť výzvy. Pod spôsobom financovania sa rozumejú formy platieb – zálohová platba, predfinancovania alebo refundácia, resp. kombinácie týchto spôsobov.

K bodu 20 (§ 13 ods. 10)

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na úpravu § 16 a 17. Ide o zjednotenie úpravy projektov operačného programu Doprava a operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

K bodu 21 (§ 14 ods. 5 písm. g))

Keďže podľa § 12 ods. 1 nedôjde k uzavretiu zmluvy, je potrebné zaviazať prijímateľa pomoci k právam a povinnostiam súvisiacim s poskytnutím nenávratného finančného príspevku v samotnom rozhodnutí o schválení pomoci.

K bodu 22(§ 14 ods. 6 prvá veta)

Ustanovenie spresňuje formu podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, ustanovenie ďalej logicky vylučuje podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti pôjde o žiadateľa a poskytovateľa príspevku v jednej osobe (§ 12 ods. 1).

K bodu 23 (§ 14 ods. 8 posledná veta)

Upravuje sa lehota v ktorej je štatutárny orgán riadiaceho orgánu oprávnený z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o neschválení žiadosti.

K bodu 24 (§ 14 ods. 10 a 11)

V navrhovanom odseku 10 sa upravuje oprávnenie štatutárneho orgánu riadiaceho orgánu zmeniť rozhodnutie o schválení žiadosti z vlastného podnetu v prípadoch, kedy nedochádza k podpisu zmluvy. Oprávnenie štatutárneho orgánu riadiaceho orgánu zmeniť rozhodnutie o schválení žiadosti vyplýva z objektívnych potrieb zmeniť projekt v jeho vecnej, časovej alebo finančnej realizácii a zabrániť tak vyplácaniu finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rozpore so zásadami hospodárnosti a efektívnosti alebo ich vyplácaniu omylom.

V navrhovanom odseku 11 sa upravujú prípady zastavenia konania o žiadosti z dôvodov smrti, vyhlásenia za mŕtveho alebo zániku žiadateľa bez právneho nástupcu tak, aby mohol riadiaci orgán konanie v týchto prípadoch ukončiť rozhodnutím vo forme záznamu v spise.

K bodu 25 (§ 14 ods. 13)

Ustanovenia sa navrhuje upraviť v súvislosti s navrhovanými zmenami pri poskytovaní pomoci a podpory v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci.

K bodu 26 (§ 14 ods. 14)

Ustanovenie sa stalo bezpredmetným vzhľadom na navrhovanú úpravu § 16.

K bodu 27 (§ 15 ods. 2)

Upravuje sa zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy vrátane jeho zániku.

K bodu 28 (§ 16)

Ustanovujú sa osobitné procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci pre národné projekty. Riadiace orgány pri implementácii finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú oprávnené pri poskytovaní pomoci postupovať podľa týchto ustanovení bez ohľadu na povahu operačného programu.

K bodu 29 (§ 17)

Podmienky implementácie projektov operačného programu Doprava odlišných od veľkých projektov operačného programu Doprava sa spravujú vzhľadom na ich povahu a individuálny charakter ustanoveniami pre národné projekty. Projekty operačného programu Doprava sa tak budú spravovať §16.

K bodu 30 (§ 18 ods. 3 a § 19 ods. 3)

Ide o formulačné spresnenie pôvodného textu .

K bodu 31 (§ 20)

Upravuje sa proces konania o žiadosti pre projekty technickej pomoci, ktorý začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom.

K bodu 32 (§ 21 ods. 3)

Ustanovenie § 21 ods. 3 sa mení v súvislosti s potrebou určenia lehoty pre riadiaci orgán pri preskúmavaní rozhodnutia o neschválení žiadosti z vlastného podnetu. Riadiaci orgán tak bude môcť rozhodnutie o neschválení žiadosti preskúmať do dvoch mesiacov od vydania tohto rozhodnutia. Navrhovaným ustanovením sa posilní právna istota žiadateľa.

K bodu 33 (§ 21 ods. 4)

Ustanovuje sa povinnosť štátnym rozpočtovým organizáciám, ktoré sú prijímateľmi z operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika, vykonávať všetky výdavky v rámci realizovaného projektu nie prostredníctvom svojho rozpočtu, ale prostredníctvom samostatných mimorozpočtových účtov.

K bodu 34 (§ 22 ods. 1)

Ustanovenie sa precizuje vzhľadom k skutočnosti, že na Operačný program Interact poskytujú finančné prostriedky nielen členské štáty EU, ale aj Nórske kráľovstvo a Švajčiarská konfederácia. Z tohto dôvodu by sa na nakladanie s takto poskytnutými finančnými prostriedkami mala vzťahovať rovnaká úprava ako na prostriedky z rozpočtou členských štátov EÚ.

K bodu 35 (§ 22 ods. 3)

Ustanovenie sa precizuje vzhľadom k skutočnosti, že na Operačný program Interact poskytujú finančné prostriedky nielen členské štáty EU, ale aj Nórske kráľovstvo a Švajčiarská konfederácia. Z tohto dôvodu by sa na nakladanie s takto poskytnutými finančnými prostriedkami mala vzťahovať rovnaká úprava ako na prostriedky z rozpočtov členských štátov EÚ.

K bodu 36 (§ 22 ods. 4)

Ustanovuje sa povinnosť štátnym rozpočtovým organizáciám, ktoré sú prijímateľmi z operačného programu Interact, vykonávať všetky výdavky v rámci realizovaného projektu nie prostredníctvom svojho rozpočtu, ale prostredníctvom samostatných mimorozpočtových účtov.

K bodu 37 (§ 22 ods. 5)

Úpravou sa precizuje ustanovenie o zmluve o poskytnutí pomoci z operačného programu Interact doplnením predmetu úpravy tejto zmluvy.

K bodu 38 (§ 22 ods. 6)

V nadväznosti na úpravu § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa výnimka pre ustanovenia o IT monitorovacom systéme pre OP Interact, nakoľko ustanovenia § 31 Monitorovací systém pre OP Interact platia, avšak neplatí to, že jeho tvorbu a prevádzku zabezpečuje centrálny koordinačný orgán.

K bodu 39 (§ 24 ods. 1 prvá veta a ods. 2 prvá veta)

Ustanovenie sa upravuje v nadväznosti na úpravu § 12 ods. 1.

K bodu 40 (odkaz 56 na poznámku pod čiarou)

Vzhľadom k novele nariadenia (ES) č. 1083/2006 nariadením (ES) č. 1341/2008, ktorým sa novelizovalo znenie článku 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa primerane a v súlade s legislatívnymi pravidlami upravuje poznámka pod čiarou k odkaz 56.

K bodu 41

Ustanovenie sa dopĺňa v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 52/2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržujú na území členských krajín, nakoľko Slovenská republika je povinná ustanovenia citovanej smernice transponovať do svojho právneho poriadku. V zmysle smernice je členský štát povinný zabezpečiť, aby verejné prostriedky poskytnuté zamestnávateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca boli vrátené, a to za dobu 12 mesiacov pred porušením. Za porušenie sa pokladá právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, ktorým je konštatované porušenie zákona .č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 42 (§ 24 ods. 3)

Opravuje sa chybný odkaz na ustanovenia o finančnej oprave, ktoré je v § 27 a nie v § 25.

K bodu 43 (§ 24a až 24k)

(K § 24a) Ustanovením sa upravuje postup v prípade, keď majú banka spolufinancujúca projekt, ako aj riadiaci orgán zriadené na majetku prijímateľa záložné práva na zabezpečenie svojich pohľadávok súvisiacich s projektom a dôjde k speňaženiu tohto zálohu zo strany banky, a to ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny vydaného príslušnou správou finančnej kontroly.

Ustanovuje sa povinnosť banky, resp. subjektu, ktorý vstúpil do práv a povinností banky, vo vyššie uvedenom prípade previesť výťažok zo zálohu riadiacemu orgánu a to vo výške zodpovedajúcej pomeru medzi pohľadávkami riadiaceho orgánu a banky voči prijímateľovi. Zároveň sa ustanovuje právo riadiaceho orgánu prijať tieto finančné prostriedky, a to ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia správy finančnej kontroly o porušení finančnej disciplíny. Riadiaci orgán vedie predmetné prostriedky na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov. V rámci tejto lehoty by malo dôjsť k vydaniu rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, resp. u ukončeniu tohto konania iným spôsobom a následne by mali byť vzťahy medzi zúčastnenými subjektami vysporiadané v nadväznosti na toto rozhodnutie. Ustanovuje sa, že na finančné prostriedky získané z predaja zálohu a vedené na účte cudzích prostriedkov nepodliehajú ustanoveniam zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ustanovuje sa následný postup riadiaceho orgánu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny v nadväznosti na výšku sankcie uvedenej v tomto rozhodnutí a výšku finančných prostriedkov, ktoré získal riadiaci orgán z predaja zálohu. Ak je sankcia uložená prijímateľovi rovnaká ako výška finančných prostriedkov, ktoré riadiaci orgán získal od banky v nadväznosti na predaj zálohu, riadiaci orgán uhradí v prospech príslušnej správy finančnej kontroly túto sankciu v stanovenej lehote a rozsahu. Tým dôjde k splneniu povinnosti zo strany prijímateľa určenej v rozhodnutí. V prípade, ak je táto sankcia nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených riadiacim orgánom na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán taktiež uhradí túto sankciu v určenej lehote a rozsahu v prospech príslušnej správy finančnej kontroly, čím dôjde k splneniu povinnosti zo strany prijímateľa určenej v rozhodnutí. Prípadný zostatok finančných prostriedkov z predaja zálohu, ktorý ostal riadiacemu orgánu po uhradení sankcie prevedie riadiaci orgán späť banke, ktoré poskytla úver prijímateľovi, vo výške pohľadávky banky voči prijímateľovi. Prípadný zostatok finančných prostriedkov, resp. ak banka nemá voči prijímateľovi žiadnu pohľadávku môže riadiaci orgán využiť na uspokojenie svojej inej pohľadávky voči prijímateľovi. Prípadný zostatok, resp. ak riadiaci orgán nemá žiadnu pohľadávku, prevedie na účet prijímateľa, resp. vysporiada v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v prípade, ak nie je možné tento zvyšok vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa.

Naopak, ak je sankcia uložená právoplatným rozhodnutím o porušení finančnej disciplíny vyššia ako výška finančných prostriedkov, ktoré získal riadiaci orgán z predaja zálohu, riadiaci orgán uhradí časť sankcie uloženej rozhodnutím v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov získaných z predaja zálohu. Zbytok sankcie vymáha príslušná správa finančnej kontroly od prijímateľa.

Ak rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov riadiacim orgánom od banky, alebo ak príslušná správa finančnej kontroly ukončí do štyroch rokov správne konanie bez uloženia sankcie, riadiaci orgán vráti predmetné finančné prostriedky banke vo výške jej nesplatenej pohľadávky voči prijímateľovi. Prípadný zbytok finančných prostriedkov, resp ak banka nemá voči prijímateľovi žiadnu pohľadávku, môže riadiaci orgán použiť na uspokojenie svojej inej pohľadávky voči prijímateľovi. Prípadný zostatok týchto prostriedkov vráti prijímateľovi, resp. vysporiada v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v prípade, ak nie je možné tento zvyšok vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa.

Ustanovuje sa, že v prípade uhrádzania sankcie zo strany riadiaceho orgánu za prijímateľa, riadiaci orgán koná v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je taktiež povinný informovať prijímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s postupom podľa tohto paragrafu.

Ustanovuje sa, že riadiaci orgán, prijímateľ, banka a príslušná správa finančnej kontroly sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa tohto paragrafu.

Výnosy na účtoch z finančných prostriedkov z predaja zálohu sa pripočítavajú k týmto prostriedkom a nakladá sa nimi rovnako.

(K § 24b až 24k)

(K § 24b) Riadiaci orgáne vykonáva kontrolu projektu podľa tohto zákona od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s prijímateľom, ak sa zmluva s prijímateľom neuzatvára od vydania rozhodnutia o schválení. Uvedená právomoc riadiaceho orgánu vyplýva z právnych predpisov Európskych spoločenstiev, konkrétne čl. 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 13 Nariadenia Rady (ES) č.1828/2006. Úlohou členského štátu je povinnosť zabezpečiť funkčný a efektívny kontrolný systém fondov ES, preto bolo nevyhnutné inštitúty európskej legislatívy presnejšie a širšie zapracovať do vnútroštátnej právnej úpravy v Slovenskej republike.

Kontrolu projektu vykonáva riadiaci orgán prostredníctvom svojich zamestnancov alebo výkonom kontroly projektu môže poveriť právnickú osobu, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmto zákonom. Zabezpečenie výkonu kontroly projektu aj z externých zdrojov je potrebné z hľadiska rozsahu alokácie finančných prostriedkov, ako aj z dôvodu nerovnomerného čerpania finančných zdrojov Európskych spoločenstiev. Ustanovenie § 7 ods.3 týmto nie je dotknuté, pretože riadiaci orgán je oprávnený poveriť v rozsahu stanovenom v splnomocnení výkonom kontroly projektu spravidla aj výkonom ďalších činností v súlade s ustanoveniami tohto zákona sprostredkovateľský orgán, ktorý taktiež môže aplikovať ustanovenie § 24b ods.1.

Riadiaci orgán kontrolou projektu overuje plnenie podmienok poskytnutia pomoci, podpory a príspevku, ako ich žiadateľ deklaroval v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (§14) a ktoré boli inkorporované do zmluvy (§15) alebo do rozhodnutia o schválení, pokiaľ sa zmluva neuzatvára a ich následné plnenie zo strany prijímateľa, resp. partnera. Ďalej riadiaci orgán overuje súlad platby, ktorá je poskytovaná prijímateľovi prostredníctvom žiadosti o platbu a súčasne overuje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci, podpory a príspevku na schválený projekt.

Kontrola projektu je vykonávaná ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.

(K § 24c až 24 e) Administratívna kontrola je vykonávaná riadiacim orgánom priebežne, spravidla sa výkon administratívnej kontroly viaže na kontrolu žiadosti o platbu a súvisiacej dokumentácie. Administratívna kontrola môže byť vykonávaná počas celej doby realizácie projektu, ako aj po skončení realizácie projektu. Bez overenia projektu administratívnou kontrolou nie je možné preplatiť príspevok alebo jeho časť prijímateľovi. Administratívnou kontrolou je riadiaci orgán oprávnený overovať jednotlivé žiadosti o platbu a iné relevantné dokumenty a skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných relevantných dôvodov napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť Európskej komisie, vnútroštátnych orgánov.

(K § 24d) Ustanovenia o základných pravidlách na vykonávanie administratívnej kontroly zahŕňajú práva a povinnosti zamestnancov riadiaceho orgánu prípadne zástupcov právnickej osoby podľa § 24b ods.1. a taktiež práva a povinnosti kontrolovaného subjektu. Ustanovenia vytvárajú podmienky pre riadny výkon administratívnej kontroly. Povinnosti zamestnancov riadiaceho orgánu, povinnosti zástupcov právnickej osoby podľa § 24b ods.1. slúžia na zabezpečenie práv kontrolovaného subjektu a stanovenie pravidiel pre postup pri výkone administratívnej kontroly.

Ak dôjde k odobratiu originálov dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov zamestnanci riadiaceho orgánu, resp. zástupcovia právnickej osoby sú povinní vydať potvrdenie o odobraní originálov. Povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete sa však nevťahuje na dokumenty, výstupy projektu a iné odobraté originálne podklady prijímateľa, ktoré je prijímateľ povinný predkladať na základe zmluvného dojednania aj bez osobitného vyžiadania napr. ako súčasť dokumentácie k monitorovacej správe alebo ako súčasť dokumentácie k žiadosti o platbu. Možnosť odoberať ďalšie dodatočné originálne doklady, podklady je nevyhnutná v niektorých prípadoch na správne stanovenie oprávnenosti výdavku, alebo ak je odôvodnená obava, že by mohlo u kontrolovaného subjektu dôjsť k manipulácii s dokumentmi a inými relevantnými informáciami.

(K §24e) Riadiaci orgán vypracuje z každej administratívnej kontroly záznam, ktorý obsahuje všetky relevantné náležitosti. Medzi najpodstatnejšie obsahové náležitosti patria závery administratívnej kontroly a opis zistených nedostatkov, ktoré majú priamy vplyv na výšku oprávnených výdavkov, ktoré budú alebo boli prijímateľovi uhradené. Zamestnanci riadiaceho orgánu sú povinný informovať prijímateľa so závermi administratívnej kontroly. Rozsah a forma informovania je v pôsobnosti riadiaceho orgánu, je však nevyhnutné, aby bol prijímateľ informovaný o uvedených záveroch preukázateľným spôsobom. V prípade ak na základe administratívnej kontroly má začať správne konanie je nevyhnutné, aby riadiaci orgán preukázateľným spôsobom oboznámil kontrolovaný subjekt so závermi administratívnej kontroly, vyžiadal jeho vyjadrenie a vyporiadal sa s potenciálnymi námietkami zo strany kontrolovaného subjektu. V prípade zistenia porušenia podmienok zakotvených v zmluvných dokumentoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v prípade nesplnenia povinností uloženej kontrolovaného subjektu je riadiaci orgán oprávnený pozastaviť financovanie projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku žiadaných výdavkov, alebo posúdiť žiadané výdavky v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení tohto zákona, napríklad odstúpiť od zmluvy.

(K § 24f až 24h) Kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci riadiaceho orgánu a alebo zástupcovia právnickej osoby podľa § 24b ods.1, v prípadoch ustanovených týmto zákonom aj prizvané osoby. Výkon kontroly na mieste je podmienený existenciou písomného poverenia vedúcim zamestnancom radiaceho orgánu, čím sa vylučuje možnosť zneužitia právomoci konkrétneho zamestnanca riadiaceho orgánu, ktorému uvedená činnosť nevyplýva z pracovného zaradenia a môže vykonávať len činnosti v rozsahu stanovenom v poverení. Z poverenia musí byť zrejmé, ktoré osoby sú oprávnené na výkon kontroly, kto je kontrolovaný subjekt, čo bude predmetom kontroly. Poverenie musí byť vyhotovené v písomnej forme podpísané a datované. Predmetom kontroly na mieste môže byť akákoľvek skutočnosť, ktorá má priamy alebo nepriamy vplyv na projekt spolufinancovaný z fondov ES a štátneho rozpočtu. Spravidla sa kontrolou na mieste overuje skutočné dodanie tovarov, služieb a prác, overuje sa účtovníctvo prijímateľa, personálne výdavky, súlad s enviromentálnymi predpismi, rovnosť príležitostí, súlad realizácie projektu s podmienkami dohodnutými v zmluve. Overuje sa celkový súlad výdavkov deklarovaných zo strany kontrolovaného subjektu so skutočnosťou. Kontrola na mieste sa spravidla vykonáva na vzorke výdavkov kontrolovaného subjektu, čo ale nebráni riadiacemu orgánu, aby v prípade pochybnosti vykonal 100% kontrolu všetkých výdavkov projektu. Kontrola na mieste je vykonávaná spravidla jeden krát počas fyzickej realizácie projektu, pokiaľ riadiaci orgán neustanoví inak. Kontrolou na mieste je riadiaci orgán oprávnený overovať jednotlivé žiadosti o platbu a iné relevantné dokumenty aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných relevantných dôvodov napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť Európskej komisie, vnútroštátnych orgánov.

Zamestnanci riadiaceho orgánu, zástupcovia právnickej osoby podľa § 24b ods. 1 a prizvané osoby postupujú pri výkone kontroly na mieste podľa jej základných pravidiel, ktoré sú upravené v § 24g až 24h tohto zákona, vyššie uvedené ustanovenia vytvárajú podmienky pre riadny výkon kontroly na mieste. Ustanovenia o základných pravidlách na vykonávanie kontroly na mieste zahŕňajú práva a povinnosti zamestnancov riadiaceho orgánu prípadne zástupcov právnickej osoby podľa § 24b ods.1. a taktiež práva a povinnosti kontrolovaného subjektu.

Zamestnanci riadiaceho orgánu, resp. iné subjekty určené týmto zákonom sú oprávnené na vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku ako aj do obydlia a na pozemok kontrolovaného subjektu, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona. Tento vstup je možný len do priestorov, ktoré súvisia s realizáciou projektu kontrolovaného subjektu, na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti. Táto legislatívna úprava bola vynútená potrebou dôkladnej kontroly prostriedkov poskytovaných z ES a štátneho rozpočtu.

Ak dôjde k odobratiu originálov dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov zamestnanci riadiaceho orgánu, resp. zástupcovia právnickej osoby sú povinní vydať potvrdenie o odobraní originálov. Povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete sa však nevťahuje na dokumenty, výstupy projektu a iné odobraté originálne podklady prijímateľa, ktoré je prijímateľ povinný predkladať na základe zmluvného dojednania aj bez osobitného vyžiadania napr. ako súčasť dokumentácie k monitorovacej správe alebo ako súčasť dokumentácie k žiadosti o platbu. Možnosť odoberať ďalšie dodatočné originálne doklady, podklady je nevyhnutná v niektorých prípadoch na správne stanovenie oprávnenosti výdavku, alebo ak je odôvodnená obava, že by mohlo u kontrolovaného subjektu dôjsť k manipulácii s dokumentmi a inými relevantnými informáciami. Ďalšie ustanovenia základných zásad poukazuje na právo kontrolovaného subjektu a povinnosť riadiaceho orgánu oboznámiť kontrolovaný subjekt s obsahom správy z kontroly na mieste doručiť mu rovnopis správy, právo kontrolovaného subjektu vyjadriť sa ku správe z kontroly na mieste a povinnosť riadiaceho orgánu preveriť opodstatnenosť námietok. Všetky práva a povinnosti riadiaceho orgánu ako aj kontrolovaného subjektu majú za cieľ splnenie podmienok pre objektívne posúdenie overovaných skutočností a poskytnutie možnosti kontrolovanému subjektu preukázať svoje tvrdenie a konanie pred ukončením kontrolného procesu, ktorý má priamy vplyv na oprávnenosť výdavkov, ako aj na samotné trvanie zmluvného vzťahu medzi riadiacim orgánom a prijímateľom..

Základné práva a povinnosti sa vzťahujú aj na prizvané osoby.

(K §24i) Riadiaci orgán vypracuje z každej kontroly na mieste správu, ktorá obsahuje všetky relevantné náležitosti stanovené týmto zákonom. Medzi najpodstatnejšie náležitosti z hmotnoprávneho hľadiska patria závery kontroly na mieste, opis zistených nedostatkov, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť zistených nedostatkov. Tieto náležitosti správy majú priamy vplyv na výšku oprávnených výdavkov, ktoré budú alebo boli prijímateľovi uhradené. Ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe kontrolovaný subjekt písomne podal v lehote určenej riadiacim orgánom opodstatnené námietky, alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe, riadiaci orgán vypracuje dodatok k správe. Dodatok k správe tvorí súčasť správy. V prípade ak riadiaci orgán vyhodnotí podané námietky ako neopodstatnené, alebo kontrolovaný subjekt zašle námietky po lehote stanovenej riadiacim orgánom, riadiaci orgán informuje kontrolovaný subjekt, ako sa s nimi vysporiadal. Kontrola na mieste je ukončená doručením správy, prípadne dodatku k správe pokiaľ sa vyhotovuje.

V prípade zistenia porušenia podmienok zakotvených v zmluvných dokumentoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v prípade nesplnenia povinností uloženej kontrolovaného subjektu je riadiaci orgán oprávnený zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku žiadaných výdavkov, alebo posúdiť žiadané výdavky v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení tohto zákona, napríklad odstúpiť od zmluvy.

(K § 24j) Na výkon kontroly na mieste môžu byť prizvané aj iné osoby ako zamestnanci kontrolného orgánu. Uvedená možnosť je dôležitá najmä v záujme odborného posúdenia kontrolovaných skutočností a odborného výkonu niektorých úkonov súvisiacich s kontrolou na mieste. Prizvanými osobami môžu byť zamestnanci iných orgánov verejnej správy, iných právnických osôb alebo fyzické osoby. Uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na právnickú osobu podľa § 24b ods. 1 rovnako.

K bodu 44 (§ 26 ods. 9)

Ustanovuje sa výnimka v povinnosti predkladať prijímateľovi správu o zistenej nezrovnalosti v prípade, ak existuje podozrenie, že nezrovnalosť bola spáchaná trestným činom prijímateľa, resp. osôb konajúcich v jeho mene a predložením správy by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu vyšetrovania, resp. trestného konania ako takého. V takomto prípade sa správa o zistenej nezrovnalosti prijímateľovi nepredkladá.

K bodu 45 (§ 26 ods. 12)

Navrhovanou úpravou sa precizujú prípady nezrovnalostí, ktoré sa formou správ o zistenej nezrovnalosti na národnej úrovni oznamujú orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov v súhrnom prehľade v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1828/2006.

K bodu 46 (§ 26 ods. 13)

Ustanovením sa precizujú prípady bezodkladného oznamovania nezrovnalosti Európskej komisii formou odkazu na príslušné ustanovenia právnych predpisov ES, ktoré tieto podmienky upravujú.

K bodu 47 (§ 27 ods. 3)

Ustanovením sa precizuje ustanovenie o možnosti vykonať finančnú opravu riadiacim orgánom voči prijímateľovi. Po vykonaní takejto finančnej opravy sa vysporiadanie finančných vzťahov medzi riadiacim orgánom a prijímateľom vykoná postupom uvedeným v § 28.

K bodu 48 (§ 27a)

Ustanovuje sa postup, ak dôjde k zisteniu porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania zo strany prijímateľa v čase keď už boli príspevok, alebo jeho časť poskytnutý. Ak dôjde k zisteniu porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania pred poskytnutím prostriedkov, riadiaci orgán prijímateľov príspevok neposkytne. Ak však dôjde k zisteniu nesprávneho verejného obstarávania počas alebo po ukončení realizácie projektu, teda v čas, keď už bola prijímateľovi poskytnutá aspoň časť príspevku, je nevyhnutné zabezpečiť legislatívny nástroj, ako takto poskytnuté prostriedky získať späť. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní totiž stanovuje za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania len pokuty. Slovenská republika, ako členský štát EÚ je ale povinná vysporiadať s EÚ všetky neoprávnene vyplatené prostriedky, poskytnuté na základe nesprávne vykonaného verejného obstarávania. Výška pokút podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je však čo do výšky obmedzená a zároveň pokuta je sankciou za porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ustanovuje sa teda obdobný mechanizmus, ako v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy je možné uložiť za porušenie finančnej disciplíny jednak odvod poskytnutých prostriedkov ako aj pokutu, resp. penále, ako sankciu za porušenie zákona. V prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania sa ustanovuje obdobný postup, a teda uloženie pokuty podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a uloženie „odvodu“ vo forme vrátenia príspevku alebo jeho časti podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Z uvedených dôvodov sa ustanovuje právo riadiaceho orgánu, ak zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania vyzvať prijímateľa, aby vrátil príspevok, alebo jeho časť. Riadiaci orgán by pri určení výšky príspevku, ktorý sa má vrátiť, mal zohľadňovať povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania. Ak prijímateľ dobrovoľne príspevok alebo jeho časť na základe výzvy nevráti, riadiaci orgán podá podnet Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý následne postupuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak zhodnotí, že k porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania došlo, uloží pokutu v súlade s § 149 citovaného zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti takéhoto rozhodnutia je riadiaci orgán oprávnený vydať rozhodnutie v správnom konaní, ktorým uloží prijímateľovi povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, a to v závislosti od skutkovej podstaty správneho deliktu určenom v rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 50 alebo 100 % z poskytnutého príspevku za predmet zákazky. Takéto právoplatné rozhodnutie je exekučným titulom, na základe ktorého je možné začať exekučné konanie na účely vymáhania prostriedkov, ktoré sa majú vrátiť.

Obdobný postup sa uplatní, ak Úrad pre verejné obstarávanie, či už na základe svojho alebo iného podnetu (týmto podnetom môže byť aj podnet riadiaceho orgánu, pokiaľ si riadiaci orgán nie je istý, či k porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania došlo a bez rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie nechce ďalej konať), uloží prijímateľovi pokutu skôr, ako riadiaci orgán vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V takom prípade vyzve riadiaci orgán prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie. Ak prijímateľ určený príspevok alebo jeho časť nevráti, riadiaci orgán vydá rozhodnutie v správnom konaní, ktorým uloží prijímateľovi povinnosť vrátiť príspevok, a to v závislosti od skutkovej podstaty správneho deliktu určenom v rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 50 alebo 100 % z poskytnutého príspevku za predmet zákazky.

Ustanovujú sa teda dva možné postupy – prvý v súlade s odsekmi 1 až 3 v prípadoch, keď riadiaci orgán vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti ešte pred právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, druhý podľa odsekov 4 a 5, ak rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie nadobudne právoplatnosť skôr, ako riadiaci orgán vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti.

Ustanovuje sa povinnosť Úradu pre verejné obstarávanie informovať do riadiaci orgán o právoplatných rozhodnutiach o porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania voči prijímateľom. Táto povinnosť je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia ďalšieho postupu riadiaceho orgánu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s odsekmi 3 a 4.

Vrátený príspevok je príjmom štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem časti príspevku poskytnutého z príslušného fondu Európskej únie, ktorý sa vracia na osobitný účet Ministerstva financií SR vedeného v Štátnej pokladnici. Príslušné sumy, ako aj identifikáciu účtov určí riadiaci orgán v rozhodnutí, resp. vo výzve na vrátenie.

K bodu 49 (§ 28 ods. 7)

Ustanovuje sa, že vzájomné započítanie nie je možné vykonať v prípade, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia alebo v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika, resp. operačného programu Interact. Vo všetkých uvedených prípadoch nie je technicky možné vzájomné započítanie vykonať, nakoľko poskytovanie príspevkov sa realizuje formou rozpočtového opatrenia, resp. ide o prijímateľa zo zahraničia.

K bodu 50 (§ 28 ods. 8 tretia veta)

Ustanovenie sa upravuje v súvislosti s doplnením § 24a, a teda s možnosťou uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach, na základe ktorej by malo dôjsť k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi prijímateľom a riadiacim orgánom.

K bodu 51 (§ 28a)

Ustanovuje sa možnosť uzatvorenia dohody o splátkach medzi riadiacim orgánom a prijímateľom, pričom táto dohoda musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Riadiaci orgán môže s prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach ak:

-prijímateľ o uzatvorenie dohody o splátkach písomne požiada a svoju žiadosť odôvodní,

-prijímateľ nie je schopný vrátiť príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov riadne a v lehote určenej v tejto žiadosti ,

-sú splátky dohodnuté na dobu kratšiu ako 1 rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty pre prijímateľa uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti,

-prijímateľ dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do výšky a dôvodu,

-by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu naraz zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,

-prijímateľ sa v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane naraz splatným,

-sú dodržané ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.

Spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje pri prijímateľoch, ktorí sú štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym fondom, nakoľko tieto subjekty spravujú majetok vo vlastníctve štátu, a ten nie je možné v zmysle právnych predpisov SR exekvovať. Spísanie notárskej zápisnice by teda bolo v takýchto prípadoch zbytočné.

Ustanovuje sa povinnosť prijímateľa uhradiť náklady spojené so spísaním notárskej zápisnice v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.

Ustanovuje sa povinnosť riadiaceho orgánu účtovať prijímateľovi, ktorý je príjemcom štátnej pomoci podľa osobitných predpisov úroky z omeškania vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň podpisu dohody o splátkach. Úroky z omeškania riadiaci orgán vypočíta v súlade s metodikou Európskej komisie uvedenej v Oznámení Komisie o revízii spôsobu ustanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02), uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ C 14/6, 19. 1. 2008). V prípade neúčtovania týchto úrokov, išlo by o poskytnutie štátnej pomoci prijímateľovi.

Navrhovanou úpravou sa stanovuje kompetencia riadiaceho orgánu vymáhať príspevok alebo jeho časť (pohľadávku štátu) na základe notárskej zápisnice, ktorá predstavuje exekučný titul podľa § 41 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Ak prijímateľ nezaplatí splátku riadne a včas, celý dlh sa v zmysle dohody o splátkach stáva splatným a riadiaci orgán je oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenie sa v nadväznosti na odsek 2 nevzťahuje na prípady, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond.

Ustanovuje sa, že v prípade ak riadiaci orgán nepodá návrh na vykonanie exekúcie alebo vymáhanie nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti v exekučnom konaní nebude úspešné, postupuje sa v súlade s § 31, ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. riadiaci orgán dá podnet na začatie správneho konania.

Pri uzatváraní dohody o splátkach je nutné dbať, aby uzatvorením, resp. realizáciou takejto dohody nedošlo k porušeniu osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.

K bodu 52 (§ 30 ods. 2)

Upresňuje sa vedenie evidencie v účtovných knihách používaných pri vedení účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva pre prijímateľa a partnera, ktorí nie sú účtovnou jednotkou podľa zákona č. 31/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že účelom evidencie vedenej podľa tohto zákona nie je napr. zistenie základu dane, ustanovenia zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa použijú primerane.

K bodu 53 (§ 33 ods. 1)

Navrhuje sa predĺžiť lehotu na rozhodnutie o schválení žiadosti z 15 na 30 dní od podpisu zmluvy.

K bodu 54 (§ 33 ods. 1 písm. a))

Ide o spresnenie ustanovenia navrhovanou jednoduchou formulačnou úpravou textu.

K bodu 55 (§ 36 ods. 1)

Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pozostáva z troch základných cieľov pre opatrenia rozvoja vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čl. 4. Štvrtou horizontálnou a metodickou osou je prístup LEADER. Nosnou jednotkou v prístupe Leader je vytváranie miestnych akčných skupín, ktoré sú tvorené za týmto účelom. Z hľadiska právnej subjektivity má miestna akčná skupina právnu formu občianskeho združenia v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Doplnenie navrhovanej úpravy je potrebné z dôvodu zavedenia prístupu Leader, a tým zapojiť miestne akčné skupiny a zjednodušiť rozhodovacie procesy na miestnej úrovni, pretože majú lepší prehľad o tom, čo je pre ich územie dôležité a čo potrebujú. Miestne akčné skupiny preberajú úlohy PPA v prípade vyhlásenia výzvy a zbierania žiadostí o NFP od konečného príjemcu, v tomto prípade predkladateľa projektu. Následne miestne akčné skupiny predkladajú hodnotené žiadostí o NFP na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Pôdohospodárska platobná agentúra vykoná administratívnu kontrolu týchto projektov, a v prípade ak spĺňajú podmienky uzavrie zmluvu s konečným prijímateľom – predkladateľom projektu.

K bodu 56 (§ 36 ods. 2 písm. a) a d))

Táto úprava je potrebná z dôvodu zavedenia navrhnutej zmeny v § 36 ods. 1.

K bodu 57 (§ 36 ods. 4 písm. b))

Táto úprava je potrebná z dôvodu presného definovania podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, konkrétne pre os 4 prístup Leader, čím Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Usmernenie“) je. Toto Usmernenie sa priebežne aktualizuje.

K bodu 58 (§ 36 ods. 5)

Táto úprava je nevyhnutná z dôvodu zavedenia navrhnutej zmeny v § 36 ods.1.

K bodu 59 (§ 36 ods. 8 a § 37 ods. 2 )

Táto úprava je nevyhnutná z dôvodu zavedenia navrhnutej zmeny v § 36 ods. 1.

K bodu 60 (§ 37 ods. 1)

Táto úprava je nevyhnutná z dôvodu zavedenia navrhnutej zmeny v § 36 ods. 1.

K bodu 61 (§ 37 ods. 3)

Ak ide o prístup Leader miestna akčná skupina v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia podpory určenej vo výzve a preveruje súlad dokumentov predložených na základe výzvy v súlade s podmienkami usmernenia. Po preskúmaní žiadostí miestna akčná skupina vždy postúpi žiadosť na platobnú agentúru, aby o žiadosti rozhodla a pokračovala v konaní o žiadosti.

K bodu 62 (§ 37 ods. 5 písm. e))

Táto úprava je nevyhnutná z dôvodu, že len miestne akčné skupiny, ktorým bude udelený „štatút miestnej akčnej skupiny“ sú oprávnené čerpať finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Týmto bude jasne zreteľné a transparentné pre konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia, že občianske združenia, ktoré sa registrujú na Ministerstve vnútra ako verejno-súkromné partnerstvá sa registráciou a uznaním verejno-súkromného partnerstva ako MAS ešte nestávajú oprávnenými konečnými prijímateľmi osi 4 Leader. Zároveň udelením štatútu MAS má miestna akčná skupina nárok na preplatenie oprávnených výdavkov.

K bodu 63 (§ 40 ods. 4)

Táto úprava je nevyhnutná z dôvodu, že touto úpravou sa precizujú prípady nezrovnalostí, ktoré sa formou správ o zistenej nezrovnalosti na národnej úrovni oznamujú orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov v súhrnom prehľade v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1848/2006.

K bodu 64 (§ 40 ods. 5)

Táto úprava je nevyhnutná z dôvodu, že sa ustanovuje výnimka v povinnosti predkladať prijímateľovi správu o zistenej nezrovnalosti v prípade, ak existuje podozrenie, že nezrovnalosť bola spáchaná trestným činom prijímateľa, resp. osôb konajúcich v jeho mene a predložením správy by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu vyšetrovania, resp. trestného konania ako takého. V takomto prípade sa správa o zistenej nezrovnalosti prijímateľovi nepredkladá.

K bodu 65 (§ 40 ods. 6)

Ustanovením sa precizujú prípady bezodkladného oznamovania nezrovnalosti Európskej komisii formou odkazu na príslušné ustanovenia právnych predpisov ES, ktoré tieto podmienky upravujú.

K bodu 66 (§ 41 ods. 3)

Ustanovením sa precizuje ustanovenie o možnosti vykonať finančnú opravu riadiacim orgánom voči prijímateľovi. Po vykonaní takejto finančnej opravy sa vysporiadanie finančných vzťahov medzi riadiacim orgánom a prijímateľom vykoná postupom uvedeným v § 42.

K bodu 67 (§ 44 ods. 1 písm. b))

Ide o zosúladenie ustanovenia so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

K bodu 68 (odkaz 89)

Navrhovaná zmena platnej právnej úpravy nahrádza nesprávne uvedený odkaz na poznámku pod čiarou.

K bodu 69 (§ 44 ods. 4)

Ustanovenie upresňuje postup a spôsob vedenie účtovníctva v súlade s platnou právnou úpravou.

K bodu 70 (§ 46a a 46b)

Vzhľadom na navrhované zmeny a doplnenia platnej právnej úpravy v oblasti procesných ustanovení je potrebné navrhovanými ustanoveniami vyriešiť stret dvoch právnych úprav prostredníctvom prechodných ustanovení.

Vzhľadom na potrebu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES sa do zákona dopĺňa transpozičný odkaz.

K bodu 71 (príloha)

Na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES sa do zákona dopĺňa transpozičná príloha.

K Čl. II

K bodu 1

Doplnením nového textu sa poznámka pod čiarou rozširuje o odkaz na výkon ďalších kontrol, ktoré sa vykonávajú podľa osobitných predpisov a nevzťahujú sa na ne príslušné ustanovenia o finančnej kontrole podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 2

Z dôvodu ustanovenia možnosti pre MF SR poveriť výkonom vládneho auditu inú právnickú osobu (§ 35a ods.6) je potrebné doplnenie definície auditujúceho orgánu. Definícia auditujúceho orgánu sa dopĺňa o inú právnickú osobu podľa § 35a ods.6.

K bodu 3

V nadväznosti na ustanovenie možnosti pre Ministerstvo financií SR poveriť výkonom vládneho auditu inú právnickú osobu (§ 35a ods. 6) je potrebné doplniť i ustanovenie § 3 písm. b) z dôvodu jednoznačnej úpravy a výkladu v ktorých prípadoch Ministerstvo financií SR udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na vykonanie vládneho auditu.

K bodu 4

Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d sa rozširujú o ďalšiu legislatívu EÚ, ktorá ustanovuje orgán auditu a certifikačný orgán a MF SR aj v týchto prípadoch vystupuje ako orgán auditu alebo certifikačný orgán.

K bodu 5

V § 13 ods. 1 písm. c) je upravené oprávnenie zamestnancov kontrolného orgánu odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s následnou finančnou kontrolou. Toto oprávnenie je potrebné rozšíriť aj na prizvané osoby, pretože tak sa zabezpečí efektívnejšia a účinnejšia následná finančná kontrola.

K bodu 6

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na platné znenie zákona, v ktorom sa odsek 3 nenachádza.

K bodu 7

Z dôvodu nového znenia poznámky pod čiarou k odkazu 12c sa poznámka pod čiarou k odkazu 18aa stala nadbytočnou a preto je potrebné v § 35a nahradiť odkaz 18aa odkazom 12c a poznámku pod čiarou k odkazu 18aa, ktorá sa v ďalšom texte zákona nepoužíva, je potrebné vypustiť.

K bodu 8

Vzhľadom na rozšírenie poznámky pod čiarou 12c a 12d je potrebné špecifikovať všetky riadiace orgány, prípadne zodpovedný orgán voči ktorým MF SR vystupuje ako orgán auditu alebo certifikačný orgán.

K bodu 9

Doplnenie pojmu zodpovedný orgán je v súlade s článkom 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

K bodu 10

Nutnosť zapojiť do výkonu vládneho auditu inú právnickú osobu vyplýva z povinností, ktoré sú kladené na orgán auditu (teda Ministerstvo financií SR) v rámci nového programového obdobia 2007-2013 v súvislosti s výkonom auditu operácií a systémových auditov podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a povinností ustanovených v nariadení Komisie (ES) č.1828/2006 čl. 16 až 18 a prílohou IV.

Z dôvodu veľkého objemu prác na výkone auditov a nemožnosti odhadnúť kapacitnú potrebu zamestnancov Ministerstva financií SR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predmetných nariadení ES je potrebné, aby Ministerstvo financií SR ako orgán auditu malo možnosť v prípade potreby poveriť výkonom vládneho auditu inú právnickú osobu, ktorá bude mať na tento výkon dostatočné odborné, personálne a materiálne predpoklady. Odbornými predpokladmi sa rozumie splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov podľa § 35c ods. 6 zákona 502/2001, ktorými sú odborná spôsobilosť a najmenej tri roky odbornej praxe v zmysle zákona 502/2001. Personálnymi predpokladmi sa rozumie dostatočný počet osôb potrebných na zabezpečenie výkonu auditov operácií a systémových auditov na základe poverenia MF SR. Materiálnymi predpokladmi sa rozumie najmä schopnosti plniť finančné záväzky výška ročného obratu . Možnosť zapojiť iný orgán ako orgán auditu je upravená aj nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, ktorý v čl. 62 ods.3 umožňuje zapojiť do overovania podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) a b) iný subjekt ako je orgán auditu s podmienkou, že orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nezávislosť týchto subjektov. Zároveň čl. 62 ods.1 nariadenia 1083/2006 ustanovuje, že orgán auditu zodpovedá za zabezpečenie toho, aby sa audity vykonávali s cieľom preveriť účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu, aby sa audity operácií vykonávali na vhodnej vzorke a aby sa preverili vykázané výdavky. Z uvedeného vyplýva, že orgán auditu má povinnosť výkon týchto auditov zabezpečiť, ale nemusí sa na nich priamo podieľať, ak má zabezpečený dostatočný dohľad nad prácou iného subjektu. Zároveň sa ustanovuje v ktorých auditovaných osobách vykonáva iná právnická osoba vládny audit.

K bodu 11

Doplnením novej vety sa umožňuje, aby vládny audítori a zamestnanci inej právnickej osoby mohli vykonávať vládny audit, ak MF SR poverí výkonom vládneho auditu inú právnickú osobu. Takéto doplnenie odseku 1 je potrebné z dôvodu, aby sa príslušné ustanovenia o vládnom audite vzťahovali aj na vládnych audítorov a zamestnancov inej právnickej osoby podľa 35a ods. 6.

K bodu 12

Doplnením ustanovenia § 35c ods. 2 sa umožňuje inej právnickej osobe sa podieľať na výkone vládneho auditu, ak vládny audit vykonáva MF SR z dôvodu efektívneho využívania verejných prostriedkov.

K bodu 13

Doplnenie odseku 3 umožní správam finančnej kontroly a iným právnickým osobám podľa § 35a ods. 6 s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií podieľať sa aj na výkone vládneho auditu, ktorý v auditovaných osobách vykonáva iné ministerstvo podľa § 35a ods. 3 z dôvodu efektívneho využívania verejných prostriedkov.

K bodu 14

Z dôvodu umožnenia vykonávania vládneho auditu aj vládnym audítorom inej právnickej osoby podľa 35a ods. 6 je potrebné doplniť spôsob vymenúvania a odvolávania tohto vládneho audítora. Z dôvodu, že výkonom vládneho auditu poveruje inú právnickú osobu podľa § 35a ods. 6 ministerstvo financií, vymenúvať a odvolávať tohto vládneho audítora bude minister financií.

K bodu 15

Doplnenie § 35c ods. 7 je potrebné v nadväznosti na nové znenie § 35c ods. 5.

K bodu 16

Cieľom navrhovaného ustanovenia je umožniť vypracovanie správ z vládneho auditu aj osobám podieľajúcim sa na vykonávaní vládneho auditu, pretože platné znenie zákona umožňovalo vypracovanie týchto správ iba auditujúcemu orgánu.

K bodu 17

Oprávnenia a povinnosti podľa § 13 je potrebné rozšíriť aj na prizvané osoby, pretože tak sa zabezpečí efektívnejší a účinnejší výkon vládneho auditu.

K bodu 18

Doplnením odseku 1 sa ustanovuje povinnosť zamestnanca inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa tohto zákona z dôvodu zabezpečenia rovnakých povinností a postavenia pre všetky osoby vykonávajúce vládny audit.

K bodu 19

Doplnením prechodného ustanovenia sa ustanovuje možnosť zamestnancov inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 zákona viesť vykonávanie vládneho auditu do 1. januára 2011. Cieľom takejto úpravy je zabezpečiť v prechodnom období vykonávanie vládnych auditov aj keď dočasne ešte nebude dostatok vymenovaných vládnych audítorov.

K Čl. III

K bodu 1

Navrhovaným ustanovením sa mení sankčný mechanizmus v prípade nedodržania podmienok ustanovených alebo určených pri poskytnutí verejných prostriedkov, ktorých porušenie je explicitne spojené s povinnosťou ich vrátenia tak, že pri nedodržaní podmienok sa uplatní sankcia podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona. Ide o zmiernenie tvrdosti zákona oproti platnej právnej úprave, podľa ktorej sa uplatňuje postih podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona – t.j. odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny. Podľa navrhovanej úpravy sa v prípade nedodržania konkrétne vymedzených podmienok bude uplatňovať sankcia – odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu.

Navrhovaná úprava sa bude s účinnosťou od 01.03.2010 vzťahovať aj na právne vzťahy vzniknuté za účinnosti skoršieho právneho predpisu, t.j. aj na zmluvy uzatvorené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V právnom poriadku SR platí všeobecný zákaz retroaktivity, t. j. stavu, v ktorom nová právna úprava neuznáva oprávnenia a povinnosti založené právnymi vzťahmi počas účinnosti skoršej právnej úpravy, alebo stav, keď zákon dodatočne a pozmeňujúco zasahuje do už právne uzavretých minulých skutkových a právnych vzťahov. Základným ustanovením zakazujúcim retroaktivitu, nie však explicitne, je Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát, a neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Ústava SR potom túto základnú zásadu rozvíja v Čl. 50 ods. 6, v ktorom sa retroaktivita jednoznačne a výslovne zakazuje, a v zmysle ktorého sa trestnosť činu posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Pri extenzívnom výklade a v súlade s všeobecne uznávanou interpretáciou sa táto zásada vzťahuje na všetky delikty v oblasti verejného práva, to znamená aj správne delikty a delikty v oblasti finančného práva.

K bodu 2 (odkaz 47 na poznámku pod čiarou)

Navrhované doplnenie poznámky pod čiarou k odkazu 47 sa vykonáva v nadväznosti na úpravu kontroly projektu v čl. I , ktorá je novým druhom kontroly , ktorá doteraz nebola ustanovená žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom. Vzhľadom na uvedené a z dôvodu zabezpečenia jednoznačnosti výkladu § 31 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovení o kontrole projektu v čl. I je potrebné doplniť poznámku pod čiarou k odkazu 47 o odkaz na zákon č. 528/2008 Z. z.

K Čl. IV

Vzhľadom na rozsiahlosť úpravy sa navrhuje vydanie úplného znenia zákona.

K Čl. V

Po zohľadnení dĺžky legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti právneho predpisu na 1. marec 2010.

Bratislava, 4. novembra 2009

Robert Fico

predseda vlády

Slovenskej republiky

Dušan Čaplovič

podpredseda vlády slovenskej republiky

pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,

ľudské práva a menšiny

Ján Počiatek

minister financií

Slovenskej republiky

Igor Štefanov

minister výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky

Vladimír Chovan

minister pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore