Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 306/2019 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 306/2019 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 306/2019 s účinnosťou od 01.02.2020

Legislatívny proces k zákonu 306/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 ...

1.

§ 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

„§ 2 Obrana štátu (1) Obrana štátu je súhrn opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, bráni ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 5 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 7b znejú:

„6) § 4 ods. 8 a 9 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. 7) Čl. 2 a 3 ...

2.

V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

3.

§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:

„§ 6 Vláda Vláda na úseku obrany štátu a) riadi činnosť ministerstiev, ostatných ústredných orgánov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 14e zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

4.

V § 8 písmeno c) znie:

„c) pripravujú podklady potrebné na plánovanie obrany štátu a na vyžiadanie ich predkladajú ministerstvu ...

5.

V § 8 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) podieľajú sa na príprave 1. návrhu základnej koncepcie obrany štátu, Obrannej stratégie Slovenskej ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená g) až i).

6.

V § 8 písmeno h) znie:

„h) zabezpečujú ochranu objektov obrannej infraštruktúry uvedených v § 6 písm. f), ktorých ochranu im ...

7.

V § 10 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e) zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu a plní úlohy spojené s preverením pripravenosti na plnenie ...

8.

V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Okresný úrad sa podieľa na príprave orgánov obcí na obranu štátu.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

9.

V § 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:

„s) vedie evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná ...

10.

V § 11 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu a plní úlohy spojené s preverením pripravenosti na plnenie ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

11.

V § 12 ods. 1 písm. c) sa slovo „občanov“ nahrádza slovom „obyvateľstva“ a slová „podľa § 3 ods. 4“ ...

12.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) zúčastňuje sa na príprave na obranu štátu, podieľa sa na príprave orgánov obcí na obranu štátu a ...

13.

V § 12a sa vypúšťajú slová „a obranu“.

14.

V § 16a ods. 1 úvodnej vete sa slová „podľa § 10 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. ...

15.

V § 16a ods. 3 sa slová „podľa § 10 ods. 4 písm. h) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 5 písm. ...

16.

V § 16a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na plnenie úloh súvisiacich s riadením mobilizácie ozbrojených síl okresný úrad v sídle kraja poskytuje ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

17.

V § 16a ods. 6 sa slová „§ 10 ods. 4 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5 písm. k)“.

18.

V § 16a ods. 7 sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:

„15c) § 13 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a ...

20.

Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16b Informačný mobilizačný systém (1) Ministerstvo obrany na účely spracúvania údajov potrebných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15ca až 15cb znejú:

„15ca) § 5 ods. 2 zákona č. 569/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 21 ods. 5 zákona č. 570/2005 ...

21.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová „stavieb a budov“ nahrádzajú slovami „objektov obrannej infraštruktúry“. ...

22.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Ústredné orgány štátnej správy, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej ...

23.

V § 21 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) právnickej osobe, ktorá zabezpečuje ochranu objektu osobitnej dôležitosti alebo ďalšieho dôležitého ...

24.

Nadpis piatej časti znie: „PLÁNOVANIE OBRANY ŠTÁTU A PODPORA OBRANY ŠTÁTU“.

25.

§ 25 a 26 vrátane nadpisov znejú:

„§ 25 Plánovanie obrany štátu (1) Plánovanie obrany štátu zahŕňa obranné plánovanie, plánovanie použitia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20ah až 20aj znejú:

„20ah) § 11 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...

26.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 4 ods. 1 písm. a), d), e) a f) zákona č. 179/2011 Z. z.“.

27.

V § 27 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ochrana týchto objektov sa zabezpečuje aj pri ich obrane podľa odseku 5.“.

28.

V § 27 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Výdavky na ochranu a obranu objektov obrannej infraštruktúry podľa odsekov 4 a 5 sa uhrádzajú zo ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení ...

29.

V § 32 písmeno b) znie:

„b) nezabezpečí ochranu objektov obrannej infraštruktúry podľa § 12a alebo nespracuje plán ich ochrany ...

30.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v ...

31.

Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v § 10 ods. 5 písm. p), § 23 ods. 3 až 5, ods. 7 písm. b), ...

32.

Slová „prezident Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2 ods. 5 ...

33.

Slová „orgány miestnej štátnej správy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 ...

1.

V § 5 ods. 2 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) až u), ktoré znejú:

„r) záznamy o vykonaní dobrovoľnej vojenskej prípravy, s) záznamy o zaradení a dobe trvania zaradenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 21 ods. 19 písm. b) až g) zákona č. 570/2005 Z. z.“.

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno v).

2.

V § 5 ods. 2 písm. v) sa vypúšťajú slová „ozbrojených silách,“.

3.

Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v ...

Čl. III

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 21 ods. 5 písm. v) sa vypúšťajú slová „ozbrojených silách,“.

2.

V § 21 sa odsek 5 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) údaje o podaní vyhlásenia a späťvzatí vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby a záznamy ...

3.

V § 21 ods. 7 sa za slovo „zálohe“ vkladajú slová „a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r .

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore