Podzákonné predpisy k predpisu 530/2011

  1. platnýVyhláška ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu 252/2014 účinný od 01.10.2014
  2. platnýVyhláška o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach 256/2014 účinný od 01.10.2014
  3. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok 536/2011 účinný od 01.01.2012 do 01.10.2014
  4. platnýRek. vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) 537/2011 účinný od 15.04.2013
  5. platnýVyhláška o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu 538/2011 účinný od 01.01.2012
MENU
Hore