Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Spotrebné dane, Lekárne, liečivá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST28JUD6DS24EUPP6ČL0

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 530/2011 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 290/2018, 352/2018 a 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 352/2018
Legislatívny proces k zákonu 290/2018
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie alkoholických nápojov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
alkoholickým nápojom lieh, víno, medziprodukt a pivo,
b)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
c)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ...
d)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene c),
e)
územím tretieho štátu územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
f)
daňovým skladom miesto, kde sa alkoholický nápoj na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...
g)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj na základe povolenia ...
h)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia alkoholického ...
i)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania ...
j)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená ...
k)
uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie alkoholického nápoja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz alkoholického nápoja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s alkoholickým nápojom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený ...
l)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právne záväzných aktov Európskej únie,
m)
podnikaním5) činnosť vykonávaná na daňovom území a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v inom členskom ...
n)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na ...
o)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba6) má priamo alebo nepriamo ...
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo na kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci ...
p)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán ...
(2)

Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené ...

§ 3
Správa dane

Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.7) Miestne príslušným colným ...

§ 4
Predmet dane
(1)

Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského ...

(2)

Alkoholickým nápojom, ktorým je lieh, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry ...

a)
2207 a 2208 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
b)
2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu,
c)
iného ako kapitoly 22 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
(3)

Alkoholickým nápojom, ktorým je víno, sa na účely tohto zákona rozumie tiché víno, šumivé víno, tichý ...

a)
tichým vínom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205, okrem písmen b), c) a d), so skutočným ...
1.
ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením, ...
2.
ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo ...
b)
šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho ...
c)
tichým fermentovaným nápojom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v písmenách ...
1.
ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
2.
ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením, ...
d)
šumivým fermentovaným nápojom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou ...
1.
2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v písmene b), ako ...
2.
2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak ...
(4)

Alkoholickým nápojom, ktorým je medziprodukt, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej ...

(5)

Na účely tohto zákona sa nepovažuje za víno alebo medziprodukt zmes piva kódu kombinovanej nomenklatúry ...

(6)

Alkoholickým nápojom, ktorým je pivo, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry ...

a)
2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
b)
2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa písmena a) a nealkoholického ...
(7)

Koncentrácia piva sa vyjadruje v percentách objemu skutočného obsahu alkoholu10) v hotovom výrobku.

(8)

Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu ...

§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)

Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je

a)
lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, ...
b)
víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“),
c)
medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hl,
d)
pivo, je množstvo piva vyjadrené v hl,
e)
lieh, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromnou výrobou destilátu,11b) je celkové množstvo liehu, ktoré ...
(2)

Daň z alkoholického nápoja, ktorým je

a)
lieh, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 2,
b)
víno, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 4,
c)
medziprodukt, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 5,
d)
pivo, sa vypočíta ako súčin základu dane, percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) v pive a príslušnej ...
(3)

Základ dane z alkoholického nápoja, ktorým je

a)
lieh, vyjadrený v hl a. sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta,
b)
víno, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta,
c)
medziprodukt, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta,
d)
pivo, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta, percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) ...
(4)

Ak sa na daňovom území na výrobu

a)
medziproduktu použije preukázateľne zdanený lieh, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta ...
b)
medziproduktu použije preukázateľne zdanené víno, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta ...
c)
liehu použije preukázateľne zdanené pivo, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo ...
d)
liehu použije preukázateľne zdanené víno, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo ...
e)
liehu použije preukázateľne zdanený medziprodukt, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta ...
(5)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil medziprodukt s použitím zdaneného liehu alebo vína, a ...

§ 6
Sadzba dane
(1)

Sadzba dane z alkoholického nápoja sa ustanovuje vo výške 1 080 eur.

(2)

Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, sa na hl a. ustanovuje takto:

a)
základná sadzba dane je vo výške 100 % sadzby dane uvedenej v odseku 1,
b)
znížená sadzba dane je vo výške 50 % sadzby dane uvedenej v odseku 1.
(3)

Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníckom závode ...

(4)

Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, sa ustanovuje na hl

a)
tichého vína a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
b)
šumivého vína a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
c)
šumivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane ...
d)
tichého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu ...
e)
šumivého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu ...
(5)

Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, sa na hl ustanovuje a vypočíta ako súčin ...

(6)

Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, sa na hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) ...

a)
základná sadzba dane sa vypočíta ako súčin 7,907 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu ...
b)
znížená sadzba dane na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % zo sadzby ...
(7)

Na pivo vyrobené na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba dane.

(8)

Znížená sadzba dane podľa odseku 6 písm. b) sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského ...

(9)

Sadzba dane z alkoholického nápoja vypočítaná podľa odsekov 2, 4 a 5 sa zaokrúhľuje na dve desatinné ...

(10)

Zmena sadzby dane z alkoholického nápoja sa vzťahuje na každý alkoholický nápoj, a to v rovnakej percentuálnej ...

(11)

Výšku sadzby dane vypočítanú podľa odsekov 2 až 6 uverejňuje ministerstvo na webovom sídle alebo v rezortnom ...

§ 7
Oslobodenie od dane
(1)

Alkoholický nápoj je oslobodený od dane, ak je určený na použitie podľa § 40, 60 alebo § 65.

(2)

Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj

a)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného ...
b)
použitý v daňovom sklade na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve ...
c)
v pozastavení dane, a to v množstve pripadajúcom na alkoholický nápoj, ktorým je
1.
pivo a víno pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, ...
2.
lieh, a to straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji, doprave (preprave) a na prirodzené úbytky ...
d)
v pozastavení dane
1.
ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ...
2.
ak bol preukázateľne znehodnotený a zničený (zneškodnený) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet16) ...
e)
zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj, ak sa vlastníkom alkoholického nápoja stal štát ...
f)
prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane osobami uvedenými v § 32 ods. ...
g)
dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu osobami uvedenými v § 32 ods. 2, alebo dovezený na ...
h)
zaslaný fyzickou osobou z územia tretieho štátu fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých ...
1.
najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, alebo najviac v množstve 1 ...
2.
najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu ...
3.
piva najviac v hodnote 45 eur.
§ 8
Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholického nápoja dovážaného cestujúcim z územia tretieho štátu v ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretieho štátu predložiť colnému úradu pri ...
b)
neobchodným dovozom dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
je alkoholický nápoj určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo ...
2.
povaha a množstvo alkoholického nápoja nenasvedčuje tomu, že sa dováža na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne.
(2)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia ...

a)
1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 litre liehu s obsahom ...
b)
2 litre šumivého vína alebo 2 litre šumivého fermentovaného nápoja alebo 2 litre medziproduktu, pričom ...
(3)

Každé množstvo ustanovené v odseku 2 predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre každý alkoholický ...

(4)

Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia ...

(5)

Oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.

§ 9
Užívateľský podnik
(1)

Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať alkoholický nápoj oslobodený ...

(2)

Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať ...

a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý ...
b)
obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, predpokladané množstvo jeho ročnej spotreby ...
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane.
(3)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) ...
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ...
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, normy spotreby alkoholického ...
f)
vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane v užívateľskom podniku podľa odseku 17 a ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d) a e),
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(4)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorým je nedenaturovaný ...
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný ...
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené ...
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami podľa osobitných ...
(5)

Ak žiadateľ podľa odseku 1 chce používať víno, medziprodukt alebo pivo oslobodené od dane, nie je povinný ...

(6)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti a údaje ...

(7)

Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. d), v ktorom ...

(8)

Užívateľský podnik je povinný odovzdať odberný poukaz dodávateľovi alkoholického nápoja najneskôr pri ...

(9)

Užívateľský podnik, ktorý chce používať aj zdanený alkoholický nápoj, je povinný túto skutočnosť oznámiť ...

(10)

Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu ...

(11)

Užívateľský podnik je povinný alkoholický nápoj oslobodený od dane bezodkladne po prevzatí umiestniť ...

(12)

V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
c)
obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a ...
d)
účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a ...
(13)

Colný úrad odníme odberný poukaz, ak

a)
alkoholický nápoj oslobodený od dane bol opakovane použitý na iné účely ako účely uvedené v odbernom ...
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. c) až f), odseku 18 ...
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe ...
d)
bola vykonaná registrácia a bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo, ...
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu ...
g)
užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.
(14)

Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 13 písm. a), b), d) až g), colný úrad ...

(15)

Pri odbere alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho ...

(16)

Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ktorý ...

(17)

Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca v užívateľskom podniku podľa odseku 18 ...

(18)

Ak užívateľský podnik používa vo výrobe alkoholický nápoj, ktorým je lieh oslobodený od dane podľa § ...

(19)

Na zariadenie na regeneráciu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie, na meranie a zisťovanie množstva ...

(20)

Užívateľský podnik môže lieh získaný spôsobom podľa odseku 18 použiť len na účely oslobodené od dane ...

§ 10
Vznik daňovej povinnosti
(1)

Daňová povinnosť, ak § 22, 26, 28 až 31, 49, 49a, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak, vzniká uvedením ...

a)
vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení ...
b)
vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daňovom sklade,
c)
prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného ...
e)
zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
1.
v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné ...
f)
vyňatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane, okrem prepracovania zahraničného tovaru v colnom ...
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie ...
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré ...
(2)

Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a)
zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie ...
b)
dodania alebo dňom použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)

Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto ...

§ 11
Osoba povinná platiť daň
(1)

Ak sa podľa § 22, 26, 28 až 31, 49, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak, osoba povinná platiť daň (ďalej ...

a)
ktorá vydala alkoholický nápoj osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení ...
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k použitiu alkoholického nápoja pre vlastnú ...
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala alkoholický nápoj prepravený na daňové územie v pozastavení ...
d)
ktorá mala v držbe alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ...
e)
ktorá má v držbe alkoholický nápoj a bol u nej zistený chýbajúci alkoholický nápoj
1.
v pozastavení dane okrem množstva alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodený od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné ...
f)
ktorá vyňala alkoholický nápoj z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e), ...
g)
ktorá vyrobila alkoholický nápoj mimo pozastavenia dane okrem získania liehu regeneráciou užívateľským ...
h)
na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie alkoholického nápoja do voľného ...
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena h),
j)
ktorá je uvedená v § 32 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej ...
(2)

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 2 je osoba, ktorá

a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej ...
b)
dodala na použitie alebo použila alkoholický nápoj oslobodený od dane na iný ako určený účel.
§ 12
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak sa v odsekoch 3 a 4, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, ...

(2)

Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ ...

(3)

Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch ...

(4)

Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na ...

(5)

Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo ...

(6)

Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. h) a ...

(7)

Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja ...

(8)

Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane ...

§ 13
Vrátenie dane
(1)

Daň z alkoholického nápoja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť

a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takýto alkoholický nápoj alebo má alkoholický nápoj zdanený ...
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal takýto alkoholický nápoj na účely oslobodené od dane, alebo má alkoholický ...
c)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ktorou ...
d)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi alkoholického nápoja, ktorým je lieh, ak prevzal alkoholický ...
e)
osobe, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 9 ods. 16 a § 15 ods. 11 písm. a), ak daň zaplatila a ak ...
(2)

Daň z preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania ...

a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu alebo dodatočnému ...
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) alkoholického nápoja, ...
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
3.
úradný záznam27) o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ...
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane ...
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, ...
(3)

Daň možno vrátiť prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý použil preukázateľne

a)
zdanený lieh alebo víno na výrobu medziproduktu, ak takýto medziprodukt bol dodaný mimo daňového územia ...
b)
zdanené pivo, víno alebo medziprodukt na výrobu liehu, ak takýto lieh bol dodaný mimo daňového územia ...
(4)

Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane, ak už daň zaplatil, a ak daň vypočítal

a)
platiteľ dane v neprospech príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorému vyhotovil dobropis, pričom ...
b)
platiteľ dane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane.
(5)

Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia ...

(6)

Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ...

(7)

Preukázateľne zdaneným alkoholickým nápojom na účely tohto zákona je alkoholický nápoj, ak platba dane ...

§ 14
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)

Pozastavenie dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorý

a)
sa nachádza v daňovom sklade,
b)
sa prepravuje za podmienok uvedených v § 17 a 18,
c)
zabezpečí29) colný úrad, alebo ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu,18) okrem ...
(2)

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu alkoholického nápoja alebo sklad alkoholického nápoja ...

(3)

Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu alkoholického nápoja alebo časť skladu alkoholického ...

(4)

V daňovom sklade môže byť alkoholický nápoj len v pozastavení dane.

(5)

Daňovým skladom nie je liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.

§ 15
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia ...

a)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného ...
b)
predpokladaný ročný objem výroby alkoholického nápoja, skladovania alkoholického nápoja a predaja alkoholického ...
(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa ...
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, stručný ...
d)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ...
e)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. ...
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d) a e),
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 a v ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 16,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
f)
vytvorí primerané podmienky na výkon daňového dozoru v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým ...
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný ...
h)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(5)

Ak je žiadateľom o registráciu a vydanie povolenia osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať, spracúvať, ...

a)
technickú dokumentáciu a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, v ktorom ...
b)
opis činnosti a opis skladu alkoholického nápoja, spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja, ktorým je ...
(6)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí ...

(7)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 ...

(8)

Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká

a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu o výmaz z obchodného registra alebo obdobného ...
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu ...
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil ...
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v ...
3.
určenej colným úradom podľa § 16 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16 ods. ...
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
(9)

Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak

a)
prevádzkovateľ daňového skladu vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. a) až f), ...
c)
v daňovom sklade, v ktorom sa vyrába, spracúva alebo skladuje alkoholický nápoj, ktorým je lieh, došlo ...
d)
prevádzkovateľ daňového skladu skladuje alebo prechováva alkoholický nápoj, ktorého pôvod alebo spôsob ...
e)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje pri uvedení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu ...
f)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v písmenách c) až e), ...
g)
prevádzkovateľ daňového skladu požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
h)
prevádzkovateľovi daňového skladu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu ...
(10)

Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu ...

(11)

Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu

a)
prevádzkovateľ daňového skladu alebo dedič podľa odseku 8 písm. b), alebo súdom ustanovený správca dedičstva ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(12)

Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

(13)

Ak prevádzkovateľ daňového skladu prevzal preukázateľne zdanený alkoholický nápoj, ktorým je lieh, v ...

§ 16
Zábezpeka na daň
(1)

Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie

a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť ...
b)
banková záruka35) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak ...
(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...

(3)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na ...

(4)

Povinnosť zloženia zábezpeky na daň sa nevzťahuje na lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je ...

(5)

Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na ...

(6)

Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku ...

(7)

Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú ...

a)
pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa ...
b)
ak daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci ...
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na ...
(8)

Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku ...

(9)

Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ...

(10)

Colný úrad o žiadosti podľa odseku 9 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania a príslušný rozdiel ...

(11)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu alkoholického nápoja, môže požiadať colný ...

a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred ...
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
(12)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo ...

(13)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky a ktorý chce, ...

(14)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku ...

a)
vykazuje v súvahe z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výške ...
1.
dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich účtovných období pred podaním žiadosti o úplné upustenie ...
2.
jedného účtovného obdobia pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky, ...
c)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 70 ods. 1 písm. g), h), o), p), r) a v), a to
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(15)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 15 ods. ...

(16)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje ...

(17)

Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil ...

a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23) ...
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového ...
(18)

Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu ...

DRUHÁ HLAVA

PREPRAVA ALKOHOLICKÉHO NÁPOJA

§ 17
Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na daňovom území
(1)

Alkoholický nápoj v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len

a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania ...
b)
z miesta dovozu (§ 23) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 24),
d)
z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ ...
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje alkoholický nápoj, ktorým je lieh a ktorého vlastníkom sa stal ...
(2)

Alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je možné prepravovať ...

a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 23) do miesta uskladnenia alkoholického nápoja v užívateľskom podniku pri dovoze, ...
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o ukončenie činnosti užívateľského podniku ...
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, ...

(4)

Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ...

(5)

Pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ...

(6)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava alkoholického nápoja ...

(7)

Počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, ...

(8)

Príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane ...

(9)

Alkoholický nápoj, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. ...

(10)

Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad ...

(11)

Na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ...

(12)

Na prepravu alkoholického nápoja na daňovom území

a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a. odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c. odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d. príjemcom alkoholického nápoja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitných predpisov,18)
1e. príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane podľa ...
1f. príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak ...
2.
registrovaný odosielateľ, alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli ...
b)
oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ...
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(13)

Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie ...

§ 18
Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie
(1)

Alkoholický nápoj v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len

a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný ...
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný ...
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do ...
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do ...
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)

Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť len na ...

(3)

Pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej ...

(4)

Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(5)

Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava alkoholického nápoja ...

(6)

Počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového ...

(7)

Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), ...

(8)

Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), ...

(9)

Alkoholický nápoj, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť po prevzatí ...

(10)

Na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť vždy ...

(11)

Colný úrad povolí na základe žiadosti odosielateľa (dodávateľa) zníženie zloženej zábezpeky na daň na ...

(12)

Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 32 ods. ...

§ 18a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)

Colný úrad môže osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického ...

(2)

Colný úrad je povinný osobu podľa § 9, 15, 19 alebo § 20, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického ...

(3)

Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne ...

§ 19
Oprávnený príjemca
(1)

Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení ...

a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja prijímaného v pozastavení dane v príslušnej ...
c)
údaj o množstve alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého ...
(3)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov a spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja pred ...
c)
opis skladovacích zariadení podľa § 42 ods. 1, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický ...
d)
technická dokumentácia zariadení na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ktorým je lieh, jeho teploty ...
(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný ...
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(5)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. ...

(6)

Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je ...

a)
víno, medziprodukt alebo pivo, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
b)
lieh, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(7)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského ...

(8)

Osoba, ktorá chce prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, ...

(9)

Colný úrad pred vydaním povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane ...

(10)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(12)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(13)

Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ...

(14)

Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až g) oznámiť ...

(15)

Povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká

a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení ...
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie ...
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ...
d)
dňom uplynutia lehoty na doplnenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola ...
e)
dňom odňatia povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane colným ...
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia ...
g)
dňom, keď oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení ...
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského ...
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)

Colný úrad povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane ...

a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia ...
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v ...
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)

Colný úrad môže odňať povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane ...

(18)

Po zániku povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane

a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva ...
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne ...
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)

Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení ...

§ 20
Registrovaný odosielateľ
(1)

Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať alkoholický nápoj ...

(2)

Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane musí obsahovať ...

a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja odosielaného v pozastavení dane v príslušnej ...
c)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(3)

Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho ...

(4)

Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 19 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný ...
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(5)

Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. ...

(6)

Na registráciu, vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane, zábezpeku na daň, ...

§ 21
Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Na účely tohto zákona sa elektronický systém36) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém36) ...

(2)

Ak je elektronický systém36) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný

a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie ...
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý ...
(3)

Ak je elektronický systém36) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu alkoholického nápoja ...

(4)

Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. ...

(5)

Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. ...

(6)

Ak sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, ...

(7)

Ak sa elektronický systém36) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) ...

(8)

Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného ...

(9)

Pri nedostupnom elektronickom systéme36) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto ...

§ 22
Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
bol alkoholický nápoj pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, ...
b)
došlo pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú ...
(3)

Ak pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová ...

(4)

Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie ...

(5)

Ak pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo ...

(6)

Ak alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu ...

(7)

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, ...

(8)

Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane zistí, ...

a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom ...
b)
na daňovom území pri preprave alkoholického nápoja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu ...
(10)

Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane nemožno ...

(11)

Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.

§ 23
Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri dovoze
(1)

Dovozom alkoholického nápoja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie alkoholického nápoja do voľného ...

(2)

Alkoholický nápoj po prepustení do voľného obehu4) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, ...

(3)

Alkoholický nápoj, ktorý po prepustení do voľného obehu4) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ ...

(4)

Užívateľský podnik pri dovoze alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § ...

§ 24
Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze
(1)

Vývozom alkoholického nápoja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie alkoholického nápoja do colného ...

(2)

Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického ...

(3)

Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol alkoholický ...

(4)

Počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku ...

(5)

Colný úrad výstupu42) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému36) elektronické ...

(6)

Ak je colný úrad vývozu41) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu42) na daňovom území, colný ...

(7)

Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu42) ...

(8)

Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu41) ...

(9)

Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze sa použijú ...

§ 25
Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom ...
(1)

Ak je elektronický systém36) nedostupný podľa § 21, vývozca je povinný

a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu41) začatie prepravy alkoholického ...
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 21.
(2)

Vývozca môže začať prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so ...

(3)

Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený ...

(4)

Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém36) nedostupný ...

(5)

Ak sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom ...

(6)

Ak sa elektronický systém36) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu41) a colný úrad výstupu42) sú povinní ...

(7)

Ak nebola colným úradom vývozu41) vyhotovená správa o vývoze podľa § 24 ods. 5 z iného dôvodu, ako je ...

§ 26
Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)

Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie ...

(2)

Príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja je povinný pred prevzatím alkoholického nápoja podľa odseku ...

a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej ...
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného alkoholického nápoja; na ...
c)
byť zaradený do evidencie podľa § 52 ods. 2 a postupovať podľa § 53, ak chce odoberať lieh v spotrebiteľskom ...
d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, ...
(3)

Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr ...

(4)

Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; § 70 ods. 1 písm. ...

(5)

Ak pri preprave alkoholického nápoja na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu ...

(6)

Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia alkoholického ...

a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(7)

Ak sa má alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského ...

(8)

Odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu ...

(9)

Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného ...

(10)

Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovaný do iného členského ...

(11)

Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského ...

(12)

Za alkoholický nápoj, ktorým je lieh, uvedený do daňového voľného obehu sa považuje aj všeobecne denaturovaný ...

(13)

Ak odberateľ alkoholického nápoja, ktorým je oprávnený príjemca, chce alkoholický nápoj uvedený do daňového ...

§ 27
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)

Osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území ...

(2)

Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové ...

(3)

Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený ...

(4)

Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave alkoholického nápoja

a)
uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ...
b)
ktorým je všeobecne denaturovaný lieh dodávaný na podnikateľské účely na daňovom území,
c)
ktorým je víno, ak sa prepravuje malým výrobcom vína na územie iného členského štátu a podľa právnych ...
§ 28
Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)

Ak fyzická osoba nadobudla pre svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) alkoholický nápoj ...

(2)

Ak sa použije alkoholický nápoj podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na ...

(3)

Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské ...

a)
dôvod nadobudnutia alebo držby alkoholického nápoja a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom, ...
b)
miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
c)
doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
d)
obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, pričom množstvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ...
1.
lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
2.
pivo, je najmenej 110 litrov,
3.
víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína alebo šumivého fermentovaného ...
4.
medziprodukt, je najmenej 20 litrov.
§ 29
Zásielkový obchod
(1)

Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie alkoholického nápoja osobou, ktorá v rámci ...

a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)

Daňová povinnosť vzniká na daňovom území dodaním alkoholického nápoja na daňové územie, pričom dodaním ...

(3)

Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa ...

a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja ...
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má byť odoslané ...
(4)

Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb ...

(5)

Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; § 70 ...

(6)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému ...

(7)

Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu ...

(8)

Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá ...

(9)

Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre ...

a)
nezabezpečoval dodávky alkoholického nápoja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych ...
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje ...
(10)

Ak osoba so sídlom na daňovom území chce v rámci podnikania odoslať alkoholický nápoj uvedený na daňovom ...

(11)

Ak pri dodaní alkoholického nápoja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu alkoholického nápoja ...

§ 30
Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo ...
(1)

Nezrovnalosťou pri preprave alkoholického nápoja podľa § 26 alebo § 29 sa na účely tohto zákona rozumejú ...

(2)

Za nezrovnalosť pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ...

a)
bol alkoholický nápoj pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie ...
b)
došlo pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu k stratám alkoholického nápoja, ktoré ...
(3)

Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, ...

(4)

Ak sa pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom ...

(5)

Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti ...

(6)

Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § ...

(7)

Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území ...

(8)

Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, ...

(9)

Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je platiteľ dane povinný do piatich pracovných ...

a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)

Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.

§ 31
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)

Od dane je oslobodený alkoholický nápoj predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na ...

(2)

Alkoholický nápoj oslobodený od dane môže byť predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich ...

(3)

Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj dodávaný na paluby lietadiel určený výlučne na spotrebu cestujúcimi ...

(4)

Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať alkoholický ...

(5)

Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ...

(6)

Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu ...

(7)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie ...

(8)

Preprava alkoholického nápoja osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného ...

(9)

Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu

a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
vydaného alkoholického nápoja v členení na alkoholický nápoj predaný
1.
oslobodený od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(10)

Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.

(11)

Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 15 ods. 8 až 11 primerane. ...

(12)

Ak sa zásoby alkoholického nápoja, ktorým je víno alebo pivo, nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota ...

Osobitná úprava predaja alkoholického nápoja oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú ...

§ 32
(1)

Od dane je oslobodený alkoholický nápoj predávaný v daňovom sklade na predaj alkoholického nápoja oslobodeného ...

(2)

Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je

a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky okrem konzulárneho úradu ...
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na ...
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území ...
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ...
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území ...
(3)

Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, ...

(4)

Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných ...

(5)

Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické ...

(6)

Preprava alkoholického nápoja osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu ...

(7)

Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať alkoholický nápoj oslobodený od dane v daňovom sklade pre ...

(8)

Alkoholický nápoj oslobodený od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne ...

(9)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade ...

(10)

Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade ...

(11)

Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe alkoholického nápoja v daňovom sklade pre zahraničných ...

(12)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok alkoholický nápoj, ...

a)
lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu,
b)
víno najviac v množstve 2 000 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
c)
pivo v množstve najviac 2 000 litrov piva.
(13)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny ...

a)
vedúci misie 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 litrov vína ...
b)
vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 ...
c)
člen diplomatického personálu 70 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 200 litrov piva a ...
d)
člen administratívneho a technického personálu 40 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, ...
(14)

Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh ...

(15)

Povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov ...

(16)

Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, ...

(17)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa ...

(18)

Colný úrad pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov preverí ...

(19)

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa ...

§ 33
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať alkoholický nápoj oslobodený ...

a)
skladovanie a predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom ...
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatého alkoholického nápoja v litroch,
2.
množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného ...
3.
stav zásob alkoholického nápoja v litroch.
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako. ...

(3)

Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 15 ods. ...

TRETIA HLAVA

VEDENIE EVIDENCIÍ

§ 34
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu alkoholického nápoja, je povinný viesť evidenciu ...

a)
vyrobeného alkoholického nápoja,
b)
prevzatého alkoholického nápoja,
c)
alkoholického nápoja použitého na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného alkoholického nápoja,
e)
iných látok použitých pri výrobe alkoholického nápoja v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
f)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)

V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený

a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby alkoholického nápoja vyrobeného v podniku na výrobu alkoholického ...
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia alkoholického nápoja a identifikačné údaje dodávateľa; pri ...
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia alkoholického nápoja na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania alkoholického nápoja a identifikačné údaje odberateľa; ak alkoholický ...
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu alkoholického nápoja, miesto uskutočnenia colného konania a ...
(3)

V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť vydanie alkoholického nápoja oslobodeného od dane doložené

a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § ...
b)
kópiou povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...
(4)

Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po vzniku ...

(5)

Iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4, môže v odôvodnených prípadoch povoliť colný ...

§ 35
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom alkoholického nápoja, je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého alkoholického nápoja,
b)
alkoholického nápoja použitého na vlastnú spotrebu,
c)
vydaného alkoholického nápoja,
d)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)

Na vedenie evidencie uvedenej v odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako. ...

§ 36
(1)

Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého alkoholického nápoja,
b)
použitého alkoholického nápoja podľa účelu použitia,
c)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)

Na vedenie evidencie uvedenej v odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako. ...

§ 37
(1)

Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 36, je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého alkoholického nápoja v členení na alkoholický nápoj prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iného členského štátu,
b)
vydaného alkoholického nápoja,
c)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)

Oprávnený príjemca, ktorý prijíma spotrebiteľské balenie, je povinný viesť evidenciu spotrebiteľských ...

a)
množstvo prijatých spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie prijaté
1.
mimo pozastavenia dane vrátane vrátených spotrebiteľských balení,
2.
v pozastavení dane z iného členského štátu,
b)
množstvo vydaných spotrebiteľských balení,
c)
stavu zásob spotrebiteľských balení.
(3)

Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako. ...

§ 38
(1)

Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu

a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
odoslaného alkoholického nápoja v pozastavení dane.
(2)

Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu alkoholického ...

(3)

Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu

a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
vydaného alkoholického nápoja.
(4)

Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako. ...

§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)

Colný úrad je povinný viesť elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje

a)
register prevádzkovateľov daňových skladov,
b)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktoré denaturujú lieh,
c)
register oprávnených príjemcov,
d)
register daňových skladov,
e)
register registrovaných odosielateľov,
f)
register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov,
g)
register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov,
h)
evidenciu užívateľských podnikov,
i)
zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,
j)
zoznam dovozcov spotrebiteľského balenia,
k)
zoznam prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
l)
zoznam liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
m)
zoznam výrobných zariadení podľa podnikov na výrobu liehu,
n)
zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok,
o)
evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane,
p)
zoznam príjemcov (odberateľov) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
q)
evidenciu súkromných výrobcov destilátu,
(2)

Elektronická báza údajov podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, adresy jeho daňových skladov, ak nie sú totožné ...
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia ...
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje dovozcu spotrebiteľského balenia,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h)
výrobné číslo a typ výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
i)
identifikačné čísla kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok, dátum ich odovzdania,
j)
obchodný názov a množstvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného alkoholického ...
k)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
l)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
m)
identifikačné údaje osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane,
n)
identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
o)
identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu,
(3)

Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný, podľa osobitného predpisu,46) viesť ...

(4)

Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú bázu údajov vydaných povolení na nákup ...

a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 32 ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných ...

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE LIEH

§ 40
Oslobodenie od dane
(1)

Lieh je oslobodený od dane, ak je určený na použitie

a)
denaturovaný octom na výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209, a to v množstve najviac 113 l ...
b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu ...
c)
na výrobu aróm určených na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu, ...
d)
na výrobu potravín, ak obsah alkoholu neprekročí množstvo 8,5 l a. na 100 kg výrobku pre čokoládové ...
e)
ako lieh osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov alebo na iný určený účel použitia v súlade s týmto ...
f)
na vedecké účely, výskumné účely, analytické účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne ...
g)
vo výrobnom procese v množstve určenom výrobnou normou spotreby, ak konečný výrobok neobsahuje lieh; ...
(2)

Od dane je oslobodený aj lieh

a)
všeobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,52) ak je prepravovaný so zjednodušeným ...
b)
obsiahnutý vo výrobku,
1.
na ktorého výrobu bol alebo mohol byť použitý lieh oslobodený od dane podľa odseku 1 alebo lieh všeobecne ...
2.
ktorý vznikol ako vedľajší produkt alebo odpad pri výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu ...
§ 41
Osobitná úprava použitia, príjmu a výdaja aróm s obsahom liehu oslobodeného od dane
(1)

Osoba, ktorá chce používať, prijímať alebo vydávať arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane podľa ...

(2)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie podnikov preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 1. ...

(3)

Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná viesť evidenciu, v ktorej uvedie množstvo ...

(4)

Colný úrad vyradí osobu podľa odseku 3 z evidencie podnikov, ak

a)
nedodržiava povinnosti podľa odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave, ...
b)
jej zaniklo živnostenské oprávnenie,
c)
požiada o vyradenie z evidencie podnikov.
§ 42
Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na lieh
(1)

Ak sa v daňovom sklade vyrába, spracúva alebo skladuje lieh, musí byť výrobné zariadenie a zariadenie ...

(2)

Prijímať, vydávať, vyrábať alebo spracúvať lieh v daňovom sklade, okrem skladu liehu podľa § 46 ods. ...

(3)

Syntetický lieh a sulfitový lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského ...

§ 43
Podnik na výrobu liehu
(1)

Podnikom na výrobu liehu je na účely tohto zákona

a)
liehovarnícky závod32) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, ...
b)
podnik, ktorý získava lieh regeneráciou z liehových odpadov alebo liehových roztokov vzniknutých výrobou, ...
c)
droždiareň, v ktorej je lieh vedľajším produktom pri výrobe droždia.
(2)

V podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané kontrolným liehovým meradlom podľa ...

(3)

Podnik na výrobu liehu podľa odseku 1 musí mať samostatný sklad liehu,30) v ktorom sa uskladňuje vyrobený, ...

(4)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať podnik na výrobu liehu, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového ...

§ 44
Výrobné zariadenie v podniku na výrobu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie
(1)

Osoba, ktorá vyrába lieh, môže používať len také výrobné zariadenia, ktoré zaručujú spoľahlivé zistenie ...

(2)

Výrobné zariadenie v podnikoch na výrobu liehu musí byť zabezpečené uzáverami colného úradu a všetok ...

(3)

Uzávery celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa musia používať všade tam, kde ...

(4)

Výrobné zariadenie podniku na výrobu liehu počas prevádzky nesmie byť použité na iné účely.

(5)

Poškodzovanie alebo odstraňovanie uzáver umiestnených colným úradom a zasahovanie do usporiadania výrobného ...

(6)

Podrobnosti o požiadavkách na výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu liehu, o spôsoboch usporiadania ...

§ 45
Meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu a zisťovanie zásob liehu
(1)

Kontrolným liehovým meradlom sa na účely tohto zákona rozumie

a)
objemové meradlo na lieh,53) typovo schválené a overené podľa osobitného predpisu,25)
b)
meracia zostava na lieh, určená na meranie pretečeného objemu liehu, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných ...
(2)

Prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu je povinný

a)
merať celé vyrobené množstvo liehu kontrolným liehovým meradlom,
b)
pri poruche kontrolného liehového meradla odoberať vyrobený lieh do overených nádrží24) zabezpečených ...
c)
zisťovať teplotu liehu pretekajúceho kontrolným liehovým meradlom,
d)
pri meraní liehu dodržiavať podmienky umožňujúce správny chod kontrolného liehového meradla a spoľahlivé ...
(3)

Na meranie liehu sa môže použiť len také kontrolné liehové meradlo, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného ...

(4)

Colný úrad vykonáva kontrolu a úpravu kontrolného liehového meradla a zisťuje a vypočítava množstvo ...

(5)

Ak kontrolné liehové meradlo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,25) zabezpečí ho colný úrad ...

(6)

Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu53) zistí odchýlka ...

(7)

Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu53) zistí odchýlka ...

(8)

Kontrolu vyrobeného množstva liehu meracou zostavou na lieh vykonáva správca dane pomocou etalónového ...

(9)

Colný úrad zisťuje zásoby liehu v podnikoch na výrobu liehu, v skladoch liehu, v užívateľských podnikoch ...

§ 46
Sklad liehu
(1)

Skladom liehu na účely tohto zákona je liehovarnícky závod,32) ktorým je výrobňa liehovín,55) egalizačná ...

(2)

Skladom liehu je aj sklad liehu neuvedený v odseku 1, v ktorom sa v rámci podnikania lieh

a)
prijíma, skladuje alebo odosiela,
b)
používa na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov určených na výrobu liehovín50) alebo na výrobu miešaných ...
(3)

Skladom liehu je aj sklad liehu, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá podľa zákona nie ...

(4)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad liehu okrem skladu liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, ...

(5)

Sklad liehu podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má všetky miestnosti, v ktorých sa nachádza lieh, zabezpečené uzáverou colného úradu tak, že vstup do ...
b)
sklad liehu je dostatočne zabezpečený pred neoprávneným použitím liehu,
c)
má overené skladovacie nádrže,24)skladovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a prepravné nádrže s ...
d)
má samostatný sklad liehu;30) to sa nevzťahuje na sklad liehu, ktorým je egalizačná stanica56) a sklad ...
e)
je vybavený zariadením podľa § 47 ods. 4, a to ak sa v sklade bude lieh denaturovať.
(6)

Sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom sa má v pozastavení dane lieh prijímať, skladovať alebo ...

a)
musí mať počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych rokov
1.
živnostenské oprávnenie na predaj liehu iným prevádzkovateľom živnosti,
2.
ročný obrat liehu najmenej 1 000 hl a.,
3.
priemernú dobu skladovania liehu za kalendárny rok najmenej šesť mesiacov,
b)
je priestorovo ohraničený a dostatočne zabezpečený pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným ...
c)
má overené skladovacie nádrže24) a prepravné nádrže s určeným meradlom overeným podľa osobitného predpisu,25) ...
(7)

Podrobnosti o požiadavkách na skladovanie liehu, na zariadenie na skladovanie liehu a jeho usporiadanie, ...

§ 47
Denaturácia liehu
(1)

Denaturáciou liehu sa na účely tohto zákona rozumie zmiešanie liehu s povoleným denaturačným prostriedkom ...

(2)

Požiadavky na denaturáciu liehu, na manipuláciu59) s denaturovaným liehom,60) požiadavky na vlastnosti ...

(3)

Lieh možno na daňovom území denaturovať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, ...

(4)

Daňový sklad, v ktorom sa lieh denaturuje, musí byť vybavený dávkovacím, zmiešavacím alebo iným podobným ...

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa používať

a)
iné ako ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku, alebo meniť vlastnosti denaturovaného ...
b)
osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane na účely podľa § 40 ods. 1 písm. e) bez odberného poukazu ...
c)
osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) na iný účel použitia, ako ustanoví ...
(6)

Ak má osoba na colný režim aktívny zušľachťovací styk vydané povolenie podľa osobitného predpisu61) ...

§ 49
Pestovateľské pálenie ovocia
(1)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, musí požiadať colný ...

(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

a)
povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, vydané podľa osobitného ...
b)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
c)
nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, ...
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. ...
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. b) a c).
(3)

Žiadateľ uvedený v odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
b)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný ...
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo ...
(4)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním osvedčenia o registrácii preverí skutočnosti a údaje ...

(5)

Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatní znížená sadzba dane ...

(6)

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamuje colnému úradu

a)
začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 15 dní vopred,
b)
prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď.
(7)

Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať ...

(8)

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť evidenciu pestovateľov, ...

a)
množstva a druhu prijatého kvasu63) v litroch, o ktorého spracovanie pestovateľ požiadal,
b)
množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa a dátumu jeho výroby,
c)
množstva liehu v l a. prevzatého pestovateľom a dátumu jeho prevzatia,
d)
výšky dane zaplatenej pestovateľom prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ...
(9)

Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, ...

(10)

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný podať daňové priznanie ...

(11)

Daň z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia možno vrátiť prevádzkovateľovi ...

(12)

Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, ...

(13)

Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho ...

(14)

Colný úrad prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia osvedčenie o registrácii ...

a)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3,
b)
v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania ...
c)
skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,
d)
požiada o zrušenie registrácie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
e)
mu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného ...
(15)

Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii, ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské ...

(16)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu ...

§ 49a
Súkromná výroba destilátu
(1)

Súkromný výrobca destilátu je povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov ...

a)
potvrdenie o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu,32)
b)
technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia ...
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa osobitného predpisu.32) ...
(2)

Colný úrad pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii ...

(3)

Poškodenie alebo odstránenie uzáver umiestnených colným úradom podľa odseku 2 a zasahovanie do usporiadania ...

(4)

Súkromný výrobca destilátu je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť ...

a)
miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja, ...
b)
druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má ...
c)
predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a.
(5)

Ak súkromný výrobca destilátu doručí colnému úradu oznámenie v súlade s odsekom 4, colný úrad najneskôr ...

(6)

Súkromný výrobca destilátu je povinný viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne ...

(7)

Na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní ...

(8)

Daňová povinnosť pri výrobe alkoholického nápoja uvedeného v § 5 ods. 1 písm. e) vzniká dňom prvého ...

(9)

Zdaňovacím obdobím pri výrobe alkoholického nápoja podľa § 5 ods. 1 písm. e) je kalendárny rok.

(10)

Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, že destilačné zariadenie už ...

(11)

Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol odsúdený za trestný ...

(12)

Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. ...

(13)

Colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu

a)
na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b)
ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,63a)
c)
ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až ...
d)
ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej podľa osobitného ...
e)
ak colný úrad zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(14)

O výmaze podľa odseku 13 colný úrad upovedomí súkromného výrobcu destilátu a orgán, ktorý vedie evidenciu ...

(15)

Ak colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku ...

(16)

Na súkromnú výrobu destilátu sa ustanovenia § 14, 15 a 45 nepoužijú.

§ 50
Osobitná úprava evidencie výrobných zariadení
(1)

Osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technické údaje a zaslať nákres a fotodokumentáciu tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(2)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný stav výrobného ...

(3)

Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne výrobné zariadenie alebo jeho časť ...

a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej výrobné zariadenie alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(4)

Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe výrobné zariadenie alebo ...

(5)

Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto ...

(6)

Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, ...

(7)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby výrobného zariadenia alebo jeho časti v členení podľa

a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu výrobného zariadenia alebo jeho časti.

Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou

§ 51
(1)

Spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal64) naplnený liehom ...

(2)

Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka určená na označovanie ...

(3)

Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného ...

(4)

Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § ...

(5)

Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka vyhotovená na základe súhlasu ...

(6)

Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení ...

(7)

Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky ...

(8)

Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný okrem spotrebiteľského balenia ...

(9)

Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na lieh, ktorý je

a)
vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)
tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako ...
c)
oslobodený od dane podľa § 7, 8 alebo § 40,
d)
vyvážaný na územie tretieho štátu,
e)
prepravovaný do iného členského štátu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely podľa § 26,
f)
určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený ...
g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom ...
h)
dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu, ...
i)
určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity ...
j)
prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 28),
k)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 29),
l)
prijatý osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej ...
m)
vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a,
(10)

Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského ...

(11)

Ak došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení, ...

(12)

Odberateľ kontrolných známok môže v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti ...

a)
došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľské balenie,
b)
colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a v rámci ...
(13)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou podľa ...

(14)

Ak osoba, ktorej colný úrad spotrebiteľské balenie zabezpečil a odstránil zo spotrebiteľského balenia ...

(15)

Ak osoba podľa odseku 14 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) ...

(16)

V daňovom voľnom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu ...

(17)

Osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa odseku 16, predloží ...

§ 52
(1)

Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu a uvádzať ...

a)
požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, pričom uvedie tieto ...
1.
identifikačné údaje žiadateľa,
2.
povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis,20)
b)
pred vydaním kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu ...
c)
dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho ...
d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, ...
(2)

Osoba, ktorá chce spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovať ...

(3)

Žiadateľ, ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) podľa § 26 ods. 1, musí ...

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný ...
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(4)

Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(5)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie ...

(6)

Dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 je povinný každú ...

(7)

Colný úrad vyradí dovozcu spotrebiteľského balenia alebo príjemcu (odberateľa) liehu podľa § 26 ods. ...

a)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia ...
b)
požiada o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 1 alebo odseku 2,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3.
§ 53
Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
(1)

Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.66) Tlač ...

(2)

Cena kontrolných známok zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne podľa osobitného predpisu.67) Cenu kontrolných ...

(3)

Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami ...

(4)

Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných ...

(5)

Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení ...

(6)

Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, ...

(7)

Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý ...

(8)

Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí ...

(9)

Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných ...

(10)

Ak sa bude spotrebiteľské balenie označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, odberateľ kontrolných ...

(11)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, a to:

a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných ...
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich ...
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení označených kontrolnou známkou rovnakého rozmeru, ...
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c), ...
(12)

Odberateľ kontrolných známok je v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou ...

a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok ...
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach ...
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia kontrolnou ...
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať údaje oznamované odberateľom kontrolných známok ...
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odsekov 20, 22 a 23.
(13)

Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom ...

(14)

Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepoužiteľné ...

(15)

Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, okrem kontrolných známok nenávratne ...

(16)

Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil ...

(17)

Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol ...

(18)

Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných ...

(19)

Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné ...

a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 14 až 17,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské ...
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac ...
(20)

Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných známok v členení podľa rozmeru kontrolnej ...

a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných ...
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, ...
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných ...
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu na zničenie. ...
(21)

Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 20 za kalendárny mesiac v elektronickom ...

(22)

Odberateľ kontrolných známok je povinný elektronicky spolu s prvou žiadosťou o vydanie kontrolných známok ...

(23)

Ak dôjde k zmene údajov oznámených podľa odseku 22, odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť ...

(24)

Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ ...

(25)

Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ...

(26)

Ak odberateľ kontrolných známok zistí po lehote uvedenej v odseku 21, že údaje v evidencii vedenej podľa ...

§ 54
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu
(1)

Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15, 19, 31 a 32 a ...

(3)

Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na ...

(4)

Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú

a)
zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ...
(5)

Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť,70)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, ...
c)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem odňatia podľa odseku 21 písm. ...
d)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(6)

Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto ...

(7)

Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinná

a)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ...
b)
viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského ...
c)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti, ...
d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a ...
(8)

Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať, ...

(9)

Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia ...

(10)

Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra ...

(11)

Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:

a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť70) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské ...
b)
skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c)
má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur, alebo ak nedosahuje ročný obrat ...
d)
minimálny počet jeho zamestnancov v pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
f)
nemá nedoplatky voči colnému úradu,
g)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného ...
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, ...
i)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku ...
j)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(12)

Colný úrad pred vydaním oprávnenia na distribúciu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. ...

(13)

Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným ...

(14)

Osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ďalej len „osoba oprávnená na distribúciu“), ...

a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a ...
b)
nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu,
c)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ...
d)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti, ...
e)
viesť evidenciu podľa odseku 15.
(15)

Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť za kalendárny mesiac evidenciu ...

a)
počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia ...
b)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu ...
c)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a ...
d)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení ...
e)
stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
f)
zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku. ...
(16)

Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia ...

a)
identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená ...
c)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia ...
d)
čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových ...
(17)

Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa odseku 15 za kalendárny mesiac colnému ...

(18)

Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebiteľského ...

(19)

Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo ...

(20)

Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dňom

a)
úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby ...
b)
zániku živnostenského oprávnenia71) na obchodnú živnosť,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj alebo odňatí oprávnenia na distribúciu. ...
(21)

Colný úrad odníme

a)
povolenie na predaj, ak držiteľ povolenia
1.
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza, alebo ...
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 7, 8 a 19 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli ...
4.
požiada o odňatie povolenia na predaj,
b)
oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na distribúciu
1.
prestala spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 11,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré ...
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 13 až 17 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k ...
4.
požiada o odňatie oprávnenia na distribúciu,
5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa ...
(22)

Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské ...

(23)

Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu ...

(24)

Finančné riaditeľstvo vedie elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na ...

a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo ...
b)
dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj,
c)
identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom ...
d)
dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.
(25)

Finančné riaditeľstvo elektronickú bázu údajov podľa odseku 24 zverejňuje na svojom webovom sídle.

(26)

Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie ...

(27)

Údaje podľa odseku 4 písm. b) a odseku 10 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom ...

§ 55
Ničenie liehu
(1)

Lieh, ktorý colný úrad zabezpečí18) a ktorý sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí ...

(2)

Lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovateľom ...

a)
oprávneným orgánom alebo na jeho podnet16) pod dozorom colného úradu,
b)
colným úradom alebo pod jeho dozorom na žiadosť tejto osoby.
(3)

Pribudlina,73) ktorá nie je použiteľná na ďalšie spracovanie ako surovina na denaturáciu liehu, môže ...

Osobitná úprava vedenia evidencií na lieh

§ 56
(1)

Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu, skladu liehu, užívateľského podniku, oprávneným ...

(2)

Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh

a)
ktorý nie je v spotrebiteľskom balení,
b)
ktorý je v spotrebiteľskom balení,
c)
sulfitový,
d)
syntetický.
(3)

Evidenciu liehu uzatvára osoba podľa odseku 1 k 30. septembru príslušného kalendárneho roka okrem osoby, ...

(4)

Osoba podľa odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu viesť aj inú evidenciu potrebnú ...

§ 57
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu, je povinný viesť evidenciu

a)
surovín na výrobu liehu,
b)
vyrobeného alebo spracovaného liehu,
c)
prevzatého liehu,
d)
liehu použitého pre vlastnú spotrebu,
e)
vydaného liehu,
f)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,
g)
iných látok použitých pri výrobe liehu,
h)
stavu zásob liehu a iných látok použitých pri výrobe liehu,
i)
spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské ...
(2)

V evidencii podľa odseku 1 musí byť podľa kódu kombinovanej nomenklatúry uvedený

a)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu a dátum výroby liehu,
b)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum prevzatia liehu a identifikačné údaje dodávateľa; ...
c)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum a účel použitia liehu pre vlastnú spotrebu, ...
d)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum vydania liehu a identifikačné údaje odberateľa; ...
e)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum a dôvod zničenia liehu, údaje o zničení ...
f)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum vývozu liehu, miesto uskutočnenia colného ...
(3)

Vydanie liehu oslobodeného od dane musí byť doložené

a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1,
b)
kópiou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou ...
(4)

Zápisy v evidencii sa musia viesť za každý deň a vykonať najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku ...

(5)

Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku ...

§ 58
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom liehu, je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého liehu,
b)
spracovaného liehu,
c)
liehu viazaného v rozpracovanej výrobe,
d)
liehu použitého pre vlastnú spotrebu,
e)
vydaného liehu,
f)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,
g)
iných látok použitých pri spracovaní liehu,
h)
stavu zásob liehu a stavu zásob iných látok použitých pri spracovaní liehu,
i)
tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
j)
spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské ...
(2)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý denaturuje lieh, je povinný viesť okrem evidencie podľa odseku ...

a)
denaturačného prostriedku s uvedením jeho obchodného názvu,
b)
vyrobeného denaturovaného liehu v l a.
(3)

Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 3 a 4 rovnako. ...

§ 59
(1)

Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu

a)
prevzatého liehu v členení na lieh oslobodený od dane a lieh zdanený, ak takýto lieh nakupuje,
b)
liehu prijatého z iného členského štátu v pozastavení dane ako oprávnený príjemca,
c)
liehu podľa účelu použitia,
d)
zničeného liehu a zneškodneného liehu,
e)
tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
f)
tovarov, ktoré vyrobil z liehu a predal,
g)
stavu zásob liehu a stavu zásob tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
h)
spotrebiteľských balení liehu, ak takýto lieh nakupuje,
i)
množstva liehu získaného regeneráciou celkom, z toho množstvo liehu použitého na účely oslobodené od ...
(2)

Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VÍNO A MEDZIPRODUKT

§ 60
Oslobodenie od dane
(1)

Víno a medziprodukt sú oslobodené od dane, ak sú určené na

a)
výrobu octu zatriedeného do kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,
b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu ...
c)
na výrobu aróm určených na použitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nápojov s obsahom alkoholu ...
d)
výrobu potravín priamo alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg ...
e)
priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona,
f)
na vedecké účely, výskumné účely a analytické účely.
(2)

Od dane je oslobodený aj šumivý fermentovaný nápoj vyrobený na daňovom území malým výrobcom fermentovaného ...

§ 61
Podnik na výrobu vína a medziproduktu
(1)

Podnikom na výrobu vína a medziproduktu na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce ...

(2)

Výrobou vína je spracovanie muštu na víno alebo vína druhotným kvasením alebo jeho úprava.75) Spracovaním ...

(3)

Výrobou vína a medziproduktu nie je manipulácia s vínom a medziproduktom v uzavretých obaloch, v ktorých ...

(4)

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu vína a medziproduktu a chce prevádzkovať podnik na výrobu ...

§ 62
Sklad vína a medziproduktu
(1)

Skladom vína a medziproduktu na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa ...

(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad vína a medziproduktu v pozastavení dane, musí mať povolenie na ...

(3)

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie skladu vína a medziproduktu v pozastavení dane možno podať len ...

§ 63
Osobitná úprava pre tiché víno
(1)

Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, ...

(2)

Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, ...

(3)

Ak osoba uvedená v odseku 1 vyrába iba tiché víno kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a vedie evidenciu ...

(4)

Pri preprave tichého vína z daňového územia na územie iného členského štátu v pozastavení dane osoba ...

(5)

Ak sa tiché víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na ...

(6)

Ak osoba tiché víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva v rámci podnikania do ...

(7)

Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché víno, použije sa § 29 okrem odseku 3 písm. c) a odsekov ...

§ 63a
Osobitná úprava pre tichý fermentovaný nápoj

Ustanovenia § 63 sa použijú pre tichý fermentovaný nápoj rovnako.

§ 64
Osobitná úprava oslobodenia od dane pre malého výrobcu fermentovaného nápoja
(1)

Malým výrobcom fermentovaného nápoja sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá vyrába šumivý ...

(2)

Na malého výrobcu fermentovaného nápoja sa nevzťahuje povinnosť registrácie alebo evidencie podľa tohto ...

(3)

Ak malý výrobca fermentovaného nápoja vyrobí viac ako 1 000 litrov fermentovaného nápoja za hospodársky ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PIVO

§ 65
Oslobodenie od dane

Pivo je oslobodené od dane, ak je určené na

a)

výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,

b)

výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa ...

c)

výrobu aróm určených na použitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nápojov s obsahom alkoholu najviac ...

d)

výrobu potravín priamo alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg ...

e)

priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona,

f)

vedecké účely, výskumné účely a analytické účely.

§ 66
Malý samostatný pivovar
(1)

Prevádzkovateľom malého samostatného pivovaru je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo a spĺňa ...

a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl,
b)
nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
c)
nevyrába pivo na základe licencie,78)
d)
výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi ...
(2)

Ročnou výrobou piva sa na účely tohto zákona rozumie celkové množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom ...

(3)

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára ...

(4)

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, ...

(5)

Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný colnému úradu oznámiť skutočnosť, a to do 15 ...

a)
skutočné množstvo vyrobeného piva v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl a uplatniť základnú sadzbu ...
b)
nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa odseku 1 písm. b) až d) a uplatniť základnú sadzbu ...
(6)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Malý samostatný pivovar je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho ...

(7)

Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa ...

§ 67
Podnik na výrobu piva
(1)

Podnikom na výrobu piva na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom ...

(2)

Výrobou piva je aj zmena množstva alebo obsahu mladiny v pive, ak sa tým zmení základ dane.

(3)

V podniku na výrobu piva, ktorý je daňovým skladom, možno pivo v pozastavení dane použiť na výrobu nápojov, ...

(4)

Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu piva a chce prevádzkovať podnik na výrobu piva v pozastavení ...

§ 68
Sklad piva
(1)

Skladom piva na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, ...

(2)

Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad piva v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového ...

(3)

Sklad piva, v ktorom sa má pivo v pozastavení dane prijímať, skladovať a odosielať, musí spĺňať tieto ...

a)
prevádzkovateľ skladu piva podniká v distribúcii piva,
b)
minimálny obrat piva je 5 000 hl za rok,
c)
priemerná doba skladovania je najmenej jeden mesiac.

PIATA ČASŤ

DAŇOVÝ DOZOR A DAŇOVÁ KONTROLA

§ 69
(1)

Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom alkoholického nápoja, ...

(2)

Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt ...

(3)

Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený

a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný ...
b)
zisťovať stav zásob alkoholického nápoja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe ...
c)
kontrolovať výrobné zariadenia, skladovacie zariadenia, prepravné obaly, zásobníky, kontajnery, cisterny ...
d)
vykonávať kontrolu použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa príslušných ustanovení tohto ...
e)
zastavovať vozidlá, ktoré prepravujú alkoholický nápoj alebo o ktorých sa dá predpokladať, že by mohli ...
f)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až e) v technologicky odôvodnenom množstve; ...
g)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie ...
h)
porovnávať zistené straty alkoholického nápoja, ktorým je víno pri výrobe, skladovaní a preprave v daňových ...
i)
zisťovať prirodzené úbytky alkoholického nápoja, ktorým je pivo pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace ...
j)
zisťovať výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a iné prirodzené úbytky alkoholického nápoja, ...
k)
zisťovať a preverovať normy spotreby alkoholického nápoja, ktorým je lieh v podnikoch, ktoré používajú ...
l)
vyzvať odberateľa kontrolných známok o predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z ...
(4)

Colný úrad je povinný kontrolovať výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu alkoholického nápoja, ktorým ...

(5)

Colný úrad je pri každej denaturácii alkoholického nápoja, ktorým je lieh, povinný odobrať vzorky z ...

(6)

Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu ...

(7)

Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných ...

(8)

Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam27) ...

(9)

Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení alkoholického nápoja alebo pri uplatnení vrátenia ...

(10)

Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ...

(11)

Oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly podľa odseku 3 písm. b), c), ...

§ 70
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak

a)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom,
b)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane fyzickej ...
c)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá alkoholický nápoj oslobodený ...
d)
vydá alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 odberateľovi, ktorý ...
e)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na účely neuvedené ...
f)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 bez vydaného ...
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej ...
h)
poruší povinnosti uvedené v § 42 ods. 2,
i)
vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, okrem prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu ...
j)
poruší povinnosti uvedené v § 47 ods. 5,
k)
vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom ...
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6,
m)
uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 49 ods. 10 okrem údajov uvedených v žiadosti o výrobu ...
n)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
o)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v ...
p)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
q)
poruší povinnosť uvedenú v § 52 ods. 1 písm. c) alebo v § 53 ods. 13, 15 až 17,
r)
nepreukáže použitie kontrolných známok podľa tohto zákona (§ 53) okrem kontrolných známok zničených ...
s)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 54,
t)
je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej ...
u)
je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na ...
v)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku ...
w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie ...
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia ...
1.
0,02 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, ...
2.
0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, ...
y)
nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného ...
z)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,
aa)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo ...
ab)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie ...
ac)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, ...
ad)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a extrakty inému odberateľovi ...
ae)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a použije alkoholický nápoj na výrobu ...
(2)

Colný úrad uloží pokutu

a)
vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, na ktoré nebola ...
b)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja predaného oslobodeného od dane, ktoré ...
c)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane predaného nad ...
d)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. ...
e)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. ...
f)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. ...
g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja, za správny delikt podľa ...
h)
od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a j),
i)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ...
j)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou ...
k)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) a m),
l)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo ...
m)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade ...
n)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej ...
o)
od 332 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. q),
p)
od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),
q)
od 332 eur do 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t),
r)
od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. u),
s)
vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur ...
t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku ...
u)
4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 ...
v)
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),
w)
od 10 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),
x)
20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),
y)
od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),
z)
od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac),
aa)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch a macerátoch vydaných ...
ab)
vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja použitého na výrobu iných výrobkov ako ...
(3)

Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. s), t) a u) a colný úrad zistí, ...

(4)

Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí18) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ...

(5)

Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho ...

(6)

Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.

(7)

Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.

§ 71
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak

a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej ...
b)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) alebo § 8 ods. 2 na iný ako určený ...
c)
uvedie nepravdivé údaje v žiadosti o výrobu destilátu,62)
d)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
e)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v ...
f)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
g)
vyrobí lieh, okrem súkromného výrobcu destilátu pri súkromnej výrobe destilátu v súlade s týmto zákonom ...
h)
pri súkromnej výrobe destilátu nepožiada colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu ...
i)
pri súkromnej výrobe destilátu uvedie v žiadosti podľa § 49a ods. 1 nepravdivé údaje,
j)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 3 druhej vety,
k)
pri súkromnej výrobe destilátu neoznámi colnému úradu výrobu destilátu v lehote podľa § 49a ods. 4,
l)
pri súkromnej výrobe destilátu v oznámení podľa § 49a ods. 4 uvedie nepravdivé údaje,
m)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 6,
n)
pri súkromnej výrobe destilátu nepodá daňové priznanie v lehote podľa § 49a ods. 8 tretej vety alebo ...
o)
pri súkromnej výrobe destilátu nezaplatí daň v súlade s § 49a ods. 8 treťou vetou,
p)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 10 alebo ods. 11,
q)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší zákaz podľa § 49a ods. 12,
r)
pri súkromnej výrobe destilátu vyrobí destilát s obsahom etylalkoholu v rozpore s osobitným predpisom32) ...
s)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 69 ods. 11 druhej vety.
(2)

Colný úrad uloží pokutu

a)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za priestupok podľa odseku ...
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja ...
c)
do 166 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo ...
e)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade ...
f)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej ...
g)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 3 319 eur za priestupok podľa ...
h)
od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).
(3)

Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí29) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ...

(5)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur. ...

(6)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.83)

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 72
Spoločné ustanovenia
(1)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Na správu dane sa použije osobitný predpis,83a) ak sa v § 69, § 71 ods. 6 a odsekoch 6 a 7 neustanovuje ...

(3)

Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, 41, 48 a 52, pri vydávaní povolenia ...

(4)

Podrobnosti o výkone kontroly množstva vyrobeného alkoholického nápoja, ktorým je lieh, spracovaného ...

(5)

Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpečenia výrobného zariadenia, zabezpečenia kontrolného ...

(6)

Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. a) ...

(7)

Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 16 ods. 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § ...

(8)

Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) ...

§ 73
Prechodné ustanovenia k úpravám týkajúcim sa alkoholického nápoja, ktorým je lieh
(1)

Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 10 ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. ...

(2)

Tlačiareň podľa odseku 1 je povinná

a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti colného úradu inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného ...
b)
do 15. februára 2015 odovzdať colnému úradu kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym ...
(3)

Colný úrad alebo Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 písm. b) zničí na náklady ...

(4)

Registračné odberné číslo pridelené právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 10 zákona č. 105/2004 ...

(5)

Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 ...

(6)

Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 ...

(7)

Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 10 ods. 11 zákona č. ...

(8)

Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 ...

(9)

Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 ...

(10)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2013 dovážať spotrebiteľské balenie z ...

(11)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2013 spotrebiteľské balenie uvedené do ...

(12)

Žiadateľ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo ...
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa ...
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný ...
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené ...
(13)

Žiadateľ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené ...

(14)

Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie ...

(15)

Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, alebo ...

(16)

Ak konanie o žiadosti o registráciu, vydanie povolenia, zaradenie do evidencie, vydanie povolenia na ...

(17)

Od 1. januára 2012 do 31. marca 2015 sa na označovanie spotrebiteľského balenia použije § 10 zákona ...

(18)

Ak bol v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 dovozca spotrebiteľského balenia zaradený colným ...

(19)

Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014 nevzťahuje ...

(20)

Držiteľ povolenia na predaj, ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou ...

(21)

Držiteľ povolenia na predaj a osoba oprávnená na distribúciu môže predávať spotrebiteľské balenie označené ...

(22)

Konanie o uložení pokuty podľa § 47 a 47a zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 právoplatne ...

(23)

Ak odberateľ kontrolných známok nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa odseku 7, ...

(24)

Odberateľ kontrolných známok môže o vydanie kontrolných známok podľa § 53 ods. 6 v znení účinnom od ...

(25)

Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra ...

(26)

Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa ...

(27)

Ak konanie o uložení pokuty podľa § 70 ods. 1 písm. x) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ...

§ 74
Prechodné ustanovenia týkajúce sa alkoholického nápoja, ktorým je víno
(1)

Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do evidencie ...

§ 75
Prechodné ustanovenia pre pivo
(1)

Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do evidencie ...

§ 76
Prechodné ustanovenia k úpravám týkajúcich sa alkoholických nápojov, ktorými sú lieh, víno a pivo
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. ...

(2)

Ak colný úrad upustil od zábezpeky na daň prevádzkovateľovi daňového skladu, podniku na výrobu vína ...

a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po ...
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý ...
(3)

Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorým ...

(4)

Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého do 31. augusta 2012 považuje prevádzkovateľ daňového ...

a)
vykazuje v súvahe z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výške ...
1.
dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich účtovných období pred podaním žiadosti o úplné upustenie ...
2.
jedného účtovného obdobia pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4, a ktorý
c)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 70 ods. 1 písm. g), h), o), p), r) a w), a to
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(5)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a)
účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienky podľa odseku 4 písm. b),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky, ...
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie ...
(6)

Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, podnik na výrobu alkoholického nápoja, je povinný na ...

(7)

Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného ...

(8)

Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ ...

(9)

Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od ...

(10)

Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2011 sa ukončí podľa § 70 a 71 predpisu ...

(11)

Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 sa na zábezpeku na daň použije § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. ...

(12)

Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 sa na pokuty použije § 40 ods. 1 písm. e) a § 40 ods. 2 písm. ...

(13)

Ustanovenia § 15 ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2012 a § 16 ods. 15 písm. a) v znení ...

§ 76a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)

Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 podala colnému úradu daňové priznanie ...

(2)

Ak osobe v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 vznikla daňová povinnosť podľa § 10 z tichého ...

a)
nepodala daňové priznanie, postupuje pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. ...
b)
podala daňové priznanie a daň nezaplatila, postupuje pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa ...
(3)

Ak osobe, ktorej vzniká daňová povinnosť z tichého fermentovaného nápoja, ktorá v období od 1. januára ...

a)
nebolo právoplatne skončené k 29. februáru 2012, v konaní sa nepokračuje,
b)
bolo právoplatne skončené k 29. februáru 2012, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, ...
c)
nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.
(4)

Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 25. marca 2012 podala colnému úradu daňové priznanie za ...

§ 76b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení ...

(2)

Ak konanie o žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra ...

(3)

Žiadosť o registráciu podanú podľa § 15 ods. 1, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2, § 32 ods. 3, § 49 ods. 1 alebo ...

§ 76c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§76d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)

Osoba, ktorá chce od 1. mája 2019 v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu ...

a)
obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
obchodný názov vyrábaných výrobkov,
c)
predpokladané množstvo ročnej spotreby alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja.
(2)

Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je ...
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) ...
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja, opis miesta použitia ...
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja, normy spotreby alkoholického nápoja podľa schválených ...
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. ...
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)

Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné ...
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená ...
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ...
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný ...
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené ...
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami25) na zisťovanie ...
(4)

Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu ...

(5)

Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 a používa alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa ...

(6)

Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na ...

(7)

Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na ...

(8)

Ak má užívateľský podnik podľa § 9 vydaný odberný poukaz na použitie alkoholického nápoja na účely oslobodené ...

(9)

Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9 osobou, ktorá chce používať ...

(10)

Ak osoba podľa odseku 5 nepožiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu ...

(11)

Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9, ktorá obsahuje účel použitia ...

(12)

Výživové doplnky, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. ...

§ 77
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

§ 1 až 17, § 19 až 39, § 40 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 40 ods. 2 písm. a) až d), f) a g), § 40 ...

2.

čl. I § 1 až 9, § 11 až 23, § 25 až 46, § 47 ods. 1 písm. a), f) až o), r) až v), § 47 ods. 2 písm. ...

3.

§ 1 až 18, § 20 až 39, § 40 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 40 ods. 2 písm. a) až d), f) a g), § 40a ...

4.

zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 ...

5.

čl. I § 24, § 47 ods. 1 písm. p) a § 47 ods. 2 písm. o) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z ...

6.

zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 630/2004 ...

7.

čl. I zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. ...

8.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ...

9.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

10.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 613/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového ...

11.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 614/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového ...

12.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 616/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového ...

§ 77a
Zrušujú sa:
1.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 536/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 78

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 16 a štvrtého až šiesteho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 530/2011 Z. z.

  Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti

  Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu:Splnenie podmienky vzájomnosti:Ukončenie pobytu na území Slovenskej ...

  Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „MZV SR“)

  Príloha č. 2 k zákonu č. 530/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické ...

  2.

  Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické ...

  3.

  Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného ...

  4.

  Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích ...

  5.

  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice ...

  6.

  Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii. Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 1a)  Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 2)  Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 3)  Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 4)  Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 5)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 9)  § 7 Obchodného zákonníka.
 • 10)  STN 560186-5 Metódy skúšania piva. Stanovenie alkoholu.
 • 11)  Príloha č. 16 tretia časť k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...
 • 11a)  § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11b)  § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 290/2018 Z. z.
 • 11c)  § 10 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 290/2018 Z. z.
 • 12)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 13)  § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní ...
 • 14)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 15)  § 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 105/2004 Z. z. ...
 • 16)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 18)  Napríklad § 135, 456, 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 ...
 • 19)  Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí ...
 • 20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania ...
 • 21)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Napríklad § 524 Občianskeho zákonníka, § 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 23)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. ...
 • 24)  Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...
 • 25)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 27)  § 19 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 28)  § 68 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 28a)  § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...
 • 29)  § 40 a 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 30)  § 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších ...
 • 32)  Zákon č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 39 Obchodného zákonníka§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 35)  § 313 až 322 Obchodného zákonníka. § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...
 • 36)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy ...
 • 37)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, ...
 • 38)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 39)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Mimoriadne ...
 • 40)  Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 41)  Čl. 4 bod 4c nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 42)  Čl. 4 bod 4d nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 43)  Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 44)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu ...
 • 45)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 45a)  Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
 • 46)  Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ...
 • 47)  Zákon č. 362 /2011 Z. z.
 • 48)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 355/2007 ...
 • 49)  Zákon č. 362 /2011 Z. z. Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, ...
 • 51)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...
 • 52)  Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania ...
 • 53)  Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...
 • 54)  Príloha č. 72 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...
 • 55)  § 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
 • 56)  § 2 ods. 3 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 57)  § 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
 • 58)  § 2 ods. 3 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 59)  § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 60)  § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 60a)  Časť I prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 162/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa mení ...
 • 61)  Napríklad čl. 211 a 256 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 62)  § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
 • 63)  § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z.
 • 63a)  § 253 Trestného zákona.
 • 64)  Napríklad § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z., vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ...
 • 65)  Napríklad § 41 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 66)  Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 66a)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku ...
 • 66b)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 67)  Rozhodnutie 2012/21/EÚ.
 • 68)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných ...
 • 70)  § 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 70a)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 71)  § 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 71a)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na ...
 • 72)  § 42 a 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 73)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 74)  Čl. 3 písm. ca) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie ...
 • 75)  Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona 198/2010 Z. z.
 • 76)  Hlava III kapitola II nariadenia Komisie č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania ...
 • 77)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
 • 78)  Napríklad § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene ...
 • 79)  § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 80)  § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 81)  § 69 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 81a)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, ...
 • 82)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 83a)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83b)  § 79 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 84)  § 67 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 85)  Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zákon č. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore