Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.11.2023 do 29.02.2024

Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.11.2023
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD696DS37EUPP18ČL2

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.11.2023 do 29.02.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 530/2003 s účinnosťou od 01.11.2023 na základe 268/2023

Legislatívny proces k zákonu 268/2023§ 4
Príslušnosť na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín

(1)
Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd podľa osobitného zákona;6) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín je príslušný registrový súd, v ktorého obvode má osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, sídlo, ak osobitný predpis6aa) neustanovuje inak.
(3)
Ak ide o organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého registri je právnická osoba, o ktorej organizačnú zložku ide, zapísaná. Ustanovenie § 10 ods. 9 tým nie je dotknuté.
(4)
Ak ide o zahraničnú osobu, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého obvode je umiestnený podnik zahraničnej osoby alebo jeho organizačná zložka, ak osobitný zákon6aa) alebo medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(5)
Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku jednej zahraničnej osoby, môžu byť listiny podľa § 3 ods. 2 uložené v zbierke listín len jednej organizačnej zložky, a to podľa voľby zahraničnej osoby. V takom prípade musí byť v zbierke listín ostatných organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby uvedený odkaz na registrový súd, ktorý vedie v zbierke listín listiny podľa § 3 ods. 2, spolu s číslom zápisu.
(6)
Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie je miestne príslušný, bez zbytočného odkladu postúpi návrh na zápis na miestne príslušný súd a upovedomí o tom navrhovateľa. Lehota podľa § 8 plynie odo dňa doručenia návrhu na zápis na miestne príslušný súd.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 7b
Osobitné ustanovenia k registrácii registrátorom

(1)
Registráciu môže na základe registračnej žiadosti navrhovateľa vykonať aj registrátor.
(2)
Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.
(3)
Registrátor je ktorýkoľvek notár.
(4)
Registrátor pred vykonaním registrácie poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra a o súčinnosti, ktorú je potrebné pri registrácii poskytnúť.
(5)
Registrátor preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra podľa § 6 a 7 s výnimkou podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(6)
Splnenie podmienok podľa odseku 5 osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 5, registrátor zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok; nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis registrovému súdu.
(7)
Ak o to navrhovateľ požiada, po registrácii mu registrátor vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne.
(8)
Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín.
zobraziť paragraf
§ 14
Splnomocňovacie ustanovenia

(1)
Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba k návrhu na zápis priložiť, a to bez ohľadu na jeho podobu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Spôsob a podmienky zverejňovania údajov podľa tohto zákona sú upravené osobitným zákonom.23a)
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
postup pri overovaní osobných údajov podľa § 5a ods. 2,
b)
podrobnosti a spôsob zasielania, odovzdávania a prijímania údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami na účely obchodného registra a zbierky listín,
c)
vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri,
d)
podrobnosti o registrácii registrátorom, ako aj rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore