Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.07.2012 do 31.12.2012

Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 49/2012 účinný od 01.07.2012 do 31.12.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 49/2012 s účinnosťou od 01.07.2012

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

K predpisu 49/2012, dátum vydania: 17.02.2012

1

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o sprá vnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Slovenská republika od roku 2008 vydáva občianske preukazy, ktoré sú personalizované centrálne, za dodržania najvyšších bezpečnostných štandardov. Stále však zaostávame za krajinami, ktoré sprístupňujú služby občanom prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Od polovice roka 2012 plánuje ministerstvo vnútra začať s vydávaním nov ých občianskych preukazov, ktoré budú vybavené elektronickým čipom. Tento krok je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy. V budúcnosti by mali byť zmena trvalého pobytu, registrácia vozidla, prihl ásenie sa na úrad práce atď. prístupné prostredníctvom elektronických služieb - Internetu. Firmy si budú môcť týmto spôsobom podať daň ové priznanie, prípadne uľahčiť založenie a zánik spoločnosti, založenie živnosti, prijatie zamestnanca, zasielanie štatistických výkazov atď.

Pri výkone procesov verejnej správy prostredníctvom Internetu je veľmi dô ležitá autentifikácia a identifikácia občana, resp. právnickej osoby. Úrad musí jednoznačne vedieť s kým komunikuje. Tento princíp je založený na elektronickej identite uloženej a bezpečne chránenej v čipe občianskeho preukazu. Údaje z občianskeho preukazu je technicky možné prečítať len so súhlasom občana zadaním bezpečnostného osobného kódu a súčasným priložením obč ianskeho preukazu k čítaciemu zariadeniu kariet. Len oprávnení poskytovatelia služieb budú môcť požiadať o prečítanie údajov z dokladu, pričom bude určené a zabezpečené príslušným certifik átom, ktoré z údajov budú z dokladu prečítané a odovzdané poskytovateľovi služieb.

Základným cieľom novely zákona o obč ianskych preukazoch je zavedenie elektronických občianskych preukazov vo forme čipovej karty, ktorá umožňuje jednoznačnú a bezpečnú identifikáciu občanov v elektronických systémoch verejnej správy s využ itím mechanizmov zaručeného elektronického podpisu. Vytvoria sa tým základné predpoklady pre realizáciu a používanie elektronického podpisu a elektronických služieb v rámci e-Governmentu občanmi Slovenskej republiky. Tiež sa zvýši dostupnosť zaručeného elektronického podpisu, vrá tane jeho fyzického spojenia s dokladom totožnosti občana.

Návrh zákona obsahuje nové ustanovenia o elektronickom čipe a bezpeč nostnom osobnom kóde, ktorý spolu s občianskym preukazom slúži k potvrdeniu totožnosti držiteľa. Zavádzajú sa tiež nové možnosti podávania žiadostí o vydanie občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru, ako aj jeho prevzatia a navyše sa umožňuje požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky. Taktiež sa navrhuje, aby bolo možné požiadať o urýchlené vydanie občianskeho preukazu.

V súvislosti s navrhovanými zmenami sa novelizuje aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná novela zákona o občianskych preukazoch bude mať dopad na štátny rozpočet Slovenskej republiky, najmä v súvislosti so zabezpečením čistopisov občianskych preukazov, ktorého výška je uvedená v doložke vybraných vplyvov. Konkrétne dopady na verejné financie, ako aj na informatizáciu spoločnosti sú presnejšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.

Predkladaný návrh novely zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

K predpisu 49/2012, dátum vydania: 17.02.2012

18

B. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1 (§ 3)

Ustanovenie, ktoré vypočítava údaje obsiahnuté v občianskom preukaze, sa dopĺňa o elektronický čip.

K bodu 2 (§ 4a a 4b)

Ustanovujú sa náležitosti elektronického čipu. Tento čip bude obsahovať v prvom rade údaje, ktoré sa zapisujú do občianskeho preukazu. Okrem toho sa umožňuje zápis aj ďalších údajov, ktoré sa však budú zapisovať na základe osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon č . 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento novelizačný bod v ďalšom ustanovení definuje bezpečnostný osobný kód, ktorý spolu s občianskym preukazom slúži k potvrdeniu totožnosti držiteľ a pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami verejnej správy, iný mi fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Tento princíp je založený na elektronickej identite uloženej a bezpečne chránenej v čipe občianskeho preukazu, prič om údaje z občianskeho preukazu je technicky možné prečítať len so súhlasom občana zadaním bezpečnostného osobného kódu. V rámci výkonu procesov verejnej správy prostredníctvom internetu je bezpečnostný osobný kód nevyhnutným autentifikačným a identifikačn ým prvkom, vďaka ktorému sú chránené tak subjekty verejnej správy, ako aj fyzické osoby a právnické osoby. Údaje z občianskeho preukazu bude technicky možné prečítať len so súhlasom občana zadaním bezpečnostného osobného kódu a súčasn ým priložením občianskeho preukazu k čítaciemu zariadeniu kariet. Len oprávnení poskytovatelia služieb a fyzické osoby a právnické osoby budú môcť požiadať o prečítanie údajov z občianskeho preukazu, pričom bude zabezpečené prostrední ctvom príslušného certifikátu, ktoré z údajov budú z občianskeho preukazu prečítané a odovzdané poskytovate ľovi služieb.

Zavádza sa možnosť zmeny bezpečnostného osobného kódu občanom, a to na okresnom riaditeľstve formou osobného kontaktu s pracovníkom alebo samostatne prostredníctvom informačného kiosku umiestnenom na pracovisku a vybavenom aplikačno-programovým vybavením na zmenu bezpečnostného osobného kódu v prípade, ak občan nechce alebo nemôž e uskutočniť takúto zmenu priamo z 'domu' prostredníctvom internetového pripojenia. 'Iným miestom' sa rozumie aj zavádzanie integrovaných obslužných miest, ktoré by mali byť v budúcnosti vytvorené najmä na obecných a mestských úradoch. Občan bude môcť uskutočniť zmenu bezpeč nostného osobného kódu aj prostredníctvom internetu, čítačky dokladov a aplikácie, ktorú ministerstvo vnútra uverejní na svojej webovej stránke.

K bodu 3 (§ 5 ods. 1 a 5)

Vypúšťa sa ustanovenie o príslušnosti na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, pretože príslušnosť je rozdielna pri vydaní prvého občianskeho preukazu a pri vydaní nového obč ianskeho preukazu. Taktiež sa vypúšťa ako nepotrebné ustanovenie o predkladaní fotografií.

K bodu 4 (§ 5 ods. 4)

Vypúšťa sa posledná veta týkajúca sa vydávania občianskych preukazov občanom starším ako 60 rokov, a teda občianskych preukazov s neobmedzenou dobou platnosti, pretože občiansky preukaz slú ži aj ako cestovný doklad v rámci Európskej únie.

Ustanovenie rozširuje možnosti občana pri prevzatí nového občianskeho preukazu, a to prevzatím občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktorý občan uviedol pri podaní žiadosti. Umožňuje sa tiež doručovanie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky obdobne, ako je to v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade doručovania osvedčenia o evidencii vozidla po zriadení služby zavedenej na tento účel.

K bodu 5 (§ 5 ods. 5)

Ustanovenie rozširuje možnosť na požiadanie občana vydať občiansky preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Takáto možnosť bude podliehať zvýšenému sprá vnemu poplatku.

K bodu 6 (§ 5 ods. 6)

Ustanovenie rozširuje možnosti prevzatia občianskeho preukazu zákonným zástupcom osoby, ktorá podala žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.

K bodu 7 (§ 6 ods. 1)

Ustanovuje sa miesto vydávania prvého občianskeho preukazu pre osoby pri dovàšení 15. roku veku, pričom sa jedná o okresné riaditeľstvo v územnom obvode, v ktorom má tento občan trvalý pobyt. D ôvodom takéhoto riešenia je preverenie totožnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu.

K bodu 8 (§ 7 ods. 1)

Ustanovenie rozširuje možnosť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, pre ktorý sa občan rozhodne.

K bodu 9 (§ 7 ods. 2 písm. e))

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 10 (§ 7 ods. 3 písm. c))

Rozširujú sa dôvody na vydanie nového občianskeho preukazu, ak je tento platný , ale jeho elektronický čip nie je funkčný.

K bodu 11 (§ 10 ods. 1 písm. c))

Týmto ustanovením sa neplatnosť občianskeho preukazu rozširuje aj na prípady, kedy je porušená jeho celistvosť.

K bodu 12 (§ 10 ods. 3)

Ustanovuje sa, že zničenie alebo poškodenie elektronického čipu, neplatné alebo nesprávne údaje zapísané v elektronickom čipe, neoprávnene vykonané zmeny a zmena údajov zapísaný ch v elektronickom čipe nemá za následok neplatnosť občianskeho preukazu. Dôvodom je, že občianskym preukazom bude možné naď alej preukazovať totožnosť občana.

K bodu 13 (§ 11 ods. 1 písm. j))

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 14 (§ 11 ods. 1 písm. m))

Zavádza sa povinnosť odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak občan požiadal o doručenie občianskeho preukazu doručovateľskou službou.

K bodom 15 a 17 (§ 12 ods. 1 a § 15 ods. 3)

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením Železničnej polície.

K bodu 16 (§ 14 ods. 1 písm. m))

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 18 (§ 17a)

Ide o prechodné ustanovenia, v ktorých sa ustanovuje, že do 30. novembra 2012 bude možné vydávať občianske preukazy bez elektronického čipu, a to z dôvodu možný ch technických komplikácií spojených so zavádzaním elektronického čipu, príp. pre možné predĺženie verejného obstarávania.

V odseku 2 sa v súlade so zásadou právnej istoty ustanovuje, že okresné riaditeľstvo Policajného zboru vydá občanovi občiansky preukaz podľ a právnych predpisov účinných v čase podania žiadosti.

V odseku 3 sa stanovuje, že všetky platné občianske preukazy vydané pred účinnosťou novely zákona ostávajú v platnosti až do dň a uvedeného v občianskom preukaze.

V odseku 4 sa zakotvuje, že občianske preukazy, ktoré boli vydané podľa doterajších predpisov s neobmedzenou dobou platnosti zostávajú v platnosti bez akéhokoľvek obmedzenia.

Možnosť vydania nového občianskeho preukazu namiesto platného súčasného občianskeho preukazu bez elektronického čipu, ako aj ustanovenie miesta podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu u občanov, ktorým boli občianske preukazy vydané do 30. júna 2008, t.j. do doby, kým nebola zavedená elektronická evidencia vydaných občianskych preukazov, sú obsahom odsekov 5 a 6.

K bodu 19

Z dôvodu vhodnosti sa legislatívna skratka ,,príslušn ý úrad” nahrádza novou legislatívnou skratkou ,,okresné riaditeľstvo”.

K Èl. II

Vzhľadom na to, že sa dopĺňajú správne poplatky v súvislosti s vydávaním občianskych preukazov, vznikla potreba zmeniť a doplniť aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V zákone o správnych poplatkoch sa dopĺňa položka 22a, ktorou sa stanovujú sprá vne poplatky pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu a doručenie občianskeho preukazu službou zavedenou na tento účel.

K Èl. III

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. jú la 2012.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 2. novembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Daniel Lipšic v. r.

minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore