Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2009 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 25.11.2009
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD133 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 479/2009 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 30/2019

Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 479/2009, dátum vydania: 25.11.2009

9

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona bol vypracovaný nadväzne na 'Koncepciu reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov' (ďalej len 'koncepcia'), schválenú uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 zo dňa 7. mája 2008. Výsledkom a zavà šením koncepcie má byť zjednotenie procesov výberu daní, cla a poistných odvodov do jednej inštitúcie. Vzhľadom na to, že ide o rozsiahly a komplexný proces, ktorý si vyžiada realizáciu zmien v oblasti da ňovej správy, colnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, prípadne ďalších dotknutých orgánov verejnej moci, navrhuje sa tieto uskutočniť prostredníctvom súboru navzá jom koordinovaných projektov, a to v dvoch fázach pod názvom UNITAS I. a UNITAS II.

Cieľom navrhovanej reformy zahrnutej v prvej fáze je zabezpečiť maximálnu mieru elektronickej komunikácie medzi daňovými orgánmi a subjektami, zníž enie administratívnej zaťaženosti, optimalizáciu procesov daňovej správy a colnej správy s cieľom zjednodušenia, zefektívnenia a zvýšenia účinnosti jednotlivých procesov v daňovej správe s výhľ adom zlúčenia daňovej správy a colnej správy a vytvorenia nového systému riadenia a organizovania výberu daní a cla.

Vzhľadom na náročnosť realizácie zlúčenia daňovej správy a colnej správy, navrhuje sa najskôr uskutočniť reformu daňovej správy a vypracovanie s úvisiacej legislatívy (návrh zákona o orgánoch št átnej správy v oblasti daní a poplatkov) a až v ďalšej etape uskutočniť zlúčenie daňovej správy a colnej správy.

Podľa súčasne platného zákona daňovými orgánmi sú Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky a daňové úrady vrátane daňového úradu pre vybrané daňové subjekty. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky svoju činnosť vykonáva priamo alebo prostredníctvom pracov ísk zriadených v sídlach vyšších územných celkov.

Pôsobnosť daňových úradov je ustanovená pre územné obvody obcí , to znamená, že miestna príslušnosť daňových subjektov je určená podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby a u daňového úradu pre vybrané daňové subjekty podľ a kritérií ustanovených v zákone.

Reforma daňovej správy premietnutá do návrhu predkladaného zá kona predstavuje podstatnú zmenu v organizačnej štruktúre daňového riaditeľstva. Navrhuje sa zrušiť pracoviská daňového riaditeľstva, zriadiť 8 daňových úradov v sídle kraja a daňový ú rad pre vybrané daňové subjekty s celoslovenskou pôsobnosťou. Zrušením pracovísk daňového riaditeľstva by malo dôjsť k zrýchleniu riadiacich a rozhodovacích procesov a k efektívnejš iemu prenosu informácií priamo od centra k výkonu a správe daní. Z dôvodu operatívneho zabezpečenia jednotlivých činností daňových úradov sa navrhuje možnosť zriadiť v rámci daňových ú radov pracoviská a stanice, a to na základe určených kritérií, napr. časové hľadisko (zriadenie staníc na preberanie daňových priznaní v období ich podávania), rozsah podnikateľských aktivít v obvode daňového úradu a pod. Pracoviská a stanice daňových úradov sa navrhujú zriaďovať rozhodnutím generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky na návrh riaditeľov daňových úradov, pričom ich zriadenie nemusí byť trvalého charakteru, ale môže byť zriadené na určitú dobu, a to v závislosti od potrieb zabezpečiť plnenie úloh a cieľov daňovej správy.

V návrhu zákona sa ďalej navrhuje, aby metodiku v oblasti dozoru nad dodržiavaním zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávalo a zabezpečovalo pre daňové úrady a obce daňové riaditeľstvo; tento návrh si vyžaduje legislatívnu úpravu zákona o hazardných hrách, nakoľko túto činnosť podľa súčasne platného zákona vykonáva ministerstvo financií.

Prijatie návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti dan í a poplatkov, ktorým sa čiastočne realizuje prvá fáza reformy, a to reforma daňovej správy, vyvolá výdavky súvisiace s realizáciou návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré budú kryté v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy na jednotlivé roky, ako aj z finančných prostriedkov čerpaných zo štrukturá lnych fondov v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti a z prínosov, ktoré realizácia navrhovaných zmien prinesie.

Prijatie návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočty vyšších územných celkov a bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie zvýšením poskytovania elektronických služieb a odbúraním papierovej agendy.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ú stavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Doložka

o posúdení vplyvov

1.Vplyvy na verejné financie:

Vplyv návrhu zákona na jednotlivé oblasti spoločenského života je potrebné sledovať v kontexte celého programu UNITAS, ktorého cieľ om je reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Zmeny uvedené v predloženom návrhu zákona sú jednou z častí komplexu zmien zameraných na zvýšenie efektívnosti výberu daní, cla a poistných odvodov optimalizáciou organizačnej, ako aj procesnej stránky. Zmena organizačnej štruktúry, ktorá tvorí podstatnú zmenu prinášanú predmetným návrhom zákona, by preto nemohla byť vykonaná bez zmien uskutočnených v procesoch, ktoré v súčasnosti daňová správa vykonáva a naopak, zmena procesov by nesplnila požadované ciele pri existencii súčasnej organizačnej štruktúry daňovej sprá vy. Z tohto dôvodu je návrh predkladaného zákona nerozlučne spätý s ďalším pripravovaným návrhom zákona o správe daní, s ktorým reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia v ýberu daní, cla a poistných odvodov počíta v rámci komplexnosti všetkých zmien plánovaných realizovať v oblasti daní.

Vzhľadom na masívnu elektronizáciu správy daní bude potrebné rie šiť úpravy daňového informačného systému za účelom zabezpečenia realizácie základných daňových procesov, a to v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou a jej prispôsobiť aj procesy spracovania tak, aby tieto podporili zmenu organizačnej štruktúry, nespôsobili predĺženie času potrebného na vybavenie príslušnej agendy a zefektívnili výkon činností daňovej správy k spokojnosti daňových subjektov.

Racionalizácia priestorového usporiadania daňovej správy a zmena jej organizačnej štruktúry vytvoria podmienky na odpredaj nepotrebného nehnuteľné ho majetku, resp. jeho postúpenie iným inštitúciám verejnej správy v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Súčasne sa ukončia niektoré nájomn é vzťahy, ktoré sa ukážu ako nepotrebné. V návrhu zákona nie sú uvedené sídla pracovísk daňových úradov z dôvodu, že tieto budú určené na základe stanovených kritérií, ktoré budú zohľadňovať stav prostredia k momentu organizačnej zmeny. Napriek tomu, ak vychádzame z návrhu z roku 2004, kedy daňová správa uvažovala o 60 sídlach, približne rovnaký počet bude zachovaný aj do budúcnosti. Predpokladáme, že na sídla pracovísk daňových úradov budú využité existujúce priestory daňových úradov.

Vo väzbe na vykonávanú analýzu stavu nehnuteľností a ich ďalšieho využitia pri realizácii navrhovanej organizačnej štruktúry bude potrebné zabezpečiť aj úpravu existujúcich objektov, a to či už rekonštrukciou, prístavbou, nadstavbou, prípadne realizáciou novej stavby, a to aj z dôvodu potreby riešenia súčasných nevyhovujúcich priestorov daňovej správy, keď mnohé z nich sú v havarijnom stave, resp. nespĺňajú potrebné normy. Tým, že sa pri plánovaných rekonštrukciách súčasných budov zohľadnia zámery uvedené v návrhu zákona už v súčasnosti, ako aj v najbliž ších rokoch, bude zabezpečené efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Navyše je možné začať uvažovať aj o využití priestorov colnej správy, s ktorými je možné uvažova ť pri zlúčení daňovej a colnej správy ako o spoločných objektoch. Zrealizovaním vhodného priestorového usporiadania v daňovej správe vznikne východisko pre splnenie ďalších zámerov reformy daň ovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Vzhľadom na zmenu organizačného usporiadania daňových orgánov je potrebné počítať s výdavkami na obstaranie nových tabúľ v objektoch, pečiatok, tlačovín a ďalších súvisiacich výdavkov.

Výdavky súvisiace s realizáciou návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú kryté v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy na jednotlivé roky, prípadne z finančných prostriedkov OPIS, ako aj z prínosov, ktoré realizácia navrhovaných zmien prinesie.

Prínosy vyplývajúce z realizácie tohto zákona, ako aj ostatný ch krokov reformy daňovej a colnej správy, sa prejavia postupne realizáciou opatrení v súlade s predkladaným návrhom zákona a po implementácii zmien, ktoré z neho vyplývajú. V súvislosti s ú sporami je potrebné napríklad očakávať aj zníženie výdavkov na kancelársky materiál, energie, údržbu a dopravné náklady, čo sa prejaví ako efekt vykonaných zmien.

Prínosy predkladaného návrhu zákona, ktorého účinnosť je navrhnutá od 01. 01. 2012, dokedy je potrebné pripraviť a zrealizovať celý komplex opatren í smerujúcich k tomu, aby bolo možné vykonať zmenu predkladanú v návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväzujúcom ná vrhu zákona o správe daní, sa začnú prejavovať v prevažnej miere po jeho implementácii do praxe, t.j. po 01. 01. 2012. Jeho prínosy sa budú vzájomne dopĺňať s ďalšími krokmi pripravenými na realiz áciu v rámci reformy daňovej a colnej správy a naplno sa prejavia v dlhodobom horizonte. Pri kvantifikovaní prínosov nie je možné vychádzať len z vplyvu jedného zákona pri takej rozsiahlej reforme ako je reforma da ňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, kedy predkladaný návrh zákona je len časťou realizovaných reformných opatrení.

2.Vplyvy na obyvateľ ov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:

Vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb bude prijatím navrhovaných zmien pozitívny, a to z dôvodu zabezpečenia možností elektronickej komunikácie, čím dôjde k úsporám subjektov na cestovnom, poštovnom, k časov ým úsporám. Uvedené zmeny budú súvisieť s novou organizačnou štruktúrou daňových úradov a v jej rámci s novými formami služieb poskytovaných povinným osobám.

3.Vplyvy na životné prostredie:

Realizácia zmien navrhovaných v zákone bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, ktorý sa prejaví hlavne znížením spotreby papiera.

4.Vplyvy na zamestnanosť:

Vplyv návrhu zákona na zamestnanosť je determinovaný plánom optimalizácie počtu zamestnancov daňovej a colnej správy uvedenom v materiáli Koncepcia reformy da ňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. Predkladaný návrh zákona vytvára predpoklady pre zabezpečenie optimalizácie počtu zamestnancov. Znížením počtu da ňových orgánov predložený návrh zákona vytvára predpoklady pre zníženie počtu riadiacich pozícií, a tým aj úsporu mzdových výdavkov a výdavkov na poistnom. Uvedené údaje súvisia s paralelne vykonávanou zmenou v prostredí daňových a colných orgánov, nakoľko zmeny sa v súlade s reformou daňovej a colnej správy realizujú priebežne, a to aj v oblasti zvyšovania kvality interných vý konov a služieb poskytovaných interne aj externe, ako aj vytváraním spoločných riešení, čo umožňuje znižovať výdavky, ako aj optimalizovať realizované výkony.

Najdôležitejšími faktormi, ktoré umožňujú úsporu mzdových nákladov, sú informatizácia a elektronizácia, racionalizácia činností a priestorov ého usporiadania a zvyšovanie produktivity a pridanej hodnoty zamestnancov. Nastavenie znižovania počtu zamestnancov vychádza z postupného napĺňania zámerov reformy a reflektuje postupný odchod zamestnancov do dôchodku, ako aj na ďalšie súvislosti, s ktorými je možné spojiť uvedené opatrenie.

Popri realizácii úsporných opatrení v oblasti ľudských zdrojov bude vyžadovaná zvýšená náročnosť na výkon činností zamestnancami daňový ch orgánov, pričom zvýšenie výkonnosti by malo byť podporené vytvorením adekvátnych pracovných podmienok, a to napr. vo forme priestorov, informačných technológií a pod. Zvýšenie ná rokov na zamestnancov pri ich vykonanej optimalizácii je plánované v nasledujúcich obdobiach kompenzovať zvýšením ich miezd, k čomu budú predložené ďalšie návrhy právnych predpisov ako ďalš ie kroky realizácie programu UNITAS.

5.Vplyvy na podnikateľské prostredie:

Zefektívnenie činnosti daňovej správy optimalizáciou organizačn ého usporiadania a zvýšením kvality poskytovaných služieb bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, čo je bezprostredne naviazané aj na zmeny navrhované realizovať v pripravovanom návrhu z ákona o správe daní ako súčasti reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

6. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti:

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoloč nosti z dôvodu, že návrh zákona je súčasťou realizácie reformy daňovej a colnej správy, ktorej cieľom je aj elektronizácia komunikácie a automatizácia procesov.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev

b)nie je upravená v práve Európskej únie

c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoloč enstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

B. Osobitná časť

K čl. I

K § 1

V ustanovení sa definuje predmet návrhu zákona, a to postavenie, organizácia, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej sprá vy v oblasti daní a poplatkov v medziach a v rozsahu podľa ná vrhu uvedeného v jeho príslušných ustanoveniach.

K § 2

Na účely tohto zákona sa navrhuje, aby sa za orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov považovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo'), Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len 'daňové riaditeľstvo') a daňové úrady, pričom daňový mi orgánmi budú daňové riaditeľstvo a daňové úrady, čím sa zabezpečí dvojstupňové riadenie daňových orgánov. Nadväzne na koncepciu sa navrhuje, aby z dôvodu riadneho zabezpečenia výkonu činností daňových úradov bolo daňové riaditeľstvo oprávnené na návrh riaditeľa daňového úradu zriadiť pracoviská a stanice daňový ch úradov, ktoré budú ich organizačnými zložkami, a to na základe princípov efektívnosti fungovania týchto organizačných zložiek. Pracoviská daňové ho úradu budú trvalejšej povahy a stanice budú vznikať operatívne za účelom zjednodu šenia prístupu daňových subjektov k daňovým orgánom, napr. pri prijímaní daňových priznaní.

K § 3

Nadväzne na koncepciu sa navrhujú niektoré úlohy, ktoré bude plniť ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť daní a poplatkov; ide predovšetkým o vypracovanie stratégie politiky daní a poplatkov, rozvoja daňových orgánov, prí prava návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných prá vnych predpisov, návrhov medzinárodných zmlúv a dohôd a schvaľovanie návrhu vnú tornej organizačnej štruktúry daňového riaditeľstva.

Ïalšie úlohy ministerstva budú vyplývať z osobitných právnych predpisov, napr. z navrhovaného zákona o správe daní, podľa ktorého je ministerstvo oprávnené konať v rámci opravných prostriedkov.

K § 4

V tomto ustanovení sa navrhuje, aby daňové riaditeľstvo bolo rozpočtovou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá bude svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet ministerstva, prič om jej sídlo sa navrhuje ponechať podľa súčasného stavu, a to v Banskej Bystrici. V rámci pracovnoprá vnych vzťahov zamestnancov daňových orgánov sa navrhuje daňové riaditeľstvo ako zamestn ávateľ všetkých zamestnancov daňových orgánov. Za činnosť daňového riaditeľstva bude zodpovedať generálny riaditeľ daňového riaditeľstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií.

Ïalej sa tu navrhuje okruh úloh, ktoré bude zabezpečovať daňové riaditeľ stvo; napr. riadenie a kontrola daňových úradov, jednotné uplatňovanie daňov ých zákonov, zákona o správe daní, zákona o účtovníctve, zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku a navrhovanie ich legislatívnych úprav, vypracovanie koncepcie rozvoja daňových orgánov vr átane vzdelávania zamestnancov daňových orgánov, oznamovacia povinnosť voči orgánom činným v trestnom konaní, vedenie centrálneho registra všetkých daň ových subjektov a jeho aktualizácia a ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto ustanovenia.

Navrhuje sa, aby daňové riaditeľstvo mohlo vykonávať aj úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, avšak len vo vymedzených prípadoch, napr. ak hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady môžu byť znehodnotené alebo zničené, alebo ak je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly vykonanej daňovým úradom, alebo ak o tom rozhodne generálny riaditeľ daňového riaditeľstva.

K § 5

V tomto ustanovení sa navrhuje pôsobnosť daňových úradov, a to v územnom obvode kraja, okrem daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, ktorého pôsobnosť je ustanovená v osobitnom ustanovení tohto zákona, ďalej sa navrhuje aby boli preddavkovými organizáciami s rozpoč tom napojeným na rozpočet daňového riaditeľstva. Navrhuje sa, aby za činnosť daň ového úradu bol zodpovedný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ a aby riaditeľ daňového úradu, resp. ním poveren ý zamestnanec, konal za daňový úrad v prípade, ak je tento účastníkom súdneho konania. Ïalej sa v tomto ustanovení navrhujú úlohy, ktoré budú daňové ú rady zabezpečovať; ide predovšetkým o úlohy vyplývajúce zo zákona o správe daní (napr. vykonávanie správy daní, rozhodovanie v daňovom konaní, kontrolná činnosť), poskytovanie informácií daňovým subjektom o ich právach a povinnostiach vo veciach daní, oznamovacia činnosť voči orgá nom činným v trestnom konaní, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardný ch hrách, zabezpečovanie spracovania súhrnných účtovných výkazov, ktoré predkladajú obce. Do pôsobnosti daňových úradov sa navrhuje doplniť aj kompetencia prijímať platby od fyzických osôb za pohľadávky štátu, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.

K § 6

Navrhuje sa celoslovenská pôsobnosť daňového úradu pre vybrané daň ové subjekty, pričom rozsah úloh, ktoré bude zabezpečovať, je rovnaký ako pre daň ové úrady. Aj tento daňový úrad bude pôsobiť ako preddavková organiz ácia v rámci rozpočtu daňového riaditeľstva.

Za vyb rané daňové subjekty, ktoré budú zaradené do pôsobnosti tohto daň ového úradu sa navrhujú tie daňové subjekty, ktoré pôsobia ako banky a poisťovne, pobočky zahraničnej banky a poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne a daň ové subjekty za podmienky, že dosiahnu ročný obrat 40 000 000 eur a viac. Lehoty pre zaradenie daňového subjektu do pôsobnosti tohto daňového úradu, ako aj ukončenie jeho príslušnosti k tomuto daňovému úradu, sú ustanovené priamo v zákone. Pri zmene príslušnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty sa navrhuje obdobie dvoch rokov na sledovanie obratu daňového subjektu na účely zmeny príslušnosti tohto úradu.

K § 7

Vzh ľadom na charakter práce sa navrhuje, aby zamestnanci daňových orgánov pri zabezpečovaní úloh mali postavenie verejných činiteľov, ktorým Policajný zbor poskytuje ochranu podľa osobitné ho predpisu.

K § 8

V tomto ustanovení sa navrhuje spolupráca daňových orgánov s ostatnými štátnymi orgá nmi, právnickými a fyzickými osobami.

K § 9

V nadväznosti na zákon o ochrane osobných údajov sa navrhuje, aby daň ové orgány boli oprávnené spracúvať osobné údaje osôb, ktoré sú účastníkmi daňového konania, správneho konania, daňový ch kontrol a iných úloh, ktoré vykonávajú daňové orgány.

K § 10

Vzhľadom na navrhované organizačné zmeny štruktúry daňových orgánov sa navrhuje, aby daňové konania, ktoré boli začaté daňový m riaditeľstvom alebo daňovým úradom pred účinnosťou tohto zákona, bolo dokonč ené daňovým riaditeľstvom alebo daňovým úradom podľa toh to zákona.

Taktiež sa navrhuje, aby sa vybrané daňové subjekty, ktoré sú v pôsobnosti daňového úradu pre vybrané daňové subjekty pred účinnosť ou tohto zákona, považovali za vybrané daňové subjekty daňového úradu pre vybrané daňové subjekty podľa tohto zákona.

K § 11

Týmto ustanovením sa zrušuje doterajší zákon o daňových orgá noch.

K čl. II

Navrhovanou zmenou sa reaguje na zmenu štruktúry daňových úradov. Jednotlivé daňové úrady budú poukazovať výnos dane z príjmov tým vyšším územným celkom, na území ktorých majú sídlo.

K čl. III

K bodu 1

Navrhované ustanovenie rieši prechod kompetencií v oblasti metodiky dozoru hazardných hier z ministerstva na daňové riaditeľstvo v súvislosti s úpravou v § 4 nového zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a zároveň dáva do súladu znenie zákona č . 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ších predpisov.

Presun metodického usmerňovania výkonu dozoru v oblasti dozoru nad hazardnými hrami z Ministerstva financií SR na Daňové riaditeľstvo SR je zámerom vychádzajúcim z Koncepcie reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

K bodu 2

Navrhovanou zmenou sa dáva do súladu znenie zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných syst émoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K bodu 3

Navrhované ustanovenie rieši prechod kompetencií v oblasti metodiky dozoru hazardných hier z ministerstva na daňové riaditeľstvo v súvislosti s úpravou v § 4 nového zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.

K čl. IV

Účinnosť tohto zákona sa navrhuje od 1. 1. 2012.

Materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 19. augusta 2009.

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek v. r.

minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore