Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 468/2011 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013


Platnosť od: 15.12.2011
Účinnosť od: 01.07.2013
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Sociálna pomoc, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD3 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 468/2011 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 468/2011 s účinnosťou od 01.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili ...

1.

V § 8 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami ...

2.

V § 8 ods. 2 sa za slová „k písomnej žiadosti o príspevok“ vkladajú slová „alebo k žiadosti o príspevok ...

Čl. II

Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 601/2003 ...

V § 5 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami ...

Čl. III

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 10 ods. 12 sa slová „ak príslušný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku ...

2.

V § 25 ods. 3 sa za slová „písomnej žiadosti občana“ vkladá čiarka a slová „žiadosti občana podanej ...

3.

V § 29 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podať úradu o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie ...

Čl. IV

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...

1.

V § 6 ods. 2 sa slová „vydá na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby platiteľ“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 9 prvej vete sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými ...

3.

V § 11 ods. 4 druhej vete sa za slovo „prídavku“ vkladajú slová „alebo žiadosť o túto zmenu podá elektronickými ...

4.

V § 12 ods. 2 sa za slovo „školou“ vkladajú slová „alebo z informácie o školskej dochádzke podanej školou ...

5.

V § 14 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo podať o týchto ...

6.

V § 16 ods. 1 sa za slová „§ 18 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 19 ods. 1,“.

Čl. V

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 50j odsek 4 znie:

„(4) Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške ...

2.

Za § 72r sa vkladá § 72s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72s Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Pri poskytovaní príspevku na základe ...

Čl. VI

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. ...

1.

V § 14 ods. 2 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo podaním žiadosti elektronickými ...

2.

V § 15 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo do ôsmich dní podať o týchto ...

Čl. VII

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a ...

1.

V § 8 ods. 3 sa za slová „písomne požiada“ vkladajú slová „alebo požiada podaním žiadosti elektronickými ...

2.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami ...

Čl. VIII

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene ...

1.

V § 11 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami ...

2.

V § 43 ods. 6 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo určí podaním oznámenia ...

3.

V § 55 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „písomnej“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá ...

4.

V § 55 ods. 10 sa slová „písomne požiadala“ nahrádzajú slovami „požiadala písomne alebo podala žiadosť ...

5.

V § 57 písm. c), d), h) a i) sa vypúšťa slovo „písomne“.

6.

Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až e), h) a i) fyzická osoba preukazuje písomne alebo podaním ...

7.

V § 65 ods. 12 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými ...

Čl. IX

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 9 ods. 1 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami ...

2.

V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „písomné“ a v druhej vete sa slová „písomne požiadať“ nahrádzajú ...

3.

V § 10 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo do ôsmich dní podať ...

Čl. X

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 4 druhej vete sa slová „písomne požiada“ nahrádzajú slovami „požiada písomne alebo podaním ...

2.

V § 8 ods. 1 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami ...

3.

V § 8 ods. 3 sa za slová „k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok“ vkladajú slová „alebo k žiadosti ...

4.

V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním ...

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem prvého bodu v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť dňom ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore