Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 468/2011 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013

Platnosť od: 15.12.2011
Účinnosť od: 01.07.2013
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rodinné právo, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD2DS5EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 468/2011 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 468/2011 s účinnosťou od 01.07.2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 468/2011, dátum vydania: 15.12.2011

B. Osobitná časť

K Èl. I až VIII

V bodoch jednotlivých člá nkov sa navrhujú legislatívno-technické úpravy, ktoré vytvoria podmienky na elektronizáciu výkonu štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu, konkrétne umožnen ím komunikácie občanov s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom elektronických prostriedkov (podávanie žiadosti o jednotlivé druhy sociálnych dávok a poskytovať úradu informácie, ktor é súvisia s nárokom, výškou a výplatou týchto dávok, ohlasovacia povinnosť občana apod.) bez potreby osobnej návštevy príslušného úradu.

K Èl. IX

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Bratislava 14. septembra 2011

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál, v. r.

podpredseda vlády a

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 468/2011, dátum vydania: 15.12.2011

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Legislatívne úpravy jednotlivých prá vnych predpisov sú smerované na prípravu legislatívneho prostredia pre riešenie eGovernmentu, so zavádzaním elektronických služieb a s tým spojených projektov OPIS. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá materiál z dôvodu praktickej realizácie Národného projektu Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na úseku výkonu správy št átne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi schváleného v rámci OPIS.

Cieľom projektu je zabezpečenie elektronizácie agendy na úseku sociálnych dávok poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Èiastkovým cieľom okrem iného je aj zlepšenie a rozšírenie slu žieb poskytovaných prostredníctvom elektronických distribučných kanálov, t.j. umožnenie občanom podávať žiadosti a iné informácie podaním elektronickými prostriedkami bez potreby návštevy príslu šného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Právne predpisy upravujúce poskytovanie sociálnych dávok v súčasnosti vyžadujú len písomné podania žiadostí a akceptujú len písomné oznámenia skutočností rozhodujúcich na nárok, výšku a výplatu jednotlivých sociálnych dávok.

Navrhovaná právna úprava v článkoch I až VIII umožňuje oprávneným osobám požiadať o jednotlivé sociálne dávky nielen písomne, ale aj elektronickými prostriedkami v súlade so zákonom o spr ávnom konaní. Taktiež umožňuje elektronickými prostriedkami informovať úrad o rozhodujúcich skutočnostiach.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie. Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie je bezpredmetné vypracovanie tabuľky zhody.

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore