Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 463/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 171/2018

Legislatívny proces k zákonu 171/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje podmienky priznania postavenia vojnového veterána, vojnového veterána in ...

§ 2
Vojnový veterán a vojnový veterán in memoriam
(1)

Vojnový veterán je štátny občan Slovenskej republiky, ktorému je za podmienok ustanovených týmto ...

(2)

Postavenie vojnového veterána možno priznať len osobe podľa odseku 1, ktorá má trvalý pobyt ...

a)
vykonávala aspoň 90 dní vojenskú službu mimo územia Slovenskej republiky ako príslušník ozbrojených ...
b)
bola do 14. marca 1939 v služobnom pomere vojaka československej armády a v období od 14. marca ...
c)
v rokoch 1939 až 1945 ako účastník národného boja za oslobodenie
1.
bola príslušníkom československej armády v zahraničí alebo v nej vykonávala vojenskú službu ...
2.
vykonávala vojenskú službu v spojeneckej armáde,
3.
bola príslušníkom prvej československej armády na Slovensku,
4.
bola československým partizánom,4) alebo
5.
zúčastnila sa na Májovom povstaní českého ľudu v máji 1945 a v dôsledku boja utrpela ťažkú ...
d)
bola v rokoch 1936 až 1939 československým dobrovoľníkom v Španielsku.
(3)

Podmienka výkonu služby podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vojak pri ...

(4)

Účasť na národnom boji za oslobodenie podľa odseku 2 písm. b) a c) sa preukazuje osvedčením ...

(5)

Vojnovým veteránom podľa tohto zákona je aj Milan Rastislav Štefánik.6)

(6)

Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, možno ...

§ 3
Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána
(1)

O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti.

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
titul, meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“),
b)
údaj o dosiahnutej vojenskej hodnosti žiadateľa,
c)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
d)
adresa trvalého pobytu žiadateľa,
e)
údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
f)
dôvod skončenia služobného pomeru, ak žiadateľ bol v služobnom pomere,
g)
vlastnoručný podpis žiadateľa.
(3)

Žiadosť ďalej obsahuje údaje potvrdzujúce splnenie podmienok podľa § 2 ods. 2. K žiadosti podľa ...

(4)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2, namiesto rozhodnutia vydá ministerstvo žiadateľovi ...

(5)

Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána do šiestich mesiacov od doručenia ...

(6)

Preukaz oprávňuje vojnového veterána

a)
zúčastňovať sa na podujatiach vojnových veteránov podľa § 5 písm. d),
b)
na poskytovanie zabezpečenia podľa § 5 písm. e) až g).
(7)

Vzor preukazu je uvedený v prílohe.

(8)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon ...

§ 3a
Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam
(1)

Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam sa začína na základe

a)
podnetu ministerstva, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2, alebo
b)
žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby, ak sa na zosnulú osobu vzťahuje § 2 ods. 2 písm. b) až ...
(2)

Na účely tohto zákona blízkou osobou zosnulej osoby je jej

a)
manžel (manželka),
b)
dieťa alebo
c)
súrodenec.
(3)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) obsahuje

a)
titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoručný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,
b)
uvedenie príbuzenského vzťahu blízkej osoby k zosnulej osobe,
c)
údaje o zosnulej osobe
1.
titul, meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu úmrtného listu,
4.
dosiahnutú vojenskú hodnosť a
5.
štátne občianstvo.
(4)

Ak žiadosť o priznanie postavenia vojnového veterána in memoriam podá súčasne viac blízkych ...

(5)

Ak ministerstvo prizná postavenie vojnového veterána in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby ...

(6)

Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam do šiestich mesiacov ...

§ 4
Vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov do vojenských hodností
(1)

Vojnového veterána možno vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vyššej vojenskej ...

(2)

Vojnového veterána vymenúva do generálskej hodnosti a povyšuje do vyššej generálskej hodnosti ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vojnových veteránov, ktorých možno vymenúvať do vojenských ...

(4)

Podrobnosti o vymenúvaní a povyšovaní osôb podľa odseku 1 do vojenských hodností určí prezident ...

§ 5
Ministerstvo

Ministerstvo

a)

rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,

b)

vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,

c)

vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,

d)

usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových ...

e)

zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby ...

f)

zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ...

g)

zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a ...

§ 6
Ministerstvo vojnovým veteránom
a)

zabezpečuje vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a liečebnú starostlivosť ...

b)

poskytuje rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach ministerstva,10)

c)

poskytuje kúpeľnú starostlivosť v kúpeľných ústavoch.11)

§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
(1)

Účastník protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie vojnového veterána pred ...

(2)

Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja vydaný preukaz vojnového veterána podľa § 3 ods. ...

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 69 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Odseky 1 až 7 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre vojnových ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

2.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z ...

3.

V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odseky 1 a 2 sa primerane použijú aj na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre vojnových ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

§ 70 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 29a znie:

„(6) Ak vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 463/2003 Z.z.

  Prevziať prílohu - Príloha 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 463/2003 Z. z.

  VZOR

  ...

Poznámky

 • 1)  § 12 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. ...
 • 2)  Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných ...
 • 3)  § 2 ods. 1 druhý bod zákona č. 255/1946 Zb.
 • 4)  § 1 zákona č. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem „československého partizána“.
 • 5)  § 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 6)  Zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.
 • 7)  Napríklad zákon č. 255/1946 Zb. v znení zákona č. 101/1964 Zb., zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych ...
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. ...
 • 8a)  § 117 Občianskeho zákonníka.
 • 9)  § 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ...
 • 10)  § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 463/2003 Z. z.
 • 11)  § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 463/2003 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore