Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 463/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 171/2018

Legislatívny proces k zákonu 171/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

K predpisu 171/2018, dátum vydania: 19.06.2018

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny návrh.
Z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020 na podmienky rezortu obrany vyplynula úloha č. 6.7, ktorej účelom je zabezpečiť zlepšenie starostlivosti, zvýšenie kvality života a spoločenskej prestíže vojnových veteránov v súlade so schválenou Koncepciou starostlivosti o vojnových veteránov.
Z analýzy stavu starostlivosti o vojnových veteránov vyplynula absencia ubytovacích zariadení pre vojnových veteránov. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje novelizovať zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Penzión má umožniť prístup k dlhodobému, cenovo prijateľnému ubytovaniu pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania.
Penzión nebude zariadením poskytujúcim sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Pilotný projekt na zriadenie penziónu predpokladá jednorazové náklady vo výške cca 150 000 eur. Predpokladá sa, že uvedené finančné prostriedky budú využité na prebudovanie časti niektorej z ubytovní v rezorte obrany. V prípade, že príjem vojnového veterána, poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku nebude postačovať na úhradu ceny za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a úhradu ceny za stravovanie, rozdiel ktorý doplatí ministerstvo, sa odhaduje na sumu maximálne 1 000 eur mesačne, t. j. 12 000 eur za rok. Doplatok 1 000 eur mesačne zo strany ministerstva obrany je kvalifikovaným odhadom doplatku na viac osôb.
Prevádzkovateľom penziónu bude organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Do penziónu bude možné prijať vojnového veterána spolu s manželkou (manželom) alebo družkou (druhom). Na posudzovanie žiadostí o prijatie do penziónu si prevádzkovateľ zriadi komisiu, ktorá bude zohľadňovať najmä životnú situáciu vojnového veterána. Na základe návrhu zákona bude možné prijať do penziónu aj poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku spolu s manželkou (manželom) alebo družkou (druhom) v prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi.
Návrh zákona upravuje podmienky prijatia do penziónu a ukončenia pobytu v penzióne. Podrobnosti týkajúce sa pobytu v penzióne (napr. prijímanie návštev, určenie nočného kľudu, hrubé porušenie povinností) bude určovať prevádzkový poriadok, ktorý vydá prevádzkovateľ penziónu. Písomnú žiadosť o prijatie do penziónu predkladá vojnový veterán prevádzkovateľovi penziónu, jej náležitosti sú uvedené v návrhu zákona a jej vzor bude zverejnený na webovom sídle ministerstva obrany. Na konanie o prijatí do penziónu sa nebude vzťahovať správny poriadok.
Penzión vojnovým veteránom poskytne ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a môže poskytovať aj stravovanie. V penzióne sa nebude poskytovať ošetrovateľská (opatrovateľská) starostlivosť.
Návrh zákona obsahuje aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví zoznam chorôb vylučujúcich pobyt vojnového veterána v penzióne.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2019 okrem čl. I. § 5 písm. h) v štvrtom bode, piateho bodu a šiesteho bodu (§ 5a až 5c a § 6), ktorých účinnosť sa navrhuje 1. januára 2021. Rozdielna účinnosť sa navrhuje z dôvodu, že penzión pre vojnových veteránov treba zriadiť prebudovaním niektorej ubytovne rezortu obrany.

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodom 1 až 3
Legislatívnotechnická úprava vzhľadom na zmenu uvedenú v bode 4.
K bodu 4
Ustanovuje sa právomoc ministerstva. Doterajšie kompetencie sa dopĺňajú o oprávnenie zabezpečovať vojnovým veteránom ubytovanie v penzióne pre vojnových veteránov.
K bodu 5
§ 5a ustanovuje podmienky prijatia vojnového veterána na pobyt v penzióne. Ďalej ustanovuje, že penzión má byť zariadením v správe prevádzkovateľa penziónu, čiže organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Penzión má umožniť prístup k dlhodobému, cenovo prijateľnému ubytovaniu pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Do penziónu možno prijať aj manželku (manžela) alebo družku (druha) vojnového veterána (ďalej len „životný partner“). Pre prijatie na pobyt do penziónu vojnového veterána spolu so životným partnerom sa bude vyžadovať ich bývanie v spoločnej domácnosti, ktoré má byť deklarované čestným vyhlásením.
Ustanovujú sa obsahové náležitosti písomnej žiadosti o prijatí na pobyt v penzióne, ktorú vojnový veterán predkladá prevádzkovateľovi penziónu. Ďalej sa ustanovujú prílohy k žiadosti, najmä potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave vydané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, doklady o príjme, ktorý je vymedzený na účely návrhu zákona (dokladom o príjme je napríklad potvrdenie zamestnávateľa o príjme vojnového veterána, potvrdenie Sociálnej poisťovne, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o vyplatenom dôchodku za určité obdobie).
V návrhu zákona sa upravujú procesné pravidlá a postup pri posudzovaní žiadosti o prijatie na pobyt vojnového veterána do penziónu a pri ukončení pobytu v penzióne. Na konanie o prijatí vojnového veterána do penziónu sa nevzťahuje správny poriadok. Ak prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu umožňujú prijatie na pobyt, prevádzkovateľ penziónu túto skutočnosť písomne oznámi vojnovému veteránovi. Prílohou oznámenia o prijatí na pobyt v penzióne bude návrh zmluvy o pobyte v penzióne a prevádzkový poriadok. Ustanovujú sa obsahové náležitosti zmluvy o pobyte v penzióne. V prípade, že prevádzkové podmienky a kapacitné možnosti penziónu neumožňujú prijatie na pobyt, prevádzkovateľ penziónu písomne oznámi vojnovému veteránovi neprijatie na pobyt v penzióne a zaradí ho do poradovníka.
Návrh zákona ustanovuje povinnosť vojnovému veteránovi a jeho životnému partnerovi oznámiť všetky rozhodujúce skutočnosti majúce vplyv na pobyt v penzióne. Medzi tieto skutočnosti patrí najmä zmena zdravotného stavu a zmena príjmu.
Ustanovuje sa, že v prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi je možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu so životným partnerom.
V § 5b sa ustanovujú dôvody ukončenia pobytu vojnového veterána v penzióne. Vojnový veterán môže vypovedať zmluvu o pobyte v penzióne kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je najviac 30 dní odo dňa doručenia výpovede prevádzkovateľovi penziónu. V takom prípade musí penzión opustiť aj životný partner vojnového veterána, keďže jeho pobyt je viazaný na pobyt vojnového veterána. Ďalšími dôvodmi na ukončenie pobytu vojnového veterána a jeho životného partnera v penzióne je neuvedenie pravdivých skutočností v žiadosti o prijatie na pobyt v penzióne, bezodkladné neoznámenie rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na pobyt v penzióne, strata bezúhonnosti, hrubé porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o pobyte v penzióne, prevádzkového poriadku alebo nezaplatenie ceny za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním alebo stravovanie za čas dlhší ako jeden mesiac, hoci povinnosti porušil len jeden z nich. Prevádzkovateľ penziónu môže vypovedať zmluvu o pobyte v penzióne aj z dôvodu, že zdravotný stav vojnového veterána alebo jeho životného partnera sa zmení na taký zdravotný stav, ktorý si po ukončení ústavnej zdravotnej starostlivosti vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí alebo trvale vyžaduje ošetrovanie alebo odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby. V takomto prípade nesmie byť výpovedná lehota kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výpovede.
V prípade úmrtia vojnového veterána alebo umiestnenia vojnového veterána do zariadenia ústavnej starostlivosti je možné ponechať jeho životného partnera v penzióne, ak o to požiada.
V § 5c sa ustanovuje rozsah poskytovaných služieb v penzióne a spôsob úhrady nákladov za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a stravovanie v penzióne. Vojnový veterán sa podieľa na úhrade ceny za ubytovanie, služieb spojených s ubytovaním a v prípade, že sa v penzióne stravuje, aj na úhrade ceny za stravovanie. Cena za ubytovanie a služby spojené s ubytovaním ako aj cena za stravovanie bude zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa penziónu.
Ustanovuje sa, že po úhrade ceny za ubytovanie, služieb spojených s ubytovaním a ceny za stravovanie vojnovému veteránovi musí zostať aspoň 25% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa v penzióne poskytuje stravovanie a vojnový veterán stravu odoberá. Vojnovému veteránovi musí zostať aspoň 75% zo sumy životného minima, ak sa v penzióne nestravuje. Vzhľadom na vyššie uvedené, ak príjem vojnového veterána nepostačuje na úhradu ceny za ubytovanie a služby spojené s ubytovaním a úhradu ceny za stravovanie, rozdiel doplatí ministerstvo. V prípade, že vojnový veterán žije v penzióne spoločne so svojím životným partnerom, na účely úhrady ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie sa budú posudzovať spoločne a spoločne sa budú započítavať aj ich príjmy. Následne sa ustanovuje postup na určenie novej výšky ceny za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a ceny za stravovanie ak došlo k zmene skutočností rozhodných pre ich výpočet, napríklad v prípade úmrtia alebo ukončenia pobytu vojnového veterána alebo jeho životného partnera v penzióne. Splatnosť ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie sa ustanovuje na 15. deň kalendárneho mesiaca, za ktorý tieto patria. V prípade prijatia do penziónu v priebehu kalendárneho mesiaca sa bude uhrádzať pomerná časť z ceny za ubytovanie a ceny za stravovanie, pričom splatnosť týchto cien bude do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
K bodu 6
Ministerstvo obrany všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví zoznam chorôb vylučujúcich pobyt v penzióne.
K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť zákona 1. januára 2019 okrem čl. I § 5 písm. h) v štvrtom bode, piateho bodu a šiesteho bodu (§ 5a až 5c a § 6), ktorých účinnosť sa navrhuje 1. januára 2021. Rozdielna účinnosť sa navrhuje z dôvodu, že penzión pre vojnových veteránov treba zriadiť prebudovaním niektorej ubytovne rezortu obrany.

Bratislava 24. januára 2018.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Peter Gajdoš, v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 463/2003, dátum vydania: 27.11.2003

4

Dôvodová správa

Všeobecná časť:

Zo štandardných právnych predpisov v oblasti vojenstva chýba v slovenskom práve (v porovnaní s právom členských štátov NATO) všeobecne záväzný právny predpis upravujúci niektoré právne pomery osôb podieľajúcich sa rozhodujúcim spôsobom na zabezpečení obrany štátu a mieru vo svete predovšetkým účasťou na skutočnej bojovej činnosti alebo jej zabezpečení, t. j. všeobecne záväzný právny predpis o vojnových veteránoch. Tento nedostatok sa navrhuje predkladaným návrhom zákona vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odstrániť.

Základnou teoretickou otázkou riešenia problematiky je vymedzenie okruhu osôb, ktoré možno zaradiť do kategórie „vojnový veterán“. Okrem všeobecného definovania vojnového veterána ako príslušníka armády (ozbrojených síl), ktorý sa počas určitej doby „so zbraňou v ruke“ podieľal na bojovej činnosti, pristupuje v slovenských podmienkach aj potreba zohľadnenia historických skutočností, že sa občania Slovenskej republiky takto podieľali na bojovej činnosti iných, spojeneckých armád, ale aj na činnosti polovojenských (partizánskych) jednotiek pri národnom boji za oslobodenie v rokoch 1939-1945.

Na riešenie problematiky je dôležité podmienenie zaradenia osôb do kategórie „vojnový veterán“ štátnym občianstvom Slovenskej republiky. To vyjadruje jednak vzťah štátu a občana v oblasti vojenstva a jednak zabraňuje kolízii s právom iného štátu, ktorý určitú osobu považuje na základe štátneho občianstva za svojho vojnového veterána.

Z hľadiska potreby určitej spoločenskej preferencie vojnových veteránov je dôležité vymedzenie zvýhodnení, ktoré sa majú týmto osobám poskytovať. Tieto zvýhodnenia môžu byť následné, t. j. poskytované po ukončení kvalifikovanej činnosti, satisfakčné, kompenzačné a eliminačné, pričom ide spravidla o určitú mieru sociálneho zvýhodnenia, kompenzáciu a elimináciu zdravotných dopadov výkonu kvalifikovanej vojenskej činnosti.

Návrh zákona bol spracovaný s využitím poznatkov zákona platného v Českej republike o vojnových veteránoch z roku 2002, poznatkov z riešenia problematiky v členských štátoch NATO, taktiež po zhodnotení reálnych ekonomických možností a platného práva Slovenskej republiky a na základe údajov o počte osôb, ktoré sa zúčastnili misií v zahraničí, ako aj údajov o počte príslušníkov československej armády v zahraničí a o počte československých partizánov.

Gestorom starostlivosti o vojnových veteránov sa navrhuje ustanoviť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, čo vyplýva zo samej podstaty problematiky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má vytvorený vlastný, osobitný systém sociálneho zabezpečenia vojakov, do ktorého je spôsobilé absorbovať aj organizačné zabezpečenie starostlivosti o vojnových veteránov. Návrh zákona preto nezakladá nároky na pracovné sily, a ani organizačné zabezpečenie.

V súvislosti s poskytovaním rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti pre vojnových veteránov sa predmetným návrhom zákona novelizujú aj ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o poskytovaní rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti.

Očakávaný dopad návrhu zákona na štátny rozpočet je v sume 1 520 000 Sk ročne a 300 000 Sk jednorázovo, pričom tieto výdavky budú uhrádzané z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V súlade s § 51 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 445/2001 Z. z. bol návrh zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložený Ministerstvu financií Slovenskej republiky na posúdenie jeho rozpočtových dôsledkov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 9. decembra 2002, vyslovilo súhlas s predkladaným návrhom zákona.

Návrh zákona nemá dopad na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov

a vplyvov na zamestnanosť

1. Odhad dopadov na verejné financie

Predkladaný návrh zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude mať dopad na štátny rozpočet. Predpokladané ekonomické náklady budú hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky:

Navrhované opatreniePredpokladané náklady1. Vydávanie preukazov vojnového veterána

(kalkuluje sa 50 Sk za 1 ks preukazu pre 400 osôb ročne + jednorazovo pre asi 6 000 osôb)300 000 Sk (jednorazovo)

+

20 000 Sk (každoročne)2. Vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárna starostlivosť presahujúce rámec ustanovený Liečebným poriadkom.Odhad

500 000 Sk

každoročne3. Kúpeľná a rekreačná starostlivosť Odhad

1 000 000 SkRočné náklady spolu:1.520 000 Sk

+

300 000 Sk (jednorazovo)

2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Návrh zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Návrh zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá vplyv na životné prostredie.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

Navrhovaná úprava nezakladá osobitný nárok na zvýšenie počtu pracovných síl a organizačné zabezpečenie.

Doložka zlučiteľnostiprávneho predpisu

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a)identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Európskej dohody o pridružení, Národného programu pre prijatie acquis comunautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky,

Predkladaný návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Problematika návrhu zákona nie je prioritou aproximácie práva ani podľa aktualizovaného znenia NPAA, Partnerstva pre vstup, screeningu, Pravidelnej správy Európskej komisie o stave pripravenosti SR na členstvo v EÚ a Prioritných úloh vlády SR na rok 2002.

Návrh zákona o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je úlohou zahrnutou do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002.

b)identifikácia záväzkov vyplývajúcich zo schválených negociačných pozícií v príslušnej kapitole, ktorá je predmetom návrhu právneho predpisu: bezpredmetné.

4.Problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie.

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: bezpredmetné.

6.Gestor: bezpredmetné.

7.Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: bezpredmetné, žiadny expert sa nezúčastnil pri príprave návrhu zákona.

Osobitná časť:

K Čl. I

K § 1

Navrhuje sa vymedziť predmet úpravy predkladaného návrhu zákona.

K § 2

Navrhuje sa vymedziť pojem „vojnový veterán“ podľa odôvodnenia uvedeného vo všeobecnej časti tejto dôvodovej správy.

Ďalej sa navrhuje, aby vojnovým veteránom bol aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa zúčastnil v rokoch 1914 až 1918 ozbrojeného boja a významným spôsobom sa tým zaslúžil o vznik Československej republiky.

K § 3

O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať zákonom ustanovené náležitosti. Ak sa žiadateľovi prizná postavenie vojnového veterána, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky mu vydá preukaz vojnového veterána, ktorý oprávňuje vojnového veterána zúčastňovať sa na podujatiach vojnových veteránoch, ktoré usporadúva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a na poskytovanie zabezpečenia podľa § 6. Vzor preukazu je uvedený v prílohe. O udelení výnimky z ustanovenia § 2 a o odstránení tvrdosti zákona bude rozhodovať minister obrany Slovenskej republiky, na základe čoho bude možné udeliť výnimky a odstrániť niektoré možné sporné dôsledky navrhovanej právnej úpravy v individuálnych prípadoch.

Navrhuje sa ustanoviť pôsobnosť zákona o správnom konaní na konanie podľa tohto zákona.

K § 4

Tento paragraf upravuje vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov do vojenských hodností.

K § 5

Navrhuje sa vymedziť pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorúé je potrebné zabezpečiť na úseku starostlivosti o vojnových veteránov.

K § 6

V predmetnom ustanovení sú uvedené jednotlivé formy starostlivosti o vojnových veteránoch, ktoré im bude zabezpečovať Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

K Čl. II

K bodu 1 a 2

V rámci starostlivosti o vojnových veteránov sa navrhuje poskytovať vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť. Na poskytovanie rekreačnej starostlivosti sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov o rekreačnej starostlivosti.

Ak vojnový veterán nie je profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, rekreačná starostlivosť sa bude uhrádzať z osobitného účtu poistného vedného na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, konkrétne z príspevku z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na úhradu nákladov na rekreácie občianskych zamestnancov ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

K bodu 3 a 4

Právny režim kúpeľnej starostlivosti poskytovanej vojnovým veteránom sa navrhuje podriadiť právnej úprave podľa ustanovenia § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov o kúpeľnej starostlivosti.

Pokiaľ vojnový veterán nie je zároveň profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, náklady na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nie sú uhrádzané zo sociálneho poistenia v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/19994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, bude Ministerstvo obrany Slovenskej republiky uhrádzať zo svojho rozpočtu.

K Čl. III

Navrhuje sa ustanoviť deň nadobudnutia účinnosti zákona.

Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 2. júla 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ivan Šimko v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

K § 6:

Rozsah osobitného zabezpečenia vojnových veteránov sa navrhuje vymedziť vzhľadom na reálne existujúce organizačné a vecné predpoklady, ako aj s prihliadnutím na ekonomickú únosnosť. Počíta sa pritom s tým, že veľká časť vojnových veteránov bude poberateľom dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov a časť nákladov na ich osobitné zabezpečenie sa bude uhrádzať z osobitného účtu poistného vedeného na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

K § 7:

Navrhuje sa ustanoviť pôsobnosť zákona o správnom konaní na konanie podľa tohto zákona.

K § 8:

Navrhuje sa ustanoviť deň nadobudnutia účinnosti zákona.

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore