Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 21.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Správne poplatky, Cudzinecký režim, Živnostenské podnikanie, Obyvateľstvo a občianstvo, Advokácia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 451/2008 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z. a zákona č. 643/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ministerstvo môže z humanitných dôvodov skončiť umiestnenie žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c) v prijímacom centre a umiestni žiadateľa do záchytného tábora.“.
2.
V § 5 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mal žiadateľ na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt“.
3.
V § 17a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Centrum právnej pomoci8c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c)
§ 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.“.

4.
V § 17b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak má osoba uvedená v prvej vete právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu,8d) doručuje sa písomnosť len Centru právnej pomoci.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d)
§ 24a zákona č. 327/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z.“.

5.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i), proti ktorému možno podať rozklad do 20 dní odo dňa jeho doručenia“.
6.
V § 20 ods. 4 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

7.
V § 20a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účastník konania právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu,8d) doručuje sa rozhodnutie len Centru právnej pomoci.“.
8.
V § 21 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti rozhodnutiu o odňatí azylu podľa § 15 ods. 2 písm. i) a proti rozhodnutiu o zrušení doplnkovej ochrany podľa § 15b ods. 1 písm. d) možno podať rozklad do 20 dní od jeho doručenia.“.
9.
V § 21 ods. 2 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslicou „20“.
10.
V § 24 odsek 3 znie:

„(3)
Ministerstvo môže azylanta na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.“.

11.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠54a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2008
Konanie o azyle začaté pred 1. decembrom 2008, ktorého predmetom je len rozhodovanie o existencii prekážok administratívneho vyhostenia, ministerstvo zastaví.“.

Čl. III

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 405/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V sadzobníku správnych poplatkov sa doterajší text položky 26 označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

„b)
predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky ................................................ 60 eur.“.

2.
V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 26 sa za slová „Od poplatku podľa“ vkladajú slová „písmena a)“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa oslobodenie k položke 26 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.“.

4.
V sadzobníku správnych poplatkov sa splnomocnenie k XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.

5.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 240 písm. f) a g) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 240 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky .................................. 1 000 Sk,

i)
žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike .......................................................... 300 Sk.“.

7.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 244 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena c).

8.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 265 písmená c) až e) znejú:

„c)
Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ............................................ 300 Sk

d)
Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie ............................................... 500 Sk

e)
vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ............................................................... 300 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a)
§ 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci určiť na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach podľa osobitného predpisu.23) Komora zapíše alebo vyčiarkne advokáta z tohto zoznamu na jeho žiadosť. Komora zasiela pravidelne tento zoznam ministerstvu a Centru právnej pomoci.“.

Čl. V

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 a § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylových veciach“.
2.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V azylových veciach sa právna pomoc podľa tohto zákona poskytuje iba fyzickým osobám, ktorým vzniklo právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24a.“.
3.
V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
azylovou vecou konanie, v ktorom fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona je
1.
žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,1b)

2.
azylant,1c)

3.
cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,1d)“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:

„1b)
§ 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1c)
§ 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1d)
§ 13a a 13b zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.“.

4.
V § 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24a“.
5.
V § 5 odsek 5 znie:

„(5)
Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní zastupuje centrum alebo advokát zapísaný do zoznamu podľa osobitného predpisu,4) ktorého určí centrum.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 87 ods. 2 a 3 zákona č. 586/2003 v znení neskorších predpisov.“.

6.
Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24c, ktoré vrátane nadpisu nad § 24a znejú:

„Právna pomoc v azylových veciach
§ 24a
Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci, ak
a)
požiadala o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci,

b)
nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona,

c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo vnútra„) vydalo rozhodnutie
1.
o neudelení azylu,

2.
o odňatí azylu,

3.
o nepredĺžení doplnkovej ochrany,

4.
o zrušení doplnkovej ochrany,

5.
ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako zjavne neopodstatnená,

6.
ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo

7.
ktorým bolo konanie o azyle zastavené z dôvodu, že už bolo o žiadosti skôr rozhodnuté a skutkový stav sa podstatne nezmenil.19a)


§ 24b
(1)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci žiadateľ podáva v centre alebo na ministerstve vnútra počas pohovoru v konaní o azyle. Ak bola žiadosť podaná na ministerstve vnútra, ministerstvo vnútra ju doručí centru spolu s rozhodnutím podľa § 24a ods. 1 písm. c). Ak nejde o rozhodnutie podľa § 24a ods.1 písm. c), ministerstvo vnútra oznámi fyzickej osobe v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie, že toto rozhodnutie nezakladá právo na poskytnutie právnej pomoci; v takom prípade ministerstvo vnútra centru žiadosť nedoručuje. Ak bola žiadosť podaná v centre, centrum o tom bezodkladne informuje ministerstvo vnútra.

(2)
Zo žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci musí byť zrejmé, komu je určená, kto ju podáva, čo sa sleduje, a musí byť podpísaná a datovaná. Ďalej žiadosť musí obsahovať číslo azylového spisu, adresu, kam je možné žiadateľovi doručovať písomnosti, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá svojho právneho zástupcu podľa § 24a písm. b), a plnomocenstvo pre centrum na zastupovanie v príslušnom konaní. Plnomocenstvo sa vzťahuje aj na advokáta, ak ho centrum určí na zastupovanie. Ak žiadateľ požiada o poskytnutie právnej pomoci po doručení rozhodnutia podľa § 24a písm. c), musí toto rozhodnutie alebo jeho kópiu priložiť k žiadosti.

(3)
Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak žiadosť nie je úplná. Všetky úkony centra sa považujú za úkony žiadateľa. Ak je žiadosť neúplná, centrum vyzve žiadateľa na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní v určenej lehote, zastúpenie centrom alebo centrom určeným advokátom zaniká; centrum o tom upovedomí žiadateľa na adrese, ktorú uviedol v žiadosti.

(4)
Ak si žiadateľ po podaní žiadosti o právnu pomoc zvolí svojho právneho zástupcu na konanie, v ktorom požiadal o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona, považuje sa to za späťvzatie žiadosti.

(5)
Centrum zasiela žiadateľovi písomnosti v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.

§ 24c
Ak nie je v § 24a a 24b ustanovené inak, na poskytovanie právnej pomoci v azylových veciach sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.
§ 26 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1.“.

8.
§ 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

9.
Doterajší text v prílohe sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2.
Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. V. ES L 326, 13. 12. 2005).“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore