Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 21.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Správne poplatky, Cudzinecký režim, Živnostenské podnikanie, Obyvateľstvo a občianstvo, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD5DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 451/2008 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. ...

1.

V § 4 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ministerstvo môže z humanitných dôvodov ...

2.

V § 5 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak mal žiadateľ na území Slovenskej ...

3.

V § 17a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Centrum právnej pomoci8c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

„8c) § 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene ...

4.

V § 17b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak má osoba uvedená v prvej vete právo na poskytnutie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

„8d)
§ 24a zákona č. 327/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z.“.

5.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „rozhodnutia“ vkladajú slová „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. i), proti ...

6.

V § 20 ods. 4 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.

7.

V § 20a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak má účastník konania právo na poskytnutie právnej pomoci ...

8.

V § 21 ods. 1 sa bodka na konci prvej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti ...

9.

V § 21 ods. 2 sa slovo „siedmich“ nahrádza číslicou „20“.

10.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo môže azylanta na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom ...

11.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2008 Konanie o azyle začaté pred 1. decembrom ...

Čl. III

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov sa doterajší text položky 26 označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom ...

„b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky ................................................ ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 26 sa za slová „Od poplatku podľa“ vkladajú ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa oslobodenie k položke 26 dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov sa splnomocnenie k XVIII. časti KONZULÁRNE POPLATKY dopĺňa tretím bodom, ...

„3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 240 písm. f) a g) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 240 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 244 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Súčasne sa zrušuje označenie písmena c).

8.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 265 písmená c) až e) znejú:

„c) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) ............................................ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. IV

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...

§ 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci určiť na poskytovanie právnej ...

Čl. V

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...

1.

V § 1 a § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylových veciach“.

2.

V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V azylových veciach sa právna pomoc podľa tohto zákona ...

3.

V § 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) azylovou vecou konanie, v ktorom fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto ...

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:

„1b) § 2 písm. h) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

4.

V § 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ...

5.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní zastupuje centrum alebo advokát ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 87 ods. 2 a 3 zákona č. 586/2003 v znení neskorších predpisov.“.

6.

Za § 24 sa vkladajú § 24a až 24c, ktoré vrátane nadpisu nad § 24a znejú:

„Právna pomoc v azylových veciach § 24a Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v azylovej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 19 ods. 1 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

§ 26 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1.“.

8.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Záverečné ustanovenie Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej ...

9.

Doterajší text v prílohe sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

„2. Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore