Dôvodové správy k predpisu 45/2011

 1. Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 497/2022 , dátum vydania: 23.12.2022
 2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 72/2021 , dátum vydania: 18.02.2021
 3. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
  K predpisu 9/2021 , dátum vydania: 19.01.2021
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 134/2020 , dátum vydania: 26.05.2020
 5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  K predpisu 373/2018 , dátum vydania: 21.12.2018
 6. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  K predpisu 177/2018 , dátum vydania: 22.06.2018
 7. Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  K predpisu 69/2018 , dátum vydania: 09.03.2018
 8. Vládny návrh zákona o kritickej infraštruktúre
  K predpisu 45/2011 , dátum vydania: 26.02.2011
MENU
Hore