Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2025

Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.03.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie, Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36JUD6916DS28EUPP2ČL1

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2023 do 31.03.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 448/2008 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 494/2022


§ 71

(1)
Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované
a)
z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b)
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
c)
z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa odseku 10,
d)
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „rozpočet ministerstva“), a to z
1.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej len „finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou“), podľa odseku 6,
2.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa odseku 7,
e)
z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
f)
z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
g)
z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho súhlasom,
h)
z príjmu sociálneho podniku,34)
i)
z iných zdrojov.
(2)
Sociálne služby poskytované právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou alebo vyšším územným celkom môžu byť financované podľa odseku 1 písm. b) len so súhlasom obce alebo vyššieho územného celku, ktorý takúto právnickú osobu zriadil alebo založil.
(3)
Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť financované
a)
z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti podľa § 15 ods. 3 uvedených v osobitnej zmluve podľa § 74 ods. 8,
c)
z rozpočtu ministerstva, a to z
1.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a,
2.
finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa,
d)
z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
e)
z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,35)
f)
z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, ktorú vykonáva neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitných predpisov,36)
g)
z príjmu sociálneho podniku,34)
h)
z iných zdrojov.
(4)
Úhradu ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia ustanovuje osobitný predpis.36a) Ak ide o sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 35, 36, 38 a 39, príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia sa zohľadňuje na účely určenia najvyššej sumy úhrady za sociálnu službu podľa § 72 tak, že sa tento príjem započíta ako ďalší druh príjmu na spolufinancovanie tejto sociálnej služby.
(5)
Finančné prostriedky darované poskytovateľovi sociálnej služby možno použiť len na účel určený darcom v písomnej darovacej zmluve.35) Ak účel nie je darcom v písomnej darovacej zmluve určený, prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa použijú v súlade s predmetom činnosti definovaným v zriaďovacej listine alebo zakladacej listine poskytovateľa sociálnej služby alebo v súlade so zámermi poskytovanej sociálnej služby.
(6)
Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou; § 78a ods. 2 až 7 a § 78b ods. 4 písm. a), ods. 5 a 6 platí rovnako.
(7)
Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a 29, alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ak obec ministerstvo o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.
(8)
Účelom poskytnutia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie je spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov uvedených v § 72 ods. 5 na odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený.
(9)
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri, ak § 78c ods. 8 neustanovuje inak; § 78b ods. 4 písm. b), ods. 5 a 6 platí rovnako.
(10)
Ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 a § 37 až 39 u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.
(11)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na základe písomnej žiadosti vyššieho územného celku preukázať účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa odseku 10.
zobraziť paragraf
Poznámka
34)
§ 5 ods. 1 a 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 494/2022 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore