Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 20.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST22 JUD12114 DS15 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 448/2008 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 63

(1)
Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné; podmienka bezúhonnosti sa považuje za splnenú, ak ide o právnickú osobu, ktorej trestná zodpovednosť je vylúčená. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia byť
a)
spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a
b)
odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu podľa odseku 3.
(2)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.29) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 3.
(3)
Ak žiadosť o zápis do registra podáva právnická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Ak žiadosť o zápis do registra podáva fyzická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Fyzické osoby uvedené v prvej vete a druhej vete musia byť pri poskytovaní sociálnych služieb v pracovnom pomere k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí, ak je táto fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.
(4)
Za odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 3 sa považuje na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 24a až 24d, 27 až 29, § 32, 32b až 41, 53 až 55 a 57 získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 25, 26, 31, 32a, 42 až 47, 52, 56, 58 až 60 získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Splnenie kvalifikačného predpokladu sa posudzuje a preukazuje dokladmi podľa osobitného predpisu.30)
(5)
Ak žiada o zápis do registra právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba poverená vedením jej pobočky, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.
(6)
Ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom.
zobraziť paragraf
§ 79
Pôsobnosť ministerstva

(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb
a)
vypracúva a zverejňuje národné priority rozvoja sociálnych služieb,
b)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní sociálnych služieb,
c)
určuje obsah a rozsah odbornej prípravy pre vybrané pracovné činnosti a na účely ďalšieho vzdelávania,
d)
vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb,
e)
hodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby,
f)
kontroluje vzdelávacie programy, na ktoré bola udelená akreditácia,
g)
je správnym orgánom v konaniach o
1.
udelení alebo neudelení akreditácie na vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb (ďalej len „akreditácia vzdelávacieho programu“), o zmene akreditácie vzdelávacieho programu, o predĺžení platnosti akreditácie vzdelávacieho programu a o odňatí akreditácie vzdelávacieho programu,
2.
udelení alebo neudelení akreditácie na odbornú činnosť, o zmene akreditácie na odbornú činnosť, o predĺžení platnosti akreditácie na odbornú činnosť a o odňatí akreditácie na odbornú činnosť,
3.
zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,
4.
pokute podľa § 99 a 102,
h)
vedie register poskytovateľov sociálnej služby a poskytovateľov sociálnej služby, ktorí boli vymazaní z registra (ďalej len „centrálny register“),
i)
vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorým bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorým akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
j)
vedie zoznam osôb, ktorým bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorým bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorým akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
k)
zriaďuje a zrušuje detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a detašované pracoviská ministerstva na plnenie úloh súvisiacich s hodnotením podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
l)
žiada o vydanie výpisu z registra trestov na účely overenia splnenia podmienky bezúhonnosti osôb podľa § 88,
m)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(2)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje centrálny register, zoznam podľa odseku 1 písm. i) a zoznam podľa odseku 1 písm. j).
(3)
Centrálny register obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby,
c)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu poskytovateľa sociálnej služby,
d)
dátum zápisu do registra,
e)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
f)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá ako poskytovateľ sociálnej služby bola vymazaná z registra, dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra podľa § 68,
g)
druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, rozsah poskytovanej sociálnej služby a jej formu,
h)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba určená,
i)
počet miest v zariadení,
j)
dosiahnutú úroveň kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C, ak boli podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby hodnotené.
(4)
Zoznam podľa odseku 1 písm. i) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia vzdelávacieho programu, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia vzdelávacieho programu odňatá a ktorej akreditácia vzdelávacieho programu zanikla,
c)
názov, druh, formu a rozsah vzdelávacieho programu, na ktorý bola akreditácia vzdelávacieho programu udelená,
d)
dátum udelenia akreditácie vzdelávacieho programu a dátum odňatia alebo zániku akreditácie vzdelávacieho programu.
(5)
Zoznam podľa odseku 1 písm. j) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, ktorej bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorej akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby a miesto výkonu činnosti, na ktorú jej bola udelená akreditácia na odbornú činnosť, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej bola akreditácia na odbornú činnosť odňatá a ktorej akreditácia na odbornú činnosť zanikla,
c)
meno a priezvisko fyzickej osoby zodpovednej za vykonávanie odbornej činnosti,
d)
druh odbornej činnosti, na ktorú bola akreditácia na odbornú činnosť udelená,
e)
cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým je odborná činnosť určená,
f)
dátum udelenia akreditácie na odbornú činnosť a dátum odňatia alebo zániku akreditácie na odbornú činnosť.
(6)
Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce a neverejného poskytovateľa sociálnej služby
a)
posudzuje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, schvaľuje poskytovanie tohto finančného príspevku a jeho sumu a rozhoduje o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4,
b)
poskytuje finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa,
c)
uzatvára zmluvu podľa § 78d ods. 1,
d)
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a účelnosť jeho použitia,
e)
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene d) a kontroluje ich plnenie,
f)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktorým
1.
bol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa a jeho sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré je tento finančný príspevok určený,
2.
nebol poskytnutý finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa, jeho požadovanú sumu pre jednotlivé zariadenia, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený a dôvod jeho neposkytnutia.
(7)
Ministerstvo zhromažďuje vo vlastnom informačnom systéme údaje na poskytovanie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa.
zobraziť paragraf
§ 88

(1)
Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia ako samostatné odborné činnosti sa vykonávajú na základe akreditácie na odbornú činnosť; § 16 ods. 2 tým nie je dotknutý.
(2)
Písomná žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť sa podáva ministerstvu a obsahuje
a)
meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
1.
fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
c)
údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
d)
kópie dokladov o bezúhonnosti
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
e)
kópie dokladov o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
f)
kópie dokladov o
1.
pracovnom pomere zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
pracovnoprávnom vzťahu fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
g)
kópiu dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie,
h)
druh odbornej činnosti, ktorú osoba, ktorá žiada o udelenie akreditácie, bude vykonávať a jej formu,
i)
prehľad o doterajšej činnosti osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
j)
projekt odbornej činnosti, ktorý obsahuje metódy, techniky a postupy odbornej činnosti, ktorými sa bude odborná činnosť vykonávať pre vybranú cieľovú skupinu,
k)
doklady o materiálno-technickom zabezpečení vykonávania odbornej činnosti a
l)
kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu je vlastníkom týchto priestorov a kópie dokladov podľa § 64 ods. 6, ktorými sa preukazujú údaje o hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby.
(3)
Zodpovedný zástupca podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a zodpovedá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, za odborné vykonávanie odbornej činnosti. Na účely posúdenia bezúhonnosti osôb podľa odseku 2 písm. c) a d) platí § 63 ods. 1 prvá veta a ods. 2 rovnako.
(4)
Na preukázanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. e) platí § 84 ods. 1, 5, 16 a 17 rovnako v závislosti od druhu odbornej činnosti. Odborná spôsobilosť podľa prvej vety sa preukazuje aj znalosťou tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a odborných vedomostí súvisiacich s vykonávanou odbornou činnosťou. Preukazovanie znalostí a odborných vedomostí podľa prvej vety a druhej vety sa preukazuje ústnym pohovorom s členmi akreditačnej komisie.
(5)
Materiálno-technické zabezpečenie na vykonávanie odbornej činnosti podľa odseku 2 písm. l) sa preukazuje zoznamom hnuteľného majetku a zoznamom pomôcok využívaných pri vykonávaní odbornej činnosti.
(6)
Ak je žiadateľom o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ktorou je špecializované sociálne poradenstvo, fyzická osoba oprávnená na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka,22a) táto osoba podáva písomnú žiadosť o udelenie akreditácie na odbornú činnosť iba v rozsahu údajov a dokladov podľa odseku 2 písm. a), h), l) a m) s predložením kópie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Ústny pohovor s členmi akreditačnej komisie podľa odseku 4 sa u žiadateľa o udelenie akreditácie podľa prvej vety nevykonáva.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore