Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019


Platnosť od: 03.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 13.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD15 DS6 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 444/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 242/2017

Legislatívny proces k zákonu 242/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dizajnoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením ...

(2)

Tento zákon nenahrádza ochranu poskytovanú rovnakým predmetom podľa osobitných predpisov.1)

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

dizajnom vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, ...

b)

zapísaným dizajnom dizajn zapísaný do registra dizajnov,

c)

výrobkom akákoľvek priemyselne alebo remeselne zhotovená hmotná vec vrátane obalu, úpravy, grafických ...

d)

zloženým výrobkom výrobok, ktorý sa skladá z viacerých častí, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú ...

§ 3
Podmienky ochrany
(1)

Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

(2)

Dizajn použitý na výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, alebo dizajn v takom výrobku ...

a)
ak súčasť zostáva aj po začlenení do zloženého výrobku viditeľná pri bežnom užívaní a
b)
ak viditeľné znaky súčastí spĺňajú samy osebe podmienku novosti a osobitého charakteru.
(3)

Bežným užívaním podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie užívanie konečným užívateľom s výnimkou údržbárskych, ...

§ 4
Novosť
(1)

Dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti ...

(2)

Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

§ 5
Osobitý charakter
(1)

Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje ...

(2)

Pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu ...

§ 6
Sprístupnenie verejnosti
(1)

Dizajn sa považuje za sprístupnený verejnosti, ak bol zverejnený po zápise do registra dizajnov (ďalej ...

(2)

Dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol tretej osobe sprístupnený pod podmienkou dôvernosti. ...

(3)

Dizajn, na ktorý sa požaduje ochrana podľa tohto zákona, sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak ...

§ 7
Dizajny dané ich technickou funkciou a dizajny vzájomného prepojenia
(1)

Pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa neprihliada na znaky, ktoré

a)
sú dané výlučne technickou funkciou výrobku,
b)
musia byť reprodukované v ich presnom tvare a rozmeroch tak, aby mohol byť výrobok, v ktorom je dizajn ...
(2)

Odsek 1 neplatí, ak je účelom dizajnu, ktorý inak spĺňa podmienky podľa § 4 a 5, umožniť viacnásobné ...

Zápis a výluky zo zápisu do registra

§ 8

Dizajn, ktorý spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, zapisuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej ...

§ 9

Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

§ 10
(1)

Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je zhodný s dizajnom, ktorý je predmetom prihlášky dizajnu (ďalej ...

(2)

Úrad nezapíše do registra dizajn, ak bol už v Slovenskej republike zapísaný zhodný dizajn so skorším ...

Pôvodca dizajnu

§ 11
(1)

Pôvodcom dizajnu je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou.

(2)

Právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku má pôvodca dizajnu (ďalej len „právo na dizajn"), ak § ...

(3)

Pôvodca dizajnu má právo byť uvedený v prihláške, ak je prihlasovateľom iná osoba, a má právo byť zapísaný ...

(4)

Spolupôvodcom dizajnu je ten, kto sa podieľal na jeho vytvorení tvorivou činnosťou.

(5)

Spolupôvodca dizajnu má právo na dizajn v rozsahu, v akom sa podieľal na jeho vytvorení. Ak sa spolupôvodcovia ...

§ 12
Zamestnanecký dizajn
(1)

Ak pôvodca dizajnu v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo ...

(2)

Pôvodca dizajnu, ktorý vytvoril zamestnanecký dizajn, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti ...

(3)

Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi dizajnu právo na dizajn, a to písomne v lehote troch mesiacov ...

(4)

Ak zamestnávateľ v lehote podľa odseku 3 neuplatní právo na dizajn spôsobom podľa odseku 3 alebo v tejto ...

(5)

Do uplynutia lehoty na uplatnenie práva na dizajn podľa odseku 3 alebo do uplatnenia práva na dizajn ...

(6)

Pôvodca dizajnu, voči ktorému zamestnávateľ uplatnil právo na dizajn podľa odseku 3, má vo vzťahu k ...

(7)

Ak odmena podľa odseku 6 nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením zamestnaneckého ...

(8)

Práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 7 zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom dizajnu a ...

(9)

Spolupôvodcovia majú právo na primeranú odmenu podľa odseku 6 a právo na dodatočné vyrovnanie podľa ...

(10)

Na právne vzťahy zo zamestnaneckého dizajnu sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak v odsekoch ...

§ 13
Prevod a prechod práva na dizajn
(1)

Právo na dizajn s výnimkou práva na pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v § 11 ods. ...

(2)

Zmluva o prevode práva na dizajn musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Právo na dizajn prechádza na inú osobu v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.2) ...

(4)

S prevodom alebo prechodom práva na dizajn, ktorý sa uskutoční po podaní prihlášky, súčasne nastáva ...

§ 14
Rozsah ochrany
(1)

Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri, s výnimkou znakov podľa ...

(2)

Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu (§ ...

DRUHÁ ČASŤ

ÚČINKY ZAPÍSANÉHO DIZAJNU

§ 15
Majiteľ zapísaného dizajnu

Za majiteľa zapísaného dizajnu sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ ...

§ 16
Spolumajiteľstvo zapísaného dizajnu
(1)

Spolumajiteľský podiel k zapísanému dizajnu sa odvodzuje od rozsahu práva na dizajn, ak sa spolumajitelia ...

(2)

Na základe žiadosti doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi majiteľom zapísaného dizajnu alebo ...

(3)

Každý zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu má právo využívať zapísaný dizajn, ak sa spolumajitelia zapísaného ...

(4)

Na poskytnutie práva využívať zapísaný dizajn tretej osobe sa vyžaduje súhlas všetkých spolumajiteľov ...

(5)

Dohoda o zrušení spolumajiteľstva zapísaného dizajnu a o vzájomnom vyrovnaní musí byť písomná, inak ...

(6)

Ak spolumajiteľ zapísaného dizajnu nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa zapísaného ...

(7)

Na právne vzťahy medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane použijú odseky 1 až 6.

(8)

Na právne vzťahy medzi spolumajiteľmi zapísaného dizajnu sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 17
Práva vyplývajúce zo zápisu
(1)

Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať ...

(2)

Využívanie zapísaného dizajnu je najmä výroba, ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie ...

(3)

Účinky zapísaného dizajnu nastávajú odo dňa jeho zápisu do registra. Ak nebol zapísaný dizajn zverejnený ...

§ 18
Vyčerpanie práv

Majiteľ zapísaného dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom, v ktorom je dizajn ...

Obmedzenie účinkov zapísaného dizajnu

§ 19
(1)

Právo majiteľa zapísaného dizajnu nemožno uplatniť proti tomu, kto pred dňom vzniku práva prednosti ...

(2)

Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na využívanie dizajnu podľa odseku 1 je možný ...

§ 20
Práva vyplývajúce zo zapísaného dizajnu sa nevzťahujú na
a)

činnosť vykonávanú súkromne na neobchodné účely,

b)

činnosť vykonávanú na experimentálne účely,

c)

reprodukciu na účely citácií alebo výučby za predpokladu, že táto činnosť je v súlade s poctivým obchodným ...

d)

vybavenie lodí a lietadiel iných krajín (ďalej len „dopravný prostriedok"), ak sa dostanú prechodne ...

e)

dovoz náhradných dielov a príslušenstva na územie Slovenskej republiky na účely opravy dopravného prostriedku ...

f)

vykonanie opráv dopravného prostriedku podľa písmena d).

§ 21
Prevod zapísaného dizajnu
(1)

Zmluva o prevode zapísaného dizajnu musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(2)

Prevod zapísaného dizajnu nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu prevodu zapísaného dizajnu ...

(3)

Zápis prevodu zapísaného dizajnu do registra vykoná úrad na základe žiadosti o zápis prevodu zapísaného ...

(4)

Nadobúdateľ zapísaného dizajnu môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prevodu ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na prevod práv z prihlášky.

§ 22
Prechod zapísaného dizajnu
(1)

Zapísaný dizajn prechádza na nového majiteľa prepisom podľa § 40 a v prípadoch ustanovených osobitnými ...

(2)

Prechod zapísaného dizajnu nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu prechodu zapísaného ...

(3)

Zápis prechodu zapísaného dizajnu do registra vykoná úrad na základe žiadosti pôvodného majiteľa zapísaného ...

(4)

Nový majiteľ zapísaného dizajnu môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti o zápis prechodu ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na prechod práv z prihlášky.

§ 23
Záložné právo
(1)

K zapísanému dizajnu možno zriadiť záložné právo.

(2)

Zmluva o zriadení záložného práva k zapísanému dizajnu musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3)

Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo na žiadosť záložcu vykoná zápis záložného práva do registra. ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k dizajnu, ktorý ...

(5)

Na vznik, zánik a výkon záložného práva sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka,4) ak v odsekoch ...

§ 24
Licenčná zmluva
(1)

Majiteľ zapísaného dizajnu môže udeliť inej osobe oprávnenie na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej ...

(2)

Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad ...

(3)

Majiteľ zapísaného dizajnu môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. ...

(4)

Ak majiteľ zapísaného dizajnu udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ...

(5)

Ak majiteľ zapísaného dizajnu udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať zapísaný ...

(6)

Licenčná zmluva, ktorou majiteľ zapísaného dizajnu udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ ...

(7)

Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu ...

(8)

Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 17 môže nadobúdateľ nevýlučnej ...

(9)

Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na ...

(10)

Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,5) ak v ...

§ 25
Platnosť a doba ochrany zapísaného dizajnu
(1)

Platnosť zapísaného dizajnu je päť rokov odo dňa podania prihlášky.

(2)

Na základe žiadosti podanej majiteľom zapísaného dizajnu, záložným veriteľom alebo inou osobou, ktorá ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu možno podať najskôr v poslednom roku jeho platnosti. ...

(4)

Ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v lehote podľa odseku 3, možno podať ...

(5)

Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného ...

(6)

Odo dňa doručenia žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na dizajn do registra (§ 42 ods. 3) sa prerušuje ...

§ 26
Zánik zapísaného dizajnu
(1)

Zapísaný dizajn zanikne

a)
skončením jeho platnosti,
b)
dňom účinnosti vzdania sa zapísaného dizajnu podľa odseku 2.
(2)

Vzdanie sa zapísaného dizajnu nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo dňom, ...

(3)

Vzdanie sa zapísaného dizajnu, na ktorom viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť ...

Vymáhanie práv

§ 27
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 17 sa môže majiteľ zapísaného dizajnu domáhať najmä, ...

(2)

Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, majiteľ zapísaného dizajnu má právo na jej náhradu ...

(3)

Právo na náhradu škody alebo právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch podľa odseku 2 sa premlčí ...

(4)

Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa odseku 2 sa premlčí za tri roky odo dňa, keď sa majiteľ ...

(5)

Na právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku zásahu do práv podľa odseku 1, sa použijú ustanovenia Občianskeho ...

§ 27a
Právo na informácie
(1)

Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ zapísaného dizajnu žiadať, aby ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ...
b)
údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.
(3)

Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

a)
má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,
b)
využíva služby, ktoré porušujú práva podľa tohto zákona,
c)
poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo ...
(4)

Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti ...

§ 28
Súdna ochrana práv
(1)

Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy,5b) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza ...

a)
stiahnuté z obchodnej siete,
b)
definitívne odstránené z obchodnej siete,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom.
(3)

Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto ...

(4)

Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný. ...

§ 29
Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia
(1)

V uznesení, ktorým sa nariaďuje neodkladné opatrenie,6) môže súd aj bez návrhu uložiť navrhovateľovi ...

(2)

Zo zloženej zábezpeky podľa odseku 1 sa uspokojí právoplatne priznaná náhrada škody alebo inej ujmy.6a) ...

(3)

Súd vráti zloženú zábezpeku podľa odseku 1 alebo jej pomernú časť navrhovateľovi, ak

a)
poškodený neuplatní nárok na náhradu škody alebo inej ujmy6a) na súde v lehote šiestich mesiacov odo ...
b)
bola súdu predložená dohoda strán o použití peňažnej zábezpeky alebo
c)
navrhovateľ bol vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný.

TRETIA ČASŤ

KONANIE PRED ÚRADOM

§ 31
Prihláška
(1)

Prihlášku môže podať osoba, ktorá má právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 a 4 alebo § ...

(2)

Ak právo na dizajn patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať vo svojom mene i jedna alebo niektoré ...

(3)

Prihláška musí obsahovať

a)
žiadosť o zápis dizajnu do registra (ďalej len „žiadosť o zápis"),
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje pôvodcu dizajnu alebo prehlásenie prihlasovateľa, že sa pôvodca dizajnu vzdáva práva ...
d)
určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý,
e)
vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznačne rozoznať ...
f)
doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľom nie je pôvodca dizajnu alebo údaj o tom, že ...
(4)

Prihláška ďalej môže obsahovať

a)
žiadosť o odklad zverejnenia dizajnu (§ 35 ods. 2),
b)
opis vysvetľujúci vyobrazenie,
c)
zatriedenie podľa medzinárodného triedenia.8)
(5)

Prihláška môže obsahovať žiadosť o zápis len jedného dizajnu do registra (ďalej len „jednoduchá prihláška") ...

(6)

Hromadná prihláška musí obsahovať zoznam dizajnov, o ktorých zápis sa žiada.

(7)

Údaje podľa odseku 3 písm. d) a odseku 4 písm. b) nemajú vplyv na rozsah ochrany vyplývajúci z dizajnu ...

§ 31a
Deň podania prihlášky

Na účely začatia konania a na účely vzniku práva prednosti sa za deň podania prihlášky považuje deň ...

a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,
b)
údaje, ktoré umožňujú identifikáciu prihlasovateľa a kontakt s prihlasovateľom a
c)
vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznačne rozoznať ...
§ 32
Právo prednosti
(1)

Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne

a)
dňom podania prihlášky alebo
b)
dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru.9)
(2)

Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a v lehote troch ...

(3)

Právo prednosti podľa odseku 2 možno uplatniť z prvej prihlášky podanej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ...

(4)

Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 2 ...

(5)

Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu úrad vydá doklad osvedčujúci právo prednosti ...

(6)

Právo prednosti možno uplatniť len z jednej prihlášky.

§ 33
Prerušenie konania o prihláške
(1)

Ak prebieha na súde konanie, ktorého predmetom je právo na dizajn, úrad na žiadosť niektorej zo strán ...

(2)

Lehoty podľa tohto zákona počas prerušenia konania neplynú.

(3)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa § 40 ods. 1 písm. a) úrad pokračuje v konaní prerušenom ...

§ 34
Prieskum prihlášky
(1)

Úrad zisťuje v rámci prieskumu prihlášky, či

a)
sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti podľa § 32,
b)
prihláška spĺňa podmienky podľa § 31 ods. 1, 3, 5 a 6,
c)
prihláška spĺňa náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 50),
d)
je prihlasovateľ zastúpený podľa § 49 ods. 2,
e)
prihláška obsahuje dizajn, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 až 7, § 9 a § 10.
(2)

Ak sa zistia nedostatky podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d) alebo podľa § 31 ods. 3, 5 alebo 6, úrad ...

(3)

Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa § 31 ods. 1, úrad prihlášku zamietne. ...

(4)

Prihlasovateľ je až do zápisu dizajnu do registra oprávnený hromadnú prihlášku rozdeliť a podať vylúčenú ...

§ 35
Zápis dizajnu do registra
(1)

Ak predmet prihlášky spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, úrad zapíše dizajn do registra a prihlasovateľ ...

(2)

Ak prihlasovateľ požiadal o odklad zverejnenia dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov odo dňa vzniku práva ...

(3)

Súdne konanie o porušovaní práv zo zapísaného dizajnu, ktorý ešte nebol zverejnený, možno začať len ...

Výmaz zapísaného dizajnu

§ 36
(1)

Úrad vymaže zapísaný dizajn z registra (ďalej len „výmaz"), ak

a)
zapísaný dizajn nezodpovedá pojmu dizajn podľa § 2,
b)
zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 až 7, § 9 alebo § ...
c)
jeho majiteľ nemá právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 a 4 alebo § 13 ods. 1,
d)
je v zapísanom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva ...
e)
zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva,
f)
zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie akýchkoľvek znakov uvedených v medzinárodnom dohovore12) ...
(2)

Úrad vymaže z registra priemyselný vzor zapísaný podľa doterajších predpisov, ak sa v konaní začatom ...

(3)

Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. c) je oprávnená podať iba osoba, ktorej patrí podľa právoplatného ...

(4)

Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. d) a e) je oprávnená podať osoba, ktorej skoršie práva sú dotknuté. ...

(5)

Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. f) je oprávnená podať osoba, ktorá je takým neoprávneným použitím ...

(6)

Úrad môže vymazať zapísaný dizajn z registra podľa odseku 1 písm. a) a b) aj z úradnej moci.

(7)

Zapísaný dizajn možno podľa odseku 1 písm. b), d), e) alebo f) vymazať aj čiastočne, ak bude po takomto ...

§ 37
(1)

Pri výmaze zapísaného dizajnu z registra platí, že k zápisu dizajnu do registra nedošlo.

(2)

Ak preukáže navrhovateľ právny záujem, výmaz je možné vykonať aj po zániku zapísaného dizajnu.

(3)

Rozhodnutie o výmaze úrad zverejní vo vestníku.

§ 38
(1)

Návrh na výmaz zapísaného dizajnu musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. Zároveň s návrhom na ...

(2)

Ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh na výmaz zapísaného dizajnu majiteľovi ...

(3)

V priebehu konania o výmaze zapísaného dizajnu úrad môže

a)
vyzvať účastníka, aby sa v určenej lehote vyjadril k podaniam druhého účastníka alebo ku skutočnostiam, ...
b)
určiť účastníkom spoločnú lehotu na záverečné vyjadrenia; na vyjadrenia doručené po uplynutí tejto lehoty ...
(4)

Ak sa majiteľ zapísaného dizajnu k návrhu na výmaz zapísaného dizajnu nevyjadrí v lehote určenej vo ...

(5)

Úrad postupuje podľa odseku 4 aj vtedy, ak majiteľ zapísaného dizajnu nie je zastúpený podľa § 49 ods. ...

(6)

Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov konania o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu, ...

(7)

Úrad môže pokračovať v konaní o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu a rozhodnúť vo veci aj vtedy, ak ...

(8)

Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz zapísaného dizajnu o nový dôvod podľa § 36 ods. 1 alebo o ...

(9)

Odseky 2 až 7 sa primerane použijú aj na konanie o výmaze zapísaného dizajnu začaté z úradnej moci.

§ 39

Spolu s návrhom na výmaz je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu vráti, ak sa v konaní ...

§ 40
Žiadosť o prepis
(1)

Úrad zapíše ako majiteľa zapísaného dizajnu osobu žiadateľa, ak

a)
z právoplatného rozhodnutia súdu zistí, že osobe pôvodne zapísanej ako majiteľ zapísaného dizajnu neprislúchalo ...
b)
žiadosť o prepis podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na dizajn, alebo ...
c)
žiadosť o prepis bola doručená v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2)

Prílohou k žiadosti o prepis je právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. a).

(3)

Ak žiadosť o prepis nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 alebo odseku 2, úrad žiadosť o prepis zamietne; ...

(4)

Ak osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na dizajn, alebo jej právny nástupca ...

(5)

Na prepis práv z prihlášky sa primerane použijú odseky 1 až 3. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky ...

§ 42
Zápis licencie, záložného práva, prevodu zapísaného dizajnu, prechodu zapísaného dizajnu, exekúcie alebo ...
(1)

Ak žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu zapísaného dizajnu, prechodu zapísaného dizajnu ...

(2)

Na základe exekučného príkazu12a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého ...

(3)

Ak prebieha na súde konanie o spore, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, úrad na žiadosť ...

§ 43
Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej ...

(2)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad ...

(3)

Žiadosti podľa odseku 1 nemožno vyhovieť, ak ide o zmeškanie lehoty podľa § 38 ods. 3 písm. b), a žiadosti ...

(4)

Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam ...

(5)

Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania ...

(6)

Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti o predĺženie lehoty, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1, ...

§ 44
Uvedenie do predošlého stavu
(1)

Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, ...

(2)

Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť a uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu ...

(3)

Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby ...

(4)

Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť, ak ide o zmeškanie lehoty na

a)
podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote,
b)
uplatnenie práva prednosti podľa § 32,
c)
podanie rozkladu podľa § 46 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa § 46 ods. 3,
d)
vykonanie úkonov podľa § 38 ods. 1 až 3 a 5,
e)
podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 43 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu ...
(5)

Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a ...

(6)

Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku ...

(7)

Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia ...

(8)

Prevod alebo prechod práv podľa odseku 7 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku ...

§ 45
Podklady na rozhodnutie
(1)

Účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. ...

(2)

Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky ...

(3)

Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania ...

§ 46
Rozklad
(1)

Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch ...

(2)

Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí vo veciach

a)
v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,
b)
spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)

Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo dňa podania rozkladu, inak úrad konanie ...

(4)

Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým úrad

a)
vyhovel žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavil konanie podľa § 49 ods. 7 alebo prerušil konanie podľa § 33 ods. 1 alebo § 49 ods. 8,
c)
zastavil konanie podľa odseku 3.
(5)

Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

§ 47
Sprístupnenie údajov
(1)

Pred zápisom dizajnu do registra alebo pred zverejnením zapísaného dizajnu, pri ktorom bolo požiadané ...

(2)

Po zápise dizajnu do registra úrad umožní na základe žiadosti každému nahliadnuť do spisu týkajúceho ...

(3)

Ak bolo zverejnenie zapísaného dizajnu odložené, úrad umožní po zápise dizajnu do registra a pred jeho ...

(4)

Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za poplatok.

(5)

Na základe písomnej žiadosti, za predpokladu preukázania naliehavého právneho záujmu, je úrad oprávnený ...

(6)

Na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu sú z práva na nahliadnutie ...

§ 48
Register a vestník
(1)

Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov. ...

(2)

Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak. ...

(3)

Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného ...

(4)

Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku ...

(5)

Každý má právo na nahliadnutie do registra zapísaných dizajnov; to neplatí pre zapísané dizajny, pri ...

(6)

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 49
Spoločné ustanovenia
(1)

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného ...

(2)

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred ...

(3)

Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. ...

(4)

Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní7) okrem § ...

(5)

Ak je prílohou k podaniu kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad pochybnosti, môže požiadať o predloženie ...

(6)

Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Úrad o tomto ...

(7)

Úrad konanie zastaví aj na návrh toho, kto podal návrh na jeho začatie; nie je povinný tak urobiť, ak ...

(8)

Ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorú úrad nie je oprávnený riešiť, úrad konanie preruší; ...

(9)

Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku.13) ...

(10)

Za úkony podľa tohto zákona sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu.13a)

(11)

Ak v odseku 13 nie je ustanovené inak, podanie na úrad urobené telefaxom alebo v elektronickej podobe ...

(12)

Vykonateľné rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo podľa osobitného predpisu14) opatrí ...

(13)

Odsek 11 sa nevzťahuje na podanie urobené prostredníctvom uzavretých informačných systémov.14a)

§ 50
Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti o

a)

spôsobe podania a náležitostiach prihlášky,

b)

spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti,

c)

náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného ...

d)

náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní ...

e)

forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad,

f)

spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o zápis práva, prevodu alebo prechodu prihlášky do registra, ...

g)

údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku.

§ 51
Prechodné ustanovenie
(1)

Konania o prihláškach priemyselných vzorov a konania vo veciach zapísaných priemyselných vzorov, ktoré ...

(2)

Práva a vzťahy z priemyselných vzorov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto ...

(3)

Platnosť zápisu priemyselných vzorov zapísaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzuje ...

(4)

Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem priemyselný vzor, rozumie ...

§ 51a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení ...

(2)

Určovacie konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona ...

(3)

Lehoty, ktoré začali plynúť do 31. decembra 2017, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra ...

(4)

Práva a právne vzťahy z dizajnov zapísaných do registra do 31. decembra 2017 sa posudzujú podľa tohto ...

§ 51b

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 52
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

§ 1 v rozsahu upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa priemyselných vzorov, § 36 až 71, § 75 ...

2.

vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných ...

§ 53
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 444/2002 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2015 ...
 • 1a)  Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5. 1. 2002). ...
 • 1b)  Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému ...
 • 1c)  Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 a Rozhodnutie Rady (2006/954/ES).
 • 2)  Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona ...
 • 2a)  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 3a)  § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 4)  § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka.
 • 4a)  Napríklad § 514 Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 508 až 515 Obchodného zákonníka.
 • 5a)  § 442a Občianskeho zákonníka.
 • 5b)  § 25 Civilného sporového poriadku.
 • 6)  § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.
 • 6a)  § 340 Civilného sporového poriadku.
 • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 8)  Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov podpísaná v Locarne ...
 • 9)  Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra ...
 • 10)  Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej ...
 • 12)  Čl. 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaného v ...
 • 12a)  § 52 a 113a Exekučného poriadku.
 • 12b)  Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 12c)  Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 13a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 13b)  Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení ...
 • 14)  Čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5. ...
 • 14a)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore