Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 12.10.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Právo duševného vlastníctva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2017 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 242/2017 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 242/2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení ...

1.

Slová „§ 79 ods. 9“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 13“.

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:

„1) Zmluva o patentovej spolupráci prijatá vo Washingtone 17. júna 1970 zmenená v roku 1979 a ...

3.

Nadpis nad § 10 sa umiestňuje pod § 10.

4.

V § 10 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 11 neustanovuje ...

5.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Zamestnanecký vynález (1) Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, ...

6.

V § 12 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Prechod a prevod práva na riešenie“.

7.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „riešenie“ vkladajú slová „okrem práva na pôvodcovstvo“ a slová ...

8.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

„6) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...

11.

V § 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak súd nerozhodne inak.“. ...

12.

§ 20 až 24 vrátane nadpisov znejú:

„§ 20 Spolumajiteľstvo patentu (1) Spolumajiteľský podiel k patentu sa odvodzuje od rozsahu práva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b, 9 a 9a až 12a znejú:

„8b) Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. 9) § 137 ...

13.

V § 25 odsek 5 znie:

„(5) Dňom zápisu prepisu majiteľa patentu podľa § 48 do registra platí, že ponuka licencie ...

14.

V § 27 ods. 7 sa odkaz „13b“ nahrádza odkazom „13a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Čl. 29 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94.“.

15.

V § 30 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

16.

V § 30 ods. 2 sa slová „odo dňa“ nahrádzajú slovom „dňom“.

17.

V § 31 ods. 1 písm. b) sa slová „poplatku za udržiavanie platnosti patentu (ďalej len „udržiavací ...

18.

V § 31 ods. 1 písm. c) sa slová „odo dňa“ nahrádzajú slovom „dňom“ a slová „§ 30 ...

19.

V § 31 ods. 2 sa slová „Odo dňa“ nahrádzajú slovom „Dňom“.

20.

§ 32 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Vymáhanie práv § 32 (1) Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 15 sa môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 442a Občianskeho zákonníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa sa vypúšťa.

21.

V § 32a odsek 1 znie:

„(1) Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ patentu žiadať, ...

22.

V § 32a ods. 2 písmeno a) znie:

„a) meno a priezvisko alebo názov a trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, ...

23.

V § 32a ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo služieb“.

24.

§ 32a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli ...

25.

Nadpis nad § 33 sa vypúšťa a vkladá sa nadpis § 33, ktorý znie: „Súdna ochrana práv“.

26.

V § 33 ods. 1 sa nad slovo „súdy“ umiestňuje odkaz 13c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

„13c) § 25 Civilného sporového poriadku.“.

27.

V § 33 odsek 5 znie:

„(5) Na návrh súd môže požiadať úrad o odborné vyjadrenie13d) k otázkam súvisiacim s rozsahom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13d znie:

„13d) § 206 Civilného sporového poriadku.“.

28.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia (1) V uznesení, ktorým sa nariaďuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 340 Civilného sporového poriadku.“.

29.

V § 35 ods. 3 sa slová „podľa § 79 ods. 8“ nahrádzajú slovami „urobiť podanie v štátnom ...

30.

V § 35 odsek 4 znie:

„(4) Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 písm. c) alebo je neúplná, ...

31.

V § 35 odsek 6 znie:

„(6) Určenie dňa podania prihlášky podľa odseku 5 sa neuplatní, ak a) bolo v pôvodnom podaní ...

32.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Prihlasovateľ môže požiadať o určenie dňa podania prihlášky ku dňu pôvodného podania ...

33.

V § 35a ods. 1 sa slová „Časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) môže prihlasovateľ“ nahrádzajú ...

34.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „medzinárodného dohovoru6) vyplývajúceho“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.“.

35.

V § 36 ods. 2 sa slová „prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru,6)“ nahrádzajú ...

36.

V § 36 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.

37.

V § 36 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) v prihláške“.

38.

V § 36a ods. 1 sa slová „podal v Slovenskej republike prihlášku úžitkového vzoru so zhodným ...

39.

V § 36a sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

40.

V § 37 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 a 4“.

41.

V § 37 ods. 3 sa slovo „smie“ nahrádza slovom „môže“.

42.

V § 37 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového ...

44.

V § 39 odsek 1 znie:

„(1) Ak prebieha na súde konanie, ktorého predmetom je právo na riešenie, úrad na žiadosť niektorej ...

45.

V § 39 odsek 3 znie:

„(3) Úrad v prerušenom konaní o prihláške pokračuje po doručení právoplatného rozhodnutia ...

46.

V § 40 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 36a“.

47.

V § 40 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
je prihlasovateľ zastúpený podľa § 79 ods. 2,“.

48.

V § 40 ods. 3 sa slová „§ 35 ods. 2, alebo § 37 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 37 ods. ...

49.

V § 40 ods. 4 posledná veta znie: „Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad vyzve prihlasovateľa, ...

50.

V § 41 ods. 2 sa slová „Prihláška sa môže“ nahrádzajú slovami „Úrad môže prihlášku“. ...

51.

V § 41 ods. 3 sa slovo „rešerš“ nahrádza slovami „rešeršná správa“.

52.

Za § 41 sa vkladajú § 41a a 41b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 41a Rešerš medzinárodného typu (1) Na žiadosť prihlasovateľa úrad umožní orgánu pre ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

„15a) Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci. 15b) Dohoda o Vyšehradskom ...

53.

V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Iná osoba ako prihlasovateľ, ktorá podala žiadosť ...

54.

V § 43 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Osobu, ktorá podala žiadosť o vykonanie úplného ...

55.

V § 44 ods. 3 sa za slová „zhodným predmetom“ vkladajú slová „a právom prednosti (§ 36)“ ...

56.

V § 44 ods. 5 a v § 67 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu13a)“.

57.

V § 46 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 11 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 a 4“.

58.

V § 46 odsek 5 znie:

„(5) Úrad môže zrušiť patent aj na návrh majiteľa patentu bez ohľadu na existenciu dôvodov ...

59.

§ 47 a § 48 až 52 vrátane nadpisov znejú:

„§ 47 (1) Návrh na zrušenie patentu musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. Zároveň ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:

„15c) § 52 a 113a Exekučného poriadku.“.

60.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred úradom (ďalej len „účastník“)“.

61.

§ 54 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 19 sa vypúšťajú.

62.

§ 55 vrátane nadpisu znie:

„§ 55 Rozklad (1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ...

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

64.

V § 57 ods. 4 sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o ...

65.

V § 57 ods. 6 sa vypúšťa slovo „najmä“ a na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto ...

66.

V § 59 ods. 8 sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6“.

67.

V § 60 ods. 5 sa slová „§ 51 ods. 6 alebo podľa § 52 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ ...

68.

V § 65 ods. 5 sa slová „ustanovených v § 46 ods. 2 až 7 a § 47“ nahrádzajú slovami „podľa ...

69.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67a Osobitné ustanovenie o dobe platnosti dodatkového ochranného osvedčenia Úrad na návrh ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Čl. 8 ods. 1 písm. a) bod iv) a čl. 17 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. ...

70.

§ 79 vrátane nadpisu znie:

„§ 79 Spoločné ustanovenia (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 26, 26a, 29 a 30 znejú:

„22a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 v platnom znení. Nariadenie Európskeho ...

71.

V § 80 písm. b) sa za slovo „náležitostiach“ vkladá čiarka a slová „forme a štandardoch“. ...

72.

V § 80 písm. e) sa slová „návrhu na odňatie patentu a prepis“ nahrádzajú slovami „žiadosti ...

73.

V § 80 písmeno i) znie:

„i) podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného ...

74.

V § 80 písm. o) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

75.

§ 80 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) ďalšie podrobnosti o forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní ...

76.

§ 85a vrátane nadpisu znie:

„§ 85a Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Konania začaté a právoplatne ...

77.

Za § 85a sa vkladá § 85b, ktorý znie:

„§ 85b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

78.

Nadpis prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Čl. II

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ...

2.

V § 11 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 12 neustanovuje ...

3.

V § 11 ods. 5 sa slová „príslušný orgán“ nahrádzajú slovom „súd“.

4.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zamestnanecký dizajn (1) Ak pôvodca dizajnu v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:

„1a) Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, ...

5.

V § 13 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Prevod a prechod práva na dizajn“.

6.

V § 13 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

7.

V § 13 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 a 4.“.

8.

V § 13 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „inak je neplatná.“. ...

9.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

10.

§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:

„§ 15 Majiteľ zapísaného dizajnu Za majiteľa zapísaného dizajnu sa považuje právnická osoba ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 3 znejú:

„2a) Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. 3) § 137 ...

11.

V § 18 sa na konci pripájajú tieto slová: „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...

12.

§ 21 až 25 vrátane nadpisov znejú:

„§ 21 Prevod zapísaného dizajnu (1) Zmluva o prevode zapísaného dizajnu musí mať písomnú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 4 a 4a znejú:

„3a) § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka. 4) § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka. 4a) ...

13.

V § 26 ods. 1 písm. b) sa slová „odo dňa“ nahrádzajú slovom „dňom“.

14.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2) Vzdanie sa zapísaného dizajnu nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa ...

15.

§ 27 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Vymáhanie práv § 27 (1) Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 17 sa môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 442a Občianskeho zákonníka.“.

16.

V § 27a ods. 1 sa slová „V prípade“ nahrádzajú slovami „Pri neoprávnenom“ a vypúšťajú ...

17.

V § 27a ods. 2 písm. a) sa za slovo „predajcu“ vkladá čiarka a slová „zamýšľaného predajcu“. ...

18.

§ 27a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli ...

19.

Nadpis nad § 28 sa vypúšťa a vkladá sa nadpis § 28, ktorý znie: „Súdna ochrana práv“.

20.

V § 28 ods. 1 sa nad slovo „súdy“ umiestňuje odkaz 5b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 25 Civilného sporového poriadku.“.

21.

V § 28 sa vypúšťa odsek 5.

22.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia (1) V uznesení, ktorým sa nariaďuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 340 Civilného sporového poriadku.“.

23.

§ 30 sa vypúšťa.

24.

V § 31 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 ...

25.

V § 31 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak právo na dizajn prešlo ...

26.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov podpísaná ...

27.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Deň podania prihlášky Na účely začatia konania a na účely vzniku práva prednosti ...

28.

§ 32 vrátane nadpisu znie:

„§ 32 Právo prednosti (1) Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne a) dňom podania prihlášky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

„9) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaný v Bruseli ...

29.

V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Ak prebieha na súde konanie, ktorého predmetom je právo na dizajn, úrad na žiadosť niektorej ...

30.

V § 33 ods. 2 sa slovo „spočívajú“ nahrádza slovom „neplynú“.

31.

V § 34 ods. 1 písm. d) sa slová „oprávneným zástupcom11) (§ 49)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

32.

V § 36 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ ...

33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Čl. 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaného ...

34.

V § 36 ods. 6 sa slová „z vlastného podnetu“ nahrádzajú slovami „z úradnej moci“.

35.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Návrh na výmaz zapísaného dizajnu musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. ...

36.

V § 39 sa suma „82,50 eura“ nahrádza sumou „100 eur“.

37.

§ 40 vrátane nadpisu znie:

„§ 40 Žiadosť o prepis (1) Úrad zapíše ako majiteľa zapísaného dizajnu osobu žiadateľa, ...

38.

§ 41 sa vypúšťa.

39.

§ 42 vrátane nadpisu znie:

„§ 42 Zápis licencie, záložného práva, prevodu zapísaného dizajnu, prechodu zapísaného dizajnu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 52 a 113a Exekučného poriadku.“.

40.

§ 43 a 44 vrátane nadpisov znejú:

„§ 43 Predĺženie lehoty a pokračovanie v konaní (1) Na základe žiadosti účastníka konania ...

41.

§ 46 vrátane nadpisu znie:

„§ 46 Rozklad (1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ...

42.

V § 48 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj úradné ...

43.

§ 49 vrátane nadpisu znie:

„§ 49 Spoločné ustanovenia (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12b, 12c a 13a až 14a znejú:

„12b) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

44.

V § 50 písm. d) sa slová „návrhu na odňatie zapísaného dizajnu a prepis“ nahrádzajú slovami ...

45.

V § 50 písmeno e) znie:

„e)
forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad,“.

46.

§ 51a vrátane nadpisu znie:

„§ 51a Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Konania začaté a právoplatne ...

47.

Za § 51a sa vkladá § 51b, ktorý znie:

„§ 51b Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

48.

Nadpis prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Čl. III

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Slová „právo na ochranu úžitkovým vzorom“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

2.

V § 2 písm. f) na konci sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno g).

3.

V § 3 sa za slovo „registra“ vkladajú slová „úžitkových vzorov (ďalej len „register“)“. ...

4.

V § 6 písm. g) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.

5.

V § 6 písm. h) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.

6.

§ 6 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné ...

7.

Nadpis nad § 10 sa vypúšťa.

8.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“) ...

9.

V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak ...

10.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Zamestnanecké riešenie (1) Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, ...

11.

V § 12 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Prechod a prevod práva na riešenie“.

12.

V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 a 4“.

13.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

14.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Majiteľ úžitkového vzoru Za majiteľa úžitkového vzoru sa považuje právnická osoba ...

15.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Spolumajiteľstvo úžitkového vzoru (1) Spolumajiteľský podiel k úžitkovému vzoru sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 8 znejú:

„7a) Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. 8) § 137 ...

16.

§ 20 až 23 vrátane nadpisov znejú:

„§ 20 Prevod úžitkového vzoru (1) Zmluva o prevode úžitkového vzoru musí mať písomnú formu, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a, 9 a 9a znejú:

„8a) § 151d ods. 4 Občianskeho zákonníka. 9) § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka. 9a) ...

17.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Platnosť a doba ochrany úžitkového vzoru (1) Úžitkový vzor platí štyri roky odo dňa ...

18.

V § 27 ods. 2 sa slová „odo dňa doručenia“ nahrádzajú slovami „dňom doručenia“ a slová ...

19.

V § 27 ods. 3 prvej vete sa slová „sú naviazané“ nahrádzajú slovom „viaznu“.

20.

V § 27 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ...

21.

§ 28 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Vymáhanie práv § 28 (1) Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 13 sa môže ...

22.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom môže majiteľ úžitkového ...

23.

V § 29 ods. 2 písm. a) sa za slovo „predajcu“ vkladá čiarka a slová „zamýšľaného predajcu“ ...

24.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo služieb“.

25.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli ...

26.

Nadpis § 30 znie: „Súdna ochrana práv“.

27.

V § 30 ods. 1 sa nad slovo „súdy“ umiestňuje odkaz 11a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 25 Civilného sporového poriadku.“.

28.

V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd môže aj bez návrhu a) vyzvať žalobcu, aby predložil výsledok rešerše na stav techniky ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

29.

V § 30 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

30.

V § 30 odsek 6 znie:

„(6) Na návrh súd môže požiadať úrad o odborné vyjadrenie11b) k otázkam súvisiacim s rozsahom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) § 206 Civilného sporového poriadku.“.

31.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Osobitné ustanovenia o neodkladných opatreniach (1) Súd môže pred nariadením neodkladného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

„12a) § 328 ods. 1 Civilného sporového poriadku. 12b) § 340 Civilného sporového poriadku.“. ...

32.

V § 32 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Prihlášku môže podať osoba alebo osoby, ktoré majú právo na riešenie podľa § 10 ods. ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

33.

V § 32 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky ...

34.

V § 33 ods. 2 sa slová „§ 58 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 10“.

35.

V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová „medzinárodného dohovoru5)“ nahrádzajú slovami „podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Čl. 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.“.

36.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťajú slová „[(oznámenie Ministerstva zahraničných ...

37.

V § 35 ods. 1 druhej vete sa slovo „doručenia“ nahrádza slovom „právoplatnosti“.

38.

V § 35 ods. 2 sa vypúšťajú slová „patentovej prihlášky alebo“.

39.

V § 37 odsek 1 znie:

„(1) Ak prebieha na súde konanie, ktorého predmetom je právo na riešenie, úrad na žiadosť niektorej ...

40.

V § 38 ods. 1 sa slová „§ 32 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 4 a 6 alebo § 39 ...

41.

V § 38 ods. 2 sa slová „§ 32 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“.

42.

§ 38 ods. 4 znie:

„(4) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 1 alebo ak prihláška nebola zamietnutá ...

43.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Rešerš medzinárodného typu (1) Na žiadosť prihlasovateľa úrad umožní orgánu pre ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) Čl. 15 ods. 5 písm. c) prvá veta Zmluvy o patentovej spolupráci. 14b) Dohoda o Vyšehradskom ...

44.

V § 40 ods. 1 sa slová „§ 32 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“ a na konci sa pripájajú ...

45.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) V námietkach je možné odkazovať aj na dokumenty uvedené v rešeršnej správe zverejnenej ...

46.

§ 41 znie:

„§ 41 (1) Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 40 alebo namietateľ nepredloží ...

47.

V § 42 celom texte sa slová „§ 32 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“.

48.

V § 42 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „o námietkach“.

49.

V § 43 ods. 3 sa za slová „zhodným predmetom“ vkladajú slová „a právom prednosti“ a na ...

50.

V § 44 ods. 1 písm. b) sa slová „podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1“ nahrádzajú ...

51.

V § 44 ods. 1 písm. c) a ods. 2 sa slová „§ 32 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“. ...

52.

V § 44 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Úrad neprihliada na návrh majiteľa úžitkového ...

53.

§ 45 a 46 a § 47 až 50 vrátane nadpisov znejú:

„§ 45 (1) Návrh na výmaz úžitkového vzoru musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:

„14c) § 52 a 113a Exekučného poriadku.“.

54.

V § 51 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred úradom“ a slovo „zároveň“.

55.

V § 51 ods. 4 písmená e) a f) znejú:

„e) podanie rozkladu v konaní pred úradom podľa § 53 ods. 1 a podanie odôvodnenia rozkladu podľa ...

56.

V § 51 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Pri pochybnostiach sa konanie tretej osoby považuje ...

57.

V § 52 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

58.

§ 53 vrátane nadpisu znie:

„§ 53 Rozklad (1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ...

59.

V § 54 ods. 6 sa slová „§ 32 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 6“.

60.

V § 55 ods. 4 sa slová „všeobecných predpisov“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu“. ...

61.

§ 58 vrátane nadpisu znie:

„§ 58 Spoločné ustanovenia (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 20 znejú:

„16) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

62.

V § 59 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o vykonanie rešerše medzinárodného ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

63.

Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Čl. IV

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 3 písmeno b) znie:

„b) ochrannou známkou Európskej únie2) (ďalej len „ochranná známka EÚ“) ochranná známka ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie ...

2.

V § 4 písm. c) sa slová „ochranná známka Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „ochranná známka ...

3.

V § 7 písm. b) sa slová „ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva“ ...

4.

Za nadpis druhej časti zákona „PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY“ sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane ...

„§ 7a Majiteľ ochrannej známky Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:

„10a) Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. 10b) § ...

5.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6.

V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

7.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a (1) Pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 8 ods. 1 a 2 sa môže majiteľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

„10c) § 442a Občianskeho zákonníka.“.

8.

V § 11 ods. 1 sa slová „Ak dôjde k zásahu“ nahrádzajú slovami „Pri neoprávnenom zásahu“ ...

9.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií, ak by možné následky jeho výkonu boli ...

10.

V § 12 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Súdna ochrana práv“.

11.

V § 12 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1)
Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy.10d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:

„10d) § 25 Civilného sporového poriadku.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

12.

V § 12 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

13.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Zábezpeka na strane navrhovateľa neodkladného opatrenia (1) V uznesení, ktorým sa nariaďuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) § 340 Civilného sporového poriadku.“.

14.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti ...

15.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu až po doručení žiadosti ...

16.

§ 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:

„§ 20 Licenčná zmluva (1) Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:

„15a) Napríklad § 514 Obchodného zákonníka. 15b) § 508 až 515 Obchodného zákonníka. 15c) ...

17.

V § 22 ods. 2 prvá veta znie: „Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky, záložného veriteľa ...

18.

V § 23 ods. 2 sa slová „ku ktorej sú viazané“ nahrádzajú slovami „na ktorej viaznu“.

19.

V § 39 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podanie odôvodnenia rozkladu podľa ...

20.

V § 39 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 34 ods. 3, § 37 ods. 3 a § 40 ods. 3“ nahrádzajú slovami ...

21.

V § 40 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo prerušené konanie podľa § 51 ods. 9,“. ...

22.

V § 40 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
zastavené konanie podľa odseku 3.“.

23.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.“.

24.

Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41a Zápis exekúcie do registra Na základe exekučného príkazu19a) doloženého upovedomením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 52 a 113a Exekučného poriadku.“.

25.

Nadpis piatej časti znie: „MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA EURÓPSKEJ ÚNIE“. ...

26.

V § 48 až 50 sa slová „ochranná známka Spoločenstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

27.

Nadpis nad § 48 znie: „Ochranná známka Európskej únie“.

28.

V § 48 sa vypúšťa odsek 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

29.

V § 48 ods. 1 sa slová „v registri Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „v registri EÚ“.

30.

V § 48 ods. 2 sa slová „Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu“ nahrádzajú slovami „Úradu ...

31.

V § 50 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 8a“.

32.

§ 51 znie:

„§ 51 (1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, ktorý je zmluvnou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 26a, 28a a 28b znejú:

„26) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

33.

V § 53 písm. p) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

34.

§ 53 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)
forme podania, počte rovnopisov podania s prílohami a o doručovaní na úrad.“.

35.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 1. januára 2018 (1) Konania začaté a právoplatne ...

36.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych ...

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 214 písmeno a) znie:

„a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov zo spisov alebo úradných listín uvedených v tejto časti ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 216 vrátane oslobodenia ...

„Položka 216 a) Podanie patentovej prihlášky 1. Pôvodcom alebo spolupôvodcami 30 eur 2. iným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216a písm. a) sa slová ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216a písmeno b) znie:

„b) Zverejnenie alebo sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 217 znie:

„Položka 217 a) Podanie žiadosti o určenie 166 eur b) Podanie návrhu na zrušenie patentu 200 ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 221 písmená a) a b) znejú: ...

„a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru 1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 34 eur 2. iným prihlasovateľom ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 222 znie:

„Položka 222 a) Podanie žiadosti o určenie 166 eur b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového ...

8.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 223 vrátane poznámky znie: ...

„Položka 223 Predĺženie platnosti úžitkového vzoru 1. po prvý raz o tri roky 150 eur 2. po ...

9.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 224 písmená b) a c) znejú: ...

„b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu 1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 20 eur 2. iným prihlasovateľom ...

10.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 225 znie:

„Položka 225 Podanie návrhu na výmaz 1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov 100 eur 2. za ...

11.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva v položke 226 sa v poznámke slovo ...

12.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 227 písmená a) a b) znejú: ...

„a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov 100 eur b) Podanie žiadosti o 1. zápis ...

13.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 229 písmená a) a b) znejú: ...

„a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky 1. individuálnej ochrannej známky do troch ...

14.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položka 230 znie:

„Položka 230 a) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky ...

15.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 231 písmeno e) znie:

„e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky za každú triedu tovarov alebo služieb nad ...

16.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 232 písmená c) až e) ...

„c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky 40 eur d) zápis ...

17.

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položky 233 až 235 znejú:

„Položka 233 Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 12 § 23 ods. 4 a § 24 ods. 9, ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore