Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019


Platnosť od: 03.08.2002
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 13.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD15 DS6 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 444/2002 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 242/2017

Legislatívny proces k zákonu 242/2017§ 23
Záložné právo

(1)
K zapísanému dizajnu možno zriadiť záložné právo.
(2)
Zmluva o zriadení záložného práva k zapísanému dizajnu musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(3)
Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo na žiadosť záložcu vykoná zápis záložného práva do registra.
(4)
Odseky 1 až 3 sa primerane použijú aj na záložné právo k prihláške a na záložné právo k dizajnu, ktorý bude zapísaný v budúcnosti3a) (ďalej len „záložné právo k prihláške“). Zápisom dizajnu nie je zápis záložného práva k prihláške dotknutý a považuje sa za zápis záložného práva k zapísanému dizajnu, ak v zmluve o zriadení záložného práva nie je dohodnuté inak alebo ak z rozhodnutia, ktorým bolo záložné právo zriadené, nevyplýva inak. Rozdelením hromadnej prihlášky (§ 34 ods. 4) nie je zápis záložného práva k pôvodnej prihláške dotknutý a úrad zapíše záložné právo aj k vylúčenej prihláške.
(5)
Na vznik, zánik a výkon záložného práva sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka,4) ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak.
zobraziť paragraf
§ 24
Licenčná zmluva

(1)
Majiteľ zapísaného dizajnu môže udeliť inej osobe oprávnenie na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej len „licencia“) licenčnou zmluvou.
(2)
Licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Zápis licencie vykoná úrad na základe žiadosti o zápis licencie, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo strán licenčnej zmluvy.
(3)
Majiteľ zapísaného dizajnu môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že majiteľ zapísaného dizajnu udelil výlučnú licenciu, platí, že udelil nevýlučnú licenciu.
(4)
Ak majiteľ zapísaného dizajnu udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať využívania zapísaného dizajnu.
(5)
Ak majiteľ zapísaného dizajnu udelil nevýlučnú licenciu, nie je dotknuté jeho právo využívať zapísaný dizajn (§ 17) ani jeho právo udeliť licenciu tretej osobe.
(6)
Licenčná zmluva, ktorou majiteľ zapísaného dizajnu udelil tretej osobe licenciu, je neplatná, ak nadobúdateľ predtým udelenej výlučnej licencie na uzavretie takej licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.
(7)
Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa zapísaný dizajn na základe licencie využíva, ak licenčná zmluva neustanovuje inak.
(8)
Ak nie je dohodnuté inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučných práv podľa § 17 môže nadobúdateľ nevýlučnej licencie vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 27 žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu2a) len so súhlasom majiteľa zapísaného dizajnu; nadobúdateľ výlučnej licencie tak môže urobiť, ak majiteľ zapísaného dizajnu po písomnom oznámení sám v primeranej lehote žalobou podľa Civilného sporového poriadku neuplatní nároky podľa § 27 ods. 1. Ustanovením predchádzajúcej vety nie sú dotknuté práva a povinnosti majiteľa zapísaného dizajnu a nadobúdateľa licencie podľa Obchodného zákonníka4a) ani právo nadobúdateľa licencie vstúpiť do konania začatého majiteľom zapísaného dizajnu ako intervenient.
(9)
Odseky 1 až 8 sa primerane použijú aj na licenčnú zmluvu, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie dizajnu, ktorý je predmetom prihlášky (ďalej len „licencia na prihlášku“). Zápisom dizajnu nie je zápis licencie na prihlášku dotknutý, ak v licenčnej zmluve nie je dohodnuté inak. Rozdelením hromadnej prihlášky (§ 34 ods. 4) nie je zápis licencie na pôvodnú prihlášku dotknutý a úrad zapíše licenciu aj na vylúčenú prihlášku.
(10)
Na vznik, zánik a výkon práv z licenčnej zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,5) ak v odsekoch 1 až 9 nie je uvedené inak.
zobraziť paragraf
§ 42
Zápis licencie, záložného práva, prevodu zapísaného dizajnu, prechodu zapísaného dizajnu, exekúcie alebo súdneho sporu do registra

(1)
Ak žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu zapísaného dizajnu, prechodu zapísaného dizajnu alebo súdneho sporu do registra neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 50, úrad vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak žiadateľ zistené nedostatky v určenej lehote neodstráni, úrad konanie o žiadosti zastaví. Úrad o tomto následku žiadateľa vo výzve upovedomí.
(2)
Na základe exekučného príkazu12a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého súčasťou je aj konkrétna prihláška alebo konkrétny zapísaný dizajn, úrad zapíše do registra skutočnosť, že táto prihláška alebo zapísaný dizajn je postihnutá exekúciou s účinnosťou dňom doručenia exekučného príkazu na úrad. Zapísaním dizajnu nie je zápis exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý a považuje sa za zápis exekúcie postihnutím práv zo zapísaného dizajnu, ak z exekučného príkazu nevyplýva inak. Rozdelením hromadnej prihlášky (§ 34 ods. 4) nie je zápis exekúcie práv z prihlášky dotknutý a úrad zapíše do registra aj exekúciu postihnutím práv z vylúčenej prihlášky.
(3)
Ak prebieha na súde konanie o spore, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, úrad na žiadosť niektorej zo strán súdneho sporu zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdny spor, ako aj predmet konania s účinnosťou zápisu dňom doručenia žiadosti na úrad. K žiadosti o zápis súdneho sporu žiadateľ priloží rovnopis žaloby potvrdený súdom. Zapísaním dizajnu nie je zápis súdneho sporu vo vzťahu k prihláške dotknutý a považuje sa za zápis súdneho sporu vo vzťahu k zapísanému dizajnu. Rozdelením hromadnej prihlášky (§ 34 ods. 4) nie je zápis súdneho sporu vo vzťahu k prihláške dotknutý a úrad zapíše do registra súdny spor aj vo vzťahu k vylúčenej prihláške.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore