Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 44/2024 účinný od 01.01.2025

Platnosť od: 12.03.2024
Účinnosť od: 01.01.2025
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jedy, narkotiká, toxikománia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 44/2024 účinný od 01.01.2025
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 44/2024 s účinnosťou od 01.01.2025
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a zákona č. 367/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

„s)
zahrievaný tabakový výrobok je taký bezdymový tabakový výrobok alebo tabakový výrobok na fajčenie, z ktorého sa zahrievaním uvoľňujú emisie obsahujúce nikotín a iné chemické látky, ktoré následne používateľ vdychuje, patriaci do novej kategórie tabakových výrobkov,“.

Doterajšie písmená s) až aq) sa označujú ako písmená t) až ar).

2.
V § 5 ods. 1 prvá veta znie:

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh také cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky, ktoré obsahujú charakteristickú arómu.“.

3.
V § 5 ods. 3 prvá veta znie:

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh také cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky, ktoré obsahujú arómy v akýchkoľvek ich zložkách, najmä vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo ich intenzity dymu.“.

4.
Nadpis § 9 znie:

Označovanie tabakových výrobkov na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov“.

5.
V § 9 odsek 1 znie:

„(1)
Tabakové výrobky na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov musia obsahovať na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale takých výrobkov
a)
všeobecné varovanie uvedené v § 7 ods. 1,

b)
jedno z textových zdravotných varovaní podľa prílohy č. 1 a

c)
telefónne číslo „Linka pomoci 0908 222 722“, na ktorom možno získať informácie o odvykaní od fajčenia.“.

6.
Nadpis § 22 znie:

„Transpozičné ustanovenie“.

“.

7.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2022/2100 z 29. júna 2022, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ, pokiaľ ide o zrušenie určitých výnimiek týkajúcich sa zahrievaných tabakových výrobkov (Ú. v. EÚ L 283, 3. 11. 2022).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore