Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici 42/1993 účinný od 15.02.1993 do 30.06.2002

Platnosť od: 15.02.1993
Účinnosť od: 15.02.1993
Účinnosť do: 30.06.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD129DSEUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici 42/1993 účinný od 15.02.1993 do 30.06.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 42/1993 s účinnosťou od 15.02.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o Štátnej pokladnici

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Všeobecné ustanovenia
§ 1

Tento zákon upravuje vznik, postavenie a pôsobnosť Štátnej pokladnice.

§ 2
(1)

Zriaďuje sa Štátna pokladnica ako orgán štátnej správy so sídlom v Bratislave.

(2)

Štátna pokladnica je rozpočtovou organizáciou; nezapisuje sa do obchodného registra.

Riadenie a činnosť Štátnej pokladnice
§ 3
(1)

Štátnu pokladnicu riadi Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(2)

Na čele Štátnej pokladnice je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. ...

(3)

Podrobnosti o organizačnom usporiadaní Štátnej pokladnice upravuje štatút, ktorý schvaľuje Ministerstvo ...

§ 4
(1)

Štátna pokladnica

a)
vykonáva plánovanie, mobilizáciu a kontrolu toku hotovosti, znovurozdeľovanie hotovosti a investovanie ...
b)
riadi a vykonáva správu, rozpočtovanie a úverové operácie rozpočtovej kapitoly Štátny dlh Slovenskej ...
c)
spravuje štátne finančné aktíva, štátne finančné pasíva a peňažné prostriedky štátu v rozsahu ustanovenom ...
(2)

Štátne finančné aktíva môže so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky Štátna pokladnica použiť ...

a)
vytvorené z rozpočtového hospodárenia minulých rokov,
b)
vytvorené z ďalších finančných operácií Slovenskej republiky.
(3)

Prostriedky vytvorené z výsledkov vlastného hospodárenia Štátna pokladnica použije v prospech finančného ...

(4)

Štátna pokladnica ďalej

a)
vykonáva návratné krátkodobé a dlhodobé operácie úverového charakteru so štátnymi peňažnými prostriedkami ...
b)
vykonáva operácie na finančných trhoch v prospech finančného hospodárenia Slovenskej republiky,
c)
vnáša v mene štátu vklad štátu do obchodných spoločností a podieľa sa v nich na právach a povinnostiach ...
d)
vykonáva ďalšie návratné a dlhodobé finančné operácie štátneho rozpočtu podľa rozhodnutia vlády Slovenskej ...
§ 5 - Štátna pokladnica
a)

poskytuje dočasné štátne finančné výpomoci,

b)

poskytuje úrokové bonifikácie,

c)

využíva ostatné finančné nástroje až do výšky kreditných zostatkov príslušných účtov štátnych finančných ...

§ 6

Kontrolu hospodárenia Štátnej pokladnice vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore