Zákon o Úradnom vestníku Európskej únie 416/2004 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 21.07.2004
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD6DS2EUPPČL2

Zákon o Úradnom vestníku Európskej únie 416/2004 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 416/2004 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 400/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Úradnom vestníku Európskej únie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a právne záväzné akty Európskej únie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (ďalej len „úradný vestník“) sú v súlade s medzinárodnými zmluvami1) účinné na území Slovenskej republiky.

§ 1a

Podrobnosti o vydávaní úradného vestníka upravuje osobitný predpis.2)

§ 2
(1)

O všetkom, čo bolo v úradnom vestníku uverejnené, platí, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti uverejnených právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie je nevyvrátiteľná.

(2)

V citácii právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie sa namiesto názvu „Úradný vestník Európskej únie“ uvádza skratka „Ú. v. EÚ“ a namiesto názvu „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ sa uvádza skratka „Ú. v. ES“.

§ 3

Obec je povinná zabezpečiť, aby bol úradný vestník v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupný na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok z úradného vestníka, a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením takého výtlačku; úhrada je príjmom obce. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obec, ktorá nemá v sídle obecného úradu prístup na internet.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)

    Čl. 254 ods. 1 a 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.Čl. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

  • 2)

    Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2013).

Načítavam znenie...
MENU
Hore