Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41/2011 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 26.02.2011
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Nezadaný
Oblasť: Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD181DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41/2011 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 41/2011 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Spis je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti ...

2.

V § 16 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho ...

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú písmená f) až m).

3.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, zabezpečuje správu registratúry ...

4.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Elektronický registratúrny záznam (1) Elektronický registratúrny záznam je pôvodný, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a, 30b a 30c znejú:

„30a) § 2 písm. y) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
používanie pečiatok, zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky.“.

6.

V § 24 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) vydáva štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry a posudzuje ...

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

7.

V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo na úseku starostlivosti o elektronické archívne dokumenty zabezpečuje a) ich ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

8.

V § 30a ods. 1 písmeno o) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nezabezpečí uchovávanie ...

9.

V § 31 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nezabezpečí ...

10.

§ 33 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) výkone správy registratúry orgánov verejnej správy, najmä podrobnosti o tvorbe spisu.“. ...

11.

Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví štandardy pre elektronické ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem § 24 ods. 4 písm. a) až c) v siedmom bode ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore